Tải bản đầy đủ

QLTHPT34;Một số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục hướng nghiệp ở trung tâm GDTX huyện yên định tỉnh thanh hoá

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
“Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết
quả của giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết
thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá
nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp
học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.
Như vậy vấn đề giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng
và được coi là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện .
Thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng
yêu cầu CNH- HĐH đất nước, đồng thời tạo ra cơ hội cạnh tranh nguồn nhân
lực trong nước, khu vực và toàn thế giới.
Tuy vậy, trong giai đoạn hiện nay vấn đề giáo dục hướng nghiệp chưa
được các Trung tâm GDTX nói chung và các trường THPT nói riêng quan
tâm đúng mức; hoặc nếu có cũng chỉ dừng lại ở mức triển khai, phổ biến
tuyên truyền bằng văn bản, chưa đi sâu vào tìm hiểu tình hình thực tế nhu cầu
của xã hội, để đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc hướng nghiệp cho học
sinh, đảm bảo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.
Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Nhận thức của cán bộ
quản lý các cấp và giáo viên về giáo dục hướng nghiệp còn hạn chế; học sinh
chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề nghiệp hoặc nếu có cũng là sự

lựa chọn theo những động cơ vô thức của cá nhân, sự lôi kéo của bạn bè, hay
sự ép buộc của gia đình...
Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ học sinh sau tốt nghiệp Bổ
túc THPT và PTTH không xác định được năng lực cá nhân để học tiếp trung
học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay trực tiếp đi vào cuộc sống dẫn đến

-1-


hậu quả lãng phí thời gian, tiền của và các cơ hội lập nghiệp của bản thân, gia
đình và xã hội.
Xuất phát từ thực tế trên, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài cho Sáng kiến
kinh nghiệm : “Một số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục hướng
nghiệp ở Trung tâm GDTX huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động giáo dục hướng nghiệp
(GDHN) trong Trung tâm GDTX, cùng với sự nghiên cứu về thực trạng quản
lý GDHN tại Trung tâm GDTX Yên Định-Thanh Hoá, để đề xuất những biện
pháp quản lý cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đổi mới giáo dục cũng như
xu thế hội nhập của Đất nước trong giai đoạn hiện nay.

3. Nhiệm vụ SKKN:
- Từ cơ sở lí luận và cơ sở pháp lý về GDHN cho học sinh
Trung tâm GDTX .
- Phân tích, đánh giá thực trạng GDHN, hoạt động tư vấn hướng nghiệp
ở Trung tâm GDTX.
- Trên cơ sở đó thực hiện một số giải pháp quản lý chất lượng GDHN ở
Trung tâm GDTX hiện nay.
4. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài tập trung quản lý chất lượng GDHN ở Trung tâm GDTX Yên
Định-Thanh Hoá.

NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
CHƯƠNG 1

-2-


CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG TÂM GDTX


1.1. Cơ sở lý luận về quản lý GDHN ở Trung tâm GDTX.
1.1.1. Khái niệm hướng nghiệp:
Hướng nghiệp là một hệ thống biện pháp tác động của gia đình, nhà
trường và xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn
và chuẩn bị cho thế hệ trẻ sắn sàng đi vào lao động ở các ngành nghề tại
những nơi xã hội đang cần phát triển, đồng thời lại phù hợp với hứng thú,
năng lực cá nhân.
1.1.2. Khái niệm Giáo dục hướng nghiệp:
GDHN là hệ thống các biện pháp giáo dục của nhà trường, gia đình và
xã hội nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ tư tưởng, tâm lí, tri thức, kỹ năng để họ
có thể sắn sàng đi vào ngành nghề, vào lao động sản xuất và cuộc sống.
GDHN góp phần phát huy năng lực, sở trường của từng người, đồng thời góp
phần điều chỉnh nguyện vọng của cá nhân sao cho phù hợp với nhu cầu phân
công lao động trong xã hội.
1.1.3. Nhiệm vụ của GDHN:
Theo Chỉ thị số 33/2003/CT-BGD&ĐT, GDHN có nhiệm vụ:
- Giáo dục thái độ và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp.
- Tổ chức cho học sinh làm quen với một số nghề phổ biến trong xã hội
và các nghề truyền thống của địa phương.
- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh
để khuyến khích, hướng dẫn khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.
- Động viên hướng dẫn học sinh đi vào những nghề, những nơi đang
cần lao động trẻ tuổi có văn hóa.
-3-


1.1.4. Các con đường hướng nghiệp:
*Bao gồm 4 con đường:
- Hướng nghiệp qua dạy các môn văn hoá.
- Hướng nghiệp qua dạy nghề phổ thông.
- Hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp.
- Hướng nghiệp hoạt động ngoại khoá như: Hoạt động tham quan các
cơ sở sản xuất, các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề…
1.1.5. Ý nghĩa của GDHN:
GDHN là bộ phận hữu cơ của giáo dục phổ thông. Nó có khả năng điều
chỉnh động cơ chọn nghề và hứng thú nghề nghiệp của học sinh theo nhu cầu
lao động và sự phân công lao động của xã hội.
1.1.6. Nội dung của GDHN:
*Bao gồm 3 nội dung:
- Định hướng nghề nghiệp.
- Tư vấn nghề nghiệp.
- Tuyển chọn nghề là xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu của nghề để tuyển
người phù hợp vào học hay làm việc.
Ba nội dung này có mối liên hệ mật thiết với với nhau, hỗ trợ nhau,
trong đó Tư vấn nghề nghiệp là cầu nối giữa Định hướng nghề và tuyển chọn
nghể, được biểu diễn theo Định
sơ đồhướng
sau: nghề nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp

Tuyển chọn nghề nghiệp

-4-


3.1.Mối quan hệ của nội dung GDHN
Từ ba nội dung trên bổ sung thêm ba nội dung khác tạo thành sáu thành
tố trong nội dung GDHN được biểu diễn bằng sơ đồ Platônôp dưới đây:

Định hướng nghề

1

Đặc điểm yêu cầu hệ thống

Thị trường lao động

nghề xã hội cần phát triển
2

Tư vấn nghề

3

Phẩm chất năng lực, hoàn cảnh cá nhân

Tuyển chọn nghề

3.2.Nội dung GDHN
Nội dung cụ thể GDHN ở Trung tâm GDTX Yên Định được bố trí như sau:

Nội dung

Đã thực hiện

Lựa chọn nghề nghiệp tương lai

v

Năng lực bản thân và truyền thống gia đình

v

Giới tính và nghề nghiệp

v

Tìm hiểu một số nghề về Nông - Lâm – Ngư nghiệp.

v

Tham quan một số đơn vị sản xuất công hoặc nông nghiệp.

v

Nghề tương lai của tôi.

v

Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

v

Giao lưu với điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi, những

v
-5-


gương vượt khó....
Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động.

v

Thảo luận; Tôi muốn đạt được ước mơ của mình.

v

Tham quan một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng), Trung

v

học chuyên nghiệp chuyên nghiệp, dạy nghề tại địa phương.
Định hướng phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương.

v

Thảo luận: Những điều kiện để thành đạt trong nghề.

v

Tìm hiểu hệ thống trường trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo

v

nghề của trung ương và địa phương.
Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng

v

Thảo luận: Thanh niên lập thân, lập nghiệp

v

Tư vấn nghề.

v

Hướng dẫn học sinh chọn nghề cụ thể để làm hồ sơ tuyển

v

sinh.
Tham quan hoặc tổ chức hoạt động văn hoá theo chủ đề

v

hướng nghiệp
Làm hồ sơ học nghề hướng nghiệp và Trung cấp nghề

v

1.2. Cơ sở pháp lý.
Để thực hiện tốt công tác GDHN, ngày 13/9/1981, Hội đồng chính phủ
đã đề ra Quyết định số 126/CP “về công tác giáo dục hướng nghiệp trong
trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh các cấp THCS và THPT tốt
nghiệp ra trường”. Trong đó khẳng định thực hiện phân ban ở cấp THPT trên
cơ sở đảm bảo chuẩn bị kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng
nghiệp cho mọi học sinh.

-6-


Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã
khẳng định: “...coi trọng bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh
liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với
tương lai của cộng đồng, của dân tộc...”
Tại điều 3 của Chỉ thị 33-2003/CT-BGD&ĐT, ngày 23/7/2003 cũng đã
chỉ rõ: “Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường
THCS, THPT và trung tâm KTTH , theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT,
giúp học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp hiểu về thế giới nghề nghiệp, thị
trường lao động và đánh giá năng lực bản thân, hướng dẫn học sinh lựa chọn
nghề hoặc lựa chọn trường học, ngành phù hợp với năng lực cá nhân và yêu
cầu của xây dựng đất nước”.
Điều 33, Luật giáo dục năm 2005 cũng khẳng định: Mục tiêu giáo dục
nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở
các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác
phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có
khả năng tìm việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng,
an ninh.
1.3. Cơ sở thực tiễn:
Trung tâm GDTX Yên Định đóng trên địa bàn Thị Trấn Quán Lào
huyện Yên Định mà huyện Yên Định là một huyện có địa lý phức tạp, vừa có
núi, trung du và đồng bằng năm giữa hai con sông là Cầu chày và sông Mã,
chưa mưa đã lụt chưa nắng đã hạn, kinh tế thuần nông. Bình quân thu nhập
đầu người thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh ( dưới 200
USD/người/năm). Đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trong huyện còn gặp
nhiều khó khăn nhưng hoạt động GDHN đã được tiến hành theo chương trình
kế hoạch quy định. Tuy nhiên hiệu quả đạt được còn hạn chế, quá trình chỉ
đạo, tổ chức triển khai thực hiện còn bộc lộ những tồn tại nhất định.
-7-


Biểu hiện rõ nhất của thực tế đó là: Học sinh lúng túng trong việc lựa
chon nghề nghiệp sau tốt nghiệp Bổ túc THPT dẫn đến phần đa học sinh có
học lực trung bình khá trở lên đăng ký thi vào các trường đại học, cao đẳng,
tuy nhiên kết quả đỗ lại đạt thấp. Mặt khác một bộ phận học sinh có lực học
trung bình lại tự ti, không tham gia học tập các trường dạy nghề, THCN
(trung học chuyên nghiệp), cao đẳng. Như vậy hai khuynh hướng trên đều dẫn
tới hệ quả tỉ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp Bổ túc THPT chủ yếu trực tiếp đi
vào cuộc sống lao động, trong khi đó khả năng của các em có thể tham gia
học tập tại các trường nghề, THCN hoặc cao đẳng nghề để đáp ứng nhu cầu
lao động tại địa phương, trong cả nước hoặc có thể xuất khẩu lao động ra
nước ngoài.
Cơ sở lí luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn đã nêu là tiền đề cho việc
tìm hiểu thực trạng và tìm ra Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng
GDHN ở Trung tâm GDTX mà tôi sẽ trình bày tại phần hai.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG
TÂM GDTX YÊN ĐỊNH – THANH HOÁ

2.1. Đặc điểm tình hình:
Trung tâm GDTX&DN Yên Định được thành lập tháng 9 năm 1972.
Năm 1976 huyện Yên Định tháp nhập với 15 xã của huyện Thiệu Hoá và đổi
tên thành trường BTVH đa chức năng huyện Thiệu Yên. Đến tháng 1 – 1991
trường BTVH tháp nhập với Trung tâm dạy nghề huyện thành trường giáo
dục bổ túc Thiệu Yên.

