Tải bản đầy đủ

đề tuyển sinh lớp 10 môn hóa các năm trường thpt th cao nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO 10
THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 -CN NĂM 2008
MÔN THI : HÓA HỌC
Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
---------o0o----------

Câu 1:

1.( 2 điểm) Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hóa sau:
Fe Fe2(SO)4  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  FeCl2 FeCl3  FeCl2  AgCl
2.(1 điểm) Cho phương trình phản ứng có dạng sau:
BaCl2 + …?…. = NaCl + …?….
Hãy viết 4 phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 2: ( 2 điểm)
Cho 3 gam hỗn hợp 2 kim loại vụn nguyên chất là Nhôm và Magiê tác dụng hết với H 2SO4
loãng thì thu được 3,36 lít một chất khí ( đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
Xác định thành thành phần phần trăm về khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp.
Câu 3: ( 3 điểm)

Hydrocacbon A có khối lượng phân tử bằng 70 đvc. A phản ứng hoàn toàn với H 2 tạo ra B.
Cả A và B đều có mạch cacbon phân nhánh. Xác định các công thức cấu tạo có thể có của A và B.
Câu 4: ( 2 điểm)
Nung 12,64 gam hỗn hợp FeCO 3 và FexOy trong không khí tới phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được khí A và 11,2 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch
Ba(OH)2 0,15M thu được 3,94 gam kết tủa.
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( 1 điểm).
2. Tìm công thức phân tử FexOy ( 1 điểm).
( Cho: Al = 27; Mg = 24; S= 32; O= 16; C= 12; Ba= 137; Fe = 56)
---------------Hết------------


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO 10
THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 -CN NĂM 2010
MÔN THI : HÓA HỌC
Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
---------o0o----------

Câu 1: (2,5 điểm)

Viết phương trình Hoá học thực hiện sơ đồ phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.
Ca CaOCa(OH)2Ca(HCO3)2CaCO3CaCl2
Câu 2 : (2điểm )
Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng (nếu có) khi:
a. Thả kim loại Na vào dung dịch CuSO4.
b. Nhúng chiếc đinh sắt vào dung dịch CuSO4.
c. Sục từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.
Câu 3: (3 điểm)
Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp A gồm ( BaO, BaCO 3) bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu
được dung dịch B và 8,96 lit CO2 (đkc). Đem cô cạn dung dịch B thu được 124,8(g) muối khan.
a. Viết phương trình Hoá học của các phản ứng xảy ra.
b. Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.
c. Xác định khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần dùng để hoà tan hoàn vừa hết lượng hỗn hợp
A ở trên.
Câu 4: ( 2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất Hữu cơ A cần vừa đủ 5,376 lít O 2(đktc). Cho toàn bộ
sản phẩm tạo thành ( CO2, H2O) vào một lượng dung dịch nước vôi trong. Sau khi kết thúc phản ứng


thu được 10g kết tủa và 350 ml một dung dịch muối có nồng độ 0,2M ; khối lượng dung dịch muối
này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 4,88g . Hãy xác định công thức phân tử của hợp
chất Hữu cơ A . Biết 40 < MA < 74.


TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2011 – 2012
MÔN THI: HOÁ HỌC

(Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề)

Đề chính thức
Câu 1: (2,0 điểm)

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi sau:

Al2O3

(1)

NaAlO2

(2)

Al(OH)3

(3)

AlCl3

(4)

Al

Câu 2: (2,0 điểm)
Tách 3 chất rắn FeCl2, CaCO3, AgCl ra khỏi hỗn hợp của chúng bằng phương pháp hoá học.
Câu 3: (3,0 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 3,45 gam kim loại A hoá trị (I) vào 102,7 gam nước thu được 106 gam dung dịch B

a.

Xác định kim loại A.

b.

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch B.

c.

Cho toàn bộ dung dịch B trên vào 50 gam dung dịch AlCl3 10,68%. Tính khối lượng kết tủa.

Câu 4: (3,0 điểm)
Hỗn hợp A gồm hiđrôcacbon X và H2, đun nóng hỗn hợp A có Ni xúc tác thu khí Y duy nhất. Tỉ khối hơi
Y so với H2 gấp 3 lần tỉ khối hơi của A so với H2.
Đốt cháy một lượng khác của Y thu được 22 gam CO2 và 13,5 gam H2O.

a.

Y là hiđrôcacbon loại nào? Xác định công thức phân tử của Y?

b.

Xác định công thức phân tử của X

Biết X, Y là ankan, anken hoặc ankin
(Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Al = 27; Li = 7; Na = 23; K = 39)


TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2014 - 2015
Đề chính thứcMÔN THI : HÓA HỌC
(Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:..........................................................Số báo danh:..................................
Câu 1:(1,5 điểm)
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng):
Xenluzơ  glucozơ 
rượu etylic  axitaxetic  etylaxetat  natri axetat
etilen
Câu 2:(3,0 điểm)
Hãy viết các phương trình hóa học và nêu hiện tượng xảy ra cho các trường hợp sau:
a) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.
b) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3.
c) Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl 3.
d) Dẫn từ từ khí etilen qua dung dịch brom.
Câu 3: (3,5 điểm)
Hòa tan 16 gam hỗn hợp A gồm (Fe và MgO) vào 4 lít dung dịch H 2SO4 loãng (vừa đủ) thu
được 4,48 lít khí (đktc) và dung dịch X.
a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4.
c) Cho lượng dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, sau phản ứng thu được kết tủa Y có
khối lượng m1 gam. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m 2 gam chất rắn.
Tính m1, m2.
Câu 4: (2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam chất hữu cơ A, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 đựng
H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy:
+ Bình 1: khối lượng tăng 1,8 gam.
+ Bình 2: có 15 gam kết tủa trắng.
Biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 28.Hãy xác định công thức phân tử của A.
(Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Mg = 24; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137)
----------Hết---------Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×