Tải bản đầy đủ

Thu tuc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Thủ tục 30: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Cán
bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để thụ
lý, tham mưu giải quyết.
Bước 4: Phòng chuyên môn tổng hợp các hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở, Chủ
tịch Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề quyết định tổ chức xét, cấp chứng
chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.
Bước 5: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến tham gia của các
thành viên trong hội đồng tư vấn.
Bước 6: Hoàn thiện biên bản cuộc họp Hội đồng tư vấn hoặc tổng hợp các ý
kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn, trình giám đốc Sở xem xét, ra
quyết định cấp chứng chỉ cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.
Bước 7: Chuyên môn vào phần mềm, in ra phôi chứng chỉ, trình Giám đốc
Sở ký, đóng dấu (đối với trường hợp đủ điều kiện cấp chứng chỉ); vào sổ quản lý
và chuyển kết quả về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trả.
Bước 8: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính

công cấp tỉnh.
2. Cách thức thực hiện: Công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường
bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
ST
T

Số lượng

Thành phần hồ sơ
Bản
chính

Bản sao công
chứng, chứng
thực

1

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

02

2

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên
môn, thống kê những công trình đã trực
tiếp tham gia, có xác nhận của cơ quan
quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp;

02

3

Bằng tốt nghiệp chuyên môn

02

4


Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ

02
3


giám sát
5

Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
của người đề nghị cấp

6

Ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính
đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

02
02

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.
8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng đối với cấp lần đầu và 150.000đồng đối với cấp
lại, bổ sung.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ (Mẫu 1).
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (Mẫu 2).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật xây dựng ngày 18/6/2014;
- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn
chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

4


Mẫu 1: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ giám sát.
Lần đăng ký cấp
chứng chỉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....................

............, ngày..... tháng..... năm..........
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Bình.
1. Tên cá nhân: ………………………………………………………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..……………….
3. Nơi sinh: ……………………………………………………………….
4. Quốc tịch: …………………………………………………………
5. Số chứng minh thư (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú): ……………..
……ngày cấp …………………………Nơi cấp …………
6. Địa chỉ thường trú: ……………………..Tell: ……….…..……
7. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………
8. Trình độ chuyên môn: ………………………………………………
Nơi cấp văn bằng: ……………………………… Ngày cấp: ………....
9. Kinh nghiệm nghề nghiệp (thiết kế, thi công, giám sát):
- Thời gian hoạt động xây dựng: …………………………………………
năm.
- Chủ trì:

……………….….. công trình, loại: ………..…… cấp

- Tham gian:

…………….. công trình, loại: ……..…..… cấp ………

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công
trình với các nội dung sau:
Loại công trình: …………………………………………………………
Lĩnh vực chuyên môn giám sát: ……….…………………………….
………………………………….………
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt
động theo đúng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được cấp và tuân
thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

5


Mẫu 2: Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm.
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Họ và tên: ……………………………………………………
2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:
Thời gian hoạt
động chuyên
môn về xây
STT
dựng (từ
tháng, năm,
…. đến tháng
năm…)

Hoạt động
xây dựng
trong cơ
quan, tổ
chức nào?
hoặc hoạt
động độc
lập?

Nội dung hoạt động
xây dựng (thiết kế quy
hoạch XD, thiết kế
kiến trúc, thiết kế XD,
khảo sát XD, thi công
XD, giám sát thi công
XD)? tại công trình
nào? chủ trì hay tham
gia?

Chủ đầu tư, địa
điểm xây dựng

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm.
…………, ngày …... tháng…….năm ……..
Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý
trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×