Tải bản đầy đủ

NHÓM THUYẾT TRÌNH về LUẬT hợp tác xã 2012

NHÓM THUYẾT TRÌNH VỀ LUẬT
HỢP TÁC XÃ 2012
STT

Họ và tên

Mã số sinh viên

Nhiệm vụ

1

Ngô Văn Bằng

DQT141756

Nhóm trưởng + thuyết trình

2

Kha Phú Quốc Anh


DQT141752

Xây dựng clip + powerpoint

3

Trịnh Tấn Lợi

DQT141790

Lý thuyết về thành viên HTX

4

Phạm Văn Ninh

DQT142352

Lý thuyết về những quy định chung

5

Huỳnh Ngọc Minh Châu DQT141760

Lý thuyết về thành lập và đăng kí HTX

6

Huỳnh Văn Phúc

DQT141821

Lý thuyết về tổ chức, quản lí HTX

7

Trần Phú

DTC141915Tổng hợp lý thuyết + powerpoint

*Nhóm trưởng: Ngô Văn Bằng – DQT141756
Số điện Thoại: 01636763242
Email: ngovanbang.bn@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×