Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp tại CÔNG TY vận tải, xây DỰNG và CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH hà

LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò
quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu,
phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh vì thế mà ngày
càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các hoạt
động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và sâu
sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công tác
quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công ty
tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm
huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai... của Công ty vào
quá trình sản xuất kinh doanh.
Được sự hướng dẫn của cô Tô Thị Phượng và sự giúp đỡ của Ban giám đốc
và các phòng ban trong Công ty VT, XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà em đã
cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua Báo cáo này, em đã
có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh của Công
ty. Điều này giúp em có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn “Chuyên đề thực
tập tốt nghiệp” của mình. Song, do thời gian thực tập còn hạn chế nên em chưa thể
đi sâu vào phân tích từng vấn đề cụ thể của Công ty. Đồng thời, không thể tránh
khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình, em rất mong nhận được sự đóng
góp của Thầy Cô.
Hà Nội 03/2003

Sinh viên

Trần Văn Trường

1


Phần I
Khái quát về công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh hà
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là một doanh
nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc do Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn thành lập
Trụ sở của Công ty : số 9A Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Công ty được thành lập theo quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số
44/NN/TCCB-QĐ ngày 18/01/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm.
Số đăng ký kinh doanh : 105865 với ngành nghề kinh doanh khi thành lập là:
Vận tải hàng hoá
Thương nghiệp bán buôn bán lẻ
Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là một trong số
35 công ty thành viên của Tổng công ty lương thực miền Bắc. Công ty có đội ngũ
cán bộ công nhân viên là 200 người, với tổng số lượng vốn công ty đang sử dụng là
15.37 tỷ đồng. Nếu xét về tổng lượng vốn và quy mô nhân công trong công ty thì
quy mô hoạt động của công ty là ở mức trung bình so với các thành viên khác trong
Tổng công ty lương thực Miền Bắc.
Tiền thân của công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là
xí nghiệp vận tải V73, được thành lập từ ngày 30/10/1973 theo quết định số 353LT-TCCB/QĐ. Từ đó đến nay công ty đã trải qua các giai đoạn phát triển như sau:

2


Giai đoạn từ 1973- 1986 : Công ty hoạt động theo các chỉ tiêu kế hoạch của
Nhà nước đưa xuống, với nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển lương thực cho các tỉnh
miền núi và giải quyết các nhu cầu về lương thực đột xuất tại Hà Nội.
Giai đoạn 1986 -1988: Công ty tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực vận chuyển
lương thực, bước đầu làm quen với việc tự hoạt động kinh doanh và khai thác địa
bàn hoạt động trên toàn quốc. Đây là giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực trong
hoạt động của Công ty từ chỗ được Nhà nước bao cấp toàn bộ sang hoạt động theo

cơ chế tự hạch toán kinh doanh .
Giai đoạn từ 1988- 1990: Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, vận tải hàng hoá đông thời tiến hành kinh doanh các mặt hàng lương thực
trên thị trường, chủ yếu là kinh doanh mặt hàng gạo các loại.
Năm 1991 xí nghiệp quyết định mở thêm xưởng sản xuất vật liệu xây dựng.
Trong thời kỳ đầu xưởng làm ăn hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều
lao động. Nhưng sau đó hàng nước ngoài tràn vào, hàng xí nghiệp không cạnh
tranh được do kỹ thuật lạc hậu.
Đến ngày 8/01/1993 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã ra quyết
định số 44NN/TCCB- quyết định thành lập Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến
lương thực Vĩnh Hà
Đến năm 1995 Công ty mở thêm xưởng sản xuất bia, xưởng này hoạt đông rất
hiệu quả
Năm 1997 do việc sát nhập với Công ty vật tư bao bì đã làm dư thừa lực lượng
lao động và cùng với việc xem xét nhu cầu thị trường Công ty đã quyết định mở
xưởng sản xuất sữa đậu nành và xưởng chế biến gạo chất lượng cao.
Giai đoạn từ 1997 đến nay : Việc mở rông quy mô hoạt động này giúp Công
ty khai thác thêm được thị trường và giúp Công ty giải quyết được số nhân công
dôi dư trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty.

3


Hiện nay, Công ty đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên ba
chủng loại chính là Bia hơi, Sữa đậu nành và Gạo các loại. Việc tập trung vào kinh
doanh ba mặt hàng chính đó của Công ty là phù hợp với trình độ trang thiết bị
phục vụ cho sản xuất và khả năng về vốn hiện có của Công ty.
Bảng 1: chủng loại hàng hoá kinh doanh chủ yếu của Công ty Vận tải,
Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà
Tên hàng hoá

Chủng loại

Nhãn

hiệu

sản Tỷ trọng trong doanh

phẩm
Sữa đậu nành

thu tiêu thụ sản phẩm
đậu

năm 2002
nành 24%

Hàng thông dụng

“Sữa

Bia hơi

Hàng thông dụng

lương thực”
“Bia lương thực”

