Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 4

11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Giáo viên: Hiếu Live và đồng sáng lập Phạm Quốc Đông
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Liên kết website: http://vinastudy.vn/ Giáo Dục Trực Tuyến (Từ Lớp 1 – Lớp 12)
Kết hợp quay khóa học online cấp 3 dành tặng tất cả các em học sinh thân yêu!
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102
Facebook nhóm trao đổi bài: https://www.facebook.com/groups/Thuthuatcasio/

BẢO VỆ: [TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID 11497

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B


ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 12032

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 12055

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
http://www.thayhieulive.com/xem/

1/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11265

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A


ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10497

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 11903

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 10496

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

2/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10848

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10815

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10795

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 10466

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10888

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

3/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11515

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10357

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10776

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 11237

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11253

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

4/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10666

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11896

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10289

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10588

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11305

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

5/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10701

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10766

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10477

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10394

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 11938

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

http://www.thayhieulive.com/xem/

6/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10293

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10479

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 11618

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10906

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

7/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11994

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10397

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10257

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 11858

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

http://www.thayhieulive.com/xem/

8/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11589

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11571

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B
ID 10800

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10893

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10817

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
http://www.thayhieulive.com/xem/

9/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11928

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10460

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D
ID 10380

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: C
ID 10882

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A

http://www.thayhieulive.com/xem/

10/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10663

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10558

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 10472

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: A
ID 11881
Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: B

http://www.thayhieulive.com/xem/

11/12


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11156

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11891

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng: D

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

300 / 1000

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×