Tải bản đầy đủ

QLTHPT45; một số vấn đề dạy học HIỆN NAY ở TRUNG tâm GDTX NGA sơn

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đảng ta đặc biệt coi trọng sự nghiệp GD&ĐT điều 35 hiến pháp nước
CHXHCN Việt nam có ghi “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. nhà
nước và xã hội phát triển nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài”
Hội nghị TW 4 –khóa VII có ghi “tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục
đào tạo và chỉ rõ vị trí giáo dục là quốc sách hàng đầu ”.
Đại hội Đảng lần thứ VIII khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước
ta và nêu lên phương hướng mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước
công nghiệp. Muốn vậy phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại
hóa đất nước. Nghị quyết TW 2 khóa VIII khẳng định “muốn tiến hành công
nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát
huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững
”. Vì thế “cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội
dung và phương pháp dạy và học hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý
giáo dục ”. Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ
cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao
về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chiến lược giáo dục đến năm 2015 còn
chỉ rõ Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo dục chuyển từ việc dạy và
truyền đạt kiến thức thụ động sang hướng dẫn người học chủ động tư duy

trong quá trình tiếp cận tri thức, dạy cho người học phương pháp tự học, tự
thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy, phân tích, tổng hợp, phát
triển được năng lực của mỗi cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội,... Đổi
mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chú trọng việc rèn luyện,
giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng tỉ lệ giáo viên có trình
độ thạc sĩ lệ 15% năm 2015...giáo viên thường xuyên được tham gia các lớp
1


bồi dưỡng nâng cao trình độ. Để đạt đươc mục tiêu đó thì đổi mới công tác
quản lý phải đặt lên hàng đầu.Trên đây là những cơ sở lí luận và pháp lý của
đề tài.
VẤN ĐỀ DẠY HỌC HIỆN NAY Ở TRUNG TÂM
GDTX NGA SƠN

1.Đặc điểm và nhiệm vụ của Trung tâm
Trung tâm GDTX đóng trên địa bàn thị trấn huyện Nga Sơn.
Đối tượng tuyển sinh của Trung tâm chủ yếu là học sinh thi không đỗ vào
THPT, học sinh nhà nghèo, cán bộ chưa có trình độ Trung học, thanh niên có
nhu cầu học các nghề mà trung tâm dạy.
Hình thức dự tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ, sở (điểm xét tuyển tổng kết
môn văn toán của lớp 9)
Nhiệm vụ của Trung tâm: Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy kiến thức bậc
THPT , ...chuyển giao công nghệ.
Mục đích của Trung tâm là đào tạo học sinh, học viên có kiến thức cơ bản
phổ thông để học sinh học viên thi tiếp vào các trường THCN, cao đẳng và
Đại học và học nghề có kiến thức vững vàng trong công tác(đối tượng cán bộ
đi học). Giáo dục học sinh, học viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ích cho xã
hội.
2. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Trung tâm GDTX Nga Sơn
2.1.Những thuận lợi:
-Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý: Đoàn kết, có kinh nghiệm trong công tác
chỉ đạo quản lý, có trình độ lý luận và nghiệp vụ quản lý cao. Nhiệt tình trong
công tác, năng động sáng tạo trong khâu tổ chức thực hiện. Quan tâm đến đời
sống vật chất và tình thần của đội ngũ công chức, viên chức.

2


-Các tổ chức đoàn thể ở Trung tâm xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ,

đoàn kết trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm.
-Đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhìn chung có phẩm chất chính trị và
đạo đức tốt, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn kết
thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chất
lượng giáo viên tương đối tốt.
-Học sinh, học viên: Phần lớn là con em nhà nghèo, thôn quê mộc mạc, chịu
khó học tập và rèn luyện đạo đức.
-Được sự quan tâm nhiều mặt của sở giáo dục và các cấp chính quyền địa
phương.
2.2.Những khó khăn
-Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, giáo viên mới ra trường còn nhiều khiếm
khuyết về tay nghề, biên chế giáo viên vừa thừa vưa thiếu.
-Đối tượng học sinh chủ yếu là con nhà nghèo, điều kiện học hành thiếu thốn.
-Chất lượng đầu vào thấp, phần nhiều học lực yếu, kém. Đó là một trong
những khó khăn cho công tác dạy và học.
-Cơ sở vật chất của trung tâm còn thiếu thốn, đặc biệt là đồ dùng dạy học.
2.3.Kết quả dạy học của Trung tâm
Trong những năm qua Trung tâm đã dạy kiến thức cấp phổ thông cho số
đông học sinh trên địa bàn Nga Sơn.
-Kết quả dạy và học của Trung tâm trong năm học 2011-2012 so với các năm
trước đã có chuyển biến về chất.
Tổng số học sinh học viên 418
*Kết quả học lực:

3


Học sinh giỏi

Năm học
tỉnh

2011-2012

Khá

Trung bình

yếu

116

260

41

Ghi chú

trường

12

01

*Kết quả rèn luyện đạo đức:

Năm học

2011-2012

Tốt
387

Khá

Trung bình

25

06

yếu

Ghi chú

2.4.Vấn đề đặt ra trong việc quản lý dạy, học ở Trung tâm GDTX Nga
Sơn
Xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học của Trung
tâm, tôi thấy có những vấn đề đặt ra:
-Về phía giáo viên: là phải chuẩn hóa đội ngũ, xây dựng nề nếp dạy học, xây
dựng tập thể Sư phạm. Đổi mới phương pháp dạy học)
-Về phía học sinh học viên: Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập của
học sinh, học viên(xây dựng nề nếp học tập,...)
-Về cơ sở vật chất Trung tâm: Phải đáp ứng được cho công tác giảng dạy và
học tập.

4


PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY và HỌC Ở TRUNG TÂM
GDTX NGA SƠN HIỆN NAY

1.Giáo dục phẩm chất đạo đức, chính trị cho công chức viên chức
Chi bộ Trung tâm luôn phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên tổ chức
học tập nghị quyết của Đảng, nghiên cứu và thực hiện các chủ trương đường
lối chính sách của Đảng và nhà nước, luật giáo dục, chiến lược phát triển giáo
dục đào tạo trong giai đoạn tới, chỉ thị thông tư của Bộ giáo dục, sở GD &
ĐT,...
Bồi dưỡng lòng say mê nghề nghiệp, giúp cán bộ giáo viên nhận thức
đúng về nghề nghiệp về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới của đất nước...
Để từ đó cán bộ giáo viên tin tưởng, yên tâm công tác.
Bồi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu thương con người, yêu thương đồng
nghiệp, yêu thương học sinh đó là cái gốc của sự sáng tạo và tình yêu nghề
nghiệp.
2 Xây dựng nề nếp dạy học
Xây dựng nề nếp dạy học xây dựng một tập thể sư phạm có ý thức tự
giác , tự chủ, tự quản cao, có tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập
thể cộng đồng . Hình thành thói quen làm việc có tổ chức, có kỷ luật, thực
hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Trung tâm, tạo ra kỷ cương phép tắc
làm nền tảng cho sự nâng cao chất lượng dạy học.
Để xây dựng nề nếp dạy học trong Trung tâm, đầu năm học tất cả cán bộ
giáo viên được học tập và quán triệt thực hiện các văn bản pháp quy của
ngành, nề nếp dạy học như: Ra vào lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ có chất
lượng. Không được dạy chay phải có đủ đồ dùng và phương tiện dạy học.
5


