Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 95

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2
TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

1/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:


A
Correct Answer : ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

2/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

3/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

4/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

5/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

6/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

7/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

8/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

9/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : DTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

10/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

11/12


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

34 / 100

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×