Tải bản đầy đủ

DE THI THU QUỐC GIA LAN 4 2017

THẦY: NGUYỄN ANH PHONG
(NAP)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN THI: HÓA HỌC – LẦN 4
Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi được post tại group facebook: TƯ DUY HÓA HỌC_NGUYỄN ANH PHONG
Lời giải chi tiết chỉ có trên web: Qstudy.vn
Thời gian post đề thi: 21h10 phút
Thời gian nộp bài muộn nhất đến: 22h10 phút.
Câu 1: Chất nào sau đây là aminoaxit?
A. H2NCH2COOH.
B. C2H5OH.
C. CH3COOH.
D. C6H5NH2.
Câu 2: Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là?
A. Ag.
B. Au.
C. Al.
D. Cu.

Câu 3: Este nào sau đây không được điều chế từ axit cacboxylic và ancol tương
ứng
A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH=CH2.
C. CH3OOC-COOCH3.
D. HCOOCH2CH=CH2.
Câu 4: Loại tơ không phải tơ tổng hợp là
A. tơ capron. B. tơ clorin.
C. tơ polieste. D. tơ axetat.
Câu 5: Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m
gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,20.
B. 2,16.
C. 10,8.
D. 21,6.
Câu 6: Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO 3)2 tác dụng với dung dịch có chứa a
mol chất tan X. Để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất thì X là
A. Ba(OH)2.
B. H2SO4.
C. Ca(OH)2 . D. NaOH.
Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi nói về glucozơ và fructozơ?
A. Đều làm mất màu nước Br2.
B. Đều có công thức phân tử C6H12O6.
C. Đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
D. Đều tác dụng với H2 xúc tác Ni, t0.
Câu 8: Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số
muối dễ bị nhiệt phân là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 9: Axit panmitic có công thức là
A. C17H33COOH
B. C15H31COOH
C. C17H35COOH
D. C17H31COOH
Câu 10: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối
lượng sắt thu được sau phản ứng là
A. 8,4.
B. 5,6.


C. 2,8.
D. 16,8.
Câu 11: Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
A. Na2CO3
B. Na3PO4
C. Ca(OH)2
D. HCl
1


Câu 12: Số amin bậc ba có công thức phân tử C5H13N là.
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Câu 13: Dung dịch X chứa 0,06 mol H2SO4 và 0,04 mol Al2(SO4)3. Nhỏ rất từ từ
dung dịch Ba(OH)2 vào X thì lượng kết tủa cực đại có thể thu được là bao nhiêu
gam?
A. 48,18
B. 32,62
C. 46,12
D. 42,92
Câu 14: Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp.
A. Axit ε-aminocaproic.
B. Metyl metacrylat.
C. Buta-1,3-đien.
D. Caprolactam.
Câu 15: Cho phản ứng sau: Fe + CuCl 2 → FeCl2 + Cu. Điều khẳng định nào sau
đây là đúng?
A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
B. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu
D. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
Câu 16: Lấy m gam metylfomat (dư) thủy phân trong dung dịch chứa NaOH thu
được 0,32 gam ancol. Giá trị của m là:
A. 0,6
B. 0,7
C. 0,45
D. 0,3
Câu 17: Dùng KOH rắn có thể làm khô các chất nào dưới đây?
A. NO2; SO2 B. SO3; Cl2
C. Khí H2S; khí HCl
D. (CH3)3N; NH3
Câu 18: Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy ?
A. sự oxi hoá ion Mg2+.
B. sự khử ion Mg2+.
C. sự oxi hoá ion Cl-.
D. sự khử ion Cl-.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,106 mol O 2,
sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo này tác dụng vừa
đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:
A. 0,10.
B. 0,12.
C. 0,14.
D. 0,16.
Câu 20: Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ
A. CH3OH, CH3COOH.
B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH.
C. C2H5COOH, C2H5OH.
D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH.
Câu 21: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?
A. Glucozơ
B. Chất béo
C. Saccarozơ D. Xenlulozơ
Câu 22: Tính chất vật lí của kim loại không do các electron tự do quyết định là
A. Tính dẫn điện.
B. Ánh kim.
C. Khối lượng riêng.
D. Tính dẫn nhiệt.
Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,12 mol
NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra
0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là
A. 1,72.
B. 1,56.
C. 1,98.
D. 1,66.
Câu 24: Để lâu anilin trong không khí, nó dần dần ngả sang màu nâu đen, do anilin
A. tác dụng với oxi không khí.
B. tác dụng với khí cacbonic.
2


