Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
PHẦN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Chủ tịch đoàn: số lượng 03 đoàn viên (01 bí thư (lâm thời) 01 lớp trưởng (hoặc lớp phó),
01 đoàn viên), có nhiệm vụ điều hành đại hội.
2. Thư kí đoàn: số lượng 02 đoàn viên có nhiệm vụ ghi biên bản và nghị quyết đại hội.
3. Ban tổ chức: số lượng 10 đoàn viên (trong đó 01 làm MC điều hành phần chào cờ, ổn
định tổ chức và số đoàn viên còn lại làm nhiệm vụ trang trí, chuẩn bị bảng tên Chủ tịch đoàn và
Thư kí đoàn, hòm phiếu, BCH lâm thời có trách nhiệm viết sơ kết, bản phương hướng nhiệm kỳ
mới
4. Ban kiểm phiếu: số lượng 03 đoàn viên (01 trưởng ban, 01 phó ban, 01 ủy viên), có
nhiệm vụ chuẩn bị biên bản kiểm phiếu, in phiếu bầu cử (sắp xếp danh sách theo A, B, C...) phát
phiếu, kiểm phiểu và công bố kết quả bầu cử.
5. Trang trí: như mẫu

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP ……
Nhiệm kỳ 20.....-20.....

Cờ

Tổ quốc

Cờ
Đoàn
hoặc huy
hiệu Đoàn

Danh sách nhân sự BCH
............
............
............
............
............

(Bảng đen)

* Lưu ý treo cờ Tổ quốc, đỉnh ngôi sao phải quay lên trên:6. HỒ SƠ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN, gồm:
1.

Chương trình Đại hội

2.

Phương hướng

3.

Nghị quyết Đại hội

4.

Biên bản Đại hội

5.

Biên bản kiểm phiếu (và cả phiếu bầu)Tất cả bỏ trong hộp nhựa có nắp và bên ngoài có dán nhãn bằng giấy với nội dung như trên.
Nộp về cho Đoàn trường.


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 10 ANH
Nhiệm kỳ 2016 - 2017
1. Ổn định tổ chức.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội.
5. Trình bày dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2016 - 2017
6. Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội:
+ Đoàn cấp trên (đoàn trường)
+ Giáo viên chủ nhiệm
7. Thảo luận của các đoàn viên
8. Đại hội tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ mới.
- Thông qua danh sách ứng cử và đề cử vào BCH.
- Thông qua danh sách ban bầu cử.
- Ban bầu cử làm việc: công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu và kiểm phiếu.
9. Công bố kết quả bầu cử, BCH mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
10.

Thư ký đoàn thông qua Nghị Quyết Đại hội.

11.

Bế mạc.
BAN TỔ CHỨC


HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
1. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC (BTC):
BTC:
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Đã đến giờ làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại biểu cùng toàn thể đoàn viên đứng lên
chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.
Nghiêm! Chào cờ! Quốc ca……..
Đoàn ca!............ (cả chi đoàn hát to, rõ, hùng mạnh)
Để tưởng nhớ công ơn trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đoàn viên thanh
niên đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu!
…………….Thôi. Kính mời Quý vị đại biểu, quý thầy cô và các đ/c an tọa.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Nhằm sơ kết công tác đoàn của lớp trong thời gian vừa qua và dự thảo phương phướng
hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 20…-20…, đồng thời bầu ra BCH có đầy
đủ năng lực toàn diện để đưa chi đoàn ……. ngày càng vững mạnh. Được sự thống nhất của
Đoàn trường . Hôm nay, chi đoàn ……….long trọng tổ chức buổi đại hội này, đó là lí do của
buổi đại hội hôm nay.
Về dự đại hội của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có:
1.
Đồng chí: …………………….(Đại biểu đoàn trường)
2.
Đồng chí: …………………….
3.
Thầy (Cô)………………………..là GVCN của chúng ta.
4.
Chi đoàn bạn (nếu có)
Theo đại hội trù bị, ngày …/…../20…, đã thống nhất giới thiệu
CHỦ TỊCH ĐOÀN:
1. Đ.chí: …………………………..(CT1)
2. Đ.chí: …………………………..(CT2)
3. Đ.chí: …………………………..(CT3)
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.. ….Xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành
đại hội.
2. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:
CT1: Cũng theo đại hội trù bị, đã giới thiệu 02 đồng chí sau đây vào Ban thư ký của
Đại hội.
1. Đ.chí: …………………………
2. Đ.chí: …………………………
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay! Xin mời 2 thư ký lên làm việc:
CT2: Đại diện cho chủ tịch đoàn tôi xin thông qua chương trình đại hội. (đọc chương
trình Đại hội)


Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí …………………….(CT1), trình bày báo cáo
sơ kết hoạt động đoàn và phong trào Thanh niên trong thời gian qua và phương hướng công tác
Đoàn và phong trào thanh niên năm học 20….- 20…..
CT1: Đọc bản báo cáo sơ kết và phương hướng hoạt động
CT3: Mời đại biểu phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội (đoàn trường, GVCN)
(Sau đó cám ơn từng đại biểu đã có những ý kiến quý báu định hướng cho phong trào
hoạt động đoàn của chi đoàn).
CT1: Điều hành phần tham luận của các phân đoàn hoặc thảo luận các đoàn viên
Ví dụ :
Mời phân đoàn trưởng phân đoàn 1 (tổ trưởng tổ 1): tham luận về công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống (chuẩn bị trước)
Mời phân đoàn trưởng phân đoàn 2 (tổ trưởng tổ 2): tham luận về phương pháp học tập
tích cực (nhằm thực hiện phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực) để đạt hiệu quả
cao trong học tập (chuẩn bị trước)
Mời phân đoàn trưởng phân đoàn 3 (tổ trưởng tổ 3): tham luận về công tác phong trào
(chuẩn bị trước)
CT1: thông qua các chỉ tiêu và tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ tay) các chỉ tiêu.
CT3: Theo đại hội trù bị đã giới thiệu các đ.chí sau đây vào ban kiểm phiếu:
1.
…………………….
Trưởng ban
2.
…………………….
Phó trưởng ban
3.
…………………….
Ủy viên
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.
Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc
3. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN KIỂM PHIẾU:
Trưởng ban: Kính thưa đại hội, được sự phân công của đại hội.
Tôi……………………..xin công bố thể lệ bầu cử:
Danh sách đề cử gồm 5 đ/c, bầu 3, gạch 2 đ/c.
Phiếu không hợp lệ là
- Phiếu bầu thừa so với số lượng (03)
- Phiếu trắng là phiếu không bầu ai.
- Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai.
- Phiếu viết tên người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua.
- Phiếu có kí hiệu riêng, kí tên người bầu.
- Phiếu không đúng theo mẫu mà ban kiểm phiếu đã phát ra.
Phó trưởng ban: Kiểm tra hòm phiếu trước đại hội.
Cả 3: phát phiếu đến từng đoàn viên trong chi đoàn
(kể cả CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÍ ĐOÀN và BAN KIỂM PHIẾU)
Phần thu phiếu và kiểm phiếu xong hoàn tất biên bản theo mẫu.
Trưởng ban: đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội, mời ban chấp hành mới ra mắt và
nhận nhiệm vụ.


* Lưu ý: khi BCH mới lên ra mắt, một HS trong BCH đại diện nhận nhiệm vụ và thực
hiện lời hứa trước Đại hội.
4. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:
CT1: xin mời Thư kí đoàn thông qua nghị quyết đại hội.
Thư ký 1: đọc nghị quyết đại hội.
CT3: Thư ký đại hội vừa thông qua Nghị quyết đại hội, đ/c nào đồng ý với nghị quyết đã
nếu xin giơ tay biểu quyết…...đ/c nào có ý kiến không?..........
CT2: Phần làm việc của CHỦ TỊCH ĐOÀN đến đây kết thúc, xin giao lại cho BAN TỔ
CHỨC!
BTC: lên điều hành chào cờ bế mạc!
Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ!
Nghiêm! Chào cờ!
____________________


