Tải bản đầy đủ

ke hoach tin hoc 2016 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HÒA
----  ----

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN : VŨ THỊ THÙY
TỔ :
1

NĂM HỌC: 2016 - 2017


 Trường Tiểu học Liên Hòa

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2015 – 2016
I. NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2015 – 2016
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng
Yên lần thứ XX; Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và số 88/2014/QH13

ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ
sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi
đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc
điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng
sống, giáo dục thể chất; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường học mới; đổi mới
phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu
học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng
áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở các địa
phương có nhu cầu; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo
chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học;
đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản
lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản
lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi
với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá
nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy
mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
II. MỤC TIÊU:
Môn tin học ở trường Tiểu học nhằm giúp học sinh:
- Có hiểu biết ban đầu về tin học và ứng dụng của Tin học trong đời sống và học tập.
- Có khả năng sử dụng máy tính điện tử trong việc học những môn học khác, trong
hoạt động, trong vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo điều
kiện để trẻ em thích ứng với đời sống xã hội hiện đại.
- Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học.
NĂM HỌC 2016 – 2017

-2-


 Trường Tiểu học Liên Hòa

III. CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC

1. Phân phối chương trình
(Ban hành theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/10/2003 của Bộ
trưởng bộ giáo dục và đào tạo)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3
Tuần Tiết thứ

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Bài (Mục)
Yêu cầu HS cần đạt
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Phần I: Làm quen với máy tính

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bài 1: Người bạn mới của em
Làm quen, biết một số yêu
cầu khi sử dụng máy tính.
Bài 1: Người bạn mới của em
Bài 2: Thông tin xung quanh ta
Nhận biết 3 dạng thông
tin, mục đích sử dụng.
Bài 2: Thông tin xung quanh ta
Bài 3: Bàn phím máy tính
Làm quen với bàn phím,
nhận biết các hàng phím.
Bài 3: Bàn phím máy tính
Bài 4: Chuột máy tính
Làm quen, thao tác sử
dụng chuột may tính.
Bài 4: Chuột máy tính
Bài 5: Máy tính trong đời sống
Vai trò máy tính
Bài kiểm tra số 1
Hoàn thành bài
Phần II: Chơi cùng máy tính

11
12
13
14
15
16

Bài 1: Trò chơi Blocks
Rèn kĩ năng sử dụng
chuột, thao tác trên máy
Bài 1: Trò chơi Blocks
tính.
Bài 2: Trò chơi Dots
Rèn khả năng tư duy, phản
Bài 2: Trò chơi Dots
xạ nhanh.
Bài 3: Trò chơi Sticks
Bài 3: Trò chơi Sticks
Chương III: Em tập gõ bàn phím

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
Bài 5: Ôn tập gõ phím

NĂM HỌC 2016 – 2017

-3-

- Làm quen với việc sử
dụng bàn phím.
- Biết cách đặt đúng các
ngón tay trên bàn phím.
- Quy tắc gõ bàn phím.
- Vận dụng thực hành
luyện tập thông qua phần
mềm Word, Mario.


 Trường Tiểu học Liên Hòa
Tuần Tiết thứ
Bài (Mục)
26
Bài kiểm tra số 2

14
15
16
17
18

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Phần IV: Em tập vẽ
Bài 1: Tập tô màu
Bài 1: Tập tô màu
Bài 2: Tô màu bằng màu nền
Bài 2: Tô màu bằng màu nền
Thực hành tổng hợp
Thực hành tổng hợp
Ôn tập học kì I
Ôn tập học kì I
Thi học kì I
Thi học kì I

Yêu cầu HS cần đạt
Hoàn thành bài

- Nhận biết, khởi động
chương trình Paint.
- Nhận biết vị trí hộp màu,
hộp công cụ.
- Phân biệt màu vẽ, màu
Ôn tập hệ thống kiến thức
4 chương.
Hoàn thành bài.

