Tải bản đầy đủ

(NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
--------------&&--------------

BÁO CÁO
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013-2014

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU CHI
CHO TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT
NAM

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: THS. BÙI ĐÌNH VŨ

HẢI PHÒNG - 2015


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ------------------------------------------------------------------- 4
1.1. Tính cấp thiết của đề tài----------------------------------------------------------------- 4

1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài--------------------------------------------------------- 4
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước------------------------------------------- 4
1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu--------------------------------------------------------------------- 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------------- 5
1.6. Ý nghĩa khoa học của đề tài------------------------------------------------------------- 5
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài--------------------------------------------------------------5
1.8. Dự kiến kết quả nghiên cứu--------------------------------------------------------------5
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU-------------------------------------------6
2.1. Khảo sát hệ thống-------------------------------------------------------------------------6
2.2. Yêu cầu chức năng hệ thống-------------------------------------------------------------8
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu----------------------------------------------------------------------12
2.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh---------------------------------------------------------------------12
2.3.2. Sơ đồ mức đỉnh---------------------------------------------------------------------13
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu------------------------------------------------------------------- 15
2.4.1. Cơ sở dữ liệu hồ sơ đào tạo hệ từ xa-------------------------------------------- 15
2.4.2. Cơ sở dữ liệu học phí--------------------------------------------------------------16
2.4.3. Cơ sở dữ liệu học viên ngắn hạn-------------------------------------------------17
KẾT LUẬN-------------------------------------------------------------------------------------- 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------- 20
PHỤ LỤC---------------------------------------------------------------------------------------- 21
1- Form Danh mục trường đào tạo-------------------------------------------------------- 21
2- Form Danh mục ngành đào tạo---------------------------------------------------------23
4- Form Danh mục lớp đào tạo từ xa------------------------------------------------------24
5- Form Danh mục Giáo viên-------------------------------------------------------------- 24
6- Form Danh mục khoá học ngắn hạn--------------------------------------------------- 25
7- Form Danh mục lớp ngắn hạn---------------------------------------------------------- 25
8- Form Quản trị người dùng---------------------------------------------------------------26
9- Form Danh mục môn học----------------------------------------------------------------26
10- Form Nhập mục tiêu đào tạo---------------------------------------------------------- 27
2


11- Form Nhập học--------------------------------------------------------------------------27
12- Form Giấy xác nhận sinh viên---------------------------------------------------------28
13- Form Giấy xác nhận vay vốn---------------------------------------------------------- 29
14- Form Xác nhận bảng điểm-------------------------------------------------------------30
15- Form Hồ sơ sinh viên-------------------------------------------------------------------31
16- Form Luân chuyển lớp----------------------------------------------------------------- 32
17- Form Quy định đóng học phí---------------------------------------------------------- 32
18- Form Quy định đóng lệ phí thi lại---------------------------------------------------- 33

19- Form Quyết định thu--------------------------------------------------------------------33
20- Form Thu học phí----------------------------------------------------------------------- 34
21- Form Thu lệ phí thi lại------------------------------------------------------------------35
22- Form Thu học phí học lại-------------------------------------------------------------- 36
23- Form Xét tư cách dự thi---------------------------------------------------------------- 38
24- Form Nhập điểm thi---------------------------------------------------------------------39
25- Form Xét tư cách tốt nghiệp----------------------------------------------------------- 40
26- Form Nhập học viên ngắn hạn-------------------------------------------------------- 41
27- Form Rút học phí của học viên ngắn hạn--------------------------------------------42
28- Form Thu khác học viên ngắn hạn----------------------------------------------------43
29- Khung chương trình đào tạo-----------------------------------------------------------44
30- Báo cáo danh sách nhập học---------------------------------------------------------- 46
31- Báo cáo danh sách nhập học theo ngày----------------------------------------------46
32- Báo cáo danh sách chỉ nộp lệ phí xét tuyển----------------------------------------- 47
33- Báo cáo danh sách mới nộp xét tuyển------------------------------------------------47
34- Báo cáo danh sách dự tuyển tất cả--------------------------------------------------- 48
35- Báo cáo danh sách lớp----------------------------------------------------------------- 48
36- Báo cáo bảng theo dõi học tập-------------------------------------------------------- 49
37- Tra cứu hồ sơ---------------------------------------------------------------------------- 49
38- Báo cáo danh sách đóng học phí theo ngày----------------------------------------- 50
39- Báo cáo danh sách đóng học phí theo lớp-------------------------------------------50
40- Báo cáo danh sách chưa đóng học phí-----------------------------------------------51
41- Báo cáo danh sách đóng học phí học lại---------------------------------------------51
42- Báo cáo danh sách đóng lệ phí thi lại------------------------------------------------52


