Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VỀ
GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGỪỜI BỆNH TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH
VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.
I.
-

ĐẶT VẤN ĐỀ
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con ngừơi, là nhân tố quan trọng trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngành y tế đựơc Đảng và nhà nuớc giao
trọng trách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong đó công tác tuyên

-

truyền giáo dục sức khỏe là một trong những nội dung hết sức quan trọng.
Theo định nghĩa của tổ chức y tế thì sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn
diện về thê chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ không có bệnh hay
thương tật. Điều đó chỉ đạt được khi tất cả mọi thành viên trong cộng động

-

cùng tham gia tích cực vào việc thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.

Giáo dực sức khỏe là dùng những kiến thức và kỹ năng thích hợp để truyền
đạt kiến thức và biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người thông

-

qua quá trình làm thay đổi những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo điều 4 Thông tư 07/2011/TT-BYT ban hành ngày 26 tháng 1 năm 2011
hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
quy định công tác tư vấn, hướng dẫn GDSK là nhiệm vụ đầu tiên của người
điều dưỡng. Tuy nhiên qua khảo sát khảo sát người bệnh tại khoa thần kinh
BVLKTƯ đầu năm 2016 thì việc tư vấn GDSK cho người bệnh chưa thực sự
được quan tâm. Cụ thể có tới hơn 90% ngừơi bệnh chưa được điều dưỡng tư
vấn GDSK về bệnh của mình từ lúc vào viện cho tới lúc ra viện. Chính điều
đó làm tôi thực sự trăn trở và muốn tìm ra các giải pháp làm thế nào đển
nâng cao kiến thức và kỹ năng cho điều dưỡng về GDSK cho người bệnh

-

của khoa mình. Vì vậy tôi viết chuyên đề này với mục đích:
1. Đánh giá thực trạng giáo dục sức khỏe cho ngừơi bệnh của điều dưỡng
viên khoa tâm thần kinh bệnh viện lão khoa trung ương đầu năm 2016.


-

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho điều dưỡng về
tư vấn GDSK cho người bệnh tại khoa tâm thần kinh bệnh viện lão khoa

II.
-

trung ương cuối năm 2016.
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYÊN ĐỀ.
Cơ sở pháp lý: Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT
Cơ sở khoa học: để thực hiện tư vấn gdsk cho một người bệnh đòi hỏi người
điều dưỡng không chỉ có kiến thức sâu, rộng mà cần phải có kỹ năng giao
tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục tốt để ngừơi bệnh nghe được, hiểu hiếu đựơc
và làm theo đúng khoa học thì thực sự vô cùng khó khăn cho điều dưỡng.
Tuy nhiên theo nghiên cứu “đánh giá hiệu quả của việc tư vấn giáo dục sức
khỏe cho bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện việt nam cu ba”

của cử nhân Quách Thị Anh Thư năm 2011 thì tỷ lệ người bệnh hiểu biết về
bệnh tăng huyết áp, về điều trị, về kiểm soát các yếu tố nguy cơ tăng lên rõ

-

rệt.
Theo quy định số BVLKTƯ …

4.3 Thực trạng: Theo khảo sát 120 bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Tâm thần
kinh bệnh viện lão khoa TƯ từ tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2016 có tới hơn
90% người bệnh và người nhà người bệnh không được điều dưỡng tư vấn giáo
dục sức khỏe. Có 9,8 % được tư vấn về các vấn đề có liên quan đến vấn đề dinh
dưỡng, dùng thuốc, và vệ sinh cá nhân.Như vậy công tác tư vấn giáo dục sức
khỏe cho người bệnh nằm viện chưa được đạt yêu cầu
- Điểm mạnh: Khoa tâm thần kinh có tính chất đặc thù bệnh lý chuyên khoa
riêng biệt. Các mặt bệnh chủ yếu của người bệnh là Tai biến mạch máu não,
bệnh Parkinson, bệnh sa sút trí tuệ. Các Bác sĩ khoa có 01 Trưởng khoa là giảng
viên Đại học nên việc viết tài liệu và tập huấn tư vấn gdsk cho điều dưỡng trong
khoa là có thể thực hiện được.
- Điểm yếu:


+ Tại khoa: Tổng số điều dưỡng trong khoa là 16 trong đó có tới 87,5% điều
dưỡng là trình độ trung cấp. Đa số còn trẻ vừa ra trường nên rất thiếu kinh
nghiệm trong công việc và kỹ năng trong ứng xử giao tiếp với người bệnh. Kiến
thức của các bạn thực sự còn rất hạn chế về nhiều mặt bệnh. Khoa chưa có
phòng, chưa có tài liệu và phương tiện để tư vấn gdsk cho người bệnh.
+ Tại viện: Chưa có bộ tài liệu chuẩn về giáo dục sức cho người bệnh dành cho
điều dưỡng viên trong bệnh viện. Chưa có quy trình hướng dẫn tư vấn gdsk để
các điều dưỡng làm theo. Chưa có chương trình tập huấn cho điều dưỡng viên
về tư vấn gdsk. Chưa quy định thời gian thưc hiện trong toàn bệnh viện. Chưa
có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tư vấn gdsk cũng như các hình thức khen
thưởng, kỷ luật đối với cá nhân tập thể thưc hiện tốt.
Chính những tồn tại trên càng làm cho nhiệm vụ tư vấn gdsk cho người bệnh
của điều dưỡng khoa tâm thần kinh càng khó thực hiện. Năm 2014 tôi cũng đã
viết và thực hiện đề tài đánh giá sự hiểu biết của người bệnh, người nhà người
bệnh tai biến mạch máu não trước và sau tư vấn gdsk nhưng không hiệu quả
bởi lẽ: Tôi thực sự không dành nhiều thời gian cho các buổi tư vấn gdsk, chưa
thực sự có kiến thức sâu để tư vấn đầy đủ cho người bệnh. Chưa có kỹ năng tổ
chức các buổi truyền thông tư vấn hiệu quả. Tôi đã bỏ dở nghiên cứu này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×