Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 97

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID 11287

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2


ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 11457

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 12033

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

1/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 12048

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2


ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 11501

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10699

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 11974

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10951

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

2/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11295

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10810

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 11165

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10786

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

3/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11589

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10467

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 12027

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11953

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

4/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10914

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10503

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10483

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 10491

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 11186

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

5/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11922

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 11614

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 11211

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10478

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

6/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11294

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 11250

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 11610

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 11516

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11498

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
http://www.thayhieulive.com/xem/

7/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11647

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10666

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10256

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 11247

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

8/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10464

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 11267

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11223

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

9/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11626

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10658

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 11495

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 12009

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11591

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
http://www.thayhieulive.com/xem/

10/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11907

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 10760

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10386

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10568

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11904

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

11/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11200

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID 12046

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11960

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

28 / 100

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×