-8-


Tháng 1 năm 1992 Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Thanh Hoá chỉ đạo xây
dựng thí điểm xây dựng Trung tâm GDTX cấp huyện đầu tiên của tỉnh và
ngành GDTX cả nước.
Đến tháng 1 năm 1997 thực hiện chủ trương chia tách huyện của chính
phủ. Trung tâm GDTX&DN Thiệu Yên được đổi thành Trung tâm
GDTX&DN Yên Định .
Đến tháng 5 năm 2011 Trung tâm GDTX&DN Yên Định thực hiện chủ
trương chia tách thành hai Trung tâm Dạy nghề Yên Định và Trung tâm
GDTX Yên Định.
Cán bộ, nhân dân và con em Yên Định có truyền thống cách mạng , có
tinh thần tự lực và hiếu học. Là huyện dẫn đầu của tỉnh về xoá nạn mù chữ và
phổ cập giáo dục tiểu học.
Về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh Trung tâm GDTX
Yên Định –Thanh Hoá được thể hiện:
* Đối với Giáo viên văn hoá:
- Chú ý phát triển về số lượng, chủng loại và có trình độ ĐHSP trở lên.
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu, tham gia học tập
thường xuyên các chuyên đề của Bộ quy định, 100% dự thi chương trình
BDTX đạt yêu cầu, có 60% đạt khá, giỏi.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, tổ chức
trao đổi kinh nghiệm, mở các hội nghị khoa học cấp trường để nâng cao kiến
thức và chất lượng giảng dạy cho giáo viên.
- Thành lập Hội đồng thanh tra chuyên môn tất cả giáo viên dạy văn
hoá tại Trung tâm GDTX .
- Chú ý bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp.
- Cử giáo viên dạy Sinh – Lý đi tập huấn để vừa dạy văn hoá vừa dạy
nghề.
- Cử giáo viên đi học thạc sĩ ở các môn văn hoá : Văn – Lý.

-9-


Số lượng và chất lượng giáo viên dạy văn hoá
Tổng số
Năm học
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Giáo viên
40
45
46

Giáo viên giỏi
Cấp

Cấp tỉnh

huyện

SKKN

ĐDDH

Ghi
chú

4
1
4
1
Không tổ chức thi

20
20
20

19
19
22

* Giáo viên dạy nghề.
Những năm trước đây khi đang còn là Trung tâm GDTX&DN định
biên giáo viên dạy nghề cho Trung tâm chỉ có 3 – 4 giáo viên. Song sau khi
tách nghề thì Giáo viên Sinh vật và giáo viên Nông lâm trở thành giáo viên
dạy hướng nghiệp dạy nghề và giáo viên dạy Trung cấp nghề Hà Nam liên kết
đào tạo.
- Phải giỏi về giảng dạy nghề của mình. Song phải biết làm Makettinh,
nắm bắt nhu cầu và tổ chức có hiệu quả.
- Tự học có hiệu quả và chuyển đổi thêm 1 nghề phù hợp:
* Chất lượng giáo dục đạo đức.
Giáo dục đạo đức cho học sinh cần được quan tâm trong giai đoạn hiện
nay. Muốn học sinh học tập tốt thì học sinh phải được tu dưỡng rèn luyện,
chấp hành kỹ luật tốt.
Bảng xếp loại Đạo đức
Tổng số
Năm học
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Học sinh
975
764
557

Xếp loại học sinh
Tốt Khá TB Yếu
720
552
392

200
150
112

54
36
27

1
1
0

Ghi chú
25 HV không xếp loại
25 HV không xếp loại

* Chất lượng học sinh :
- 10 -


Do đặc thù ngành học là chất lượng đầu vào thấp cho nên việc tổ chức
giảng dạy phải phù hợp với từng học sinh.
- Phải tăng cường phụ đạo – bồi dưỡng học sinh yếu kém để nâng cao
chất lượng đồng đều.
- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, đúc rút phương pháp giảng dạy
và hỗ trợ học sinh để nâng cao chất lượng.
- Hai việc trên đã trở thành nề nếp trong các năm qua ở Trung tâm nên
chất lượng học sinh mỗi năm được nâng lên.
Bảng kết quả xếp loại học sinh văn hoá
Tổng số
Năm học
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Học sinh
975
764
557

Giỏi
0
0
0

Xếp loại ( %)
Khá TB Yếu
120
90
89

818
645
451

35
28
17

Kém

Ghi chú

2
1
0

Bảng số liệu kết quả học sinh giỏi hàng năm
Năm học
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Học sinh giỏi

Học sinh giỏi

Cấp huyện

Cấp tỉnh

8
9
18

5
7
15

Ghi chú

Tóm lại về đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng,
cơ cấu chưa hợp lý (môn thừa giáo viên, môn thiếu giáo viên) trong đó thiếu
giáo viên có chuyên môn về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, nên hiệu quả
GDHN đạt thấp.
2.2. Một số kết quả về công tác GDHN:
Trong những năm gần đây công tác giáo dục hướng nghiệp bước đầu
được quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào quá trình
hình thành và phát triển của nhà trường.