43- Báo cáo Phiếu bài tập điều kiện------------------------------------------------------ 52
44- Báo cáo danh sách thi------------------------------------------------------------------ 53
45- Báo cáo Bảng điểm theo môn----------------------------------------------------------53
46- Báo cáo Bảng điểm tổng hợp----------------------------------------------------------54
47- Báo cáo thống kê xác nhận sinh viên-------------------------------------------------54
48- Báo cáo thống kê xác nhận vay vốn-------------------------------------------------- 55
49- Báo cáo thống kê xác nhận bảng điểm-----------------------------------------------55
50- Báo cáo thống kê xác nhận tốt nghiệp----------------------------------------------- 56
51- Báo cáo danh sách nhập học ngắn hạn---------------------------------------------- 56
52- Báo cáo danh sách lớp ngắn hạn----------------------------------------------------- 57
53- Báo cáo danh sách rút học phí học viên ngắn hạn--------------------------------- 57
54- Báo cáo danh sách được xét tốt nghiệp---------------------------------------------- 58
55- Báo cáo danh sách đã nhận bằng tốt nghiệp----------------------------------------61
56- Báo cáo thống kê phí nhận bằng tốt nghiệp----------------------------------------- 61


CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Xuất phát từ yêu cầu cần có một phần mềm phục vụ công tác quản lý thu chicủa
Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải
Việt Nam.
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
1.2.1 Mục đích
Xây dựng bộ phần mềm quản lý thu chi của Trung tâm Ứng dụng và Phát triển
Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và tiến tới mở rộng áp dụng
cho các cơ sở đào tạo khác.
1.2.2Yêu cầu
- Phần mềm cần đảm bảo các công tác quản lý chính sau:
+ Quản lý hồ sơ tuyển sinh hệ đào tạo từ xa,
+ Quản lý hồ sơ sinh viên,
+ Quản lý thu học phí, lệ phí thi lại, học phí học lại,
+ Quản lý điểm thi sinh viên hệ đào tạo từ xa,
+ Quản lý đào tạo hệ ngắn hạn
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Hiện nay, đã có nhiều phần mềm quản lý thu chi áp dụng cho các đơn vị đào tạo,
nhưng với đặc thù riêng, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại
học Hàng hải Việt Nam cần có một bộ phần mềm quản lý thu riêng cho đơn vị.
1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu quy chế quản lý thu chi tại Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ
Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
- Xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công
nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam.


1.5. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến công tác quản lý thu chi tại Trung tâm
Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam.
- Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị dữ liệu Microsoft SQL Server và xây
dựng phần mềm trên ngôn ngữ C#.
1.6. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Tin học hoá hệ thống quản lý thu chi tại Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công
nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam.
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt
Nam có tổng số lượng sinh viên hệ đào tạo từ xa khoảng 500 sinh viên, vì thế việc
quản lý bằng Microsoft Excel, Microsoft Word là rất phức tạp và tốn công sức. Chính
vì những lý do đó mà Trung tâm rất cần có một bộ phần mềm quản lý cho đơn vị
mình.
1.8. Dự kiến kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu được cài đặt và cho chạy thử nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng
và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam tiến tới mở rộng áp
dụng cho các cơ sở đào tạo khác….


CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU
2.1. Khảo sát hệ thống
1.1.

