Tải bản đầy đủ

Hình học không gian cổ điển trong các đề thi thử

Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐI N
TRONG CÁC Đ THI THỬ NĂM 2016
BÀI THPT SỐ B O TH NG – LÀO CAI).
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh bằng a , cạnh SA vuông góc với mặt
phẳng đ{y. Góc giữa cạnh SC v| mặt phẳng ABCD bằng 600 , M l| trung điểm của BC , N l|
điểm thuộc cạnh AD sao cho DN = a . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch
giữa hai đường thẳng SB và MN.
Lời giải.

S

K
A
F


B
H
M

E
N
D

C

▪ Ta có SA  (ABCD)  AC l| hình chiếu của SC trên mặt phẳng (ABCD). Suy ra góc giữa
cạnh SC v| mặt phẳng (ABCD) là góc SCA .
Tam gi{c ABC vuông tại B, theo định lý Pytago ta có
AC 2  AB 2  BC 2  32a 2  AC  4a 2  SA  AC.tan 600  4a 6
1
64a3 6
2
đvtt
S ABCD  4a.4a  16a  VS . ABCD  .16a .4a 6 
3
3
▪ Gọi E l| trung điểm của đoạn AD , F l| trung điểm của AE
 BF // MN nên MN / /(SBF )  d ( MN , SB)  d  MN ,  SBF    d  N ,  SBF  
2

Trong mặt phẳng ABCD kẻ AH  BF , H  BF , trong mặt phẳng SAH kẻ
AK  SH , K  SH
 BF  AH
 AK  SH
. Ta có 
 BF  ( SAH )  BF  AK . Do 
 AK  ( SBF )
 BF  SA
 AK  BF
 d  A,  SBF    AK

Lại có

1
1

1
103
4a 618
1
1
1
17
 AK 2
2
2
2
2
2
2
2
103
AH
AB
AF
16a
AK
AS
AH
96a

d  N ,  SBF  
d  A,  SBF  8a 618
NF
 2  d  N ,  SBF   
.
103
AF

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 1


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Vậy VS . ABCD 

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

64a3 6
8a 618
và d (MN , SB) 
.
103
3

BÀI 2 (THPT BÌNH MINH – NINH BÌNH).
Cho hình chóp S. ABCD có đ{y ABCD là hình thoi tâm I v| có cạnh bằng a, góc BAD bằng
600 .Gọi H l| trung điểm của IB và SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Góc giữa SC và
mặt phẳng (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích của khối chóp S.AHCD v| tính khoảng c{ch từ
điểm A đến mặt phẳng (SCD) .
Lời gi i.

S

K
B

C
H
I

E

A
▪ Ta có SH
(ABCD)

(ABCD)

HC l| hình chiếu vuông góc của SC trên

(SC ,(ABCD))

Theo giả thiết

BAD

D

450

SCH

BAD đều

600

3
a; AI
4

a ; HD

BD

a 3
2

và AC 2AI a 3
Xét SHC vuông c}n tại H , theo định lý Pitago ta
có: SH

HC

IC

2

HI

a
4

2

2

2

a 3
2

13
a.
4

1
1
1
39 3
SH .SAHCD
SH . AC .HD
a
3
3
2
32
▪ Trong (ABCD) kẻ HE CD và trong (SHE ) kẻ HK
Vậy VS .AHCD
CD

HE

CD

SH (SH

Từ

v|

(ABCD ))

suy ra HK

CD

(SCD)

(SHE )

CD

d(H,(SCD))

HED vuông tại E , ta có HE

HD.sin 600

Xét SHE vuông tại H , ta có HK

SH .HE

Xét

SH

2

HE

SE (1). Ta có:

HK (2)

HK
3 3
a
8
3 39
2

a

4 79

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 2


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016d (B,(SCD ))
d (H ,(SCD ))

Do AB / /(SCD)
K t lu n: VS .AHCD

BD
HD

4
3

d (B,(SCD ))

d(A,(SCD))

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

4
d (H ,(SCD ))
3
39

d(B,(SCD))

39 3
a ; d(A,(SCD))
32

39
79

79

4
HK
3

39

a

79

a.

a.