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Phần IV: Em tập vẽ
37
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
Biết sử dụng công cụ
19
đường thẳng, chọn nét vẽ.
38
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
39
Bài 4: Tẩy xoá hình
Biết sử dụng công cụ tẩy
20
để tẩy hình vẽ. Công cụ
40
Bài 4: Tẩy xoá hình
chọn, chọn tự do để xoá,
41
Bài 5: Di chuyển hình
21
di chuyển hình.
42
Bài 5: Di chuyển hình
43
Bài 6: Vẽ đường cong
Biết sử dụng công cụ
22
đường cong, chọn nét vẽ.
44
Bài 6: Vẽ đường cong
45
Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
Biết sử dụng công cụ, bi
23
sao chép màu.
46
Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
47
Bài kiểm tra số 3
24
Hoàn thành bài
48
Bài kiểm tra số 3
Phần V: Em tập soạn thảo
49
Bài 1: Bước đầu soạn thảo
25
Kĩ năng STVB đơn giản
50
Bài 1: Bước đầu soạn thảo
51
Bài 2: Chữ hoa
Sử dụng phím Caps Lock
26
hoặc Shift để gõ chữ hoa
52
Bài 2: Chữ hoa
53
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
27
Gõ chữ Việt
54
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
55
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
28
56
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng Quy tắc gõ dấu, gõ văn
bản đơn giản.
57
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
29
58
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
59
Bài 6: Luyện gõ
Gõ đoạn thơ, đoạn văn
30
ngắn.
NĂM HỌC 2016 – 2017
-4-


 Trường Tiểu học Liên Hòa
Tuần Tiết thứ
60
61
31
62
63
32
64
65
33
66
34

67
68

35

69
70

Bài (Mục)

Yêu cầu HS cần đạt

Bài 7: Ôn tập
Bài kiểm tra số 4
Hoàn thành bài
Bài kiểm tra số 4
Ôn thi học kì II
Ôn tập kiến thức học kì II
Ôn thi học kì II
Thi học kì II
Hoàn thành bài
Thi học kì II
Phần VI: Học cùng máy tính
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng
Khai thác và sử dụng phần
học Toán 3
mềm hỗ trợ môn Toán.
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng
học Toán 3
Bài 2: Học làm công việc gia đình với Khởi động, nắm được quy
PM TidyUp
tắc, thực hiện công việc.
Bài 3: Học tiếng anh với PM
Khai thác và sử dụng phần
Alphabet Blocks
mềm hỗ trợ môn T.Anh

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Tuần Tiết thứ
Bài (Mục)
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Phần I: Khám phá máy tính
1
Bài 1: Những gì em đã biết
Các dạng thông tin. Các
1
bộ phận của máy tính và
2
Bài 1: Những gì em đã biết
3
Bài 2: Khám phá máy tính
Sự phát triển và mô
2
hình hoạt động của máy
4
Bài 2: Khám phá máy tính
Bài 3: Chương trình máy tính được Nhận biết các thiết bị
3
5
lưu ở đâu?
lưu trữ. Các thao tác
Bài 3: Chương trình máy tính được thực hành.
6
lưu ở đâu?
4
7
Bài kiểm tra số 1
Hoàn thành bài
Phần II: Em tập vẽ
4
8
Bài 1: Những gì em đã biết
Khởi động Paint, tô
màu, sử dụng các công
9
Bài 1: Những gì em đã biết
5
10
Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Sử dụng công cụ hình
chữ nhật để vẽ hình chữ
11
Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
6
12
Bài 3: Sao chép hình
Hiểu tác dụng và biết
cách sao chép hình
13
Bài 3: Sao chép hình
7
14
Bài kiểm tra số 2
Hoàn thành bài
15
Bài kiểm tra số 2
8
16
Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
NĂM HỌC 2016 – 2017

-5-


 Trường Tiểu học Liên Hòa
9

12
12
13
14
15
16
17
18

19

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Bài kiểm tra số 3
Bài kiểm tra số 3
Phần III: Em tập gõ 10 ngón
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
Bài 2: Gõ từ đơn giản
Bài 2: Gõ từ đơn giản
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Bài 3: Sử dụng phím Shift

