Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA THỬ CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 11

ĐỀ KIỂM TRA THỬ
Câu 1: Cho 6 chữ số 4,5,6,7,8,9. Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được lập thành từ 6
chữ số đó? A. 120
B. 180
C. 256
D. 216
Câu 2: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại
quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống.
Có bao nhiêu cách chọn thực đơn:
A. 25
B. 75
C. 100
D. 15
Câu 3: Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực trong
đó phải có An: A. 990
B. 495
C. 220
D. 165
Câu 4: Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực sao cho có ít nhất 2 nữ?
(C72 + C65 ) + (C71 + C63 ) + C64
C72 .C62

C134
(C72 .C62 ) + (C71 .C63 ) + C64
A.
B.
C.
D.
Câu 5: Một nhóm học sinh gồm 7 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh (có cả nam
và nữ) lên bảng giải bài tập

C71 .C52 + C73 .C50

C72 .C51 + C72 .C52

A.

B.

C .C + C .C
1
7

2
5

2
7

C73 − (C71 .C52 + C72 .C51 )

1
5

C.
D.
Câu 6: Gọi A, B là 2 biến cố trong cùng một phép thử. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
sai?
A. Cả hai biến cố A, B cùng xảy ra
B. Ít nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra
C. : A xảy ra
D. : Cả A, B không xảy ra

Câu 7: Từ cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 con, lấy ngẫu nhiên 4 con. Số phần tử của không gian mẫu và
biến cố A:" Có ít nhất một con Át được rút" là:
3
C524 , C41 .C48

A.

4
C524 , C524 C48

B.

C524 , C524 − C40

C524 , C41 .C513
C.

( 1− x)

D.
6

x3

Câu 8: TRong biểu thức khai triển của
hệ số của số hạng chứa
là:
A. -6
B. -20
C. -8
D.20
Câu 9: Gieo đồng thời một con súc sắc và một đồng xu, xác xuất để xuất hiện đồng xu có mặt N và
súc sắc có số chấm lẻ là: A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/6
Câu 10: Một túi chứa 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên hai bi. Xác xuất để được cả hai bi đều
màu đỏ là: A. 2/15
B. 7/15
C. 8/15
D. 7/45
II. Tự luận

A = { 1, 2,3, 4,5, 6, 7}

Câu 1:(1đ) Cho tập
, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số
khác nhau.
Câu 2: (1đ) Một hộp chứa 20 quả cầu được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 5 quả từ
hộp đó. Tính số cách chọn 5 quả cầu được chọn sao cho
a/ 5 quả cầu đó ghi số chẵn
b/ có 2 quả cầu ghi số lẻ và 3 quả cầu ghi số chẵn, trong đó có đúng 1 quả cầu ghi số chẵn và chia
hết cho 3.


12

1 

 −2x + 2 ÷
x 


x6

Câu 3: (2đ) Tìm số hạng chứa
trong khai triển
Câu 4: Trong 1 hộp có 10 quả bóng, trong đó có 2 quả bóng hỏng. Tìm xác suất để khi lấy ngẫu
nhiên 6 quả bóng thì có không quá 1 quả bóng hỏng

ĐỀ 2
Câu 1: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay ( vuông, tròn, elíp ) và 4 kiểu dây ( kim loại, da, vải và nhựa).
Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mạt và một dây?
A. 16
B. 12
C. 7
D. 4
Câu 2: Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần
chọn một học sinh đi dự dạ hội của học sinh tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 605
B. 325
C. 280
D. 45
Câu 3: Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Chọn tên 4 học sinh để cho đi du
lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh:
A. 4!
B. 15!
C. 1365
D. 32760
An3 = 24

Câu 4: Nếu
thì giá trị của n là:
A. -4
B. 4
C. -3
D. 3
Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó có chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì
giống nhau ?
A. 450
B. 900
C. 270
D. 504

( 1+ x)