Các hình thức, ngành và các khóa đào tạo.

Hiện tại, trung tâm có hai hình thức đào tạo chính là : Đào tạo đại học hệ từ
xa và các khóa học ngắn hạn.
a) Đào tạo đại học hệ từ xa: Đây là hình thức đào tạo được trung tâm liên kết với các
trường Đại học để thực hiện đào tạo đối với hệ Đại học và hệ hoàn chỉnh đại học (liên
thông).
Liên kết tuyển sinh Đại học hệ từ xa:
1.

Liên kết với Đại học CNTT – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí
Minh.


2.

Ngành: Công nghệ thông tin.

Liên kết với viện Công nghệ bưu chính viễn thông.


Ngành: Điện tử viễn thông.Ngành: Quản trị kinh doanh.

• Hệ đại học: Chương trình đào tạo này được thực hiện từ 4- 4,5 năm tùy thuộc vào
từng chuyên ngành đào tạo.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm học tập Toán, Tiếng Anh
và điểm tốt nghiệp trung học phổ thông.
•Hệ hoàn chỉnh đại học (liên thông): Đây là chương trình đào tạo được thực hiện từ 22,5 năm dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng có nguyện vọng lấy bằng Đại
học.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển các sinh viên đã có bằng Cao đẳng cùng chuyên
ngành mà trung tâm đào tạo có nguyện vọng học liên thông.
Hiện tại, trung tâm đang đào tạo khóa thứ 13 đối với ngành Điện tử viễn thông và
Quản trị kinh doanh, khóa thứ 12 ngành Công nghệ thông tin hệ Đại học. Từ năm học


2013-2014 trung tâm bắt đầu tuyển sinh cho hệ Hoàn chỉnh đại học ngành Quản trị
kinh doanh và Điện tử Viễn thông.
b) Các khóa học ngắn hạn:
Hiện nay, trung tâm đang tổ chức đào tạo các khóa học ngắn hạn sau:
 Lập trình viên.
 Quản trị mạng.
 Kỹ thuật viên máy tính.
 Đồ họa máy tính.
 Tin học văn phòng.
 Xây dựng giáo án điện tử.
 Thiết kế website với php và My SQL.
 Xây dựng đồ án thực tế với web form.
 Xây dựng phần mềm quản lý với visual C# và MS SQL Server.
1.2.

Mục tiêu đào tạo

Công nghệ Thông tin
Đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Nắm
vững những kiến thức cơ bản, toàn diện và hiện đại về khoa học xã hội – tự nhiên.
Có kiến thức chuyên môn tốt về khoa học công nghệ thông tin và kiến thức
chuyên sâu về các lĩnh vực của công nghệ thông tin.
Có năng lực thực hành thực nghiệm tương đối thành thạo, có khả năng làm
việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành công nghệ
thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, phát triển, khai thác và
quản lý các hệ thống thông tin máy tính, các hệ thống viễn thông và hệ thống tự động
điều khiển …
Quản trị kinh doanh
Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
Nắm vững những kiến thức cơ bản, toàn diện và hiện đại về kinh tế xã hội, quản trị
kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; Có khả năng hoạch
định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, có năng lực tổ chức hoạt động kinh
doanh và tạo lập doanh nghiệp.


Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm đương công tác quản trị kinh
doanh tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung, định hướng phù
hợp với doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực …
Điện tử viễn thông
Đào tạo kỹ sư điển tử viễn thông có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Năm
vững những kiến thức cơ bản, toàn diện và hiện đại về khoa học xã hội và khoa học tự
nhiên. Có kiến thức chuyên môn tốt về khoa học công nghệ điện tử - tin học và kiến
thức chuyên sâu về kỹ thuật viễn thông; có năng lực thực hành; có khả năng làm việc
độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn
thông, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng các hệ thống Điện tử - Viễn thông của
xã hội;
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế phát triển, khai thác và
quản lý các hệ thống viễn thông, các hệ thống điện tử và các hệ thống thông tin máy
tính …
Các khóa học ngắn hạn
Khóa học ngắn hạn đào tạo ra các học viên :
Nắm được nội dung, kiến thức cơ bản mà khóa học ngắn hạn đào tạo.
Có năng lực tiếp cận nhanh và ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào các ngành
nghề mà học viên đang theo học hoặc làm việc.
Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có khả năng tác
nghiệp độc lập và sáng tạo.
2.2. Yêu cầu chức năng hệ thống

Stt

Hạng mục

1.
2.