- 11 -


Năm học 2009-2010, Trung tâm GDTX đã triển khai đồng bộ công tác
GDHN thông qua đội ngũ giáo viên bộ môn, GVCN, kết hợp với Đoàn thanh
niên tổ chức các hoạt động ngoại khoá... kết quả số học sinh đăng ký dự thi
vào các trường ĐH chiếm tỉ lệ 43,4% (giảm so với năm 2008-2009) số học
sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp
chiếm 20-25% (tăng 10% so với năm học 2008-2009).
Năm học 2009-2010 Trên cơ sở kết quả triển khai của năm học 20082009, Trung tâm đã tổ chức liên kết với Trường Cao Đẳng nghề chế biến gỗ
Hà Nam tổ chức dạy Trung cấp nghề cho gần 100 học sinh khối 10 và đến
nay chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 4 năm 2012., các em học Trung cấp không
phải đóng học phí mà hàng tháng nếu đi học đầy đủ còn được hỗ trợ 20.000
đồng tiền giấy bút. Trung tâm lại được thêm một khoản tiền quản lý trên đầu
học sinh học nghề làm phúc lợi.
Năm học 2010-2011, công tác giáo dục hướng nghiệp được thực hiện
theo chương trình phân ban từ lớp 10. Hoạt động định hướng nghề, tư vấn
nghề được tiến hành hiệu quả, tỉ lệ học sinh tham gia dự tuyển vào các trường
THCN chiếm 35-40% (tăng 15-20% so với năm 2009-2010) theo đó số học
sinh sau tốt nghiệp Bổ túc THPT trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại địa
phương đã giảm (giảm từ 60 - 70%, năm 2008-2009 xuống còn 45 - 50% năm
2009-2010)
Phát huy tính tích cực của nhu cầu xã hội và định hướng nghề nghiệp
sau khi tốt nghiệp BTTHPT các em có bằng Trung cấp nghề Mộc, Khảm Trai,
Điêu Khắc được giới thiệu việc làm hoặc học lên Cao Đẳng và nhiều lợi ích
khác . Trung tâm GDTX Yên Định năm học 2010-2011 liên kết tiếp mở 3 lớp
Trung cấp Mộc, Khảm Trai, Điêu Khắc với số học sinh là 120 học sinh . Năm
học 2011-2012 Trung tâm định hướng và 100% học sinh Khối 10 đã đăng ký
học Trung cấp nghề với số lượng 178 học sinh chia làm 4 lớp .

- 12 -


Đạt được kết quả như vậy xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Nhận thức
của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có sự thay đổi tích cực; công tác xây
dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra của Ban giám đốc trung tâm được
thực hiện đồng bộ; kinh tế – xã hội của địa phương có bước phát triển, đã tác
động đến nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn nghề
nghiệp. Hơn nữa cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục từng bước được đầu tư, trang
cấp đáp ứng một phần hoạt động dạy học cũng như hoạt động giáo dục hướng
nghiệp.
Trên cơ sở kết quả công tác GDHN trong những năm gần đây, đã giúp
cho học sinh tự tin hơn trong quá trình lựa chọn đăng ký dự tuyển vào các
trường THCN, cao đẳng, đại học, theo đó, kết qủa trúng tuyển cũng chiếm tỉ
lệ tốt hơn. Hơn thế, số học sinh trực tiếp lao động sản xuất tại địa phương
cũng đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế góp phần hình
thành các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, tạo ra sự ổn định và phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.
2.3. Một số tồn tại của công tác quản lý GDHN ở Trung tâm GDTX Yên
Định-Thanh Hoá:
Mặc dù công tác quản lý GDHN đạt được một số kết quả bước đầu
song vẫn bộc lộ những tồn tại dẫn đến công tác GDHN của Trung tâm chưa
phát huy hết hiệu quả theo các mục tiêu đã đề ra.
Trước hết từ nhận thức của cán bộ quản lý từ khâu lập kế hoạch, tổ
chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá công tác quản lý GDHN chưa
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi như mục tiêu giáo dục đặt ra; Chưa đáp ứng yêu cầu
đào tạo nguồn nhân lực của sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và
Đất nước.
Đội ngũ giáo viên thực hiện công tác GDHN trong quá trình cung cấp
lượng kiến thức, thông tin về nghề nghiệp cho học sinh còn hạn chế; lượng
thông tin về các trường đại học, cao đẳng được truyền tải tương đối đầy đủ,
- 13 -