BÀI 3 (THPT BỐ HẠ).
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB  2a, AD  a 3 . Mặt bên
SAB l| tam gi{c c}n tại S v| nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đ{y. Biết đường thẳng
SD tạo với mặt đ{y một góc 0. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng c{ch giữa
hai đường thẳng SA v| BD.
Lời gi i.
S

K
C

B

x
H

I
A

D

Gọi hình chiếu của S trên AB l| H.
Ta có SH  AB,(SAB)  ( ABCD)  AB,(SAB)  ( ABCD)  SH  ( ABCD)

SH  ( ABCD) , suy ra góc giữa SD v| ABCD l| SDH  450 .
Khi đó tam gi{c SHD vuông c}n tại H, suy ra SH  HD  2a ,
1
4a 3 3
Khi đó thể tích lăng trụ l| VS . ABCD  SH .S ABCD 
đvtt
3
3
Kẻ Ax//BD nên BD// SAx m| SA  (SAx)
 d (BD,SA)  d (BD,(SAx))  d (B,(SAx))  2d (H,(SAx))
Gọi I, K lần lượt l| hình chiếu của H trên Ax và SI
Chứng minh được HK  (SAx)
Tính được HK 

2a 93
4a 93
.  d (BD,SA)  2d (H, (SAx))  2 HK 
31
31

Đặt AD  x( x  0)  AB  3x, AN  2 x, NB  x, DN  x 5, BD  x 10
Xét tam giác BDN có cos BDN 

BD 2  DN 2  NB 2 7 2

.
2 BD.DN
10

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 3


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

BÀI 4 (TRUNG TÂM GDTX-HN CAM RANH L N – KHÁNH HÒA).
Cho hình chóp S.ABC có đ{y ABC l| tam gi{c đều cạnh a, tam gi{c SAC c}n tại S v| nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đ{y, SB tạo với đ{y một góc 0. M l| trung điểm cạnh BC.
Tính thể tích khối chóp S.ABC v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng SB v| AM.
Lời gi i.
S

K
A

C

H
J

x

M
I
B


( SAC )   ABC 
 SH  (BAC)
Gọi H l| trung điểm cạnh AC, ta có 
(
SAC
)
ABC
ACTheo đề b|i
BH =

 SB;  ABC   = SBH  30 ;
0

a 3 1
a
a 3
 SH  BH .tan 300 =
.
=
2
2
3 2

a2 3
đvdt .
4
1
1 a a 2 3 a3 3
đvtt .
 VS . ABC = SH .SABC  . .

3
3 2 4
24
Kẻ tia Bx song song với AM
SABC 

(SBx) // AM  d(SB;(ABM))  d(AM;(SBx))
Kẻ HI  Bx; HI  AM   J  ; (SHI)  (SBx), (SHI)  (HBx)  SI.
Kẻ HK  SI, suy ra d(H;(SBx))  HK.
1
1
1
1
1
52
3a
 2   
Tam giác vuông SHI:
.
2
2
2
2
2
HK
HI
HS
9a
52
 3a   a 
   
 4  2
a
a 13
2
3

Vì HK= IJ  d(SB;AM)  d(J;(SBx))  IJ  HK 
.
3
13
2
13
BÀI 5 (TRUNG TÂM GDTX-HN CAM RANH L N 2) – KHÁNH HÒA).
Cho hình chóp tứ gi{c đều S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam
gi{c c}n tại S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y ABCD , cạnh bên SC hợp với mặt
phẳng đ{y một góc 600 .
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a
THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 4


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

. Tính góc hợp bởi giữa mặt bên SCD với đ{y.
Lời gi i.
S

H
A
D

φ

B
600

C

K

Gọi H l| trung điểm AB. Kẻ SH  AB. Do (SAB)  (ABCD)
Nên SH l| đường cao của khối chóp S.ABCD
 HC l| hình chiếu vuông góc của SC trên mp ABCD
  (SC;(ABCD)) = SCH

HBC vuông tại B
SHC vuông tại H

a
a 5
HC= BC 2  HB 2  a 2  ( ) 2 
2
2
SH  HC tan(SHC )  (

a 5
a 15
) tan 600 
2
2

1
1
a 15
a3 15
đvtt
 VSABCD  S ABCD .SH  (a 2 )(
)
3
3
2
6
Ta có SC=SD ( SBC  SAD .Gọi K l| trung điểm CD
a
a 5
SK  CD
iữa

 SKH là góc g HBC vuông tại B HC= BC 2  HB 2  a 2  ( ) 2 
2
2
 HK  CD

hai mặt phẳng SCD v| mặt đ{y ABCD
Gọi  l| góc giữa hai mặt phẳng SCD v| ABCD

SH

SHK vuông tại H tan  =
HK

a 15
2  15 . Từ đó suy ra  ?
a
2

BÀI THPT CHUYÊN B C GIANG – B C GIANG .
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có AB = a, BC = 2a, ABC = 1200. Hình chiếu vuông góc của A
trên mặt phẳng A’B’C’ trùng với trung điểm cạnh A’B’, góc giữa đường thẳng AC’ v| mặt
phẳng A’B’C’ bằng 0 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ v| góc giữa hai mặt phẳng
BCC’B’ v| ABC .
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 5


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

A

C

M

K B

A'

C'
H
B'