Khai báo hệ thống
Hệ thống

3.
4.

Chức năng

Quản trị người dùng, cấp quyền
Backup dữ liệu

Danh mục

Danh mục Trường đào tạo


5.

Danh mục Ngành đào tạo

6.

Danh mục Môn học

7.

Danh mục Lớp học

8.

Danh mục Chức vụ

9.

Danh mục Trình độ

10.

Danh mục Giáo viên

11.

Danh mục Mục tiêu đào tạo

12.

Danh mục Quy định mức thu học phí

13.

Danh mục Quy định mức lệ phí thi lại

14.

Danh mục Thu

15.

Danh mục Khoá học ngắn hạn

16.

Danh mục Lớp ngắn hạn

17.

Danh mục Tỉnh thành

18.

Quyết định thu

19.

Nhập học

20. Nghiệp vụ Quản Nhập sửa hồ sơ sinh viên
21.

lý sinh viên hệ

Luân chuyển lớp

22.

từ xa

Xét tư cách dự thi

23.

Quản lý điểm thi

24.

Giấy xác nhận sinh viên

25.

Giấy xác nhận vay vốn

26.

Giấy xác nhận bảng điểm

27.

Giấy xác nhận tốt nghiệp

28.

Nhận bằng tốt nghiệp

29.

Thu học phí


30.

Thu học lại

31.

Thu thi lại

32.

Nghiệ vụ quản

Phiếu thu

lý thu chi ngoài
33.
34.

đào tạo
Nghiệp vụ quản

Phiếu chi
Nhập học ngắn hạn

35. lý học viên khoá Rút học phí ngắn hạn
36.

ngắn hạn

Thu khác ngắn hạn

37.

Khung chương trình đào tạo

38.

Tra cứu hồ sơ sinh viên

39.

Danh sách nhập học

40.

Danh sách xét tuyển

41.

Danh sách mới chỉ nộp lệ phí xét tuyển

42.

Hồ sơ dự tuyển gửi Trường đào tạo

43.

Danh sách sinh viên theo lớp

44.
45.

Báo cáo,
Tra cứu

Bảng theo dõi học tập
Danh sách thi

46.

Phiếu điểm bài tập điều kiện

47.

Bảng điểm theo môn

48.

Bảng điểm toàn khoá

49.

Danh sách đóng học phí theo lớp, học phần

50.

Danh sách đóng học phí theo ngày

51.

Danh sách đóng học phí theo người thu

52.

Danh sách đóng học lại theo lớp, theo môn

53.

Danh sách đóng học lại theo ngày


54.

Danh sách đóng học lại theo người thu

55.

Danh sách đóng lệ phí thi lại theo lớp, theo môn

56.

Danh sách đóng lệ phí thi lại theo người dùng

57.

Danh sách xác nhận sinh viên

58.

Danh sách xác nhận vay vốn

59.

Danh sách xác nhận bảng điểm

60.

Danh sách xác nhận tốt nghiệp

61.

Danh sách học viên lớp ngắn hạn

62.

Danh sách thu học viên khóa ngắn hạn

63.

Danh sách rút học phí khoá ngắn hạn

64.

Danh sách lớp ngắn hạn

65.

Thống kê nhận bằng tốt nghiệp

66.

In phiếu thu học phí và các khoản thu chi khác

67.

Danh sách được xét tốt nhiệp

68.

Danh sách được đã nhận bằng tốt nghiệp

69.

Báo cáo sổ thu

70.

Báo cáo sổ chi

71.

