Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 99

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID 10953

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2
TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11266

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11512

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

1/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10368

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10883

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 12024

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11976

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11862

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

2/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11538

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: DTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11913

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10595

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11284

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

3/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11987

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10936

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11513

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 12036

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

4/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10474

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11464

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11260

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10845

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10804

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

5/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10851

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11268

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10582

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10279

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10781

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

6/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10837

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 10695

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11201

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10871

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

7/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10562

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11610

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 10479

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11525

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

8/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10697

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11516

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10680

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11637

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11600

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

9/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10784

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 10690

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11649

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11585

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11863

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

10/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11557

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID 11479

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 11579

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

11/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11938

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10382

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID 10389

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

30 / 100

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×