Chuẩn bị đủ hồ sơ(sổ đầu bài, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ tự bồi
dưỡng,... ) tham gia các buổi họp HĐSP, tổ chuyên môn đầy đủ và tích cực
trao đổi về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.
3.Quản lý chỉ đạo hoạt động của Trung tâm sát với thực tế có tính khả thi
Đầu năm học Trung tâm tiến hành tổ chức Đại hội công chức viên chức
để cán bộ giáo viên học tập nhiệm vụ năm học và thảo luận kế hoạch hoạt
động của Trung tâm trong năm học mới.
4. ổn định công tác tổ chức, phân quyền, phân nhiệm. Đây là công việc của
Giám đốc ở đầu năm học, Giám đốc căn cứ vào uy tín, năng lực phẩm chất
cán bộ giáo viên để sắp xếp công tác, ổn định tổ chức. Việc sắp xếp giáo viên
giảng dạy, chủ nhiệm không chỉ căn cứ vào năng lực phẩm chất mà còn dựa
vào nguyện vọng và hoàn cảnh riêng của từng giáo viên.
5.Quản lý chỉ đạo công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và xây
dựng tập thể Sư phạm
5.1. Công tác đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên
Văn kiện Hội nghị lần thứ hai BCH TW khóa VIII khẳng định: "Giáo
viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục". Là lực lượng cốt cán
biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Do vậy, phải xây dựng đội ngũ giáo
viên có ý thức không ngừng học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng. Người giáo viên
phải có vốn hiểu biết về bộ môn khoa học mà mình dạy. Có kiến thức về tâm
lý học giáo dục và phương pháp dạy học, có khả năng xử lý tình huống, có
nhân cách phẩm chât đạo đức XHCN là tấm gương sáng để học sinh noi theo.
Người giáo viên là người chuẩn mực, có uy tín, danh dự nhà giáo, có lòng
khoan dung, có phẩm chất chính trị lập trường quan điểm rõ ràng , luôn luôn
cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.
Muốn nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm thì yêu cầu đặt ra là đội
ngũ giáo viên phải có trình độ chuẩn, trên chuẩn. Do vậy, việc chuẩn hóa đội
6


ngũ giáo viên hàng năm Trung tâm. Cân đối lực lượng giáo viên rồi cho giáo
viên trẻ đi học chương trình sau Đại học. Phấn đấu đến năm 2020 có 30%
giáo viên có trình độ Thạc sĩ
.5.2.Xây dựng tập thể Sư phạm
Hiệu quả của việc tổ chức quá trình dạy học phần lớn phụ thuộc vào khối
đoàn kết trong tập thể cán bộ, giảng viên. Đoàn kết tập thể luôn luôn là sức
mạnh đảm bảo cho sự thành công của tổ chức. Sự đoàn kết của tập thể sẽ thúc
đẩy tất cả các mặt của đời sống hoạt động tập thể. Nếu tập thể thiếu đoàn kết
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục. Vì vậy, cán bộ quản lý phải có
biện pháp tích cực để xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ giữa các tổ chức, cá
nhân trong Trung tâm.
Trước hết là xây dựng sự đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo vì nó là yếu tố
đầu tiên quyết định khối đoàn kết tập thể Sư phạm. Điều đó thể hiện ở sự
phân cấp phân nhiệm phù hợp, sự thống nhất ý chí hành động hướng về mục
tiêu giáo dục Trung tâm.
Xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa lãnh đạo và giáo viên. Cán bộ
lãnh đạo phải tin tưởng, tôn trọng dân chủ và có trách nhiệm giúp đỡ tạo mọi
điều kiện cơ hội cho CBGV hoàn thành nhiệm vụ.
Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể Sư phạm còn thể hiện ở
mối quan hệ hợp tác tương thân tương ái, tạo bầu không khí lành mạnh thắm
đượm tình đồng nghiệp có như vậy tập thể Sư phạm mới trở thành tổ ấm thứ 2
của mỗi thành viên.
6.Tăng cường chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Mục tiêu chính của Trung tâm là nâng cao chất lượng day và học đáp
ứng yêu cầu đòi hỏi của địa phương nói riêng, đất nước nói chung trong giai
đoạn mới. Vậy, vấn đề đặt ra là cần có một đội ngũ giáo viên dạt chuẩn, có
năng lực nghệ thuật Sư phạm, có phương pháp dạy tích cực thì việc chỉ đạo
7


bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là việc làm thường xuyên của
Trung tâm mà Giám đốc, Phó giám đốc là người kiểm tra chỉ đạo.
6.1. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tại Trung tâm
Giám đốc, phó giám đốc là người hướng dẫn, đôn đốc, tổ trưởng chuyên
môn là người gương mẫu đi đầu trong công việc bồi dưỡng. Cải cách nội
dung và hình thức sinh hoạt tổ(tránh biến buổi sinh hoạt chuyên môn thành
buổi sinh hoạt hành chính) để mang hiệu quả bồi dưỡng tốt. Đội ngũ cốt cán
là chỗ dựa vững chắc của Trung tâm tạo ra sức mạnh nâng cao chuyên môn.
-Tổ chức thao giảng, kiến tập để nâng cao tay nghề.
-Tổ chức học tập theo chuyên đề.
-Tổ chức cho giáo viên viết đề tài khoa học(sáng kiến kinh nghiệm).
Trình bày trước Hội thảo khoa học do Trung tâm tổ chức.
-Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học có khen thưởng kịp thời.
-Tạo điều kiện để giáo viên mua tài liệu nghiên cứu.
-Tổ chức chỉ đạo giáo viên hoàn tất hồ sơ sổ sách.
7 . Quản lý chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy
Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy là rất quan trọng. Vì đây là yếu tố
quyết định cơ bản và trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học.
Với phương pháp dạy học cũ thuyết trình là chủ yếu, trò thụ động lĩnh
hội kiến thức một cách máy móc hiệu quả thu được rất hạn chế. Vì vậy, dưới
góc độ của nhà quản lý cần làm sáng tỏ về mặt nhận thức một cách đầy đủ,
đúng về công cuộc đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, làm
cho giáo viên thấy được việc đổi mới phương pháp dạy học là một quy luật
khách quan, là cần thiết tất yếu trong công tác dạy học. Từ đó làm cho giáo
8


viên có ý thức tự giác trong việc đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là
nhiệm vụ trọng tâm.
Tuy nhiên việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở Trung tâm gặp
không ít khó khăn: Chất lượng đầu vào của học sinh thấp. Cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Tâm lý của một số giáo viên cao tuổi rất
ngại dạy theo phương pháp đổi mới còn giáo viên trẻ thì lúng túng trong việc
định hình phương pháp mới.
Trước tình hình trên, Ban giám đốc, tổ chuyên môn đã tìm cách thực hiện
bằng được việc áp dụng chỉ đạo đổi mới phương pháp giáo dục. Phát động
phong trào dạy theo phương pháp mới -lấy người học làm trung tâm. Tổ chức
chỉ đạo điểm một số giáo viên giỏi dạy thí điểm ở một số lớp bằng phương
pháp mới(đồng nghiệp dự). Sau đó tổng kết rút kinh nghiệm hình thành mô
hình giảng dạy mới và nhân rộng ra Trung tâm.
Qua thực tế giảng dạy phương pháp mới lấy học sinh làm trung tâm, thầy
đóng vai trò hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức đã gây hứng thú trong
giảng dạy và học tập, phát huy được trí lực và khả năng tư duy phân tích của
học sinh.
8. Quản lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh
Dạy và học là hai thành tố luôn luôn tương tác với nhau thâm nhập vào
nhau, tác động qua lại tạo nên một hệ thống tròn vẹn
Bên cạnh việc chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy của thầy, không thể
không coi trọng nâng cao chất lượng học của học sinh. Trong thời gian qua
Trung tâm đã tăng cường quản lý chỉ đạo việc học tập chính khóa và tự học
của học sinh như nhau.
8.1 Quản lý nhằm xây dựng nề nếp tự học của học sinh
-Trước buổi học 15 phút đầu giờ(giáo viên chủ nhiệm phải có mặt) với
nội dung: chữa bài tập, đọc báo, giải đáp những thắc mắc.
9


-Không nói chuyện riêng trong giờ học.
-Học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
-Tích cực xây dựng bài mới.
-Tự tham khảo tài liệu để nâng cao kiến thức.
8.2.Xây dựng nhóm học tập
-Mỗi nhóm học tập 5 - 10 học sinh, trong mỗi nhóm có ít nhất là một học
sinh khá kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu hoặc không có điều kiện thường
xuyên học tập. Với cách phân nhóm này đã tạo ra môi trường học tập tốt, có
hiệu quả rõ rệt.
8.3. Quản lý việc dạy phụ đạo cho học sinh
-Dạy phụ đạo cho học sinh là việc làm cần thiết và liên tục. Muốn vậy
giáo viên bộ môn cần phân loại học sinh ra làm 3 loại: giỏi khá, trung bình và
yếu kém để phụ đạo. Dạy học sinh giỏi khá là để làm nòng cốt hướng dẫn
kèm cặp học sinh yếu kém, phụ đạo cho học sinh yếu kém là để giúp các em
theo kịp bạn bè.
8.4.Phát động phong trào học tập lấy thành tích chào mừng các ngày
lễ lớn
-Để làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng học tập
của học sinh người cán bộ quản lý còn phải biết tổ chức các phong trào thi
đua rộng khăp thường xuyên như: phát động phong trào học tập lấy thành tích
chào mừng ngày 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 30/4; 1/5; 19/5,...
Sau mỗi đợt thi đua có tổng kết đánh giá xếp loại thi đua của tầng khối
lớp, cá nhân, có phần thưởng cho từng cá nhân, có phần thưởng cho từng cá
nhân tập thể nhằm thúc đẩy phong trào học tập phát triển không ngừng.
8.5.Quản lý hoạt động giữa giáo viên chủ nhiệm với các tổ chức trong
Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng học của học sinh
10