Báo cáo sổ quỹ

72.

Tổng hợp sổ thu

73.

Tổng hợp sổ chi


2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh

Giám đốc

Nhân viên
P. Đào tạo

Nhân viên
P. Kế hoạch
Kế toán

Yêu cầu báo cáo
Báo cáo

Lịch học, phiếu điểm danh, phiếu bài điều kiện
Thông tin giảng viên

Báo cáo
Thông tin danh mục
Kế hoạch giảng dạy
Lịch học hệ từ xa, lớp ngắn hạn

Báo cáo
Thông tin khóa, lớp ngắn hạn

Quản lý đào
tạo CITAD

Lịch học, phiếu thu, bảng điểm

Giảng viên

Sinh viên

Thông tin sinh viên

Lịch học

Học viên

Thông tin học viên

Khung chương trình
Quyết định thu, Thông tin nộp học phí, học lại, thi lạiLịch học, kế hoạch giảng dạy
Báo cáo

Trường liên
kết

13


2.3.2. Sơ đồ mức đỉnh


Cập nhật dữ liệu
Thông tin hệ thống

Nhân
viên

Cập nhật danh mục

P. Đào
tạo

1.0
Quản lý hệ thống

2.0

Cập nhật thông tin
Thông tin kiểm tra

Dữ liệu danh mục

Quản lý danh mục

Hồ sơ tuyển sinh, Giáy xác nhận Khung chương trình

3.0

Lịch học

Thông tin đào tạo hệ từ xa

Dữ liệu đào tạo từ xa

Thông tin kiểm tra

Hồ sơ sinh viên, chuyển lớp
Thông tin Bảng điểm
đóng học phí, học lại, thi lại,

Kế toán

phiếu thu, phiếu chi
Thông tin rút học phí

Nhân viên
P. Kế
hoạch

Thông tin khóa ngắn hạn, Hồ sơ HV
Lịch học lớp ngắn hạn

Quản lý đào tạo từ xa
4.0
Quản lý khóa học
ngắn hạn

5.0
Phiếu thu, phiếu chi

Thông tin khoá ngắn hạn
Thông tin kiểm tra

Phiếu thu, phiếu chi
Thông tin kiểm tra

Dữ liệu khóa học ngắn hạn

Dữ liệu phiếu thu, chi ngoài

Quản lý thu chi ngoài
Giảng viên
Sinh viên

Lịch học, phiếu điều kiện, bảng điểm danh
Lịch học, Giấy xác nhận, Bảng điểm

6.0
Báo cáo

Thông tin chương trình khóa học ngắn hạn
Thông tin chương trình đào tạo từ xa
Thông tin danh mục
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo


Giám
đốc
Học viên

Lịch học, bảng điểm
Báo cáo

Danh sách xét tuyển, Kế hoạch giảng dạy, lịch học

Trường liên kết


2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Cơ sở dữ liệu hồ sơ đào tạo hệ từ xa


2.4.2. Cơ sở dữ liệu học
phí


2.4.3. Cơ sở dữ liệu học viên ngắn
hạn


2.4.4. Cơ sở dữ liệu thu chi khoản ngoài

20


KẾT LUẬN
Đề tài đã hoàn thành đáp ứng được yêu cầu đặt ra và phần mềm đã và đã được
đưa vào sử dụng cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học
Hàng hải Việt Nam.
Phần mềm có thể được mở rộng để đáp ứng cho các đơn vị đào tạo khác.

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Hữu Khang, Trần Tiến Dũng. Lập trình Web trên C# 2005. NXB Lao động và Xã
hội 2006.
2. Phạm Hữu Khang, Trần Tiến Dũng. Lập trình Cơ sở dữ liệu Report trên C# 2005. NXB
Lao động và Xã hội 2006.
3. Các tài liệu về Microsoft SQL Server.

22


PHỤ LỤC
1- Form Danh mục loại thu

23


2- Form Danh mục loại chi

3- Form Danh mục trường đào tạo


4- Form Danh mục ngành đào tạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×