30

Bài 4: Ôn luyện gõ

31
32
33
34
35
36

Bài kiểm tra số 4
Bài kiểm tra số 4
Ôn tập học kì I
Hệ thống kiến thức, kĩ
năng thực hành máy.
Ôn tập học kì I
Thi học kì I
Hoàn thành bài
Thi học kì I
Học kì II 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Phần IV: Học và chơi cùng máy tính

37
38

20
21
22
23
24
25
26

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bài 1:Học toán với PM Cùng học
Toán 4
Bài 1:Học toán với PM Cùng học
Toán 4
Phần V: Em tập soạn thảo
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Căn lề
Bài 2: Căn lề
Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Bài 5: Sao chép văn bản
Bài 5: Sao chép văn bản
Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
Bài 7: Thực hành tổng hợp

NĂM HỌC 2016 – 2017

-6-

Hoàn thành bài
Kiến thức và quy tắc
ngõ 10 ngón.
Hiểu khái niệm từ, quy
tắc gõ từ, từ đơn giản.
Chức năng và cách nhấn
giữ phím Shift bằng
Ôn luyện cách gõ và kĩ
năng gõ 10 ngón.
Hoàn thành bài

Khai thác và sử dụng
phần mềm hỗ trợ môn
Toán.
Ôn lại kiến thức đã học.
Thao tác trên máy với
Sử dụng các nút lệnh để
căn lề đoạn văn bản.
Biết chọn cỡ chữ, phông
chữ.
Thay đổi được phông
Sử dụng nút lệnh Copy
và Paste để sao chép
Sử dụng nút lệnh trình
bày chữ đậm nghiêng.
Luyện tập kĩ năng gõ
văn bản bằng 10 ngón.


 Trường Tiểu học Liên Hòa
27
28
29
30
31
32
33
34
35

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Bài 7: Thực hành tổng hợp
Bài kiểm tra số 5
Hoàn thành bài
Bài kiểm tra số 5
Phần III: Thế giới Logo của em
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Nhận biết biểu tượng,
khởi động, các câu lệnh
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Củng cố các lệnh đã
học, biết thêm một số
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Viết và giải thích câu
lệnh lặp đơn giản.
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Bài 4: Ôn tập
Ôn lại 14 lệnh đã học.
Bài 4: Ôn tập
Ôn tập học kì II
Ôn tập hệ thống kiến
thức, kĩ năng thực hành
Ôn tập học kì II
Thi học kì II
Hoàn thành bài
Thi học kì II
Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
Khai thác và sử dụng
phần mềm.
Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
Trò chơi Tập thể thao với trò chơi
Khai thác và sử dụng
Golf
phần mềm.
Trò chơi Tập thể thao với trò chơi
Golf

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 5
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Tuần Tiết thứ
Bài (Mục)
Học kì I 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Phần I: Khám phá máy tính
1
Bài 1: Những gì em đã biết
Ôn tâp kiến thức đã học: Mô
1
hình xử lý thông tin, các
2
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Thông tin được lưu trong máy Vai trò của việc tổ chức
3
2
tính như thế nào?
thông tin trên máy tính, thao
Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tác và khái niệm ban đầu về
4
tính như thế nào?
5
Bài 3:Tổ chức thông tin trong máy tính Mở, chọn thư mục để lưu tệp,
3
6
Bài 3:Tổ chức thông tin trong máy tính tạo được thưc mục.
4
7
Bài kiểm tra số 1
Hoàn thành bài
Phần II: Em tập vẽ
4
8
Bài 1: Những gì em đã biết
Ôn tập kiến thức, kĩ năng đã
học ở quyển 2: công cụ hình
NĂM HỌC 2016 – 2017
-7-


 Trường Tiểu học Liên Hòa
5

11

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11
12

22
23
24

13

25

Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Sử dụng bình phun màu
Bài 2: Sử dụng bình phun màu
Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ
Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ
Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Ôn tập
Ôn tập
Bài kiểm tra số 2
Bài kiểm tra số 2
Phần III: Học và chơi cùng máy tính
Học Toán với PM Cùng học Toán 5
Học Toán với PM Cùng học Toán 5
Học xây lâu đài bằng PM: SAND
Khai thác và sử dụng phần
CASTLE BUILDER
mềm Sand Castle Builder.
Học xây lâu đài bằng PM: SAND
CASTLE BUILDER

