Tải bản đầy đủ

Phương pháp ép tích giải phương trình và bất phương trình


1


2


n

g ( x)  h( x)

xa
n

g ( x )  h( x )  0

 f ( x)  h( x)    n g ( x)  h( x)   0
g ( x)  h n ( x)

f ( x )  h( x )


f ( x)  h( x)  A( x)  g ( x)  h 2( x) 

g ( x)  h n ( x)  B( x )

A( x) B( x)n

 

g ( x)  h( x) 

 A( x) B( x)  1

nn

g ( x)  h( x)g ( x)  h( x)  0 n
g ( x)  h( x)  A( x) B( x) 1  0

 A( x) B( x)  1

A( x) 


f ( x )  h( x )
g ( x)  h n ( x)

3


g ( x)
f ( x)
h( x )

A( x)
B( x)

n

g ( x)  h( x)

n

𝒕

𝒍𝒗

𝑳𝑽

𝒓𝑿

4


√𝒙 +

𝒕

= 𝒙 +𝒙−

𝑳𝑽

5


𝑳

𝒙

𝒕 𝒓𝒕?

=

𝒕

?

?

+ 𝑿

=

==

𝒙

6


𝒙 + 𝒙 = 𝒙 + √𝒙 +
𝒙= .
……

+

7


𝒙 −𝒙−=

𝒙 =


=

+ 𝑿


=

8


𝒙 −𝒙−
𝒙

𝒙+

= (√ )

=√√𝒙 + = 𝒙 + 𝒙 −
𝒙=

√𝒙 +9


𝒙 − 𝒙+

= (√𝒙 − )

=
=

. +

√𝒙 −𝒙=

=

=
√𝒙 −𝒙+

𝒙+

,

{

+𝒙 − 𝒙 + 𝒙+
𝒙=

+
+

=√

√𝒙 + = 𝒙 − 𝒙 +
𝒙=
𝒙=
=
=
{
=
=
√𝒙 +𝒙+

10


,

𝒙++
+

{=√

=
=+ 𝒙𝒙+

√𝒙 +

=𝒙 −𝒙 −𝒙−

11


𝑿 = . … ..

√𝒙 +

− 𝒙−

12=
+


=

+
+
+
=
+

+

=
+

+

𝒙−

{

+
+

(√ 𝒙 −

=
=

{

√ 𝒙−

=
=

− 𝒙)(√ 𝒙 −

= 𝒙 − 𝒙 +

𝒙

{ ; }
√ 𝒙−

−𝒙

− 𝒙) = − 𝒙 − 𝒙 +

13


𝒙
𝒙 𝒙 − 𝒙+

 𝒙(𝒙 − √ 𝒙 −
 (𝒙 − √ 𝒙 −

𝒙 + 𝒙−

√ 𝒙−

+

)(𝒙 + √ 𝒙 −

)( 𝒙 + 𝒙 −

+ 𝒙√ 𝒙 −

(𝒙 − √ 𝒙 −

)+

𝒙−

+ 𝒙√ 𝒙 −

> ∀𝒙

= 𝒙𝒙 − 𝒙+

=

√𝒙 +

√𝒙 +

)=

(𝒙 − √ 𝒙 −

)=

 𝒙=

={ ; }

𝒙+

√𝒙 +

𝒙−

)=

𝒙=

=𝒙 −𝒙 −𝒙−

𝑿 = . … ..
− 𝒙−

− 𝒙−

√𝒙 +

+ 𝒙−

=− 𝒙 − 𝒙−

14


𝒙
 𝒙+
 𝒙+

 (𝒙 −𝒙 − 𝒙 − 𝒙−
𝒙 − 𝒙−

(𝒙 −

𝒙+

𝒙−

√𝒙 +

(𝒙 −

+ 𝒙+

− √𝒙 + )(𝒙 −

− √𝒙 + )

+ 𝒙+

𝒙+

√𝒙 +

>

𝒙
= √𝒙 +  {
𝒙 − 𝒙−

={− √𝒙 + ) =

− √𝒙 + ) =

+ √𝒙 + ) + 𝒙 +

+𝒙 +𝒙+

𝒙 + 𝒙−

(𝒙 −

(𝒙 −

+𝒙 +𝒙+
∀𝒙

=

+√

𝒙+𝒙 =

− √𝒙 + ) =

=

+√

}

√ 𝒙 −

=

15


𝑿= .

