Tải bản đầy đủ

qtri cluong nhom thơm

GVBM: Trương Quang Trị
GVBM: Trương Quang Trị

Nhóm : KINH DOANH 01


Đề tài :
Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay

Thành viên trong nhóm:

 Trần Kim Bửu
 Lê Trung Hiền
 Lê Ngọc Tân Châu
 Nguyễn Thị Thùy Linh
 Mai Gia Lạc
 Lê Hữu Danh
 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt


Vệ sinh an toàn thực phẩmI. Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm

Vệ sinh thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm


Nguyên tắc 3:

Sự tham gia của mọi thành viên


Nguyên tắc 4:
Chú trọng quản lý theo quy trình

input

output


Tính hệ thống


Kiểm tra


Quyết đinh dựa trên sự kiện , dữ liệu thực tế


Nguyên tắc 8:
Cải tiến liên tục


Hợp tác đôi bên cùng có lợi
Nguyên tắc pháp lý
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×