Phần IV: Em học gõ 10 ngón
13
26
Bài 1: Những gì em đã biết
Đặt tay và gõ phím của các
hàng phím chính, sử dụng
27
Bài 1: Những gì em đã biết
14
Vị trí và cách gõ các kí tự đặc
28
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
biệt.
Khái niệm và quy tắc gõ từ,
29
Bài 3: Luyện gõ từ và câu
15
câu. đoạn văn bản.
Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn
Tự đánh giá được kĩ năng gõ
30
phím
bàn phím thông qua giá trị
WPM ở PM Mario.
31
Ôn tập
16
32
Bài kiểm tra số 3
Hoàn thành bài
33
Ôn tập học kì I
Ôn tập hệ thống kiến thức, kĩ
17
năng thực hành máy.
34
Ôn tập học kì I
35
Thi học kì I
18
Hoàn thành bài.
36
Thi học kì I
Học kì II 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Phần V: Em tập soạn thảo
37
Bài 1: Những gì em đã biết
Trình bày chữ, căn lề, sao
19
chép, di chuyển văn bản.
38
Bài 1: Những gì em đã biết
39
Bài 1: Những gì em đã biết
20
40
Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
Tạo bảng, thao tác trên hàng
và cột.
NĂM HỌC 2016 – 2017
-8-


 Trường Tiểu học Liên Hòa
21

24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
Bài 4: Thực hành tổng hợp
Bài 4: Thực hành tổng hợp
Ôn tập
Ôn tập
Bài kiểm tra số 4
Hoàn thành bài
Bài kiểm tra số 4

Phần VI: Thế giới Logo của em
50
Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
51
Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
52
Bài 2: Thủ tục trong Logo
53
Bài 2: Thủ tục trong Logo
54
Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
55
Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
56
Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
57
Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
58
Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
59
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
60
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
61
Bài 6: Thực hành tổng hợp
62
Bài 6: Thực hành tổng hợp
63
Ôn tập học kì II
64
Ôn tập học kì II
65
Thi học kì II
66
Thi học kì II
67
Âm nhạc trong Logo
68
Âm nhạc trong Logo
Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM
69
The monkey Eyes
Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM
70
The monkey Eyes

Sử dụng câu lệnh lặp
Ý nghĩa, thành phần và các
bước để viết được thủ tục.
Gọi thủ tục, ghi và nạp các
tệp khi làm việc.

Hiểu câu lệnh LABEL,
PRINT. Luyện các kĩ năng
Thuần thục các kiến thức và
kĩ năng với thủ tục.
Ôn tập hệ thống kiến thức,
kĩ năng thực hành máy.
Hoàn thành bài
Tìm hiểu lệnh SOUND
Khai thác và sử dụng phần
mềm The Monkey Eyes.

2. Giải thích - hướng dẫn chương trình
2.1Quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học.
Tin học là môn học mới được đưa vào nhà trường nên chương trình phải được xây
dựng một cách tổng thể, đảm bảo tính nhất quán và liên thông giữa các cấp học, tránh
chồng chéo.
Giống như các môn học khác, việc xây dựng chương trình môn Tin học cần theo
đúng quy trình và đảm bảo đầy đủ các thành tố (mục tiêu dạy học, nội dung và chuẩn
cần đạt tới, phương pháp và phương tiện dạy học, cách đánh giá kết quả).
NĂM HỌC 2016 – 2017

