Tải bản đầy đủ

game show bằng powerpoint

O W


Thể lệ:
- Tổng gồm 5 đề tài câu hỏi về tất cả các môn học trong nhà
trường tương ứng với từng khối và kiến thức xã hội.
- Mỗi câu hỏi có 10 s vừa suy nghĩ vừa viết đáp án vào bảng
- Sau mỗi câu hỏi giám sát viên và thư kí kiểm tra đáp án của thí
sinh. Nếu đúng thí sinh đó tiếp tục tham gia trò chơi, nếu sai tự
động rời khỏi vị trí và chờ cứu trợ (nếu có).10
5304186729

Đ/A

BACKBACK
SINH


BACK
SỬ


BACK
ĐỊA


BACK
TOÁN


BACK
KHOA
HỌC


10
5304187629

BACK
Đ/A


0534186729
10

Đ/A

BACK


10
0543186729

Đ/A


BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
0534186729

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
5341086729

Đ/A

BACK


10
3450186729

Đ/A

BACK


10
5304186729

Đ/A

BACK


10
5304187629

Đ/A

BACK


Back

KHOA HỌC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×