Gọi H l| trung điểm của A’B’, vì AH  A’B’C’ nên góc giữa AC’ v| A’B’C’ l|

 AC ', HC '  AC ' H  600 .
A' B ' a
 .
2
2
Áp dụng định lí cosin v|o tam gi{c HB’C’ ta có

Ta có: A ' B '  AB  a, B ' C '  BC  2a, B ' H 

21a 2
a 21
HC '  HB '  B ' C '  2 HB '.B'C'.cos120 
 HC ' 
4
2
3a 7
AHC ' vuông tại H AH  HC '.tan 600 
2
1
a2 3
0
.
Diện tích ABC : SABC  AB.BC.sin120 
2
2
3a3 21
.
Thể tích lăng trụ VABC . A ' B 'C '  AH .SABC 
4
Gọi M l| trung điểm AB. Vẽ MK  BC tại K.
Ta có: AHB’M l| hình chữ nhật. suy ra B’M  (ABC)  BC  B’M  BC  B’MK .
Suy ra BC  B’K.
2

2

2

0

Vậy góc giữa BCC’B’ v| ABC l|   MK KB’  MKB
3a 7
Ta có: B ' M  AH 
.
2
a 3
MKB vuông tại K MK  MB.sin 600 
4
B'M
MKB ' vuông tại M tan  
 2 21
MK
Vậy góc giữa BCC’B’ v| ABC l|   arctan 2 21 .
BÀI THPT CHUYÊN B C NINH .
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đ{y ABC l| tam gi{c đều cạnh a, B’A = B’C = B’C, góc giữa
cạnh bên BB’ v| ABC bằng 0 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ v| khoảng
c{ch giữa hai đường thẳng AC, BB’.
Lời gi i.
THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 6


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

A'

C'

B'

A

K

M

C

H
B

Gọi H l| hình chiếu vuông góc của B’ trên mặt phẳng ABC .
Góc giữa B’B vằ mặt phẳng ABC l| B ' BH  600
Vì BA  BB  B ' C nên H l| t}m đường tròn ngoại tiếp tam gi{c đều ABC.
Gọi M l| trung điểm AC. Vì ABC l| tam gi{c đều nên BM  AC v| H l| trọng t}m ABC .
Xét tam giác vuông AMB ta có:
2
a 3
a 3
 BH  BM 
BM  AB.sin 600 
3
3
2
Tam gi{c BB’H vuông tại H BH  BH .tan 600  a
a3 3
Vậy VABC . A ' B 'C '  BH .SABC 
4
Kẻ MK vuông góc với BB’ tại K.
Vì AC  B ' H , AC  BM nên AC   B ' BM   AC  MK .

 MK  AC

 MK  d  AC , BB ' .
 MK  BB '
Tam giác MKB vuông tại K: MK  BM .sin600 

3a
 d  AC , BB ' .
4

BÀI THPT CHUYÊN HÙNG V
NG .
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật, AB = a, AD = a. Cạnh bên SA vuông
2
. Gọi M l| trung
góc với đ{y ABCD. Cạnh bên SC tạo với đ{y ABCD một góc α v| tan  
5
điểm BC, N l| giao điểm của DM với AC, H l| hình chiếu của A trên SB. Tính thể tích hình
chóp S.ABMN v| khoảng c{ch từ điểm H tới mặt phẳng SDM .
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 7


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

H
K
D

A
N

B
M

C

E

Vì A l| hình chiếu vuông góc của S trên ABCD nên góc giữa SC v| mặt phẳng ABCD) là

 SC ; CA  SCA   .
Tam gi{c ADC vuông tại D AC  AD 2  CD 2  a 5
Tam gi{c SAC vuông tại A SA  AC.tan   a 2
ABM và MCD vuông cân nên MA  MD  a 2
Theo định lý Pitago đảo, ta có AMD vuông tại M.
MN MC 1
1
a 2

  MN  MD 
3
3
ND AD 2
1
1
5a 2
Ta có: SBMN  SABM  SAMN  AB.BM  AM .MN 
2
2
6
1
1
5a 2 5a3 2
Tính thể tích khối chóp VS . ABMN  SA.S ABMN  a 2.

