Tải bản đầy đủ

Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 92

11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Giáo viên: Hiếu Live và đồng sáng lập Phạm Quốc Đông
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Liên kết website: http://vinastudy.vn/ Giáo Dục Trực Tuyến (Từ Lớp 1 – Lớp 12)
Kết hợp quay khóa học online cấp 3 dành tặng tất cả các em học sinh thân yêu!
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102
Facebook nhóm trao đổi bài: https://www.facebook.com/groups/Thuthuatcasio/

BẢO VỆ: [TOÁN HỌC][LỚP 12][ĐỀ THI HỌC KỲ I]

ID 11560

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D


ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11898

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

http://www.thayhieulive.com/xem/

1/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11304

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20


ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10477

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 10587

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 10481

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

http://www.thayhieulive.com/xem/

2/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11614

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11624

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11501

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

http://www.thayhieulive.com/xem/

3/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11495

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10381

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D
ID 10590

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D
ID 10810

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D

http://www.thayhieulive.com/xem/

4/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11887

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11300

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 11221

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 10275

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

http://www.thayhieulive.com/xem/

5/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10875

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11176

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11934

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11540

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

http://www.thayhieulive.com/xem/

6/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11163

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11593

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11192

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D

http://www.thayhieulive.com/xem/

7/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11956

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11213

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 10872

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

http://www.thayhieulive.com/xem/

8/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10945

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10399

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 10501

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A
ID 11601

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

http://www.thayhieulive.com/xem/

9/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10821

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 10662

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11554

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 11170

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D

http://www.thayhieulive.com/xem/

10/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10848

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11930

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C
ID 11986

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A
ID 10814

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D
ID 10955

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

http://www.thayhieulive.com/xem/

11/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 10603

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11273

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A
ID 12026

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11946

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  C

http://www.thayhieulive.com/xem/

12/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11298

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   20

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11879

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B
ID 11623

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D
ID 10401

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  A

http://www.thayhieulive.com/xem/

13/14


11/12/2016

Xem bài học ­ THẦY HIẾU LIVE

ID 11166

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC   0

TỔNG ĐIỂM: 20

ID 11290

Đáp án đã chọn:

A
Đáp án đúng:  B

Tổng điểm

http://www.thayhieulive.com/xem/

240 / 1000

14/14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×