Tải bản đầy đủ

gt xu ly nmct tren nen dat yeu 6103

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH
XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU
Dành cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Biên soạn : TS. Tô Văn Lận

Năm 2010


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1........................................................................................................................................... 6
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT YẾU ................................................................................................. 6
1.1
KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU. ................................................................................................ 6
1.1.1
Về định tính. ............................................................................................................... 6
1.1.2
Về định lượng. ............................................................................................................ 6

1.2
ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT YẾU. ..................................................................... 6
1.2.1
Đất sét yếu. ................................................................................................................. 6
1.2.1.1 Hạt sét và các khoáng vật sét. ...................................................................................... 6
1.2.1.2 Liên kết cấu trúc và sức chống cắt của đất sét............................................................... 7
1.2.1.3 Các đặc điểm khác của đất sét yếu. .............................................................................. 9
1.2.2
Đất cát yếu. ............................................................................................................... 10
1.2.3
Bùn, than bùn và đất than bùn. ................................................................................... 10
1.2.4
Đất đắp. .................................................................................................................... 11
1.3
CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT YẾU. ................................... 11
1.3.1
Giải pháp kết cấu....................................................................................................... 11
1.3.2
Các biện pháp xử lý nền. ........................................................................................... 11
1.3.3
Các giải pháp về móng. ............................................................................................. 11
CHƯƠNG 2......................................................................................................................................... 12
BIỆN PHÁP KẾT CẤU KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU ........................ 12
2.1
LỰA CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU.......................................................................................... 12
2.1.1
Loại kết cấu tuyệt đối cứng. ....................................................................................... 12
2.1.2
Loại kết cấu mềm. ..................................................................................................... 12
2.1.3
Sơ đồ kết cấu có độ cứng giới hạn.............................................................................. 12
2.2
BỐ TRÍ KHE LÚN. ............................................................................................................ 14
2.3
THIẾT KẾ GIẰNG MÓNG VÀ GIẰNG TƯỜNG. ........................................................... 15
2.3.1
Tính toán cốt thép giằng theo phương pháp đơn giản.................................................. 16
2.3.1.1 Cơ sở tính toán. ......................................................................................................... 16
2.3.1.2 Nội lực trong giằng.................................................................................................... 16
2.3.1.3 Tính toán cốt thép giằng. ........................................................................................... 17


2.3.2
Tính toán cốt thép giằng theo phương pháp của B.I. Đalmatov. .................................. 17
2.4
CẤU TẠO GỐI TỰA CỨNG. ............................................................................................ 20
2.5
CHỌN LOẠI MÓNG VÀ CHIỀU SÂU CHÔN MÓNG. ................................................... 20
2.5.1
Chọn loại móng. ........................................................................................................ 20
2.5.2
Chọn chiều sâu chôn móng. ....................................................................................... 20
2.5.2.1 Điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn khu vực xây dựng. ............................ 20
2.5.2.2 Anh hưởng của trị số và tính chất truyền tải trọng của công trình................................ 21
2.5.2.3 Anh hưởng của đặc điểm và yêu cầu sử dụng công trình............................................. 21
2.5.2.4 Anh hưởng của biện pháp thi công móng. .................................................................. 21
CHƯƠNG 3......................................................................................................................................... 22
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ, CẢI TẠO ĐẤT NỀN ..................................................................... 22
3.1
ĐỆM CÁT. ......................................................................................................................... 22
3.1.1
Phạm vi áp dụng........................................................................................................ 22
3.1.2
Tính toán đệm cát. ..................................................................................................... 23
3.1.3
Thi công đệm cát. ...................................................................................................... 25
3.1.4
Trình tự thiết kế móng sử dụng đệm cát. .................................................................... 25
3.1.4.1 Chọn độ sâu chôn móng. ........................................................................................... 25
3.1.4.2 Xác định kích thước đáy móng và kiểm tra điều kiện áp lực. ...................................... 25
3.2
CỌC CÁT. .......................................................................................................................... 26
3.2.1
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.................................................................................. 26
3.2.2
Tính toán và thiết kế cọc cát. ..................................................................................... 26
3.2.2.1 Hệ số rỗng của nền được gia cố bằng cọc cát. ............................................................ 26
3.2.2.2 Diện tích nén chặt...................................................................................................... 26
3.2.2.3 Số lượng cọc cát. ....................................................................................................... 27
3.2.2.4 Bố trí cọc cát. ............................................................................................................ 27
3.2.3
Thi công cọc cát. ....................................................................................................... 27
3.3
TRỤ ĐẤT XI MĂNG. ........................................................................................................ 28