𝑿=− .
{

+

𝑿= .

= 𝒍ẻ
=−
+

{
𝑿= .
𝑿=− .

𝑿= .

….

( √ 𝒙 −

… ..

… ..

… ..

=
=

=

… ..

√ 𝒙 −

… ..

− 𝒙+

√ 𝒙 −
√ 𝒙 −

− 𝒙+

√ 𝒙 −

)( √ 𝒙 −

− 𝒙++ 𝒙+

𝒙−

)= 𝒙 − 𝒙−

16
𝒙+

 (𝒙 +

𝒙 ∈ −∞; −𝒙 − 𝒙−

+

(𝒙 +

 (𝒙 +; +∞

𝒙+

− √ 𝒙 − )

− √ 𝒙 − )(𝒙 +

𝒙+

− (𝒙 +

− √ 𝒙 − )( 𝒙 −
= 𝒙+

 𝒙 − 𝒙−
± √

=

𝒙=

𝒙−

− ±√

={

− √ 𝒙 −

𝒙+

− √ 𝒙 − ) − (𝒙 +

 √ 𝒙 −
𝒙 =

]∪[

𝒙 + 𝒙−+ √ 𝒙 − )=

+ √ 𝒙 − ) =

− √ 𝒙 − )=
=

𝒙 + 𝒙−

±

=

;

√ 𝒙 −
=

− +√

}

= √𝒙 −

17


𝑿= .
{

{

+
+

=
=

{

+

=

=

=
=−𝒙−

= 𝒙−

𝑿= .
𝒙 − 𝒙+

=

)=𝒙 − 𝒙 +

𝒙−
√𝒙 −

( √𝒙 −

… ..

) ( √𝒙 −


+

𝒙 − 𝒙+

𝒙 − 𝒙 +

𝒙−
𝒙−

𝒙−

18


𝒙 −

𝒙

𝒙 − 𝒙+
𝒙 − 𝒙+

√𝒙 −

 √𝒙 −
 √𝒙 −
 𝒙−
𝒙=

=


𝒙−

√𝒙 −

𝒙−

𝒙−

𝒙−

√𝒙 −

𝒙 − 𝒙+
𝒙=±√+

𝒙−

𝒙−

𝒙−

( √𝒙 −

√𝒙 −

=

√𝒙 −


=

𝒙−√𝒙 −

−𝒙+ )=
=

𝒙−

−𝒙

𝒙−𝒙 + 𝒙+

=

𝒙−

=

=

={ ±√ }

19


𝐱 −𝐱−

=

√𝐱 +

+ 𝐱− 𝐱

𝐱 − 𝐱 + 𝐱+ √
𝒙 +

𝒙+

=

−𝐱 =

𝒙+

√𝒙 +

𝐱 + 𝐱 = ( + √𝐱 + 𝐱 − 𝐱)
+ 𝐱= 𝐱−𝐱 ( +√

𝒙 + √𝒙 = 𝒙 +
𝒙+

√𝒙 + 𝒙 +

𝒙+

+ 𝐱− 𝐱 )

=𝒙 + 𝒙+

𝒙 + 𝒙 + = 𝒙 + √𝒙 + 𝒙 +
𝒙 + 𝒙 + 𝒙 + 𝒙 − √𝒙 + =
𝒙 − 𝒙= 𝒙+ √ 𝒙 + 𝒙−
𝒙 + 𝒙−

𝒙 − 𝒙+

𝐱−

𝒙 +

𝒙 +

= 𝒙+

(√𝒙 +

𝒙 +𝒙+

=

√𝐱 +
𝒙−

= √𝐱 − 𝐱 −

√ 𝒙−

=𝒙 +

− )