-Phối hợp hoạt động giữa Giáo viên chủ nhiệm với Đoàn thanh niên
+Giáo viên chủ nhiệm cùng với đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hoạt
động cho lớp, chi đoàn. Trong kế hoạch hoạt động phải có chỉ tiêu cụ thể(về
nề nếp học tập, tỉ lệ đạo đức: tốt, khá; tỉ lệ học lực: Giỏi, Khá, trung bình, tỉ lệ
đỗ vào Đại học trung học chuyên nghiệp,...; công tác giáo dục học sinh cá
biệt, các biện pháp để hoàn thành kế hoạch )
-Phối hợp hoạt động giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn
Giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn phối hợp xây dựng nề nếp
học tập, quy định việc học tập trên lớp trong giờ học, đồ dùng học tập,...đồng
thời nắm bắt lực học của học sinh để có biện pháp phụ đạo kịp thời.
-Phối hợp hoạt động giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh
Giáo viên chủ nhiệm dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc tổ chức họp phụ
huynh vào đầu năm học, nửa kỳ I, học kỳ I, nửa kỳ II, học kỳ II để thông báo
kết quả học tập rèn đạo đức của học sinh cho phụ huynh biết đồng thời nắm
bắt thông tin từ phía phụ huynh để phối hợp giáo dục.
.9.Quản lý xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho quá trình dạy học
9.1.Xây dựng cơ sở vật chất
-Xây dựng và nâng cấp phòng học, sân chơi
9.2. Thiết bị thí nghiệm
-Khai thác hiệu quả các thiết bị hiện có.
-Mua thêm trang thiết bị thí nghiệm.
-Đổi mới cách quản lý trang thiết bị dạy học sao cho giáo viên chủ động
sáng tạo trong việc thực hành.
-Xây dựng vườn thực nghiệm sinh vật.

11


9.3. Thư viện
-Mua đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho giáo viên.
-Đổi mới cách quản lý thư viện.
10.Quản lý công tác kiểm tra chất lượng dạy học của Trung tâm.
10.1.Kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên
Mục đích của kiểm tra là kịp thời động viên nhắc nhở giáo viên thực hiện
tốt việc được giao. Hướng dẫn cho mọi người, mọi tổ chức thực hiện đúng kế
hoạch đã vạch ra, đồng thời chống tư tưởng chây lười, đối phó. Khi kiểm tra
có những sai sót, vi phạm phải có xử lý kịp thời. Tùy theo mức độ sai phạm
mà có những hình thức xử lý đúng mức có lý có tình, đúng quy chế.
Trong kiểm tra chú ý tính chính xác, khách quan đánh giá công bằng, có
khen, có chê và động viên khuyến khích những cá nhân, đơn vị làm tốt, đồng
thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của những người làm chưa tốt.
-Kiểm tra toàn diện 3 đợt: Đầu năm học, giữa kỳ I , giữa kỳ II và cuối
năm học.
+Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện chương trình, sổ đầu bài, sổ điểm,
giáo án, sổ tích lũy của giáo viên chủ nhiệm.
Kiểm tra định kỳ. Mỗi tháng kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần, kiểm tra giờ
dạy của giáo viên 4 giờ/năm học.
Kiểm tra đột xuất: Nếu nghi việc thực hiện sai quy chế chuyên môn, chủ
yếu là kiểm tra giáo án, việc thực hiện chương trình.
10.2. Kiểm tra việc học tập của học sinh
-Đây là việc làm thường xuyên, công việc này chỉ đạo giáo viên chủ
nhiệm và giáo viên bộ môn cùng phối hợp.