6

Câu 6: Trong khai triển nhị thức

C61 x

x5

1. Gồm có bảy số hạng
2. Số hạng thứ hai là
3. Hệ số của
là 5
Trong các khẳng định trên, khẳng định đúng là
A. Chỉ 1 và 3
B. Chỉ 2 và 3
C. Chỉ 1 và 2
D. Cả 1, 2 và 3
Câu 7: Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính số phần tử của biến
cố:" Trong 10 tấm được chọn có 5 tấm mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó có đúng 1 tấm
mang số chia hết cho 10"

C1510 .C121 .C31

C125 .C121

C155 .C123 .C31

C155 .C124 .C31

A.
B.
C.
D.
Câu 8: Gieo một con súc sắc cân đối , đồng chất .Gọi các biến cố A:”Xuất hiện mặt chẵn chấm “;
B:”Xuất hiện mặt lẻ chấm “ C:”Xuất hiện mặt có chấm không nhỏ hơn 3 “ .
Trong các biến cố trên các biến cố xung khắc với nhau là:
A. A&B
B. B&C
C. A&C
D. Cả 3 biến cố đều xung khắc
Câu 9: Gieo đồng thời một con súc sắc và một đồng xu, xác xuất để xuất hiện đồng xu có mặt
N và súc sắc có số chấm lẻ là:
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/6
Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Gọi A là biến cố:" Tích hai lần gieo là số
lẻ". tính xác suất của biến cố A
A. 1/4
B. 3/4
C. 1/6
D. 25/36
II. Tự luận


A = { 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7}
Câu 1:(1đ) Cho tập
, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác
nhau.
Câu 2: (1đ) Một lớp học có 40 học sinh trong đó 25 nam và 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4
học sinh:
a). Phải có 2 nam, 2 nữ
b). Phải có ít nhất 1 nữ
12

x6

 2 2
x + 4 ÷
x 


Câu 3: (2đ) Tìm số hạng chứa
trong khai triển
Câu 4: Cho các số tự nhiên từ 0,1,2,3,…,9. Gọi X là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.
Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập X. Tính xác suất để chọn cả ba số đều là số lẻ.
ĐỀ 3
Câu 1: Các tỉnh A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao
nhiêu cách đi từ tỉnh A đến D, mà chỉ qua B và C một lần?
A. 36
B. 28
A
C
B
C. 24
D. 18
Câu 2: Khối 11 có 160 HS tham gia CLB toán, 140 HS tham gia CLB tin, 50 HS tham gia cả 2
câu lạc bô. Hỏi khối 11 có bao nhiêu học sinh?
A. 300
B.250
C. 200
D. 350
Câu 3: Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần lập 1 đoàn đại biểu gồm 5 người. Hỏi Có
tất cả bao nhiêu cách lập đoàn đại biểu, trong đó có 3 nam và 2 nữ?
A. 120
B. 5400
C. 60
D. 252
Câu 4: Cho các chữ số 1,2,3,4,5,7,8. có bao nhiêu số lẻ gồm 3 chữ số khác nhau được thành
lập từ các chữ số đã cho?
A. 210
B. 168
C. 42
D. 120

Cn7 = 120
Câu 5:
A. 720

An7
thì

có giá trị là bao nhiêu:
B. 10
C. 120

D. 520
5

 x 4
 − ÷
2 x

Câu 6: Số hạng thứ ba trong biểu thức khai triển của
là:
A. -20
B. 20
C. 20x
D. -20x
Câu 7: Có 10 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi văn, chọn ngẫu nhiên 5 học sinh tham gia
một trò chơi. Tính số phần tử của biến cố:" Trong 5 học sinh được chọn có cả học sinh giỏi
toán và học sinh giỏi văn"
5
5
5
C20
− 2C105
C105 + C105
C20
− C105
C20
−2
A.
B.
C.
D.
Câu 8: Một hộp đựng 10 chính phẩm và 3 phế phẩm, rút ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính số phần
tử của biến cố:" Có ít nhất 2 chính phẩm được rút’’

C102 .C31 + C103

C103

C133 − C33

C102

A.
B.
C.
D.
Câu 9: Cho hai tập hợp A = {a, b, c, d}; B = {c, d, e}. Chọn khẳng định Sai trong các khẳng
định sau:
A. N(A) = 4
B. N(B) = 3
C. N(A∪B) = 7
D. N(A∩B) = 2
Câu 10: Một quả cầu đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một quả. Tính xác suất để
nhận được quả cầu ghi số không chia hết cho 6.