3
3
6
18
Vẽ AK  SM tại K. Vì DM  AM , DM  SA nên DM   SAM   DM  AK

Vì MC // AD nên

Suy ra AK   SDM 
Hai tam gi{c vuông AHS v| AHB đồng dạng g.g nên
2

2
SH HA SA
HS HA  SA 
HS
.
 2  S  SB
 
3
HA HB AB
HA HB  AB 
HB
2
Mà S   SDM  nên d  d  H ;  SDM    d  B;  SDM  
3
EB BM 1
Gọi giao AD v| DM l| E. Vì BM // AD nên


EA AD 2
1
1
1
Mà E   SDM  nên d  B;  SDM    d  A;  SDM    d  d  A;  SDM    AK
2
3
3
1
1
1
Tam gi{c SAM vuông tại A nên


 AK  a
AK 2 SA2 AM 2
a
Vậy khoảng c{ch từ H đến SDM l| .
3
THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 8


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

BÀI 9 (THPT CHUYÊN KHTN – HÀ NỘI L N .
Cho lăng trụ tam gi{c đều ABC.A’B’C’ có AB = a, góc giữa AB’ v| BC’ bằng
tích của lăng trụ.
Lời gi i.
A

0

. Tính thể

C

B

C'

A'

B'

1
1
3
AB. AC.sin A  .2a.2a .
 3a 2 . Đặt BB’  x .
2
2
2
Mặt kh{c ta lại có AB  BB  BA , BC  BB  BC

Ta có: SABC 

AB.BC x 2  2a 2

AB.BC 4a 2  x 2
1 x 2  2a 2
Với AB, BC  600   2
 x  2a 2
2 4a  x 2
 V  2 2a. 3a 2  2 6a 3 .

 cos AB, BC 

Với AB, BC  1200  x  0 loại .
Vậy V  2 6a 3 đvtt .
BÀI 10 (THPT CHUYÊN KHTN – HÀ NỘI L N 1)).
Cho hình chóp S.ABC có đ{y ABC l| tam gi{c c}n tại A trong đó AB  AC  a, BAC  120o ;
mặt bên SAB l| tam gi{c đều v| nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y. Tính theo a thể
tích khối chóp S.ABC v| b{n kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 9


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

O

D

I

C
B
H
A
Gọi H l| trung điểm của AB thì H l| ch}n đường cao hạ từ đỉnh S của hình chóp. Ta có
1
1 a 3 1
a3
VS . ABC  SH .SABC  .
. .a.a.sin1200 
3
3 2 2
8
Gọi D l| điểm đối xứng của A qua BC thì D l| t}m đường tròn ngoại tiếp tam gi{c ABC. Ta
có tam gi{c DAB đều v| do đó. DH  AB . Suy ra DH   SAB  .

Từ D, dựng đường thẳng  song song với đường thẳng SH thì  l| trục của đường tròn
ngoại tiếp đ{y. Gọi I l| t}m tam gi{c đều SAB v| trong mặt phẳng SHD , dựng đường thẳng
d đi qua I v| song song với DH thì d l| trục của đường tròn ngoại tiếp mặt cầu SAB . Gọi
O    d thì O l| t}m mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Ta có
2

1 a 3 
a 39
2
.
R  OC  OD  DC   .
  a 
6
3 2 
2

2

BÀI
THPT CHUYÊN LÀO CAI L N .
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của
S trên mặt phẳng ABCD l| trung điểm H của cạnh AB. Góc giữa mặt phẳng SCD v| mặt
phẳng ABCD bằng o . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD. Tính theo a khoảng c{ch
giữa hai đường thẳng SA v| BD.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 10


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

I

A

D

M
H

N

B

C

Gọi N l| trung điểm CD
Ta có SH  (ABCD) nên (SHN)  (ABCD)
HN // BC  HN  CD. Mà SH  CD nên CD  (SHN)
Mà CD  (SCD) nên (SCD)  (SHN)
Vậy mặt phẳng SHN cùng vuông góc với ABCD v| SCD
(SHN)  (ABCD)  HN; (SHN)  (SCD)  SN

 Góc giữa SCD v| ABCD l| SNH  600
Vì HNCB l| hình chữ nhật nên MN  BC  2a .
Tam giác SMN vuông tại M SM  MN .tan 600  2a 3
1
1
8a3 3
2
đvtt
VS . ABCD  SM .S ABCD  .2a 3.  2a  
3
3
3
▪ Tính khoảng c{ch
Qua A kẻ đường thẳng d song song với BD. H l| hình chiếu vuông góc của M trên d.
Vẽ MI  SH tại I.
Vì AH  (SAH) nên BD // (SAH)
Do đó d BD SA  d(BD; (SAH))  d(B; (SAH))  2.d  M ;  SAH   .

Vì SM  AH, MH  AH nên (SMH)  AH.
Suy ra MI  AH. Mà MI  SH nên MI  (SAH).
Suy ra d(M; (SAH))  MI.
MA a

Tam gi{c AHM vuông c}n tại H nên MH 
2
2
Tam gi{c SMH vuông tại M
1
1
1
2a 3


 MI 
2
2
2
5
MI
MH
MS
4a 3
 d  SA; BD   2MI 
.
5
BÀI

THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN L N

– ĐÀ N NG .

