Tải bản đầy đủ

BÀI tập ôn CHƯƠNG OXI – lưu HUỲNH

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG: OXI – LƯU HUỲNH.
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a. S SO2 SH2SH2SO4 SO2Na2SO3SO2 → SO3 H2SO4 FeSO4Fe(OH)2FeSO4BaSO4.
d. Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng.
e. FeO + H2SO4 đặc nóng.
o. Mg + H2SO4 đặc.
f. Fe + H2SO4 đặc nóng.
p. Al(OH)3 + H2SO4 đặc nóng.
g. Fe2O3 + H2SO4 loãng.
h. Al + H2SO4
i. Al+ H2SO4 đặc nóng.
s. Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng.
k. Fe(OH)3 + H2SO4 đặc nóng.
l. CuO + H2SO4 đặc nóng.
u. Zn + H2SO4 đặc.
m. Cu + H2SO4 đặc.
v. Ag + H2SO4 đặc nóng.
Câu 2: Cho 25 g hỗn hợp gồm Al, Cu tác dụng hết với 500ml dung dịch H2SO4 loãng thu được
11200ml khí (đktc).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại.
b. Tính nồng độ mol H2SO4.

Câu 3: Cho 31,5 g hỗn hợp gồm Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được
17920ml khí (đktc).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại.
b. Tính nồng độ % H2SO4.
Câu 4: Cho 25,95g hỗn hợp gồm Zn, ZnO tác dụng hết với 250g dung dịch H2SO4 loãng thu
được 7840ml khí (đktc).
a. Tính % mỗi chất trong hỗn hợp.
b. Tính nồng độ % H2SO4.
Câu 5: Cho 27 g hỗn hợp gồm Fe, Cu tác dụng hết với 800ml dung dịch H2SO4 đặc nguội thu
được 11760ml khí (đktc).
a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
b. Tính nồng độ mol H2SO4.
Câu 6: Cho 15,15 g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng hết với 500g dung dịch H2SO4 đặc nóng thu
được 13440ml khí (đktc).
a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
b. Tính nồng độ % H2SO4.
Câu 7: Cho 6,48g hỗn hợp gồm FeO, Ag tác dụng hết với 800ml dung dịch H2SO4 đặc nóng thu
được 1,344lít khí (đktc).
a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
b. Tính nồng độ mol H2SO4.
Câu 8: Cho mg hỗn hợp gồm Fe, Zn, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 13,44
lít khí (đktc)và 9,6g chất rắn. Mặt khác cũng lấy mg hỗn hợp nói trên cho tác dụng hết với dung
dịch H2SO4 đặc nguội thu được 7,84 lít khí (đktc).
a. Tính m?
b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
Câu 9: Cho 35,2g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 8960ml khí (đktc).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại.
b. Cho cùng lượng hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Tính khối lượng dung
1


dịch H2SO4 đặc 78% đã dung.
Câu 10: Chia 15,57g hỗn hợp gồm Al, Fe, Ag làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì được 3,528 lít H2và 3,24g một
chất rắn.
- Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nóng dư.
a. Tính khối lượng mỗi BBBBkim loại.
b. Tính thể tích SO2 thu được ở phần 2. (các thể tích đo đktc).

2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×