Gạo các loại

Hàng thông dụng

“Gạo

Công

21%
ty 55%

lương thực”
(Nguồn : báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty
trong năm 2002 )
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY

1. Chức năng:
Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà là Công ty Nhà
nước có chức năng sản xuất kinh doanh và cung ứng cho thị trường các sản phẩm
Sữa đậu nành, Bia hơi, Gạo các loại đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn do Nhà nước
đặt ra đáp ứng thị trường nội địa, phục vụ xuất khẩu được người tiêu dùng chấp
nhận.
2. Nhiệm vụ:
Bình ổn thị truờng của các Công ty Nhà nước khi nền kinh tế chuyển
sang cơ chế thị trường. Để thực hiện nhiệm vụ này, Công ty Vận tải, Xây dựng và

4


Chế biến lương thực Vĩnh Hà và các đơn vị thuộc Tổng Công ty lương thực Miền
Bắc thực hiện chính sách quản lý thị trường của Nhà nước như bình ổn giá cả,
quản lý chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, hàng nhái mẫu, thực hiện hỗ trợ các
Công ty địa phương về nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm trong những lúc khó khăn.
Mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Chú trọng phát triển mặt
hàng xuất khẩu qua đó mở rộng sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động,
góp phần ổn định xã hội.
Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào
ngân sách Nhà nước.
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG
THỜI GIAN QUA

Kết quả hoạt động sản xuất king doanh của Công ty trong thời kỳ gần đây đạt
được một số thành tựu đáng kể nhờ vào những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm; bảng số liệu trình bày dưới
đây cho thấy các tác động tích cực đó lên việc tăng doanh thu, lợi nhuận đạt được,
cải thiện thu nhập bình quân của công nhân
BIỂU 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Chỉ tiêu
Doanh thu
Giá trị xuất khẩu
Nộp ngân sách
Lãi để lại
Sản lượng tiêu thụ

ĐVT
Triệu đồng
Triệu USD
Triệu đồng
Triệu đồng

2000
68.000
3,7827
1325
1230

2001
70.000
4,1121
1389
1267

2002
73.100
4,28
1416
1.310

Tấn

23000

30.300

40.000

Sữa

1000lít

260

320

350

Bia

1000lít

300

320

327

Phân bón
Đại lý vận tải
Thu nhập bình quân

Tấn
Tấn/km
1000 đ

2000
6.500.000
700

2200
6.900.000
800

2300
7.100.000
850

Gạo các loại

5


một công nhân
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thời kỳ 1998-2000)
Qua bảng số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của
Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được trình bày ở trên
đã chỉ ra xu hướng chung là các sản phẩm chính của Công ty như bia hơi sữa đậu
nành và gạo các loại đều đạt mức tiêu thụ tăng ổn định trên thị trường. Chính vì vậy
doanh thu bán hàng của Công ty mỗi năm một tăng, năm 2001 tăng so với năm
2000 là 3 tỷ đồng ( tức là tăng 4,3 % ), năm 2002 tăng 2100 triệu đồng với năm
2001 ( tăng 3% ). Như vậy mặc dù doangắn hạn thu tăng lên nhưng tốc độ tăng
năm 2002 so với năm 2001 chưa cao so với tốc độ năm 2001/2000, chứng tỏ mặc
dù tiêu thụ hàng hoá tương đối ổn định nhưng tốc độ tăng chưa cao, chưa khai thác
tối đa thị trường.
Mặt khác để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một
cách chính xác ta phải căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận. Với chỉ tiêu lợi nhuận ta thấy
năm 2000 lãi để lại là 1230 triệu, sang năm 2001 lãi tăng lên 1267 triệu (tăng 3% so
với năm 2000) và đến năm 2002 cũng lãi đã tăng lên 1310 triệu ( tăng 3,5% so với
năm 2001) và năm 2002 cũng là năm Công ty làm ăn hiệu quả nhất (lãi cao nhất ).
Nếu xét chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ta thấy:
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2000 là 1,8%, sang năm 2001 tỷ suất
này là : 1,78 % và năm 2002 là 1.79%. như vậy năm 2001, 2002 tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu đã giảm so với năm 2000, chứng tỏ lãi trên doanh thu đã giảm đi,
chi phí và các khoản khác đã tăng lên.
Xét về chỉ tiêu khối lượng tiêu thụ những sản phẩm chính:


Gạo là sản phẩm có khối lượng tiêu thụ mạnh nhất hàng năm, nó là thế

mạnh của Công ty. Năm 2000 tiêu thụ được 23000 tấn, đến năm 2001 đã tăng

6


lên 30.300 tấn (tăng 31% so với năm 2000 ) và năm 2002 tiêu thụ 40.000 tấn
(tăng 32% so với năm 2001). đây là sản phẩm truyền thống mang lại lợi nhuận
cao cho Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà với khối
lượng tiêu thụ sản phẩm khá ổn định đã giúp Công ty hoàn thành kế hoạch xuất
khẩu gạo, bình ổn giá gạo cho khu vực miền Bắc.