C. tác dụng với nitơ không khí và hơi nước.
D. tác dụng với H2S trong không khí, sinh ra muối sunfua có màu đen.
Câu 25: Sục 0,02 mol Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol FeBr 2 thu được dung dịch
A. Cho AgNO3 dư vào A thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của m là :
A. 30,46
B. 12,22
C. 28,86
D. 24,02
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, xoắn vào nhau tạo
thành sợi xenlulozơ.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 27: Điện phân dung dịch X chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol CuSO4 trong
4632 giây với dòng điện một chiều có cường độ I = 2,5A. Biết hiệu suất điện phân
là 100%. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là:
A. 1,96 gam
B. 1,42 gam
C. 2,80 gam
D. 2,26 gam
Câu 28: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa
Z. Hòa tan hoàn toàn Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được khí không màu
hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là
A. AgNO3 và FeCl2.
B. AgNO3 và FeCl3.
C. Na2CO3 và BaCl2.
D. AgNO3 và Fe(NO3)2.
Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước
dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H 2 (đktc). Phần
trăm khối lượng của Al trong X là:
A. 17,15%
B. 20,58%
C. 42,88%
D. 15,44%
Câu 30: Câu nào sau đây không đúng ?
A. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng chỉ thu được một
hỗn hợp các amino axit.
B. Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức -NH 2 và 1 chức -COOH)
luôn là số lẻ.
C. Các amino axit đều tan trong nước.
D. Một số loại protein tan trong nước tạo dung dịch keo.
Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.
(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.
(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt
CuCl2.
(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.
(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
3


Câu 32: Hiện tượng nào dưới đây không đúng thực tế ?
A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất
hiện màu vàng.
B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và có một ít CuSO 4 thấy
xuất hiện màu xanh đặc trưng.
C. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện hiện tượng đông tụ.
D. Đốt cháy da hay tóc thấy có mùi khét.
Câu 33: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được
dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na 2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3,
Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là
A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 34: Hỗn hợp E chứa 2 amin no mạch hở, một amin no, hai chức, mạch hở và
hai anken mạch hở. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trên cần vừa đủ 0,67
mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,08 mol N 2. Biết trong m gam E số mol
amin hai chức là 0,04 mol. Giá trị của m là:
A. 8,32
B. 7,68
C. 10,06
D. 7,96
Câu 35: Cho sơ đồ sau (các phản ứng đều có điều kiện và xúc tác thích hợp):
0

Cu ,t
X2 + O2 
→ X3
2X2 + Cu(OH)2 → Phức chất có màu xanh + 2H2O.
Phát biểu nào sau đây sai:
A. X là este đa chức, có khả năng làm mất màu nước brom.
B. X1 có phân tử khối là 68.
C. X2 là ancol 2 chức, có mạch C không phân nhánh.
D. X3 là hợp chất hữu cơ đa chức.
Câu 36: Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở (không chứa chức khác). Đốt cháy hoàn
toàn m gam E cần dùng vừa đủ 1,165 mol O 2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn
lượng E trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn
lượng muối thu được 11,66 gam Na2CO3 thu được 0,31 mol CO2, còn nếu đốt cháy
hoàn toàn lượng ancol thu được thì cần vừa đủ 0,785 mol O 2 thu được 0,71 mol
H2O. Giá trị m là?
A. 18,16
B. 20,26
C. 24,32
D. 22,84
Câu 37: Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe 3O4 và CuO. Hòa

(X) C5H8O4 + 2NaOH → 2X1 + X2

tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu
được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đkc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta
có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là :
A. 13,8

B. 16,2

C. 15,40

D. 14,76

Câu 38: Hỗn hợp E chứa hai este đồng phân, đơn chức và đều chứa vòng benzen.
Đốt cháy hoàn toàn a mol E thu được 8a mol CO 2 và 4a mol H2O. Mặt khác, thủy
phân hết 3,4 gam E cần vừa đủ dung dịch chứa 0,04 mol KOH, thu được dung dịch
X chứa 3 chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan tới bài toán như sau:
(a). Công thức phân tử của E là C8H8O2.
4


(b). Khối lượng muối có trong X là 5,37 gam.
(c). Tồn tại 6 (cặp este trong E) thỏa mãn bài toán.
(d). Khối lượng muối của axitcacboxilic (RCOOK) trong X là 2,24 gam.
Tổng số phát biểu chính xác là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39: Hỗn E chứa Gly, Ala và Val. Thực hiện phản ứng trùng ngưng hóa m gam
hỗn E thu được hỗn hợp T chứa nước và 39,54 gam hỗn hợp 3 peptit. Đốt cháy
hoàn toàn lượng peptit trên thu được 0,24 mol N 2, x mol CO2 và (x – 0,17) mol
H2O. Giá trị của (m + 44x) gần nhất với:
A. 115,4
B. 135,4
C. 123,5
D. 120,5
Câu 40: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe 3O4 và Fe(NO3)2
trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam
hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO
với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam
kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là:
A. 15,92%
B. 26,32%
C. 22,18%
D. 25,75%

------------------HẾT------------------

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×