-9-


 Trường Tiểu học Liên Hòa
Tin học là môn mang tính khoa học và công nghệ, tốc độ phát trển và thay đổi rất
nhanh nên chương trình phải có tính cập nhật cao.
Xuất phát từ tình hình thực tế của giáo dục nước ta và đặc trưng của môn học mà từ
việc xây dựng mục tiêu, xây dựng nội dung, hình thành phương pháp, tổ chức dạy
học…đều cần phải thực hiện một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để vừa
đảm bảo được yêu cầu phổ cập cũng như nâng cao nếu có điều kiện.
Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung: Hoặc chỉ thiên về lý thuyết mang
tính hệ thống chặt chẽ, hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển kĩ
năng và thao tác. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc trưng của Tin học cần coi trọng thực
hành và phát triển kĩ năng, đặc biệt là với học sinh ở các bậc, cấp học dưới.
Kết hợp chặt chẽ với các cơ sở Tin học ngoài xã hội, các tổ chức kinh tế, các dự án về
Tin học, các phương tiện truyền thông đại chúng, tiếp tục phát huy vai trò chủ động,
tích cực của các địa phương, các trường để mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu về
dạy và học Tin học.
Chấp nhận sự đầu tư ưu tiên so với các môn học khác trong việc đào tạo bồi dưỡng
giáo viên, trang bị các phương tiện cần thiết cho việc dạy học Tin học.
2.2 Về nội dung
Môn Tin học là môn tự chọn với các nội dung chủ yếu sau:
- Làm quen với việc sử dụng máy vi tính.
- Sử dụng những thiết bị thông dụng: Thiết bị vào ra chính (chuột, bàn phím), sử
dụng thiết bị ngoại vi thông dụng (đĩa và ổ đĩa CD,...), sử dụng phương tiện giao tiếp
phổ biến (bảng chọn, icon).
- Sử dụng phần mềm trò chơi mang tính giáo dục.
- Khai thác phần mềm hỗ trợ việc dạy và học các môn học khác nhau.
- Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản.
- Sử dụng phần mềm đồ hoạ.
- Học tập thông qua hoạt động trong một vi thế giới (LOGO) với mức độ tương tác
trực tiếp tốt mà không thiên về lập trình.
- Bước đầu làm quen với Internet.
Nội dung chương trình gồm 3 phần (theo sách giáo khoa Tin học quyển 1, quyển 2,
quyển 3) dạy tương ứng cho các lớp 3, 4, 5. Với những trường có điều kiện, có thể
bắt đầu day cho các lớp nhỏ hơn và với việc sử dụng linh hoạt hơn nội dung trên. Với
các trường ít có điều kiện, có thể dạy cho học sinh lớp 4 hoặc lớp 5.
2.3 Về giá trị
Giúp học sinh:
- Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có ứng dụng công cụ Tin học.
- Bồi dưỡng năng lực trí tuệ.
- Thấy được vai trò của máy tính điện tử trong đời sống.
- Rèn luyện một số phẩm chất của con người hiện đại: Tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính
xác, thói quen tự kiểm tra.
2.4 Định hướng về phương pháp dạy dọc
- Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác tích cực.
- Học lí thuyết gắn liền với thực hành.
- Giáo dục vệ sinh học đường thông qua thực hành máy tính.
NĂM HỌC 2016 – 2017

- 10 -


 Trường Tiểu học Liên Hòa
- Các hình thức đánh giá thông thường (cả về lí thuyết và thực hành) sẽ được sử
dụng phối hợp với hình thức trắc nghiệm, kiểm tra trên máy.
2.5 Định hướng về điều kiện dạy học
- Phòng máy tính đảm bảo trong tiết học mỗi học sinh được dùng một máy (có thể
chia ca).
- Giáo viên được đào tạo và bồi dưỡng để đủ khả năng dạy chương trình.
- Được cung cấp các phần mềm dạy học bằng tiếng Việt, trong đó có một vi thế giới
có mức độ tương tác trực tiếp tốt và được Việt hoá.
- Phòng học có phương tiện chiếu phóng màn hình máy tính.
- Hướng tới việc khai thác thông tin trên mạng máy tính phục vụ giảng dạy, học tập,
vui chơi giải trí.
- Trong suốt quá trình dạy học môn Tin học, phải luôn đảm bảo 3 điều kiện:

Giáo viên được đào tạo tiếp tục và được cập nhật định kì.

Quỹ phần mềm được bổ sung thường xuyên.

Máy móc, thiết bị được bảo trì và nâng cấp theo sự phát triển của CNTT.

NĂM HỌC 2016 – 2017

- 11 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×