So với gạo, bia hơi và sữa đậu nành có khối lượng tiêu thụ biện động

hơn. năm 2000 tốc độ tăng trưởng có vẻ chậm lại so với năm 1999 và năm 2000
này chỉ đạt 260.000 lít sữa và 300.000 lít bia. Đến năm 2001 sản lượng tiêu thụ
sữa tăng lên 23% và bia tăng lên 6% so với năm 2000. Sang năm 2002 sản
lượng tiêu thụ sữa tăng lên 9% và bia tăng 2% so với năm 2001. Tốc độ tăng 2
mặt hàng này nhìn chung không ổn định và có xu hướng chậm lại. Điều này một
phần do ngành nước giải khát đang gặp khó khăn, mặt khác do cạnh tranh gay
gắt trên thị trường nước giải khát nội địa. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các Công
ty nước giải khát quốc tế (các Công ty liên doanh, Công ty nước ngoài ) là sức
ép cho thị trường nước giải khát nội địa. Nó đã làm giảm thị phần đối với sản
phẩm sữa đậu nành và bia của Công ty. Mặt khác sự cạnh tranh của các sản
phẩm thay thế, giữa các nhãn hiệu sản phẩm đang là bài toán đặt ra cho Công ty
phải làm thế nào đẻ tìm mọi biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, giữ vững
và phát triển thị trường.


Về mặt hàng phân bón. đây là mặt hàng Công ty không trực tiếp sản

xuất ra mà chỉ mang tính chất thương mại và sản lượng cũng tăng lên hàng năm,
năm 2001 tăng 10% so với năm 2000 và năm 2002 tăng so với năm 2001 là
4,5%.


Còn về đại lý vận tải thì số lần chu chuyển đã tăng lên qua các năm và

Công ty ngày càng nhận được nhiều hợp đồng vận tải.


Về giá trị xuất khẩu vẫn tăng đều đặn hàng năm và đặc biệt năm

2000,2001 đã tăng cao so với những năm trước đó. Năm 2001 giá trị xuất khẩu
7


tăng 8,7% so với năm 2000, đến năm 2002 tốc độ tăng giảm xuống còn 4% so
với năm 2001.


Việc xuất khẩu của Công ty phụ thuộc vào chỉ tiêu của Tổng Công ty

lương thực, song nó cũng bị ảnh hưởng chi phối bởi tình hình kinh tế – chính trị
của các nước trong khu vực. Nếu như năm 1999 chịu ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng về kinh tế gắn liền với quá trình hội nhập, công nghiệp hoá hướng về xuất
khẩu bị cạnh tranh gay gắt, mà đối thủ lớn trong thị trường xuất khẩu gạo của
Công ty là Thái Lan.
Năm 2000, 2001 giá trị xuất khẩu của Công ty tăng rất cao và năm 2002 cũng
tăng nhưng tốc độ còn cững lại. Sự tăng nhanh về giá trị xuất khẩu đã góp phần
quan trọng vào lợi nhuận của Công ty , giúp Công ty tích luỹ để mở rộng sản xuất
đồng thời cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên.

8


PHẦN II
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
I. ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

Trong nền kinh tế thị trường, công nghệ là yếu tố quyết định cho sự phát triển
của sản xuất kinh doanh, là cơ sở để Công ty khẳng định vị trí của mình trên thị
trường.
Công nghệ và đổi mới công nghệ là động lực, là nhân tố phát triển trong các
Công ty. Đổi mới là yếu tố, là biện pháp cơ bản giữ vai trò quyết định để Công ty
giành thắng lợi trong sản xuất kinh doanh. Công nghệ lạc hậu sẽ tiêu hao nguyên
vật liệu nhiều hơn, chi phí nhân công và lao động nhiều hơn, công nghệ lạc hậu khó
có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của
con người.
Nền kinh tế hàng hoá thực sự đề ra yêu cầu bức bách, buộc các Công ty
muốn tồn tại và phát triển, muốn có vị trí vững chắc trong quá trình cạnh tranh đều
phải gắn khoa học sản xuất với khoa học kỹ thuật và coi chất lượng sản phẩm là vũ
khí sắc bén nhất trong cạnh tranh trên thị trường và là phương pháp có hiệu quả tạo
ra nhu cầu mới.
Ngành sản xuất bia hơi, sữa đậu nành là một trong những ngành có công
nghệ tương đối phức tạp. Muốn sản xuất ra một lít sữa đậu nành hay một lít bia từ
các nguyên liệu đầu vào như đậu tương, Búp lông phải trải qua nhiều quy trình và
mỗi quy trình lại gồm nhiều công đoạn, giai đoạn khác nhau. Trong mỗi quy trình
lại đòi hỏi áp dụng các lĩnh vực khoa học khác nhau nên sự kết hợp hài hoà đồng
bộ của các dây chuyền sản xuất là rất quan trọng đối với Công ty.
Trong những năm qua, Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực
Vĩnh Hà bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn Công ty huy động được, Công ty đã
trang bị ba hệ thống trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất ra các sản phẩm
chính của mình.
9