bằng nhiều hình thức song khả năng điều kiện của học sinh có thể tham dự và
trúng tuyển là rất thấp. Trái lại thông tin về các trường THCN, trường nghề và
đặc biệt là thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và Đất nước
lại không đầy đủ.
Thực trạng trên dẫn đến đa số học sinh kết hợp giữa sự lựa chọn cảm
tính của bản thân, sự lôi kéo của bạn bè, áp lực của gia đình, quyết định lựa
chọn nghề nghiệp không phù hợp, không đạt được mục tiêu đặt ra, mà kết quả
cuối cùng là lúng túng, bức xúc và lãng phí thời gian, tiền của khi buộc phải
tham gia lao động sản xuất tại địa phương.
Hơn nữa, cơ sở vật chất của nhà trường cũng chưa thực sự đáp ứng đầy
đủ công tác GDHN; công tác xã hội hoá GDHN cũng chưa được quan tâm
đúng mức: Tại huyện Yên Định-Thanh Hoá có 06 trường THPT và 01 Trung
tâm GDTX, 01 Trung tâm Dạy nghề và 27 Trung tâm học tập cộng đồng của
27 xã, thị trấn nhưng chưa có trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng
nghiệp (TTGDKTTH-HN); công tác thông tin, tuyên truyền và GDHN của
các tổ chức đoàn thể huyện, các trung tâm học tập cộng đồng các xã chưa
được chú ý.
Sở dĩ có thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, song tập trung vào một
số nguyên nhân: Nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp,
lãnh đạo Trung tâm, đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về
công tác GDHN chưa đầy đủ; quá trình tổ chức GDHN hướng nghiệp trong
Trung tâm còn lúng túng, chưa gắn với thực tế; cơ sở vật chất phục vụ cho
GDHN còn thiếu; công tác xã hội hoá GDHN chưa thực sự được quan tâm,
năng lực của giáo viên về hoạt động GDHN còn hạn chế.
2.4. Một số vấn đề cấp thiết đặt ra cần giải quyết trong công tác quản lý
GDHN ở Trung tâm GDTX Yên Định-Thanh Hoá:
Xuất phát từ những kết quả đã đạt được và những tồn tại nêu trên, tôi
nhận thấy có 7 vấn đề cấp thiết đặt ra cần giải quyết:
- 14 -


- Quản lý việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức về GDHN.
- Quản lý bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thực hiện
công tác GDHN trong Trung tâm GDTX .
- Quản lý Giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy các môn học trong Trung
tâm GDTX .
- Quản lý GDHN thông qua các hoạt động ngoại khoá:
- Quản lý việc tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục cho công tác
GDHN
- Quản lý tốt việc phối kết hợp giữa các lực lượng tham gia thực hiện
GDHN.
- Quản lý GDHN thông qua kết hợp với chính quyền địa phương, gia
đình để định hướng đào tạo nghề phục vụ nguồn nhân lực xuất khẩu lao động.

CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG
NGHIỆP Ở TRUNG TÂM GDTX
HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HOÁ
Xuất phát từ thực trạng trong công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp ở
Trung tâm GDTX Yên Định-Thanh Hoá tôi đã đề xuất và cùng với Ban
GDHN thực hiện “ Một số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục hướng
nghiệp ở Trung tâm GDTX huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá trong năm học
2011-2012 “ và những năm tiếp theo như sau:
3.1 Quản lý việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức về GDHN:
Với phương châm có nhận thức đúng mới có hành động đúng, vì vậy
phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của GDHN, coi đây là nhiệm vụ

- 15 -


chung của toàn xã hội. Do đó các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các
cấp, ngành giáo dục, Trung tâm GDTX, mọi gia đình, giáo viên và từng học
sinh phải ý thức được muốn phát triển KT- XH thì yếu tố con người là quan
trọng nhất vì con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền
vững. Mục tiêu đào tạo nhân lực là mục tiêu hàng đầu trong hệ thống mục
tiêu của nền giáo dục quốc dân. Muốn đạt được mục tiêu này thì GDHN có
vai trò quan trọng vì GDHN gắn với phân luồng học sinh, gắn với yêu cầu
phát triển KT- XH của từng địa phương, GDHN giúp cho mọi người hiểu
rằng học Đại học, Cao đẳng không phải là con đường duy nhất để vào đời mà
có thể tham gia học tập tại các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề
hoặc trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại địa phương sao cho phù hợp với
năng lực, điệu kiện của bản thân và thích ứng với xu hướng thay đổi, phát
triển của xã hội.
Nội dung tuyên truyền cần bám sát các chính sách, các quy định, các chỉ
thị, nhiệm vụ năm học, về chương trình phân ban, về giáo dục hướng nghiệp
cho học sinh phổ thông nhằm giúp cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh
và toàn xã hội hiểu được:
- GDHN là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó Trung tâm GDTX làm
tốt công tác GDHN thì sẽ đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho đất
nước tiến hành CNH- HĐH trong xu thế hội nhập mạnh mẽ trong giai đoạn
hiện nay cũng như trong tương lai.
- Sau khi tốt nghiệp Bổ túc THPT không chỉ thi vào đại học, cao đẳng là
duy nhất mà có thể đi học trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc chủ động
tự tạo cho mình việc làm phù hợp với cách trả lời các câu hỏi “Tôi thích nghề
gì?”; “Tôi làm được nghề gì?”; “Mọi người cần làm nghề gì?”. Ba câu hỏi này
phù hợp với 3 miền lựa chọn “Sở thích”; “Năng lực” và “Nhu cầu xã hội”.
Điều này được mô tả như sau:

- 16 -


Nhu cầu
XH

Sở thích

Miền nghề
phù hợp

Năng lực
bản thân

3.1. Cách tìm miền phù hợp
- Các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đất
nước cũng như của của thị trường lao động trong khu vực và trên thế giới. Cụ
thể đối với học sinh tại Trung tâm GDTX Yên Định cần cung cấp cho các em
biết và hiểu nét nổi bật cơ bản của sự phát triển kinh tế của huyện Yên ĐịnhThanh Hoá đặc biệt là các giai đoạn phát triển.
Muốn làm tốt công việc này Ban Giám Đốc Trung tâm GDTX cần thực
tốt việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyên
Giám Đốc
truyền.
- Trước hết đối với Trung tâm GDTX : Giám Đốc phải thành lập Ban
chỉ đạo GDHN, coi hoạt động GDHN là một công việc thường xuyên, liên
Ban Giáo dục hướng nghiệp
tục, mang tính hệ thống và quan trọng như các môn khoa học cơ bản khác.
* Ban GDHN được thể hiện theo cấu trúc sau:
Giáo
viên
chủ
nhiệm