3.3.1
Phạm vi áp dụng........................................................................................................ 28
3.3.2
Mơ tả về cơng nghệ. .................................................................................................. 28
3.3.3
Các giải pháp thiết kế. ............................................................................................... 29
3.3.3.1 Ngun lý thiết kế. .................................................................................................... 29
3.3.3.2 Quy trình thiết kế, thi cơng trụ đất xi măng. ............................................................... 29
3.3.3.3 Thí nghiệm................................................................................................................ 30
3.3.3.4 Tương quan giữa các đặc tính của đất xử lý................................................................ 30
3.3.3.5 Phương hướng thiết kế............................................................................................... 30
3.4
NÉN TRƯỚC BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH. ........................................................................ 36
3.4.1
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.................................................................................. 36
3.4.2
Điều kiện về địa chất cơng trình................................................................................. 36
3.4.3
Tính tốn gia tải trước. .............................................................................................. 37
3.4.4
Biện pháp thi cơng..................................................................................................... 37
3.5
GIẾNG CÁT. ..................................................................................................................... 38
3.5.1
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.................................................................................. 38
3.5.2
Tính tốn và thiết kế giếng cát. .................................................................................. 38
3.5.2.1 Đệm cát..................................................................................................................... 38
3.5.2.2 Lớp gia tải. ................................................................................................................ 39
3.5.2.3 Giếng cát................................................................................................................... 39
3.5.2.4 Tính biến dạng của nền. ............................................................................................. 39
3.5.3
Thi cơng giếng cát. .................................................................................................... 40
3.6
GIA CỐ NỀN BẰNG BẤC THẤM..................................................................................... 40
3.6.1
Phạm vi áp dụng........................................................................................................ 40
3.6.2
Mơ tả về cơng nghệ. .................................................................................................. 41
3.7
GIA CỐ NỀN BẰNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT. .................................................................... 42
3.7.1
Gia cố nền đường. ..................................................................................................... 42
3.7.2
Gia cố tường chắn đất. ............................................................................................... 42
CHƯƠNG 4......................................................................................................................................... 45
NGUN TẮC THIẾT KẾ MỘT SỐ LOẠI MĨNG CỌC ............................................................... 45
4.1
THIẾT KẾ MĨNG CỌC KHOAN NHỒI.......................................................................... 45
4.1.1
Đặc điểm phạm vi áp dụng. ....................................................................................... 45
4.1.2
Thiết kế móng cọc khoan nhồi. .................................................................................. 45
4.1.3
Thi cơng móng cọc khoan nhồi. ................................................................................. 57
4.1.4
Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. .......................................................................... 64
4.1.5
Các sự cố thường gặp và cách xử lý. .......................................................................... 70
4.2
THIẾT KẾ MĨNG CỌC BERÉT. ..................................................................................... 74
4.2.1
Khái niệm. ................................................................................................................ 74
4.2.2
Khảo sát địa chất cho thiết kế và thi cơng móng cọc barét. ......................................... 75
4.2.3
Sức chịu tải của cọc baret. ......................................................................................... 76
4.2.4
Thiết kế cọc baret. ..................................................................................................... 76
4.2.5
Thiết kế đài cọc. ........................................................................................................ 77
4.2.6
Thi cơng cọc baret. .................................................................................................... 79
4.3
TƯỜNG TRONG ĐẤT (TƯỜNG CỪ - TƯỜNG CỌC BẢN)............................................ 80
4.3.1
Đặc điểm, phạm vi áp dụng. ...................................................................................... 80
4.3.2
Các loại tường trong đất. ........................................................................................... 81
4.3.3
ThiÕt kÕ t­êng trong ®Êt. ............................................................................................ 84
4.4 THIẾT KẾ MÓNG CỌC TRÀM. ............................................................................ 87
4.4.1
Vật liệu cọc tràm. ............................................................................................ 87
4.4.2
Đặc điểm, phạm vi áp dụng........................................................................... 89
4.4.3
Thiết kế móng cọc tràm. ............................................................................... 90
CHƯƠNG 5......................................................................................................................................... 94
CƠNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG .................................................. 94
5.1
MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT. .................... 94
5.1.1
Mục đích. .................................................................................................................. 94
5.1.2
Nội dung chính của cơng tác khảo sát địa kỹ thuật...................................................... 95
5.1.3
u cầu kỹ thuật (do người chủ trì kết cấu lập). ......................................................... 95
5.2
KHẢO SÁT CHO THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MĨNG CỌC............................................ 95
5.2.1
Phương án kỹ thuật khảo sát. ..................................................................................... 96