SƠ ĐỒ 1: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT SỮA ĐẬU NÀNH

Máy phân
loại đậu
tương

Máy nghiền

Bộ phận lọc
(đồng hoá )

Máy ly tâm

Bộ phận khử
trùng bằng
nhiệt độ cao

SƠ ĐỒ 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT BIA HƠI Bộ phận

chiết

Bộ phận
đóng chai

Nhập kho

Dán mác

Khử trùng
lần cuối ở
t0=1300C

10


Bộ
phận
trộn các
nguyên
liệu

Thùng
lên men

Bộ
phận
chưng
cất

Bộ
phận
khử
trùng

SƠ ĐỒ 3: HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN GẠO

Làm
lạnh
Bộ phận phân
loại

Các máy say sát

Máy sàng
chuyển

Các
Máy đánh
bóng
thùng
chứa
thành
phẩm

Lọc sau
Khâu đóng bao

11


II. ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG
TY

Việc đầu tư vào máy móc để cải tiến chất lượng và hạ giá thành sản phẩm đã
được Công ty rất quan tâm thực hiện. Đặc biệt là việc đầu tư cải tiến công nghệ chế
biến gạo. Do đây là công nghệ mới nhập từ Nhật Bản cho nên chất lượng sản phẩm
gạo các loại của Công ty được chế biến ra với chất lượng đáp ứng được đòi hỏi của
người tiêu dùng trên thị trường . Tuy nhiên hiện tại phần lớn máy móc thiết bị quy
trình công nghệ cho sản xuất bia hơi và sữa đậu nành đều là các máy móc nội địa,
do vậy đã có ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả sản xuất của Công ty làm cho chi
phí sản xuất ccủa sản phẩm tương đối cao dẫn đến tăng giá thành sản phẩm của
Công ty trên thị trường, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
BẢNG 3: TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

đơn vị : VNĐ
Loại thiết bị

Năm sản

Nước sản

Thời gian

Giá trị ban

Giá trị còn

xuất
xuất
sản xuất
đầu
lại
Sản xuất gạo
1989
Nhật Bản
1995
500 triệu
400 triệu
Sản xuất sữa
1993
Việt Nam
1996
500 triệu
450 triệu
Sản xuất bia
1980
Việt Nam
1992
1tỷ
800 triệu
(nguồn: báo cáo về tình hình trang thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty )
Bên cạnh các yếu tố về trang thiết bị phục vụ sản xuất đã nêu trên, Công ty
còn có những yếu tố cơ sở vật chất khác cũng rất thuận lợi như: diện tích mặt bằng
Công ty rộng, các kho tàng kiên cố ,tập trung và có tổng diện tích cuẩ kho là rất
lớn. Những điểm thuận lợi đó giúp cho Công ty chủ động trong việc dự trữ đầy đủ
các nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất và bảo quản tốt được các thành
phẩm được sản xuất ra.

12


PHẦN III
CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
I.

ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà là một Công ty
lớn vì vậy các bộ phận sản xuất được phân chia dựa trên nguyên tắc về chức năng
và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi bộ phận. Cơ cấu sản xuất của Công ty
được tổ chức phân chia thành những bộ phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ và phục
vụ sản xuất.
Bộ phận sản xuất chính bao gồm các dây chuyền sản xuất sữa đậu nành - bia
hơi – chế biến gạo các loại của các phân xưởng tương ứng tương ứng.
Phân xưởng sản xuất sữa đậu nành với tổng diện tích 300 m 2, 52 công nhân
với nhiệm vụ sản xuất sữa đậu nành để đáp ứng nhu cầu thị trường
Phân xưởng sản xuất bia hơi với diện tích 250 m 2, 20 công nhân với nhiệm vụ
sản xuất bia để cung ứng cho thị trường nước giải khát
Phân xưởng chế biến gạo các loại có diện tích 1000 m 2, 20 công nhân ( kho là
chính ) với nhiệm vụ chế biến gạo để cung cấp thị trường miền Bắc, miền Trung và
một phần dùng xuất khẩu.
Bộ phận sản xuất phụ bao gồm những bộ phận nhỏ nằm trong các phân xưởng
sản xuất sữa đậu nành, phân xưởng sản xuất bia hơi, phân xưởng chế biến gạo các
loại. Bộ phận này tận dụng những phế liệu của bộ phận sản xuất chính hoặc tận
dụng những khả năng dư thừa của sản xuất chính để chế tạo, sản xuất ra sản phẩm
phụ.Ví dụ trong phân xưởng sản xuất bia hơi của Công ty có bộ phận tận dụng bã
bia bán cho những vùng chăn nuôi