Giáo
viên
bộ
môn

Tổ
chức
đoàn
thanh
niên

Ban
đại
diện
phụ
huynh

Tổ
chức

hội

Thư
viện
Trung
Tâm

Y tế
Trung
Tâm

Trung
tâm
HTCĐ
- 17 -


sở
sản
xuất
Gỗ


3.2. Sơ đồ Ban GDHN
Việc xây dựng hệ thống và cấu trúc của Ban GDHN trong Trung tâm
GDTX thể hiện những mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa các bộ phận trong
Trung tâm GDTX và ngoài xã hội.
- Đối với cán bộ giáo viên: Kết hợp hội nghị triển khai nhiệm vụ năm
học tổ chức tuyên truyền đến giáo viên các chủ trương, định hướng cơ bản về
công tác giáo dục hướng nghiệp; giới thiệu sách báo có liên quan đến các kiến
thức về hướng nghiệp; bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,
phương pháp giảng dạy môn GDHN cho giáo viên phụ trách; tổ chức các buổi
toạ đàm, hội thảo, trao đổi về GDHN cho giáo viên; cung cấp cho giáo viên
những hiểu biết về nhu cầu sử dụng nhân lực địa phương và khả năng tiếp
nhận học sinh tốt nghiệp ra trường trong mỗi năm học.
- Đối với học sinh: Tư vấn, định hướng học sinh khi vào học lớp 10; Chỉ
đạo tốt việc GDHN cho học sinh; đa dạng hoá các hình thức tổ chức sinh hoạt
hướng nghiệp; phát phiếu thăm dò về nhu cầu, nguyện vọng nghề nghiệp của
- 18 -


học sinh; kết hợp ngoại khoá để tổ chức chiếu phim giới thiệu về các ngành
nghề đào tạo mà xã hội đang cần; hàng năm phối hợp với hội khuyến học tổ
chức cho học sinh đi thăm quan các trường Đại học, Cao đẳng, TCTN, trường
nghề hoặc các mô hình điển hình kinh tế; làm rõ ý nghĩa của việc học nghề
phổ thông,...
- Đối với cha mẹ học sinh và xã hội: Chủ động đề xuất, phối hợp chặt
chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành tuyên truyền rộng
rãi trong nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp Hội nghị
cha mẹ học sinh về công tác GDHN, về xu hướng phát triển kinh tế – xã hội
của địa phương.
3.2 Quản lý bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thực hiện
công tác GDHN trong Trung tâm GDTX :
Theo tinh thần của Nghị quyết TW2 khoá VIII “giáo viên là nhân tố
quyết định chất lượng của giáo dục” nên cần bồi dưỡng để mọi giáo viên
quán triệt các quan điểm về GDHN, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức
tự giác của giáo viên, có thể đáp ứng được yêu cầu của sự đổi mới chương
trình sách giáo khoa cũng như nhiệm vụ của GDHN trong giai đoạn hiện nay.
Xuất phát từ căn cứ trên, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi
dưỡng, sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên thực hiện công tác GDHN.
Mục đích nhằm xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu đáp ứng với
mục tiêu, nhiệm vụ về công tác GDHN của nhà trường. Trên cơ sở Ban
GDHN của Trung tâm GDTX , Giám Đốc quy định rõ trách nhiệm của từng
thành viên.
Để công tác quản lý GDHN đạt được hiệu quả, Giám Đốc phải lựa chọn
giáo viên cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn – nghiệp
vụ về GDHN; Thường xuyên cung cấp thông tin về chủ trương, định hướng
phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước và trên thế giới để tư vấn
và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; chú trọng công tác thi đua khen
- 19 -


thưởng, khuyến khích bằng vật chất cho cán bộ giáo viên làm công tác
GDHN.
Quan tâm bồi dưỡng về kiến thức cho đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm
vụ GDHN trong đó tập trung bồi dưỡng các nội dung kiến thức sau:
+ Thông tin về “thế giới nghề nghiệp” theo phân loại nghề. Người ta đã
khái quát thành 5 nhóm nghề theo đối tượng lao động để dễ chọn như sau:
Các nhóm nghề

NgườiKỹ thuật

NgườiNgườiTự
Tự nhiên
nhiên

NgườiNgười

NgườiHệ thống
tín hiệu

NgườiCác biểu
tượng
nghệ
thuật

Sơ đồ 3.3. Phân loại nghề theo đối tượng lao động
Ngoài ra còn phải biết thông tin về các đặc điểm yêu cầu của một nghề
cụ thể, trong đó phải lưu ý đến các yêu cầu tâm, sinh lý của nghề; kiến thức
về tâm lý học: (Tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học lao động, tâm lý học xã hội,
tâm lý học giao tiếp, tâm lý học ứng xử, tâm lý học quản lý); kiến thức về
phương pháp GDHN (phương pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại,
phương pháp thảo luận nhóm,...); Kiến thức về tư vấn hướng nghiệp: (Tư vấn
sơ bộ và tư vấn chuyên sâu).
Để làm tốt nhiệm vụ GDHN giáo viên không chỉ cần nội dung kiến thức
mà còn cần được rèn luyện các kỹ năng về: Phương pháp giảng dạy bộ môn;
Kỹ năng giao tiếp với học sinh, với CMHS; Kỹ năng tổ chức các buổi toạ
đàm, hội thảo về GDHN; Kỹ năng phối hợp với các lực lượng tham gia
GDHN;
- 20 -