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 11


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB = a, AD = a 2 .Gọi H l| trung
điểm cạnh AB tam gi{c SAB c}n tại S v| nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y góc giữa
hai mặt phẳng SAC v| ABCD bằng 0. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng
c{ch giữa hai đường thẳng CH v| SD.
Lời gi i.

Vì H l| trung điểm cạnh đ{y AB của tam gi{c c}n SAB nên SH  AB. Mà (SAB)  (ABCD)
nên SH  (ABCD).
Vẽ HK  AC tại K. Vì AC  HK, AC  SH nên AC  (SHK).
Suy AC  SK.
Vì AC   SAC    ABCD  và AC  SK, AC  HK nên góc giữa hai mặt phẳng SAC v|
(ABCD) là  SK ; HK   SKH  600

AB a

2
2
ABCD l| hình chữ nhật nên AC  BD  AB 2  AD 2  a 3
KH AH

Có AHK ∽ ACB (g.g) 
BC AC
Tam gi{c SHK vuông tại H
a
SH  HK .tan 600 
2
1
1
a3
đvtt
Thể tích khối chóp VS . ABCD  SH .S ABCD  SH . AB. AD 
3
3
3
Gọi E l| điểm đối xứng với H qua A. Vẽ HF  DE tại F, HI  SF tại I.
Vì DE  HF, DE  SH nên DE  (SHF)  DE  HI. Mà HI  SF nên HI  (SED)
Vì HE  CD  a , HE // CD nên HEDC là hình bình hành.
Suy ra DE // CH  CH // (SDE). Mà SD  SDE nên khoảng c{ch giữa CH v| SD bằng
d  CH ; SD   d  CH ;  SDE    d  H ;  SDE    HI .
H l| trung điểm AB nên AH 

3a
2
HF HE
HE.DA a 2

 HF 

Ta có: HFE ∽ DAE (g.g) 
3
DA DE
DE
1
1
1
a 26


 HI 
Tam gi{c SHF vuông tại H nên
2
2
2
13
HI
HS
HF
a 26
Vậy d  CH ; SD  
.
13

Tam gi{c DEA vuông tại A nên DE  AE 2  AD2 

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 12


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

BÀI
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – KHÁNH HÒA)
Cho hình chóp S.ABCD đ{y l| hình chữ nhật với AB = a, AD = a, ∆SAB c}n tại S v| nằm
trong mặt vuông góc đ{y. Khoảng c{ch từ D đến SBC bằng
S.ABCD v| khoảng c{ch giữa
Lời gi i.

2a
3

. Tính thể tích khối chóp

đường thẳng SB v| AC theo a.
S

J
A
E

D

H
I
K
B

C

Vì SAB cân tại S và nằm trong mặt vuông góc mặt đ{y nên khi gọi SI l| đường cao của
SAB  SI  (ABCD).
Vì AD || BC  AD || (SAB) nên khoảng cách từ D đến SBC cũng l| khoảng cách từ A đến
(ABCD) .Hạ AJ  SB thì AJ  (ABCD).
2a

Đặt SI = h. Ta có AJ.SB = SI.AB trong đó : AJ = 3 ; SB =
V=

2 5
15

h 2  a4  h =
2

a 5
5

a3.

Qua B kẻ đường thẳng || AC cắt DA tại E. Khi đó BCAE là hình bình hành:
Suy ra d( SB, AC) = d( AC,(SBE)) = d (A,(SBE)).
Vì I l| trung điểm AB nên :d(A,(SBE)) = 2d(I,(SBE)). Hạ IK  BE thì theo định lý
vuông góc  SK  BE. Hạ IH  SK  IH (SBE).
Mà d(A,BE) = 2S(ABC)/AC =
Vậy IK =

đường

2a 5
5

a 5
5

BÀI 14 (THPT CHUYÊN NGUY N ĐÌNH CHI U (L N 1)).
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật. Biết SA vuông góc với mặt phẳng
4
ABCD , SC hợp với mặt phẳng ABCD một góc α với tan   , AB = 3a và BC = 4a. Tính
5
thể tích của khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch từ điểm D đến mặt phẳng SBC .
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 13


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

▪ Vì SA l| đường cao của hình chóp S.ABCD nên AC l| hình chiếu của SC lên mặt phẳng
ABCD . Suy ra góc giữa SC v| ABCD l| góc giữa hai đường thẳng SC v| AC v| bằng góc
SCA   .

Xét  ABD vuông tại B, ta có AC  AB2  BC 2 

 3a    4a 
2

2

 5a .