13


II. ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Cơ cấu sản xuất của Công ty mang tính dây chuyền và liên tục, các bộ phận
hoạt động nhịp nhàng ăn khớp với nhau tạo nên một cơ cấu chặt chẽ từ khâu
nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. Ở cuối mỗi khâu hay mỗi bộ
phận sản phẩm có thể được tiêu thụ hoặc được chuyển tiếp đến các khâu, bộ phận
tiếp theo để sản xuất. Điều này vừa tạo nên sự độc lập vừa tạo nên sự liên kết giữa
các khâu, bộ phận, xí nghiệp với nhau.
Cơ cấu sản xuất của Công ty đã phát huy được tính phối hợp giữa các bộ phận,
xí nghiệp với nhau tăng tính hiệu quả sản xuất của xí nghiệp nói riêng và của Công
ty nói chung. Đồng thời tạo sự thống nhất về chỉ huy, điều hành và kiểm soát từ
Ban giám đốc Công ty. Tuy nhiên, với cơ cấu sản xuất của Công ty hiện nay đòi
hỏi phải có sự điều hành giám sát thường xuyên liên tục từ Ban lãnh đạo. Chỉ một
sơ suất trong công tác kiểm tra giám sát sẽ gây ra sự gián đoạn trên dây chuyền và
làm ảnh hưởng tới tiến trình sản xuất của cả xí nghiệp, Công ty.
Như vậy, để qúa trình sản xuất diễn ra bình thường và có hiệu qủa thì công tác
chỉ huy, điều hành, kiểm soát phải tốt. Muốn vậy, Công ty phải có một bộ máy tổ
chức quản lý gọn nhẹ, hợp lý và hoạt động hiệu quả.

14


PHẦN IV
BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được quản lý theo
chế độ một thủ trưởng, trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của người lao
động. Theo hình thức này giám đốc Công ty là người quản lý điều hành và chịu
trách nhiệm với cấp trên về quá trình và kết quả hoạt động của Công ty. Giám đốc
là người được Nhà nước giao quyền và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số tài sản
thuộc sở hữu của Nhà nước để thực hiện các mục tiêu của Nhà nước đề ra. Sự giám
sát theo dõi và những quyết định của giám đốc dựa trên cơ sở báo cáo từ các phòng
ban, mà đứng đầu là các trưởng phòng ban và xí nghiệp thành viên mà đứng đầu là
các quản đốc xí nghiệp.
Trưởng phòng ban và giám đốc xí nghiệp là người có nhiệm vụ tổng hợp báo
cáo thực hiện cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ của phòng ban mình để phân công điều
hành và quản lý các nhân viên cấp dưới và chịu trách nhiệm trước giám đốc Công
ty.
II. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bất kỳ Công ty nào đều có bộ
máy tổ chức quản lý với chức năng nhiệm vụ cụ thể để điều hành các hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty mình. Công ty tổ chức quản lý theo mô hình trực
tuyến chức năng, theo cơ cấu này giám đốc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm
với cấp trên về quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, giúp việc
giám đốc có 2 phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Các phòng ban chuyên
môn hoá chức năng và tham mưu cho giám đốc. Với mô hình này, công ty phát huy
được năng lực của phòng ban bộ phận, tạo điều kiện cho họ thực hiện chức năng
chuyên sâu của mình, cùng gánh vác trách nhiệm quản lý với giám đốc.

15


Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã thành lập bộ máy tổ
chức quản lý như sau:
SƠ ĐỒ 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Phòng
Tài
vụ

Phòng
Kinh
doanh

Phòng
Tổ
chức

Phòng
Tiếp
thị

Phòn
g kỹ
thuật

Phòng
HC
Bảo vệ

Các phân xưởng

Xưởng
Chế biến
Gạo

Cửa hàng
dịch vụ I

Xưởng
Sản xuất
Bia hơi

Xưởng
sản xuất
sữa đậu
nành

Cửa hàng
dịch vụ II

16


1.Ban Giám đốc: gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc
Giám đốc: là người nắm quyền hành cao nhất chịu trách nhiệm điều hành
chung về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, chịu trách nhiệm trước
cấp trên về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hai Phó Giám đốc có nhiệm vụ cố vấn, trợ giúp cho Giám đốc trong công tác
chỉ huy, điều hành và quản lý Công ty.
2. Các Phòng ban - chức năng, nhiệm vụ
Phòng kỹ thuật: về chức năng Kế hoạch phòng này chịu trách nhiệm với Kế
hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty để tiến tới điều độ sản xuất hàng
tháng, hàng quý cho Công ty. Về chức năng kỹ thuật sẽ chịu trách nhiện quản lý
máy móc, thiết bị....cùng với hoàn chỉnh công nghệ đối với các mặt hàng và chịu
trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.
Phòng kinh doanh: Chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thực
hiện các nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu cho các phương án kinh doanh đã
được xét duyệt.
Phòng Tổ chức : với chức năng nhiệm vụ tổ chức nhân sự, nghiên cứu đề
xuất về công tác cán bộ nhân lực quản lý và lao động. Các công việc trả lương khen
thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người lao động.
Phòng Tiếp thị ( phòng Marketing): phân tích nhu cầu khách hàng đối với sản
phẩm của Công ty, tổ chức, quản lýmạng lưới phân phối về các tỉnh. Đồng thời
nghiên cứu các hình thức thông tin, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, cùng vơis
tham gia các dịp hội chợ triển lãm, tìm hiểu về giá đối thủ cạnh tranh để đưa ra
mức giá và chiến lược linh hoạt.
Phòng tài vụ: thu chi ngân sách của Công ty và phân bổ các khoản tài chính
theo kế hoạch trên giao phó. Chịu trách nhiệm trước Công ty về các khoản tài
chính.

