Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 91

10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

[TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2


ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

1/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID


Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

2/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

3/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

4/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

5/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

6/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

7/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

8/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

9/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

10/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

11/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

12/13


10/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM THU ĐƯỢC   2

TỔNG ĐIỂM: 2

ĐIỂM THU ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 2

ID

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

20 / 100

13/13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×