3.3. Quản lý Giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy các môn học trong
Trung tâm GDTX :
Với mục đích thông qua các môn học để giáo viên bộ môn phát hiện
những thiên hướng, sở trường của học sinh nhằm phối hợp với các thành viên
trong ban chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng nghiệp tổ chức bồi dưỡng, tư vấn
định hướng cho các em trong cả khoá học nhằm đạt được mục tiêu giáo dục
đặt ra.
Môn học nào cũng có khả năng hướng nghiệp cho học sinh, mỗi môn học
có vị trí, tầm quan trọng khác nhau do đó tuỳ thuộc vào từng môn mà người
hiệu trưởng căn cứ nội dung chương trình yêu cầu giới thiệu những ngành
nghề có liên quan đến môn học đó. Đây là việc là khó khăn nhưng để có kết
quả trước hết phải dạy tốt kiến thức cơ bản và tuỳ đặc trưng của từng bộ môn
chỉ rõ cho học sinh những kỹ năng, tri thức của bộ môn nói chung từng bài
nói riêng và có thể vận dụng như thế nào vào đối tượng lao động, mục đích,
công cụ điều kiện lao động của những nghề xác định qua đó giáo dục tư
tưởng, tình cảm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho học sinh.
3.4. Quản lý GDHN thông qua các hoạt động ngoại khoá:
Để đạt được mục tiêu trong quản lý GDHN Trung tâm GDTX cần kết
hợp thực hiện thông qua các hoạt động ngoại khoá, qua đó giúp các em hiểu
rõ về chính bản thân mình kể cả khả năng và sở thích cũng như nắm bắt được
xu thế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước, hiểu rõ hơn về
các ngành nghề để có sự suy nghĩ và quyết định lựa chọn đúng đắn nghề
nghiệp trong tương lai.
Hình thức tiến hành có thể thực hiện một cách đa dạng: Tổ chức cho học
sinh xem phim, xem kịch; tổ chức tham quan các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, các cơ sở sản xuất, xí nghiệp có
trong địa phương; có thể tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi hướng
nghiệp giúp các em làm quen dần với hoạt động nghêg nghiệp của xã hội;
động viên học sinh tham gia hoạt động hướng nghiệp của các đoàn thể, của cơ
- 21 -


sở sản xuất, các mô hình kinh tế tại địa phương; kết hợp với Ban lao động
Trung tâm GDTX , Đoàn thanh niên thực hiện các công trình thanh niên
thông qua việc xây dựng, tôn tạo khuôn viên cảnh quan Trung tâm GDTX
góp phần xây dựng môi trường Xanh – Sạch - Đẹp;...
Tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi, mạn đàm với học sinh để tìm
hiểu nguyện vọng khuynh hướng, hứng thú nghề nghiệp của học sinh; Mời
các cựu học sinh thành đạt đến nói chuyện về con đường lập nghiệp.
Tóm lại, các hoạt động ngoại khoá cũng góp phần hết sức thiết thực
trong công tác quản lý GDHN trong Trung tâm GDTX , tuy nhiên quá trình
tiến hành triển khai thực hiện cần có sự chuẩn bị tốt từ kế hoạch, tổ chức, chỉ
đạo đến kiểm tra kết quả.
3.5. Quản lý việc tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục cho công
tác GDHN
Nhằm thực hiện tốt các hoạt động quản lý GDHN cần phải có cơ sở vật
chất tương ứng. Do vậy, tăng cường CSVC cho GDHN là điều kiện cần thiết
trong công việc quản lý của người Giám Đốc Trung tâm.
Các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục tối thiểu là: Sân bãi, phòng
lớp, bàn ghế; trang thiết bị đồ dùng giảng dạy; sách giáo khoa, sách giáo viên,
sách tham khảo; tủ sách hướng nghiệp gồm (Các tư liệu giới thiệu về các cơ
sở đào tạo nghề, giới thiệu về các nghề có trong địa phương và ngoài xã hội,
danh mục các nghề mà xã hội và địa phương đang cần. Thông tin về các
trường Đại học, Cao đẳng nghề, trung cấp nghề...Nhu cầu tuyển dụng của
các trường, các ngành, các cơ quan trong thời gian sắp tới nhất là ở địa
phương); thông tin về điểm sàn thi Đại học và các chi tiêu, điểm chuẩn của
một số trường Đại học, Cao đẳng... qua từng năm.
Máy vi tính, máy chiếu, các thiết bị âm thanh, ánh sáng... và các dụng
cụ phục vụ cho việc dạy một số nghề như nghề trồng rừng, làm vườn, nghề
nuôi cá, nghề cắt may, thêu tay, nghề tin học văn phòng, nghề Mộc...

