Tải bản đầy đủ

ĐẶC ĐIỂM 4 DẠNG TÍNH CÁCH TRONG NLP

C

I M

4 D N G TÍNH CÁCH TRONG NLP

N u b n ã t ng tìm hi u qua NLP và cách nh n bi t tính cách 4 nhóm ng i c
tr ng này, thì ây là m t s mô t
b n có th nh n d ng mà ko c n ph i t câu
h i.
V: VISUAL (Nhìn)
- Nh ng ng i thu c nhóm này th n g n g , ng i, u và l ng th ng, m t h i
h n g lên trên. H s th t ph n trên c a ph i.
- H có xu h n g ng i nghiêng v phía tr c , có tính k lu t, g n gàng và ng n
n p.
- H th n g ghi nh b ng hình nh và ít b phân tâm b i âm thanh.
- H th n g g p r c r i trong vi c ghi nh các ch d n vì tâm trí c a h th n g i
lan man.
- Ng i thu c tuýp này b thu hút b i cách nhìn m t s v t. B ngoài r t quan tr ng
i vi h…
- H d b thu hút b i b ngoài, h thích nh ng n i ông vui, nh n nh p, thích môi

tr n g n ng n g .
- H thích h p v i nh ng công vi c c ng n g , t n g t n g, có tính sáng t o,
marketing, kinh doanh, ti p th , h n g d n viên du l ch, lãnh o , mang tính nh
h n g n nh ng ng i khác.
- H th n g nói nhanh, nói nhi u, hoà n g , tính cách m nh m và n ng n g, d
thích nghi v i môi tr n g xung quanh.
A: AUDIORY (Nghe)
- Nh ng ng i nhóm này m t th n g di chuy n theo chi u ngang. H th t ph n
gi a ng c.
- H có xu h n g c tho i, và d dàng b phân tâm b i âm thanh ( M t vài ng i
th m chí m p máy môi khi h t nói chuy n m t mình).
- H có th l p l i nh ng i u ng i khác nói m t cách d dàng, h h c b ng cách
l ng nghe và th n g thích âm nh c và thích nói chuy n qua i n tho i.
- H nh các b c , các quy trình.
- Nh ng ng i thích nghe, thích c ng i khác b o h ph i làm nh th nào và
thích b n nói v ch n g trình c a b n…
- H sinh ra L ng nghe và nh y c m v i âm thanh. H s d ng tai m t cách linh
ho t. Trong cu c giao ti p h th n g ch nghe và th u hi u.
- N u k t h p v i K , h th n g là ng i mà nh ng ng i b n c a h th n g tìm
n
chia s , k chuy n, tâm s . Và h th n g ch ng i nghe và chia s cùng b n.
K: KINESTHETIC (C m xúc)
- Nh ng ng i thu c nhóm này s th t ph n d i ph i, vì th b n s th y b ng
h hít vào, th ra.
- H th n g di chuy n ch m và nói ch m.
- H thích n g ch m vào th ch t khi nói chuy n (Ch m vào ng i khác)
- H nh b ng cách ã làm ho c tr i qua i u ó. H thích m t i u gì ó b i vì h
c m th y nó em l i cho h c m giác t t, n u b n a cho h th gì ó h s n m
ch t…


- H luôn a ra quy t n h b ng c m xúc thay vì lý trí (B c m xúc chi ph i)
- H có th r t vui ho c r t bu n khi có chuy n gì ó vì c m xúc c a h r t cao, r t
m nh.
- M t s ng i s ng khá t nh c m, quan tâm n ng i khác.
AD: AUDITORY DIGITAL ( c

tho i n i tâm)

- Ng i thu c nhóm này s s d ng ph n l n th i gian c tho i m t mình.


- H s mu n bi t i u ó gây cho h c m giác nh th nào.
- Th nh tho ng h c ng có nh ng c tính gi ng nh ng tuýp ng i còn l i. H là s
k t h p c a nhi u tuýp ng i …
- H th n g ra quy t n h d a trên s tính toán logic, nh ng ch ng c c th , rõ
ràng.
- H s ng khá khép kín và có b b c dày.
- H khá khó tính / k tính trong các v n
xung quanh. Không d dàng có th a
ra m t quy t n h khi thông tin ó ch a th c s thuy t ph c h . Vì v y h m t
nhi u th i gian
a ra 1 quy t n h chính xác. Nh ng quy t n h c a h th n g
mang tính th c t cao (Tuýp AD th n g là nh ng ng i t a ra quy t n h và
khó ai quy t n h thay cho h ).
- H là nh ng ng i phân tích t t, ôi khi hay ch trích, ph n bác k ch li t nh ng
vn
không th c t . Trong m t t ch c, h th n g là nh ng ng i
v trí qu n
lý, phân tích h th ng, giám sát,…
- H th n g làm vi c có h th ng, l trình.
- H thích nh ng gam màu tr m, nh nhàng. H không thích màu s c s c s . Thích
nh ng n i yên t nh, tho i mái. (Ng c l i v i ng i V)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×