Tải bản đầy đủ

chủ nghĩa duy tâm _ ĐHAG

CHÀO MỪNG
THẦY VÕ TUẾ LAM VÀ CÁC BẠN
DỰ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM!


NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN 1


TỔ 1
NHÓM THỰC HÀNH 2
Danh sách thành viên :
1. Ngô Văn Bằng
2. Nguyễn Thị Trung Anh
3. Võ Thị Thùy Trang
4. Nguyễn Nhật Duy
5. Kha Phú Quốc Anh
6. Trần Phước Lộc
7. Lê Minh Luần

MSSV:

DQT141756
DQT141753
DNH122392
DQT141765
DQT141752
DQT141789
DQT141792

Đóng góp:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%


ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ


D U Y V Ậ T


C H Ủ

Q U A N


Ý

T

HCT H Ự C T I Ễ N


V Ậ T C H

Ấ T


M

Ê

T

Í

N


C
T

HD

U

Y

VU

Q

U

A

N

Y

T

H

Ứ C

C

T

IN

V

Â

T

C

H Ấ

M

Ê

T

Í

H

N

T

T


CHỦ ĐỀ:
CHỦ NGHĨA DUY TÂM


Chương 1: Lời nói đầu:
Ăngghen đã khái quát: “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học,
đặc biệt là của triết học hiện đại, là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”,
giữa ý thức và vật chất, giữa con người với giới tự nhiên.
Triết học có 2 mặt:
Một là giữa ý thức và vật chất – cái nào có trước, cái nào có sau, cái
nào quyết định cái nào ?
Hai là con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không ?
Những người cho rằng bản chất thế giới là vật chất, vật chất là tính
thứ nhất, ý thức là tính thứ hai, vật chất là cái có trước và quyết định ý
thức, được gọi là nhà duy vật; học thuyết cuả họ hợp thành các môn
phái khác nhau.
⇒ chủ nghĩa duy vật
Những người cho rằng bản chất thế giới là ý thức, ý thức là tính thứ
nhất, vật chất là tính thứ hai, ý thức quyết định vật chất, được gọi là các
nhà duy tâm; học thuyết của họ hợp thành những môn phái khác nhau.
⇒ chủ nghĩa duy tâm


Chương 2: Nội dung chính:
1

Khái niệm
2

Nguồn gốc hình thành
3

Hình thức cơ bản
4

Ý nghĩa thực tiễn


I. Khái niệm
Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định
rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm
thức. Là một nền tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách
tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường
được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp
bản thể học nhất nguyên chứ không phải nhị nguyên hay
đa nguyên.


II. Nguồn gốc hình thành của chủ nghĩa
duy tâm:
Là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại
bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một nền tảng của
ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại,
chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật.
Ngoài ra còn có hai quan niệm khác như:
Về phương diện nhận thức luận

Về nguồn gốc xã hội


II. Nguồn gốc hình thành của chủ nghĩa
duy tâm:
1. Về phương diện nhận thức luận
Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm bắt nguồn từ cách xem xét
phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính
nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con
người.
Trái lại, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng,
thì chủ nghĩa duy tâm triết học là một sự phát triển (một sự thổi
phồng bơm to) phiến diện, thái quá,… của một trong những đặc
trưng, những mặt, khía cạnh của nhận thức thành cái tuyệt đối,
tách rời khỏi vật chất, khỏi giới tự nhiên, thần thánh hóa, “phát
triển một cách trừu tượng” (C.Mác).


II. Nguồn gốc hình thành của chủ nghĩa
duy tâm:
2. Về nguồn gốc xã hội
Sự tách rời lao động trí óc với lao động chân tay và địa vị
thống trị của lao động trí óc đối với lao động chân tay trong các xã
hội cũ đã tạo ra quan niệm về vai trò quyết định của nhân tố tinh
thần. Các giai cấp thống trị và những lực lượng xã hội phản động
ủng hộ, sử dụng chủ nghĩa duy tâm làm nền tảng lý luận cho
những quan điểm chính trị - xã hội của mình.


III. Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa
duy tâm:
Hai hình thức cơ bản

Chủ nghĩa duy tâm
chủ quan

Chủ nghĩa duy tâm
khách quan


III. Các hình thức cơ bản của chủ
nghĩa duy tâm:
1. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận sự tồn tại của thế giới
khách quan và coi nó là một cái gì đó hoàn toàn do tính tích cực
của chủ thể qui định.
*Gioocgiơ Béccli (1684 - 1753)
Nhà triết học duy tâm, vị linh mục người Anh.Ông dựa vào quan
điểm của các nhà duy danh luận thời trung cổ để khẳng định rằng, khái
niệm về vật chất không tồn tại khách quan, mà chỉ tồn tại những vật cụ
thể, riêng rẽ; sự tranh cãi về khi niệm vật chất là hoàn toàn vô ích, khái
niệm đó chỉ là cái tên gọi thuần túy mà thôi. Ông đưa ra một mệnh đề
triết học nổi tiếng "vật thể trong thế giới quanh ta là sự phức hợp của
cảm giác". Nói tóm lại, theo Béccli, mọi vật chỉ tồn tại trong chừng mực
mà người ta cảm biết được chúng.


III. Các hình thức cơ bản của chủ
nghĩa duy tâm:
1. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

*Đavít Hium (1711 - 1766)
Nhà triết học Anh tiếp tục đường lối duy tâm chủ quan của
Béccli. Nhưng khác với Béccli, Hium đi đến chủ nghĩa hoài nghi và
thuyết “không thể biết”. Hium không thừa nhận bất cứ một thực thể
nào. Thực thể, theo ông, chỉ là một sự trừu tượng giả dối được hình
thành trên cơ sở của thói quen tâm lý giản đơn.Người Duy tâm chủ quan cho rằng nếu không có cảm giác
chủ quan của chủ thể, tức cảm giác của mỗi cá nhân con người
thì không thể nhận thức được sự vật, rồi từ đó phủ nhận sự tồn
tại thực sự của vật chất, coi cảm giác là thực tại duy nhất.


III. Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa
duy tâm:
2. Chủ nghĩa duy tâm khách quan
Chủ nghĩa duy tâm khách quan thừa nhận ý thức và tinh thần là
thuộc tính thứ nhất (có trước), vật chất là thuộc tính thứ hai (có
sau), và coi cơ sở tồn tại không phải là tâm thức con người theo
như quan niệm của Chủ nghĩa duy tâm chủ quan mà là một tâm
thức nào đó ở bên ngoài thế giới như "tinh thần tuyệt đối", "lý tính
thế giới", v.v...
"tồn tại" và "không tồn tại"

"ý niệm tuyệt đối"


III. Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa
duy tâm:
2. Chủ nghĩa duy tâm khách quanNgười Duy tâm khách quan thì cho rằng sự vật chỉ tồn
tại do một ý thức khách quan là Thượng Đế.
Do đó, chủ nghĩa Duy tâm thường trực tiếp hay gián
tiếp gắn liền với tôn giáo, nên gọi là chủ nghĩa Duy linh (linh
là linh hồn). Thể xác chỉ là khối vật chất, khi có linh hồn ngự
trị thì thể xác sống và hoạt động; khi thể xác chết thì linh hồn
xuất ra trở về cõi thiêng liêng, còn thể xác thì tan rã trở thành
đất. Dù không biết rõ Thượng Đế nhưng không thể phủ nhận
quyền năng của Ngài.


IV. Ý nghĩa thực tiễn
Ta có thể thấy rằng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm là hai thế giới quan cơ bản đối lập nhau: Thế giới quan duy
vật, khoa học và thế giới quan duy tâm, tôn giáo.
Như vậy, trong lịch sử tuy những quan điểm triết học biểu
hiện đa dạng nhưng suy cho cùng, triết học chia thành hai
trường phái chính: chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
Lịch sử triết học cũng là lịch sử đấu tranh của hai trường phái
này.


IV. Ý nghĩa thực tiễn

Gắn liền chủ nghĩa
duy tâm thường gọi là
tâm linh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×