Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 92

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2
TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

1/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

2/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: BTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

3/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

4/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

5/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

6/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: DTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

7/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

8/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

9/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: ATỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

10/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: CTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

11/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: DTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

12/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: DTỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

18 / 100

13/13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×