17


Phòng HC bảo vệ : chịu trách nhiệm về công tác hành chính thông thường
đối với một cơ quan, tiếp khách, bảo vệ an toàn cho toàn Công ty và còn thực hiện
lưu trữ tài liệu, soạn thảo công vănvà đảm bảo những thông tin bí mật trong Công
ty
3. Các Xí nghiệp thành viên
Xưởng chế biến gạo: chế biến gạo đóng gói, phân phối đến người tiêu dùng
cuối cùng và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.
Xưởng sản xuất bia hơi : sản xuất bia phục vụ nhu cầu giải khát bình dân ở
Hà Nội và các tỉnh lân cận
Xưởng sản xuất sữa đậu nành : Thu mua đỗ tương loại tốt để phục vụ cho
dây chuyền sữa đậu nành.
Các cửa hàng dịch vụ: nhận hàng từ Công ty phân phối đến các đại lý, đồng
thời là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Công ty.

18


PHẦN V
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
CÔNG TY
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRỂN DOANH NGHIỆP

1. Môi trường kinh tế và môi trường ngành :
1.1 Môi trường kinh tế quốc dân :
1.1.1 Môi trường kinh tế :
Môi trường kinh tế là môi trường có liên quan trực tiếp đến thị trường tiêu thụ
sản phẩm của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà , nó
quyết định những đặc điểm chủ yếu của thị trường như: dung lượng, cơ cấu, sự
phát triển trong tương lai của cầu, của cung, khối lượng hàng hoá và giá trị hàng
hoá trao đổi trên thị trường .
Một số nhân tố kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược của
Công ty :
+ Nguồn tài nguyên, nguyên liệu, tài chính.
+ Sự phân bổ và phát triển của lực lượng sản xuất.
+ Sự phát triển của sản xuất hàng hoá.
+ Thu nhập quốc dân.
+ Thu nhập bình quân đầu người.
1.1.2 Môi trường văn hoá xã hội, dân cư.
a. Văn hoá xã hội :
Các nhân tố văn hoá xã hội gắn liền với lịch sử phát triển của từng bộ phận dân
cư và sự giao lưu giữa các bộ phận dân cư khác nhau. Các nhân tố này ảnh hưởng
đến thị hiếu tập quán tiêu dùng của dân cư. Trong số các nhân tố văn hoá xã hội
phải kể đến :

19


- Phong tục tập quán, truyền thống văn hoá xã hội, tín ngưỡng .
- Các giá trị xã hội .
- Sự đầu tư của các công trình, các phương tiện thông tin văn hoá .
- Các sự kiện văn hoá, hoạt động văn hoá môi trường
b. Dân cư:
Dân cư có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành cung cầu trên thị trường,
đồng thời nó có khả năng ảnh hưởng đến sự cung ứng hàng hoá trên thị trường một
các gián tiếp thông qua sự tác động của nó.
Các nhân tố dân cư bao gồm:
- Dân số và mật độ dân số.
- Sự phân bổ của dân cư trong không gian.
- Cơ cấu dân cư ( độ tuổi , giới tính.. .).
- Sự biến động của dân cư.
- Trình độ của dân cư .
1.1.3 Môi trường pháp lý.
Môi trường pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thông qua việc quy
định, kiểm soát các quá trình, các hoạt động và các mối quan hệ thị trường. Đồng
thời nó còn có thể hạn chế hoặc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát
triển của thị trường. Cụ thể của môi trường pháp lý đó là:
- Tình hình chính trị, an ninh.
- Các quy định, tiêu chuẩn, điều lệ.
- Hệ thống thể chế pháp luật.
- Các chế độ chính sách kinh tế xã hội.
- Các nhân tố pháp lý khác.
1.1.4 Môi trường khoa học công nghệ:

20


Đây là môi trường có vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong cạnh
tranh của Công ty bởi nó ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Những ảnh hưởng của khoa học công nghệ cho ta thấy được các cơ hội
và thách thức cần phải được xem xét trong việc soạn thảo và thực thi chiến lược sản
xuất kinh doanh.
Những phát minh mới về khoa học công nghệ làm thay đổi nhiều tập quán và
tạo xu thế mới trong tiêu dùng và cho ra nhiều sản phẩm mới.
1.2 Môi trường ngành
1.2.1 Tình hình cạnh tranh trên thị trường của Công ty
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty là thị trường cạnh tranh tự do, có rất
nhiều Công ty cùng hoạt động trên thị trường và các sản phẩm trên thị trường có sự
đồng nhất, các sản phẩm do vậy ít có sự khác biệt lớn. Cho nên sự cạnh tranh trên
thị trường là rất gay gắt. Các sản phẩm của Công ty trên thị trường không chỉ phải
cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các Công ty cạnh tranh khác mà còn
chịu sức ép rất lớn từ các sản phẩm có tính thay thế trong tiêu dùn. Các đối thủ
cạnh tranh của Công ty đối với sản phẩm sữa đậu nành là : Anh Đào, Trường Sinh,
109, 106, Hoa Lư, Ngân Hạnh, Thiên Hương, Hưng Nguyên,... Các đối thủ cạnh
tranh của Công ty đối với bia hơi có : Bia Vi Sinh, bia hơi Hà Nội, bia Việt Hà, bia
của viện thực phẩm. Bên cạnh đó, là sự canh tranh của nhiều cơ sở sản xuất sữa đậu
nành, xưởng sản xuất bia hơi của tư nhân trên thị trường tiêu thụ. Sản phẩm gạo các
loại của Công ty cũng phải chịu sự cạnh tranh với các sản phẩm của các Công ty
kinh doanh lương thực khác và vơí các cơ sở chế biến gạo của tư nhân hiện đang
xuất hiện khá nhiều trên thị trường kinh doanh gạo. Sức ép từ các sản phẩm có tính
thay thế trong tiêu dùng trên các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên thị
trường cũng rất lớn. Các sản phẩm đó như : nước ngọt, nước hoa quả, nước khoáng
nước tinh lọc, nước giải khát có ga,...đều là những sản phẩm của những Công ty có
21


tiềm lực về kinh tế, có uy tín nhất định trên thị trường, điều đó đã gây cho Công ty
nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty trên thị trường.
Trước những thách thức đặt ra của thị trường đòi hỏi Công ty phải luôn tìm
cách nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm
cuẩ Công ty. Củng cố và duy trì mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm, tiến
hành các hoạt động kích thích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty như :
- Giảm giá bán sản phẩm
- Áp dụng các hình thức thanh toán linh hoạt cho các đại lý
- Thưởng cho các khách hàng mua với khối lượng lớn
- Chịu chi phí vận chuyển cho thị trường ở một số tỉnh...
Với mục đích là nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm của Công ty
trên thị trường so với các đối thủ khác.
1.2.2 Khách hàng
a. Khách hàng truyền thống.
Khách hàng truyền thống là những khách hàng có mối hệ tương đối lâu dài
với Công ty. Giữa Công ty và họ đã có sự hiểu biết khách hàng khá kỹ về nhau và
tin tưởng nhau ở một mức độ nhất định.
Đối với Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà việc tăng
cường, củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống luôn là mục tiêu, nhiệm vụ
của toàn Công ty trong hiện tại và trong tương lai.
b. Khách hàng mới.
Khách hàng mới là những khách hàng có sự hiểu biết ít về Công ty, về
sản phẩm của Công ty. Do vậy giữa Công ty và khách hàng mới chưa thiết lập được
mối quan hệ bền vững.
Khi nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhân tố khách hàng đến sự phát triển thị
trường, Công ty cần phải xem xét trên các khía cạnh sau :
- Thu nhập của khách hàng.
22


- Giá cả hàng hoá có liên quan.
- Giá cả của hàng hoá mà Công ty đã, đang và sẽ sản xuất, tiêu thụ.
- Thị hiếu của người tiêu dùng.
- Kỳ vọng của người tiêu dùng.
Sản phẩm của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
thuộc vào loại các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của con người,
hơn nữa giá thành sản phẩm lại không cao nên phù hợp với người có thu nhập trung
bình, do đó thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ở các tỉnh chiếm tỷ trọng
hàng hoá tiêu thụ lớn. Do các sản phẩm của Công ty đều là các mặt hàng thông
dụng cho nên thị hiếu người tiêu dùng trên thị trường là thường xuyên thay đổi, và
xu hướng chung là khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã và sự
đa dạng của các sản phẩm trên thị trường.
Hiện nay, thị trường của Công ty bao gồm các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh ở
miền Trung, do đó Công ty có cơ cấu khách hàng đa dạng xét theo khía cạnh địa
bàn phân phối và quy mô các khách hàng
BẢNG 4 : CƠ CẤU KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY

Các tiêu chí phân loại

Lượng sản phẩm tiêu thụ
Sữa đậu nành
Gạo các loại
Bia hơi
Tuyệt

Tươn

Tuyệt

Tương

Tuyệt

Tương

đối

g đối

đối

đối

đối

đối (%)