4
Xét  SAC vuông tại A, ta có SA  AC.tan   5a.  4a .
5
1
1
Vậy VS . ABCD  .SA.S ABCD  .4a.3a.4a  16a3 đvtt .
3
3
▪ Ta có AD // BC nên AD // (SBC). Suy ra d  D;  SBC    d  A;  SBC   .
 BC  AB
Ta có: 
 BC   SAB  . Lại có BC   SBC    SBC    SAB  .
 BC  SA
 SBC    SAB   SB . Từ A kẻ AH  SB. Khi đó d  D;  SBC    d  A;  SBC    AH .
Xét SAB vuông tại A, ta có:

1
1
1
1
1
25
12a
.

 2 


  
2
2
2
2
2
5
AH
AB
SA
 3a   4a  144a

Vậy d  D;  SBC    d  A;  SBC    AH 

12a
.
5

BÀI
THPT CHUYÊN NGUY N HUỆ L N .
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh a , hình chiếu của S lên mặt phẳng
ABCD l| trung điểm của AD, góc giữa đường thẳng SB v| mặt đ{y bằng 600 . Gọi M là
trung điểm của DC. Tính thể tích khối chóp S.ABM v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng SA
và BM.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 14


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

K

A

B

I
H
E

D

M

C

Gọi H l| trung điểm của cạnh AD.
Vì HB l| hình chiếu của SB lên đ{y ABCD nên  SB;(ABCD)   SBH  600 .
Trong tam giác SBH có SH  BH.tan 600 
Vậy VSABM

a 15
2

a3 15
1
 VS . ABCD 
đvtt
2
12

▪ Dựng hình bình h|nh ABME
Vì BM // (SAE)  d(SA,BM)  d(M,(SAE))  2d(D,(SAE))  4d(H,(SAE)).
Kẻ HI  AE; HK  SI, (I  AE, K SI).
Chứng minh HK  (SAE)  d(H,(SAE))  HK.

DE. AH
a

AE
2 5
1
1
1
304
a 15 HK 
.
Trong tam giác SHI có
2
2
2
2
HK
HI
SH
15a
4 19
a 15
Vậy d SA,BM 
.
19

▪ Vì  AHI ∽  ADE  HI 

BÀI
THPT CHUYÊN NGUY N HUỆ L N .
Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng ABC , SA  AB  a ,

AC  2a và ASC  ABC  900 . Tính thể tích khối chóp S.ABC v| cosin của góc giữa hai mặt
phẳng  SAB  và  SBC  .
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 15


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

M

A

C

H

B

▪ Kẻ SH vuông góc với AC H  AC)  SH  (ABC)
a 3
a2 3
 SC  BC  a 3, SH 
, SABC 
2
2
3
a
1
 VS . ABC  SABC .SH 
3
4
▪ Gọi M l| trung điểm của SB v|  l| góc giữa hai mặt phẳng SAB v| SBC .
Ta có: SA  AB  a , SC  BC  a 3 .
 AM  SB và CM  SB

 cos  cos AMC
a 3
a 6
 SB 
2
2
2
2 AS  2 AB 2  SB 2 10a 2
a 10
AM l| trung tuyến SAB nên: AM 2 

 AM 
4
16
4
2
2
2
a 42
AM  CM  AC
105
Tương tự CM 
 cos AMC 

4
2. AM .CM
35
105
Vậy cos 
35

▪ SAC  BAC  SH  BH 

BÀI
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU – NGHỆ AN .
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình thoi, AB = a, BD = AC 3 v| I l| giao điểm của
AC v| BD tam gi{c SAB c}n tại A hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đ{y trùng với
trung điểm H của AI. Tính thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng
SB với CD.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 16


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Vì ABCD l| hình thoi nên I l| trung điểm AC v| BD. Suy ra BD  AC 3     3 .
AB 2a

 a.
Xét ABI vuông tại I, ta có AB 2  AI 2  BI 2  AI 2  3 AI 2  4 AI 2  AI 
2
2
AI a
 .
Suy ra AH 
2 2
Tam gi{c SAB c}n tại A nên SA  AB  2a .
Tam gi{c SHA vuông tại H nên SH  SA2  AH 2 

a 15
.
2

1
1
AC.BD  AC 2 . 3  2a 2 3
2
2
1
1 a 15
Thể tích hình chóp VS . ABCD  SH .S ABCD  .
.2a 2 3  a 3 5 đvtt
3
3 2
Vì ABCD là hình thoi nên CD // AB, mà AB  (SAB) nên CD // (SAB)
Suy ra d  SB; CD   d  CD;  SAB    d  C;  SAB    4d  H ;  SAB  
Vì ABCD là hình thoi nên S

ABCD(Vì A  (SAB) và CA  4HA )
Vẽ HJ  AB tại J, HK  SJ tại K.
AB  HJ, AB  SH  AB  (SHJ)
 AB  HK. Mà HK  HJ nên HK  (SAB). Suy ra d  SB; CD   4 HK .
HJ AH
BI . AH a 3
.

