Tải bản đầy đủ

Bài giảng tìm diện tích hình thoi lớp 4

Môn : Toán (Lớp 4)

Bài : Diện tích hình thoi
Người thực hiện : Phùng Ngọc Kiên
Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Đắk Hà


Bài : Diện tích hình thoi
Cho hình thoi
ABCD

n
A

có AC = m; BD = n
B

n
2
o
n

2
D

m

C


Bài : Diện tích hình thoi
Cắt tam giác AOD và tam giác COD, rồi ghép với tam
giác ABC ta được hình sau
B

M

A

0

N
n
2

B

m

Dựa vào hình vẽ ta thấy : Diện tích hình thoi ABCD
bằng diện tích hình chữ nhật MNCA


Bài : Diện tích hình thoi
n
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x
2

Vậy diện tích hình thoi ABCD là

mxn
2Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho
hai (cùng đơn vị đo)

S=

mxn
2

S là diện tích hình thoi; m,n là độ dài hai đường chéo


Bài : Diện tích hình thoi
Bài tập :
Bài 1 : Tính diện tích của
a) Hình thoi ABCD biết :
AC = 3cm; BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ biết
MN = 7cm, NQ = 4cm

B

N

A

C

M

P

Q
D
S=

AC x BD
2

=

3x4
2

=

12
2

= 6cm2

S=

MP x NQ
2

=

7x4
2

=

24
2

= 12cm2


Bài : Diện tích hình thoi
Bài tập :
Bài 2 : Tính diện tích hình thoi biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm
5 x 20
100
=
50dm2
=
S=
2
2
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm
Vì 2 đường chéo không cùng đơn vị nên :
Ta đổi: 4m =.............
40 dm
S=

40 x 15
2

600
=
2

= 300dm2


Bài : Diện tích hình thoi

Bài tập :
Bài 3 : Đúng ghi Đ, sai ghi S :
B

M

N
2cm

C

2cm A

D

P

Q

5cm

5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
1
b) Diện tích hình thoi bằng
diện tích hình chữ nhật
2

S
Đ


Bài : Diện tích hình thoi
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho
hai (cùng đơn vị đo)

S=

mxn
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×