5.2.2
Nội dung khảo sát...................................................................................................... 96
5.2.3
Khối lượng công tác khảo sát. .................................................................................... 96
5.3
KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG. ................................ 98
5.3.1
Những quy định chung về khảo sát địa kỹ thuật cho thiết kế nhà cao tầng. .................. 98
5.3.2
Yêu cầu kỹ thuật đối công tác khảo sát địa kỹ thuật. ................................................... 99
5.3.3
Thí nghiệm trong phòng. .......................................................................................... 105
5.3.4
Thí nghiệm hiện trường. ........................................................................................... 106
5.4
XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ THÍ NGHIỆM. ....................................... 108
5.4.1
Nguyên tắc chung..................................................................................................... 108
5.4.2
Xác định trị tiêu chuẩn và trị tính toán của đất........................................................... 108
5.4.3
Yêu cầu về số lượng thí nghiệm các đặc trưng của đất. .............................................. 110
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .......................................................................................................... 112


LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, những người làm
xây dựng đang đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao hơn để có thể nhanh chóng tiếp cận
và ứng dụng những thành tựu và công nghệ mới về kỹ thuật xây dựng trên thế giới và trong
nước.
Với đặc điểm phổ biến là hầu hết những đô thị lớn ở nước đều được xây dựng ở
những vùng có điều kiện bất lợi về địa chất - thủy văn, kết hợp với sự không đồng nhất hay
tính phân tán cao cả theo mặt bằng và theo chiều sâu của nền đất; mặt khác, về chủ quan việc sử dụng các giải pháp nền móng chưa hoặc không hợp lý là một trong những nguyên
nhân gây ra sự cố công trình hoặc chi phí đầu tư xây dựng rất tốn kém trong những năm vừa
qua.
Cuốn sách này đề cập đến một số giải pháp xử lý khi xây dựng công trình trên nền đất
yếu, được sử dụng từ những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước,
các tiêu chuẩn hiện hành,... trước hết nhằm mục đích sử dụng cho sinh viên ngành Xây dựng
dân dụng và Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời
có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng.
Do xuất bản lần đầu nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự thông
cảm của người đọc.


Hệ số t dùng để xác định chỉ số độ chính xác trị trung bình đặc trưng của đất
Số bậc tự do (n-1) đối
với Rn và, (n-2) đối
với c và 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
40
60

Hệ số t ứng với xác suất tin cậy 
0,85
1,34
1,25
1,19
1,16
1,13
1,12
1,11
1,10
1,10
1,09
1,08
1,08
1,08
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05

0,90
1,89
1,64
1,53
1,48
1,44
1,41
1,40
1,38
1,37
1,36
1,36
1,35
1,34
1,34
1,34
1,33
1,33
1,33
1,32
1,32
1,31
1,30
1,30

0,95

0,98

0,99

2,92
2,35
2,13
2,01
1,94
1,90
1,86
1,83
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,76
1,74
1,73
1,73
1,72
1,71
1,70
1,68
1,67

4,87
3,34
3,02
2,74
2,63
2,54
2,49
2,44
2,40
2,36
2,33
2,30
2,28
2,27
2,26
2,25
2,24
2,23
2,22
2,19
2,17
2,14
2,12

6,96
4,54
3,75
3,36
3,14
3,00
2,90
2,82
2,76
2,72
2,68
2,65
2,62
2,60
2,58
2,57
2,55
2,54
2,53
2,49
2,46
2,42
2,39

111


Tài liệu tham khảo
1. Hoàng Văn Tân, Trần Đình Ngô, Phan Xuân Trường, Phạm Xuân,
Nguyễn Hải; Những phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu.
NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1973.
2. Nguyễn Văn Quảng; Nền móng nhà cao tầng. NXB Khoa học và kỹ thuật,
Hà Nội, 2003.
3. TCXDVN 385 : 2006, Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.
4. TCXD 45 : 1978, Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
5. TCXD 205 : 1998, Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
6. TCXDVN 326 : 2004, Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm
thu
7. TCVN 4419-1987, Khảo sát cho xây dựng.

112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×