12


-Việc kiểm tra đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời
những thông tin "liên hệ ngược trong" giúp cho người học tự điều chỉnh hoạt
động học tập nhằm lấp lỗ hổng về kiến thức đồng thời tạo cho người học có
đủ điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ như: ghi nhớ, tái hiện chính xác
hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tự vận
dụng để giải quyết các tình huống trong học tập.
-Kiểm tra đánh giá nghiêm túc giúp cho người học nâng cao tinh thần
trách nhiệm trong học tập có ý chí vươn lên, củng cố lòng tin, tự giác học tập.
-Đối với người dạy: Việc kiểm tra đánh giá đối với người học sẽ cung
cấp cho người dạy những thông tin "liên hệ ngược ngoài" -giúp cho người dạy
điều chỉnh hoạt động dạy , xem xét lại hiệu quả phương pháp dạy học của
mình.
-Kiểm tra đánh giá người học gúp cho cán bộ quản lý những thông tin
cơ bản về thực trạng giảng dạy học tập của Trung tâm mình để kịp thời chỉ
đạo nhằm đạt được mục tiêu chung của Trung tâm.
Phần III: KẾT LUẬN
Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Trung tâm thì nhiệm vụ chính
của Trung tâm là quản lý nhăm nâng cao chất lượng dạy và học. Trên cương
vị người quản lý tôi đề xuất: "Đổi mới phương pháp quản lý chỉ đạo nhằm
nâng cao chất lượng dạy và học ở Trung tâm GDTX Nga Sơn" trong giai
đoạn hiện nay là:
-Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị cho cán bộ giáo
viên.
-Quản lý tốt việc dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Làm tốt công tác tổ chức, phân quyền, phân nhiệm.

13


-Tăng cường chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn hóa đội
ngũ giáo viên và tập thể Sư phạm.
- Quản lý chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy.
-Quản lý chỉ đạo việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
-xây dựng cơ sở vật chất thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học.
-Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng dạy, học của Trung tâm.
Để làm tốt được các biện pháp nêu trên, kinh nghiệm cho thấy đối với
người quản lý phải có những năng lực phẩm chất sau:
1.Về phẩm chất đạo đức, chính trị: Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương
đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Có lập trường quan điểm vững
vàng, có phẩm chất đạo đức XHCN, luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu
cho lý tưởng của Đảng.
2.Về chuyên môn: Có năng lực Sư phạm và năng lực vận dụng tri thức
quản lý, năng động sáng tạo trong công việc, ứng xử linh hoạt và nhạy cảm,
nghệ thuật giao tiếp giỏi.
3.Biết lập kế hoạch và làm việc theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy
phạm từ khâu quản lý việc dạy học đến khâu quản lý cơ sở vật chất.
4.Biết tổ chức công việc theo mục tiêu đào tạo, biết phân cấp phân
quyền, phân nhiệm hợp lý.
5 Biết nắm bắt được nhu cầu xã hội, người học, đa dạng hóa loại hình
đào tạo.
6.Xây dựng được tập thể sư phạm có nề nếp, kỷ cương, làm việc theo
hiến pháp và pháp luật.Đoàn kết, nhiệt tình, tận tâm với sự nghiệp trồng
người .

14


7.Xây dựng được lực lượng mũi nhọn, lực lượng nòng cốt xung quanh
mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
8.Gần gũi với quần chúng biết động viên cảm thông với những hoàn
cảnh khó khăn, khơi dậy và phát huy mọi năng lực tiềm ẩn vốn có của cán bộ
giáo viên nhằm góp sức vào mục tiêu chung của Trung tâm.
9.Nắm vững tình hình của Trung tâm, lường được những khó khăn, thách
thức mới. Đề ra được những giải pháp tốt.
10.Biết phân biệt đúng sai, khen chê hợp lý.
11.Tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục và huy động sức mạnh
cộng đồng tham gia xây dựng phát triển giáo dục của Trung tâm.
Trên đây là một số ít kinh nghiệm của bản thân. Do năng lực và tầm nhìn
có hạn kính mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ, tham gia xây dựng góp ý bổ
sung cho kinh nghiệm thêm phong phú và có tính khả thi cao.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Nga Sơn, tháng 05 năm 2012
Người viết

Tô Văn Lạng

15


16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×