Tải bản đầy đủ

Dịch part 7 ETS TOEIC PART 567

TOEIC PRACTICE CLUB

D CH FULL TEST PART 7
ETS 1234567

Translator: NGÔ QUANG HOÀNG
HU , 11/12/2016


L I NÓI Đ U
Chào các b n!
Cu n ETS 1234567 ch c nhi u b à à t mình không c n nói
nhi u n a. Nh m giúp các b n có thêm tài li à h tr quá trình t
h c, mình mu n g à n các b n cu n b n d ch ETS 134567 kèm chú
thích c m t và t v ng trong cu n sách này.
V ph à à n mình l y nguyên g c sách ETS 1234567, mình ch n
d à
à à h tr m t s b à
à
à
à

à
à ch text. Vì
à à n bi t thì làm part 7 n u d à
cn à
à à à
à
c
kho à
à
à bài r i.Text d à
à l à
i d ng note màu
vàng ( các b n rê chu à à à th y n i dung), kèm m t s chú thích
t v ng & c m t ( ph à à
à
c chi ti t nên n u c n b n có th
t note thêm c à
àM à
à à
à à
à
à ch t t c (
Ph n câu h i và m t vài bài có n à
à
à n mình không d ch).
Chúc các b n h c t t !
Translator

Ngô Quang Hoàng


com

ach

ic.
toe

ww


w

as
.nh


www.nhasachtoeic.com


www.nhasachtoeic.com


www.nhasachtoeic.com


on
7

9
on

27
5

100
7800

23.

153.

154.

a
a
a
a

www.nhasachtoeic.com

5


10

13
on

10,

on

24,

21,

on
by
by

1 55.

156.
10
13
21
24

a

6

go

www.nhasachtoeic.com


f

www.nhasachtoeic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×