 HJ 

4
BI
AB
AB
1
1
1
a 35
Tam gi{c SHJ vuông tại H nên


 HK 
2
2
2
14
HK
HJ
SH
2a 35
Vậy d  SB; CD  
7

Ta có: AHJ ∽ ABI (g.g) 

BÀI
THPT CHUYÊN PHÚ YÊN L N – PHÚ YÊN).
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB = a, AD = a 2 . Cạnh bên SA
vuông góc với đ{y, cạnh SC tạo với đ{y góc 0. Gọi K l| hình chiếu vuông góc của A trên
SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng AK, SC.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 17


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

K

I
D

A

B

C

▪ Tính thể tích:
Vì SA vuông góc với đ{y nên góc giữa SC v| ABCD l| SCA  300
ABCD l| hình chữ nhật, tam gi{c ABD vuông tại A nên

AC  BD  AB 2  AD 2  a 3
Tam gi{c SAC vuông tại A SA  AC.tan 300  a .
1
1
a3 2
đvtt
VS . ABCD  .SA.S ABCD  a.a.a 2 
3
3
3
▪ Tính khoảng c{ch
Vẽ AI  SC tại I.
Vì SA  CD, AD  CD nên (SAD)  CD
Suy ra AK  CD. Mà AK  SD nên AK  (SCD)
Suy ra AK  IK và AK  SC.
AK  SC, AI  SC nên (AKI)  SC  SC  IK.
IK l| đoạn vuông góc chung của AK v| SC  d  AK , SC   IK .
1
1
1
2a
 2
 AK 2 
2
2
AK
SA
AD
3
1
1
1
3a 2
2
Tam gi{c SAC vuông tại A


 AI 
AI 2 SA2 AC 2
4
a 3
Tam gi{c AIK vuông tại K IK  AI 2  AK 2 
6
a 3
.
Vậy d  AK , SC  
6

Tam gi{c SAD vuông tại A

BÀI
THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HU L N .
Cho hình chóp S.ABC có đ{y ABC l| tam gi{c vuông c}n đỉnh A, AB = a 2 . Gọi I l| trung
điểm của BC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC l| H thỏa mãn IA  2IH ,
góc giữa đường thẳng SC v| mặt phẳng ABC bằng 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC v|
khoảng c{ch từ trung điểm K của SB đến mặt phẳng SAH .
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 18


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Vì H l| hình chiếu vuông góc của S lên ABC nên góc giữa SC v| ABC l|
    SC , HC   SCH  600 .
Tam gi{c ABC vuông c}n ở A có I l| trung điểm cạnh huyền BC nên AI  BC và:
BC
BC  AB 2  2a ; IB  IC  IA 
a.
2
IA a
Vì IA  2 IH  IH 
 .
2 2
a 5
Tam gi{c HIC vuông tại I HC  IH 2  IC 2 
2
a 15
Tam gi{c SHC vuông tại H SH  SC.tan 600 
2
3
2
1
1 a 15 1
a 15
VS . ABC  .SH .S ABC  .
. . a 2 
3
3 2 2
6
Vì BI  AH, BI  SH nên BI  (SAH).
BS
BI a
1
Mặt kh{c S   SAH  ; KS 
 d  K ,  SAH    d  B,  SAH   
 .
2
2
2 2
BÀI
THPT CHUYÊN S N LA – S N LA L N .
Cho hình chóp S.ABCD, đ{y ABCD l| hình chữ nhật có AB = a, BC = a. H l| trung điểm
cạnh AB, SH vuông góc với mặt phẳng đ{y, cạnh bên SA  a 5 . Tính thể tích hình chóp
2
S.ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng HC v| SD.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 19


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

SH  ABCD . Tam gi{c SHA vuông tại H.

SH  SA2  HA2  a
1
2a3
đvTT .
VS . ABCD  S ABCD .SH 
3
3
Kẻ đường thẳng Dx HC, kẻ HI  ID I thuộc Dx ,
kẻ HK  SI K thuộc SI . Khi đó HK  (SID), HC (SID).
d(HC,SD) = d(HC,(SID)) = d(H,(SID)) = HK.