- 22 -


Muốn quản lý tăng cường CSVC cho GDHN thì không những cần phải
quản lý một phần ngân sách trong ngân sách nhà nước cấp để mua sắm vật
dụng, trang bị cho hoạt động GDHN, mà còn phải huy động sự ủng hộ từ các
nguồn ngoài xã hội.
Để quản lý tốt CSVC cần thành lập Ban quản lý CSVC gồm có các thành
viên Ban Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ Thư viện,
Bảo vệ …
3.6. Quản lý tốt việc phối kết hợp giữa các lực lượng tham gia thực hiện GDHN:
Hướng nghiệp cho học sinh là việc làm thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi
và của mọi người. Nó đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa Trung tâm GDTX , gia
đình và xã hội. Sự kết hợp phải có tính tổ chức, có kế hoạch, và tạo nên một
thể thống nhất từ trong Trung tâm GDTX đến gia đình và xã hội. Sự chỉ đạo
của Giám Đốc Trung tâm là cầu nối liên kết giữa các lực lượng tham gia
GDHN để hoàn thành được một trong ba nhiệm vụ: Nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước để tiến đến CNH-HĐH.
Giám Đốc Trung tâm là người xây dựng kế hoạch chung, điều khiển
mọi quá trình và chịu trách nhiệm với cấp trên về kết quả của công tác
GDHN. Tạo điều kiện và giúp đỡ mọi người và nhận thức sâu sắc về nhiệm
vụ, nội dung, ý nghĩa, tính chất của GDHN.
Phó Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp công tác hướng nghiệp trong Trung tâm,
có nhiệm vụ thúc đẩy mọi người tham gia GDHN, kiểm tra đôn đốc, đánh giá
kết quả đạt được trong từng giai đoạn, từng nội dung. Đoàn Thanh niên tham
gia tổ chức các hoạt động GDHN.
Giáo viên chủ nhiệm là người tạo điều kiện và động viên các em tham
gia các hoạt động ngoại khoá như tham quan hướng nghiệp, tư vấn hướng
nghiệp...Giáo viên chủ nhiệm cùng với giáo viên bộ môn đánh giá quá trình
học tập và rèn luyện của học sinh.
Giáo viên bộ môn là người trực tiếp truyền tải kiến thức của môn học,
kiến thức khoa học kỹ thuật và những ứng dụng trong của môn học vào cuộc
- 23 -


sống để giúp các em hiểu biết về nghề nghiệp, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng
năng lực, hứng thú của học sinh. Giáo viên bộ môn cũng cần kết hợp với giáo
viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên, tổ chức các buổi sinh hoạt hướng nghiệp,
thi tìm hiểu về nghề nghiệp cho học sinh.
Giáo viên dạy nghề phổ thông cung cấp một số kiến thức cơ bản về
công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ, an toàn lao động cho học sinh. Đồng
thời rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng cơ bản về thực hành kỹ thuật theo
quy trình công nghệ để tạo ra một sản phẩm nào đó. Ngoài ra còn giáo dục tác
phong công nghiệp trong lao động, phát triển hứng thú nghề và khả năng vận
dụng vào từng hoàn cảnh, có thói quen làm việc, có kế hoạch và biết giữ gìn
vệ sinh môi trường trong lao động.
Đoàn Thanh niên là bộ phận quan trọng trong hệ thống GDHN của
Trung tâm GDTX, là lực lượng thực hiện chủ trương kế hoạch của Trung tâm
bằng các phương thức sôi nổi, thiết thực. Đoàn thanh niên có trách nhiệm tạo
mối quan hệ với Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, xã đoàn, các đơn vị sản xuất, cơ
quan xí nghiệp để phối hợp tổ chức hoạt động GDHN cho học sinh như tư vấn
tuyển sinh, tham quan hướng nghiệp, tuyên truyền nghề nghiệp...
Hội cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với các thành viên Ban
GDHN để góp ý định hướng, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh lựa chon và
thực hiện ước mơ của mình.
Phối hợp với chính quyền địa phương để qua hệ thống thông tin của
địa phương cung cấp cho học sinh những thông tin cập nhật về nghề nghiệp,
những thông tin về thị trường lao động của địa phương và cả nước, thông tin
về những cơ sở dạy nghề của địa phương.
Phối hợp các cơ quan văn hóa của huyện, xã tổ chức các chuyên mục
về GDHN phát thanh trên sóng truyền thanh của huyện, xã, Trung tâm.
3.7. Quản lý GDHN thông qua kết hợp với chính quyền địa phương, gia
đình để định hướng đào tạo nghề phục vụ nguồn nhân lực xuất khẩu lao
động:
- 24 -


Thực hiện biện pháp này, chủ yếu nhằm vào việc định hướng cho đối
tượng học sinh không có khả năng, điều kiện theo học các trường Đại học,
Cao đẳng mà chỉ có thể vào học các trường Trung học chuyên nghiệp, trường
nghề để trực tiếp tham gia xuất khẩu lao động ra nước ngoài góp phần tự tạo
vốn, kỹ thuật công nghệ, tác phong, kinh nghiệm lao động trong tương lai.
Đây cũng là một trong những chủ trương, chính sách lớn được Tỉnh uỷ,
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
Căn cứ mục tiêu nghị quyết đặt ra Trung tâm cần phối hợp với chính
quyền địa phương tiến hành rà soát, thăm dò ý kiến học sinh, cha mẹ học sinh
để định hướng trường, nghề cho học sinh sẽ theo học đảm bảo phù hợp với
nhu cầu cầu thị trường xuất khẩu mà địa phương đang hướng tới.
Thực hiện tốt biện pháp này một mặt giải quyết được nhu cầu tiếp tục theo
học, làm việc và tiếp cận với trình độ quản lý, môi trường làm việc tiên tiến của
các nước, mặt khác góp phần nâng cao đời sống người dân tạo ra sự thay đổi
điều kiện kinh tế - xã hội đồng thời loại bỏ những vấn đề bức xúc của xã hội tại
địa phương.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Xuất phát trên cơ sở khoa học, qua phân tích đánh giá thực trạng và
mạnh dạn đề xuất 7 biện pháp quản lý Giáo dục hướng nghiệp ở Trung tâm
GDTX Yên Định-Thanh Hoá.
Sáng kiến kinh nghiệm đã tập trung vào 7 biện pháp quản lý GDHN ở
Trung tâm GDTX Yên Định-Thanh Hoá vừa mang tính thực tiễn vừa mang
tính cụ thể đó là:

- 25 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×