( +√ 𝐱+ )
𝒙 −

𝒙 + 𝒙+

𝒙

√𝒙 − 𝒙 +

20


21


𝒙

𝒙 +

𝒙−

− 𝒙 +

√ 𝒙−

𝒙 − 𝒙+

 (𝒙 − √ 𝒙 − )(𝒙 + 𝒙 −
 (𝒙 − √ 𝒙 − )[−

=𝒙 +

𝒙 + 𝒙−

𝒙 −

𝒙

(𝒙 − √ 𝒙 − ) =

− 𝒙√ 𝒙 − ) =

𝒙 − 𝒙+

+ 𝒙(𝒙 − √ 𝒙 − )] =

 (𝒙 − √ 𝒙 − )( − √ 𝒙 − )(𝒙 − √ 𝒙 − ) =

𝒙 +𝒙 +

𝒙 +𝒙+

𝒙 + 𝒙+=

𝒙 + 𝒙+

𝒙 + 𝒙+

√𝒙 − 𝒙 +

(√𝒙 − 𝒙 +

+ 𝒙+ )=

22


−

𝒙+

 (√𝒙 − 𝒙 +
 (√𝒙 − 𝒙 +

𝒙𝒙 + 𝒙+

+ 𝒙 + )[

𝒙+ −

𝒙+

𝒙 − 𝒙+

− )[

(√𝒙 +

− ) √𝒙 +

𝒙 − 𝒙+

− )[ 𝒙 +

𝒙+

√𝒙 − 𝒙 +

√𝒙 +

 ( √𝒙 +

√𝒙 +

− 𝒙−

+𝒙 +𝒙+

− ) √𝒙 +(√𝒙 +

( √𝒙 +

− 𝒙+

(√𝒙 − 𝒙 +

− 𝒙)[ 𝒙 +

= 𝒙+

= 𝒙+

(√𝒙+ + ) 𝒙+

 ( √𝒙 +
 ( √𝒙 +

𝒙+

𝒙 + 𝒙+

+ 𝒙 + )(√𝒙 − 𝒙 +

𝒙 + 𝒙−
𝒙 − 𝒙++

𝒙 +𝒙+

]=

− √𝒙 − 𝒙 + ] =

− )

− )

]=

− 𝒙−

𝒙+


+ 𝒙+ )=− 𝒙−

+ 𝒙+

√𝒙 +

+

=

>

𝒙 +𝒙−

+𝒙 +𝒙+

]=

=

23


𝒙 ∈ −∞; −


 𝒙 − 𝒙−
−


𝒙+

𝒙+

 (𝒙 +
 (𝒙 +

(𝒙 +

]∪[+𝒙+

√ 𝒙 −

; +∞

𝒙 + 𝒙−

𝒙 −− √ 𝒙 − ) − (𝒙 +

− √ 𝒙 − )( 𝒙 −

+√

 𝒙 − 𝒙+

√ −

√ 𝒙 −

𝒙+


=

(𝒙 +

− √ 𝒙 − )=

− √ 𝒙 − )(𝒙 +

− (𝒙 +

+ √ 𝒙 − )=

+ √ 𝒙 − ) =

− √ 𝒙 − )=

𝒙 − 𝒙= 𝒙+

]∪[

𝒙

− √ 𝒙 − )=

+

𝒙+

= 𝒙 +

𝒙+

(𝒙 +

− √ 𝒙 − )

𝒙 ∈ −∞; −
( 𝒙 −𝒙+

; +∞

+ 𝒙+

− √ 𝒙 + 𝒙 − )( 𝒙 +

√ 𝒙 + 𝒙−

( 𝒙−

−√ 𝒙 + 𝒙− )=

+√ 𝒙 + 𝒙− )=

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×