(1000lít)

(%)

( Tấn )

(%)

(1000lít)

1.Thị trường Hà Nội

91

35

17.940

46

214,4

67

2. Thị trường các tỉnh
II. Theo quy mô khách hàng

169

65

21.060

54

105,6

33

1. Các đại lý tiêu thụ

122,2

47

21.840

56

84,6

27

2. Các điểm bán lẻ sản phẩm

98,8

38

9.360

24

201,6

63

I. phân bố của khách hàng trên
thị trường

23


3. Các cách tiêu thụ khác

39

15

7.800

20

32

10

(mua trực tiếp tại Công ty,
hàng đổi hàng... )
(Nguồn: báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong năm 2002 )
Do sự đa dạng về quy mô khách hàng cho nên thói quen mua sắm của từng
loại khách hàng của Công ty là không tương tự nhau. Đối với các đại lý, họ mua
hàng hoá của Công ty thông qua các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đây là lượng
khách hàng thường xuyên và mua hàng của Công ty với khối lượng lớn, do vậy các
sản phẩm của Công ty được tiêu thụ chủ yếu thông qua lực lượng khách hàng này.
Đối với các điểm bán lẻ sản phẩm, hàng hoá của Công ty được tiêu thụ theo các
Hợp đồng mua bán giữa Công ty và điểm bán lẻ, đây là những khách hàng có lượng
sản phẩm được tiêu thụ tiêu thụ ở mức trung bình, song khoảng thời gian giữa các
lần mua hàng của các điểm bán lẻ là không đều do họ phải phụ thuộc vào mức độ
chấp nhận của khách hàng tại địa điểm bán hàng và tốc độ hàng hoá của Công ty
được tiêu thụ.
Nhìn chung, đối với lực lượng người tiêu dùng trên thị trường do các sản
phẩm bia hơi và sữa đậu nành của Công ty là các sản phẩm nước giải khát, nước
uống bổ dưỡng cho người cho nên người tiêu dùng có thể sử dụng hàng ngày;
người tiêu dùng đối với những sản phẩm trên thường xuyên mua sản phẩm, tuy vậy
mua với số lượng sản phẩm nhỏ. Trái lại các cơ quan tổ chức lại thường mua với
khối lượng sản phẩm lớn, song mua không thường xuyên và thời gian mỗi lần mua
sản phẩm không đều và dài hơn so với cá nhân người tiêu dùng.
Các đặc điểm về khách hàng, thói quen mua sắm của khách hàng nêu trên đã
trực tiếp ảnh hưởng tới việc thiết lập các kênh phân phối sản phẩm, vận chuyển
hàng hoá và ký kết các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các điểm bán lẻ và các đại

24


lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng khi mua các sản phẩm của
Công ty.
2. Phân tích và dự báo nội bộ Công ty
2.1 Phân tích và dự báo nguồn nhân lực.
Mục đích của việc phân tích, dự báo nguồn nhân lực trong Công ty là nhằm
thực hiện các mục tiêu chiến lược một cách có hiệu quả nhất.
Trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà các nguồn
lực về tiền mặt, năng lực sản xuất, tiềm lực nghiên cứu, công nhân, kỹ sư, máy móc
thiết bị, nguyên vật liệu vẫn còn hạn chế ở các mức độ khác nhau. Để phục vụ tốt
cho sản xuất và bảo đảm đủ các nguồn lực hợp lý trong thực hiện chiến lược Công
ty đã tiến hành đánh giá và điều chỉnh các nguồn lực của mình. Do đó, việc đánh
giá, phân tích, dự báo tổng quát các nguồn lực luôn là công việc thường xuyên liên
tục của Công ty.
Trước khi thực hiện chiến lược của mình Công ty cần xác định các nguồn lực
cần thiết. Nếu thiếu nguồn lực nào thì phải có biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm
bảo số lượng và chất lượng các nguồn lực.
Như vậy, phân tích và dự báo nguồn lực trong nội bộ Công ty đòi hỏi mỗi bộ
phận mỗi phòng ban trong Công ty phải có ý thức xác định đánh giá nguồn lực của
bộ phận mình nói riêng và của toàn Công ty nói chung. Cụ thể :
- Ban giám đốc : Nhiệm vụ lớn đối với những người lãnh đạo trong Công ty là
làm thế nào để nhân viên hiểu được một cách tốt nhất những ý đồ mục tiêu mà lãnh
đạo đặt ra. Điều đó đòi hỏi Ban lãnh đạo phải có những giải pháp mang tính
nguyên tắc nhằm hoàn thiện phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên công
nhân viên làm việc với tinh thần hăng say. Khi đó sẽ tạo ra sáng kiến trong đội ngũ
nhân viên.
Đối với người lãnh đạo, yêu cầu hàng đầu là phải có khả năng quản lý tốt, có
trình độ cao để phân tích và dự báo nguồn lực ở cấp vĩ mô nhằm đưa ra những
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×