Tải bản đầy đủ

QUY TRINH YEU CAU VAT TU THI CONG THAU PHU

QUY TRÌNH
YÊU CẦU – CHUYỂN TRẢ VẬT TƯ THI CÔNG
(DÀNH CHO THẦU PHỤ)

TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT VÀ SỬA ĐỔI

Số hiệu: DV.QT-21
Ban hành: 01
Ngày: 15/7/2013
Trang: 1/4


QUY TRÌNH
YÊU CẦU – CHUYỂN TRẢ VẬT TƯ THI CÔNG
(DÀNH CHO THẦU PHỤ)

Số hiệu: DV.QT-21
Ban hành: 01
Ngày: 15/7/2013
Trang: 2/4


I. MỤC ĐÍCH:
 Quy trình này được thiết lập nhằm quy định về việc thực hiện yêu cầu và chuyển trả vật tư
thi công của nhà thầu phụ tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
 Quy trình này được áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt.
III. TRÁCH NHIỆM:
 Tổng Giám Đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai và đảm bảo tính hiệu lực của quy trình
này trong tòan công ty.
 Tất cả các nhân viên/ bộ phận liên quan có trách nhiệm tuân thủ theo các yêu cầu của quy
trình này
IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
 Đăng Việt: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt
 TBP: Trưởng bộ phận
 TGĐ: Tổng Giám Đốc
V. PHÂN PHỐI
 Bản chính của tài liệu này được lưu tại Ban ISO
 Các bản sao của tài liệu này được phân phối đến các bộ phận trong công ty Đăng Việt
VI. XEM XÉT VÀ CẢI TIẾN
 Trong quá trình thực hiện, quy trình này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của Công ty theo quyết định của Tổng Giám Đốc và được kiểm
soát theo Thủ Tục Kiểm Soát Tài Liệu
VII. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Quy trình yêu cầu vật tư thi công
1/ Bước 1:
Căn cứ vào bản vẽ thi công do BCH Đăng Việt phát hành : nhà thầu phụ tiến hành
bóc tách khối lượng theo từng hạng mục, từng tầng, từng loại vật tư chính (vật tư phụ do nhà
thầu phụ cấp).
2/ Bước 2:
- So sánh khối lượng đã bóc với khối lượng đã có trong kho thầu phụ.
- Lập phiếu yêu cầu vật tư của từng hạng mục theo mẫu (Căn cứ vào phiếu trình mẫu,
hợp đồng để chọn chủng loại vật tư).
- Chỉ huy trưởng thầu phụ ký tên.
3/ Bước 3:


QUY TRÌNH
YÊU CẦU – CHUYỂN TRẢ VẬT TƯ THI CÔNG
(DÀNH CHO THẦU PHỤ)

Số hiệu: DV.QT-21

Ban hành: 01
Ngày: 15/7/2013
Trang: 3/4

- Trình phiếu yêu cầu cho BCH Đăng Việt ký xác nhận trước ngày cần vật tư ít nhất
10 ngày (trừ trư ng hợp đ c biệt kh n cấp).
4/ Bước 4:
- Giám sát Đăng Việt (ngư i phụ trách hạng mục) sẽ kiểm tra khối lượng và chủng
loại nếu đ ng thì k t n và chuyển cho chỉ huy trưởng Đăng Việt. Nếu sai thì y u cầu sửa
ch a.
- CHT Đăng Việt kiểm tra nếu đ ng thì k t n và chuyển cho thủ kho Đăng Việt. Nếu
sai thì y u cầu sửa ch a.
5/ Bước 5:
- Sau khi nhận được phiếu y u cầu. Thủ kho tiến hành kiểm tra khối lượng vật tư
trong kho có đủ để uất không.
- Nếu kho Đăng Việt không đủ vật tư để uất cho thầu phụ thì thủ kho phải báo cáo
ngay cho CHT biết để ử l .
- Nếu đủ vật tư để uất thì tiến hành làm thủ tục uất kho theo phiếu y u cầu.
* ưu :
- Thủ kho Đăng Việt chỉ nhận phiếu y u cầu và uất kho cho thầu phụ khi có đầy đủ 3
ch k theo phiếu y u cầu.
- CHT thầu phụ phải k t n vào phiếu uất kho của Đăng Việt rồi mới nhận vật tư ra
kh i kho.
2. Quy trình chuyển trả vật tư thi công
1/ Bước 1:
Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại công trư ng, nhà thầu phụ tiến hành kiểm
tra lại nh ng vật tư và thiết bị đã nhận mà không còn sử dụng thì tiến hành trả lại cho BCH
Đăng Việt.
2/ Bước 2:
- Lập phiếu y u cầu trả vật tư của từng hạng mục theo mẫu (ghi rõ lý do trả).
- Chỉ huy trưởng thầu phụ k t n. Sau đó trình phiếu y u cầu cho BCH Đăng Việt.
3/ Bước 3:


QUY TRÌNH
YÊU CẦU – CHUYỂN TRẢ VẬT TƯ THI CÔNG
(DÀNH CHO THẦU PHỤ)

Số hiệu: DV.QT-21
Ban hành: 01
Ngày: 15/7/2013
Trang: 4/4

- Giám sát Đăng Việt (ngư i phụ trách hạng mục) sẽ kiểm tra nguy n nh n khối
lượng và chất lượng của nh ng vật tư này. Sau đó ghi r tình trạng vật tư rồi k t n và
chuyển cho chỉ huy trưởng Đăng Việt kiểm tra lần cuối.
- CHT Đăng Việt kiểm tra nếu thấy đ ng thì k t n để chuyển cho thủ kho nhập lại
kho. Nếu sai thì y u cầu chỉnh lại.
4/ Bước 4:
- Sau khi nhận được bi n bản trả vật tư . Thủ kho tiến hành làm phiếu nhập kho và
kiểm tra khối lượng vật tư trả lại.

* ưu :
- Thủ kho Đăng Việt chỉ nhận phiếu y u cầu trả hàng và k t n khi có đầy đủ 3 ch
k theo mẫu(CHT Đăng Việt GS Đăng Việt CHT thầu phụ).
- CHT thầu phụ phải k t n vào phiếu nhập kho của Đăng Việt thì các vật tư trả lại
mới hợp lệ.
- Phải ghi r nguy n nh n và tình trạng vật tư trả lại để có cơ sở làm quyết toán sau
này(vì nếu do l i của nhà thầu phụ thì sẽ trừ tiền vào thanh quyết toán của thầu phụ. ).
- Nếu do l i nhà cung cấp thì BCH Đăng Việt phải báo liền về cho phòng kinh doanh
để đổi ho c trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×