Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 93

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0


TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

http://www.thayhieulive.com/xem/

1/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

2/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

http://www.thayhieulive.com/xem/

3/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

http://www.thayhieulive.com/xem/

4/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

http://www.thayhieulive.com/xem/

5/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C
http://www.thayhieulive.com/xem/

6/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

http://www.thayhieulive.com/xem/

7/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : A

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

http://www.thayhieulive.com/xem/

8/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

http://www.thayhieulive.com/xem/

9/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : B

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

http://www.thayhieulive.com/xem/

10/11


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Đáp án đã chọn:

A
Correct Answer : C

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

20 / 100

11/11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×