4a
. (BE  HC tại E
17
4a 33
.
Trong tam giác vuông SHI có HK 
33

HI = d(D,HC) = 2d(B,HC) = 2BE =

BÀI
THPT CHUYÊN ĐH S PHẠM HÀ NỘI L N .
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh
a
CD sao cho CM  DN  . Gọi H là giao điểm của AN với DM. Biết SH vuông góc với mặt phẳng
3
(ABCD) và SH  a 3 , hãy tính thể tích khối chóp S.AMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM
và SA.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 20


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

S

K

D

N

H

C

Ta có S

AMN

S

ABCD

 S

A

B

M
ABM

S

ADN

7a 2
 S CMN  
18

1
7 3a3
Khi đó VS . AMN  .SH .S AMN 
3
54
Ta có: AND  DCM (c.g.c) DAN  CDM . Mặt kh{c DAN  DNA  900 .
CDM  DNA  900  AN  DM .
Suy ra DM  SAH . Kẻ HK vuông góc với SA thì HK l| khoảng c{ch giữa SA v| DM.
AD 2 3a 10
a 10
.
Trong tam giác vuông AND, ta có: AN  DA  DN 
 AH 

3
10
AN
1
1
1
3a 13
Trong tam giác vuông SHA, ta có:


 HK 
2
2
2
13
HK
HA HS
3a 13
.
Vậy d  SA, DM  
13
2

2

BÀI 22 (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH (LẦN 3)).
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình thang vuông ở A và B, AB  BC  a , AD  2a ,
SA vuông góc với đ{y, SA  2a . Gọi M, N lần lượt l| trung điểm SA, SD. Chứng minh tứ
giác BCNM l| hình chữ nhật. Tính thể tích hình chóp S.BCNM v| khoảng c{ch giữa đường
thẳng chéo nhau BM v| CD.
Lời gi i.

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 21


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 22


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

BÀI
THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN L N .
Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng đ{y, SC
tạo với mặt phẳng đ{y một góc 0 v| tạo với mặt phẳng SAB một góc 0. Biết độ d|i cạnh
AB = 3 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.
Lời gi i.
S

D
A

450

B

C

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 23


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

BÀI

THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC L N

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

.

3a
. Hình chiếu vuông góc H của
2
đỉnh S lên mặt phẳng ABCD l| trung điểm của đoạn AB . Gọi K l| trung điểm của đoạn
AD . Tính theo a thể tích khối chóp S. ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng HK và
SD .
Lời gi i.

Cho hình chóp S. ABCD có đ{y l| hình vuông cạnh a, SD 

Cho hình chóp S.ABC có SA   ABC  , ABC  900 , AB  a, BC  a 3, SA  2a . Chứng minh
trung điểm I của cạnh SC l| t}m của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC v| tính diện tích
mặt cầu đó theo a.

S
I
A

C
B

Vì SA   ABC   SA  BC
Mặt kh{c theo giả thiết AB  BC , nên BC   SAB  v| do đó BC  SB
Ta có tam giác SBC vuông đỉnh B; tam giác SAB vuông đỉnh A nên
SC
IA  IB 
 IS  IC (*)
2
Vậy điểm I c{ch đều bốn đỉnh của hình chóp, do đó I l| t}m mặt cầu ngoại tiếp của hình
chóp S.ABC

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 24


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Từ * ta có b{n kính của mặt cầu l| R 

CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

SC
2

Ta có AC  AB 2  BC 2  2a

SC  SA2  AC 2  2 2a  R  a 2
Diện tích mặt cầu l| 4 R2  8 a2

BÀI

THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC L N

.

3a
. Hình chiếu vuông góc H của
2
đỉnh S lên mặt phẳng ABCD l| trung điểm của đoạn AB . Gọi K l| trung điểm của đoạn
AD . Tính theo a thể tích khối chóp S. ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng HK và
SD .
Lời gi i.
3a
. Hình chiếu vuông góc H của
Cho hình chóp S. ABCD có đ{y l| hình vuông cạnh a, SD 
2
đỉnh S lên mặt phẳng ABCD l| trung điểm của đoạn AB . Gọi K l| trung điểm của đoạn
AD . Tính theo a thể tích khối chóp S. ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng HK và
SD .

Cho hình chóp S. ABCD có đ{y l| hình vuông cạnh a, SD 

S

F
C

B
E

H

O
D

K

A

đường cao của hình chóp
3a
a
SH  SD 2  HD 2  SD 2  ( AH 2  AD 2 )  ( ) 2  ( ) 2  a 2  a
2
2
1
1
a3
Diện tích của hình vuông ABCD là a 2 , VS . ABCD  SH .S ABCD  a.a 2 
3
3
3
Từ giả thiết ta có HK / / BD  HK / /(SBD)
Từ

giả

thiết

tal|

S.ABCDGọi E l| hình chiếu vuông góc của H lên BD, F l| hình chiếu vuông góc của H lên SE

suy
Ta

HF  SE nên
BD  SH , BD  HE  BD  (SHE)  BD  HF
HF  (SBD)  HF  d (H ,(SBD)) (2)

ra

SH

Do vậy d ( HK , SD)  d ( H ,(SBD)) (1)

THẦY TRẦN VĂN TÀI – LÊ MẠNH CƯỜNG CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TOÁN 2016

Trang 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×