Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra 1 tiết chương 6 lớp 11 môn hóa học

Trng THPT Lam Kinh

KIM TRA MễN HểA HC
Khi 11 nõng cao
H v tờn:Lp.
im

Li phờ ca giỏo viờn

Câu 1: ( 2 im).Vit CTCT ca cỏc cht cú tờn gi sau:
a. isopren
b. but-2-en
c. vinylaxetilen
d.toluen
Câu 2: ( 2,0 im).Từ CH4, các chất vô cơ cần thiết không chứa cacbon, các điều kiện cần
thiết coi nh đủ.Viết phơng trình hóa học điều chế: polietilen, cao su Buna, poli stiren
Câu 3 : (2,0 im).Trình bày phơng pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau: benzen,
etylbenzen, but-1-en, but-1-in. Viết các phơng trình hóa học của phản ứng để minh họa.
Câu 4: (2,0 im).Mt hn hp khớ X gm mt ankin A v mt anken B. Cho thờm vo X
mt lng khớ H2 ta c hn hp Y cú th tớch 26,88 lớt ( ktc) . Dn Y qua Ni, to n
phn ng hon ton, ta c hn hp khớ Z ch cú hai ankan ( khụng cú H 2) .Mt khỏc,

nu t chỏy ht X thỡ cho ta 1,3 mol CO2 v 1,1 mol H2O.
a. Tớnh s mol mi cht trong Y.
b. Xỏc nh CTPT ca A, B v tớnh khi lng A, B trong X.
Cõu 5(1 im): Cht hu c A mch h khi tỏc dng vi H2 ( d, Ni, un núng) thu c
2-metylbutan. Vit cỏc CTCT cú th cú ca A?
Cho bit: C=12, H=1, Ag=108, Br=80, O=16
Bi lm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×