Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 môn hoá 11

TRƯỜNG PTTH PHƯƠNG NAM
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA LỚP 11 (Năm học 2015 – 2016)

ĐỀ 101

Họ và tên:………………..…………………………………….Lớp:………….SBD:……………….
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: CH4 có tạp chất C2H4. Để loại tạp chất có thể dùng :
A. H2O
B. Nước brom.
C. dung dịch KMnO4
D. B và C
Câu 2: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất
A. eten
B. pentan
C. propen
D. metan
Câu 3: Nhóm chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. Propen, Isopren
B. But-2-in, metan
C. Metan và Etan

D. Eten, propan
Câu 4: Nhóm các chất nào sau đây cho phản ứng thế với Clo trong điều kiện ánh sáng:
A. Propen, metan
C. Propan, metan
B. Propan, etylen
D. Propan, benzen
Câu 5 : Để phân biệt 3 khí : CH4, C2H4 , CO2,. Các thuốc thử và thứ tự dùng là :
A. Quỳ tím, nước brom.
B. Nước brom, qùy tím.
C. Nước vôi trong, dd Brom
D. Cả A, B, C.
Câu 6: Cho CTCT CH3 – CBr = CH – CH3.. Tên gọi của hợp chất đó là:
A. 2-brom-but-2-en
B. 2-brom-but-1-en
C. 3-brom-but-1-en
D. brom buten-2-en
Câu 7: Nhóm chất không có khả năng tham gia phản ứng cộng là:
A. Propen, isopren
B. Etilen, axetilen
C. Propen, propin
D. Etan, propan
Câu 8: Propin có thể tác dụng với các chất nào trong số các chất: dung dịch Br2 ; AgNO3/NH3; Cu;
CaCO3:
A. Br2; CaCO3
B. Br2; Cu
C. Br2; AgNO3/NH3
D. Tất cả các chất
Câu 9: Khi đốt cháy một hiđrocacbon X thu được thể tích CO 2 nhỏ hơn thể tích hơi nước. X thuộc dãy
đồng đẳng của: A. Anken B. Ankin
C. Không xác định
D. Ankan
Câu 10: Phản ứng nào sau đây tạo ra axetilen:
A. Thuỷ phân Al4C3
B. CH3COONa + NaOH
C. Thuỷ phân CaC2
D. Cracking butan
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2Ag2


C4H10 → C2H4 → C2H5OH

Bài 2: Có hỗn hợp X gồm metan và etilen. Cho m gam X phản ứng với dung dịch brom thấy vừa hết
dung dịch chứa 8 gam brom. Đốt cháy hết m gam X thu được 3,36 lít khí CO 2 (đktc) . Tìm m?
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hidrocacbon X, thu được 6,72 lít CO 2 ( đktc). X tác dụng với dung
dịch AgNO3 trong NH3 sinh ra kết tủa Y. Xác định công thức cấu tạo của X? Gọi tên X
(H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; K = 39 ; Br = 80 ; Ag = 108)


TRƯỜNG PTTH PHƯƠNG NAM
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA LỚP 11 (Năm học 2015 – 2016)

ĐỀ 102

Họ và tên:………………..…………………………………….Lớp:………….SBD:……………….
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Phản ứng nào sau đây không tạo ra metan:
A. Thuỷ phân Al4C3
B. Thuỷ phân CaC2
C. CH3COONa + NaOH
D. Cracking butan
Câu 2: Nhóm các chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2:
A. Etan, hiđro
B. Etylen, axetilen
C. Etan, propin
D. Metan, propin
Câu 3: Nhóm chất không có khả năng tham gia phản ứng cộng là:
A. Propen, isopren
B. Metan, axetilen
C. Propan, stiren
D. Etan, propan
Câu 4: Cho CTCT CH2 = CBr - CH2 – CH3.. Danh pháp quốc tế của hợp chất đó là:
A. 2-brom-but-2-en
B. 3-brom-but-1- en
C. 2-brom-but-1-en
D. brom buten -2-en
Câu 5: Khí CH4 có lẫn các tạp chất etylen, axetilen dung dịch nào sau đây có thể dùng để tinh chế
metan: A. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch Br2
B. Dung dịch AgNO3/ NH3
D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 6: Cho các chất sau: buta-1,3-đien; axetilen; propin; but-2-in; butan. Số chất phản ứng được với
AgNO3/NH3 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 7: Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu anken đồng phân của nhau (không kể đồng phân
hình học)? A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 8: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H8. CTCT của X là :
A. CH2=C=CH-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=CH-CH3 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 9: Phản ứng nào sau đây không phải của anken:
A. Phản ứng với dung dịch Brom, trùng hợp
B. Phản ứng với dung dịch axit HCl loãng, tác dụng hidro (Ni/to)
C. Phản ứng cháy tạo ra số mol CO2 lớn hơn H2O
D. Phản ứng với dung dịch thuốc tím
Câu 10: Trong số các chất có công thức phân tử C 5H8 có mấy chất tác dụng được với AgNO 3 trong
môi trường NH3:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
CaC2 →C2H2 → C4H4 → C4H6 → Cao su Buna

C2H4 → PE
Bài 2: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp A gồm metan và etilen đi vào một lượng dư dung dịch Br ,thấy có 3,36 lít
khí thoát ra . Các thể tích khí đo ở đktc.
a) Tính khối lượng của hỗn hợp khí
b) Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp trên thu được V lít CO2 đktc. Tính V?
Bài 3: Đốt cháy 0,01 mol một ankadien liên hợp X có nhánh thu được 1,12 lít khí CO 2(đktc). Xác định
ctpt của X, ctct, gọi tên X
(H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; K = 39 ; Br = 80 ; Ag = 108)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×