D


A. 17/20
II. Tự luận:

B. 3/20

D. 3/10

D. 1/2

A = { 1, 2,3, 4,5, 6}

Câu 1:(1đ) Cho tập
, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100.
Câu 2: (1đ) Một lớp gồm 25 nam, 15 nữ. GVCN cần chọn ra 6 học sinh tham gia trồng cây. Hỏi có
mấy cách chọn sao cho:
a. có 4 nam, 2 nữ
b. có ít nhất 3 học sinh nam
6

 2 1
x − ÷
x


Câu 3: (2đ) Tìm số hạng chứa không chứa x trong khai triển
Câu 4: Cho các số tự nhiên từ 0,1,2,3,…,9. Gọi X là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.
Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập X. Tính xác suất để chọn cả ba số đều là số chẵn.

ĐỀ 4
Câu 1: Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam, 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi
song ca nam nữ. A. 14
B. 48
C. 8
C. 6
Câu 2: Khối 11 của một trường THPT có 160 học sinh tham gia CLB toán, 140 học sinh tham
gia CLB tin, 50 HS tham gia cả 2 CLB. Hỏi khối 11 có bao nhiêu HS?
A. 300

B. 350

C. 250

D. 200

Câu 3: Một tổ có 10 học sinh. Có bao nhiêu cách xếp ngồi quanh một bàn tròn?
A. 10!

B. 9!

C. 100

D. 8!

Câu 4: Một câu lạc bộ có 25 thành viên, có bao nhiêu cách chọn 3 người vào ba vị trí: chủ tịch,
3
A25

phó chủ tịch, thủ quỹ?

3
C25

A.

B.

3
C23

1
3.C24

C.

D.

Câu 5: Xét đa giác đều có n cạnh, biết số đường chéo gấp đôi số cạnh. Số cạnh của đa giác đều
đó là: A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Câu 6: Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tằng dần của x trong khai triển của

1, 45x,120x 2
A.

1, 20x,180x 2
B.

10, 45x,120x 2
C.

( 1 + 2x )

101, 4x, 4x 2
D.

Câu 7: Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu TB và 4 câu khó, chọn ngẫu nhiên 10
câu làm đề kiểm tra. Tính số phần tử của biến cố: " Đề bài có đủ 3 mức dễ, TB, khó"
10
10
C20
− C16
− C1110 − C1310

A.

10
10
10
C16
+ C11
+ C13

B.


C91.C71C41

10
C20

C.

D.

Câu 8: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Gọi A là biến cố:" Tích hai lần gieo là
số lẻ". Khi đó n(Ω); n(A) lần lượt bằng:
A. 36; 9

B 36; 25

C 12; 9

D 12; 25

Câu 9: Một tổ học sinh có 7 nam, 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2
người được chọn không có nứ nào?
A. 1/15

B. 7/15

C. 8/15

D. 1/5

Câu 10: Gieo hai con súc sắc, một trắng một đen. Xác xuất để số chấm ở mặt súc sắc trắng nhỏ
hơn số chấm trên mặt súc sắc đen là:
A. 5/12

B. 15/36

C. 21/36

D. 1/18

II. Tự luận:
A = { 0,1, 2,3, 4, 5, 6}
Câu 1:(1đ) Cho tập
, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số
khác nhau.
Câu 2: (1đ) Một hộp chứa 20 quả cầu được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 5 quả từ
hộp đó. Tính số cách chọn 5 quả cầu được chọn sao cho
a/ 5 quả cầu đó ghi số lẻ
b/ có 3 quả cầu ghi số lẻ và 2 quả cầu ghi số chẵn, trong đó có đúng 1 quả cầu ghi số chẵn và chia
hết cho 4.
6

 2 1
x − ÷
x


Câu 3: (2đ) Tìm số hạng chứa không chứa x trong khai triển
Câu 4: Cho các số tự nhiên từ 0,1,2,3,…,9. Gọi X là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.
Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập X. Tính xác suất để chọn cả ba số đều là số chẵn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×