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Chúng tôi được Đại hội chi đoàn nhiệm kì 2016 -2017 bầu vào ban kiểm phiếu.
1. ……………………………
Trưởng ban
2. ……………………………
Phó trưởng ban
3. ……………………………
Ủy viên
Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
Tổng số Đoàn viên chính thức có mặt dự đại hội là ...........
Tổng số Đoàn viên chính thức tham gia bỏ phiếu.........
Tổng số phiếu phát ra..................................phiếu.
Tổng số phiếu thu vào................phiếu.
Số phiếu hợp lệ...........phiếu; Số phiếu không hợp lệ..............phiếu.
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:
Stt

Họ và tên

Số phiếu

1
2
3
4
5
Danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm 03
đồng chí có danh sách kèm theo:
1. …………………………………………...
2……………………………………………
3…………………………………………….
Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội .
Lập tại phòng …….., trường THPT Chuyên Bắc Kạn, hồi ...... giờ ..... ngày tháng năm
2016.
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 10 ANH
NHIỆM KỲ 2016 - 2017
Đại hội chi đoàn lớp 10 Anh nhiệm kỳ năm học 2016 - 2017 với …. ..đoàn viên đã diễn
ra vào ngày ………………… Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo sơ kết hoạt động trong thời gian qua, nội dung phương
hướng nhiệm kỳ năm học 2016 – 2017. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu
quyết, Đại hội Chi Đoàn lớp 10 Anh nhiệm kỳ 2016 – 2017 thống nhất:
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn 10 Anh trình đại hội nhiệm kỳ
2016 - 2017 cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.
2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017 căn cứ vào kết quả thảo luận,
kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên và giáo
viên chủ nhiệm để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.
3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017 có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết
đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.
Thư ký

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN LỚP 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 10 ANH
NHIỆM KỲ 2016 - 2017
Vào lúc ………… ngày ………………….
Tại …………………………
Chi đoàn lớp 10 Anh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2017 với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo:……………………………………………………..
- GVCN: ………………………………………………………..
- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ……tỷ lệ %
2. Thành phần điều khiển đại hội:
- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….
- Thư ký đại hội: Đ/c …………………
3. Nội dung văn kiện:
a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động :……………………………….
…………………………………………………………………………………………….
b.Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu: ……………..
…………………………………………………………………………………………….
4. Nhân sự:
a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:…………………………………….
b. Thảo luận danh sách nhân sự:…………………………………………………….
- Ý kiến đóng góp:……………………………………………………………….
- Ứng cử, đề cử:…………………………………………………………………….
- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử:……………………………………….
c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:…………………………………………………..
d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….
5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết
- Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%
6. Bế mạc Đại hội:
Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………
Thư ký

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN LỚP 10 ANH
NHIỆM KỲ 2016 -2017

A- CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG HƯỚNG
- Được sự chỉ đạo và cho phép của BCH Đoàn trường THPT chuyên Bắc Kạn thành lập
chi đoàn lớp 10 Anh nhiệm kỳ 2016 - 2017
- Được sự cố vấn, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, BCH đoàn trường.
- Tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của các đồng chí Đoàn viên trong chi Đoàn
- Căn cứ vào thực tế khách quan.
- BCH chi Đoàn lớp 10 Anh đã tiến hành hội ý và đưa ra bản phương hướng hoạt động
của chi Đoàn chúng ta trong nhiệm kỳ này.
B- NỘI DUNG PHƯƠNG HƯỚNG
I- Đặc điểm tình hình
1/ Khó khăn :
- Chi Đoàn được thành lập mới hoàn toàn, vì vậy các thành viên và BCH chưa có điều
kiện hiểu rõ về nhau.
- Một số các Đồng chí đang phải sống tự lập, xa gia đình, thiếu tình thương yêu, sự bao
bọc, chăm sóc quản lý của cha mẹ.
- Cuộc sống phức tạp, nhiều khó khăn, cám dỗ, dễ xa ngã đánh mất mình.
- Nhiều địa phương nên cũng cần có thời gian để hòa nhập.
- Còn nhiều thành viên trong lớp chưa được kết nạp đoàn
2/Thuận lợi :
- Đa số các có ý thức tốt, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình sôi nổi trong công tác Đoàn thể.
- Có nhiều đồng chí có sở trường về ca hát, thể thao... là nguồn nhân lực vững mạnh cho
hoạt động bề nổi của chi Đoàn.
- BCH tranh thủ được sự giúp đỡ, tạo được sự đoàn kết, sự sôi nổi trong mọi hoạt động
của chi Đoàn
- Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, sát sao của tổ chức Đoàn cấp trên, các thầy cô
giáo, của các anh chị khóa trên...
- Có sự quan tâm, giúp đỡ, đồng tình của các chi Đoàn anh em
- Được sống trong sự thanh bình của môi trường xã hội chủ nghĩa lành mạnh.
II- Phương hướng hoạt động của chi Đoàn
1/Nhiệm vụ học tập:


- Chi đoàn sẽ đứng ra tốt chức 1 số buổi tọa đàm nhằm học hỏi kinh nghiệm của các đồng
chí trong chi Đoàn. Đồng thời mời các sinh viên ưu tú khóa trên, các thầy cô giáo phổ biến kinh
nghiệm để đạt kết quả học tập cao.
- Tổ chức chi Đoàn thành các nhóm cùng tiến. Các bạn sẽ tác với nhau, có thể trao đổi
giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là trong học tập.
- Thành lập ban cán sự phụ trách học tập để giúp đỡ các Đồng chí trong chi Đoàn, giải
quyết các vướng mắc trong học tập. Phát động phong trào học tập sôi nổi trong toàn chi Đoàn.
- Xây dựng cầu nối giữa BCH chi Đoàn, cán bộ lớp liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, gia
đình các thành viên trong chi Đoàn để quản lý các Đồng chí sát sao hơn.
- Thực hiện chặt chẽ việc điểm danh trên lớp tránh việc điểm danh lấy lệ để hết sức hạn
chế tình trạng bỏ tiết, đi chậm, vắng học...
- Thường xuyên cung cấp thông tin về học tập, cuộc sống tạo sự sảng khoái trong sinh
hoạt, học tập.
2/Công tác củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn:
- Tổ chức thu sổ Đoàn.
- Ghi sổ Đoàn, thành lập danh sách Đoàn viên.
- Tiến hành kết nạp Đoàn cho các Đồng chí chưa vào Đoàn.
- Sinh hoạt Đoàn: Dự kiến tổ chức 1lần/tháng, tổ chức dưới hình thức giao lưu, tăng
cường tình thân ái, sự hiểu biết. Đồng thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của
Đoàn cấp trên.
- Giới thiệu các Đồng chí sôi nổi, nhiệt tình trong công tác Đoàn, gương mẫu trong mọi
hoạt động của chi Đoàn cấp trên để được bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt cho tổ chức
Đoàn, lực lượng kế cận của Đảng.
3/Công tác văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động bề nổi:
- Tìm kiếm các Đồng chí có năng khiếu về lĩnh vực này, tạo mọi điều kiện có thể để các
Đồng chí phát huy hết khả năng của mình.
- Tìm hiểu, tham gia các hoạt động tình nguyện
4/Hoạt động liên kết, sáng tạo
- Trong mọi hoạt động của mình, BCH chi Đoàn cần liên kết chặt chẽ với cán bộ lớp, chi
hội sinh viên, tranh thủ sự giúp đỡ của BCH chi Đoàn cấp trên, các thầy cô giáo, chi Đoàn bạn
để đạt được hiệu quả cao nhất, kết quả tốt nhất.
- Đoàn kết các thanh viên trong chi Đoàn. Tạo sức mạnh đoàn kết to lớn để vượt qua mọi
khó khăn, thử thách.
- Tranh thủ sự giúp đỡ của các chi Đoàn bạn
- Khuyến khích và phát huy tinh thần sáng tạo của các thành viên chi Đoàn trong mọi
hoạt động.
- Tổ chức các buổi tham quan nhằm nâng cao sự hiểu biết, tình thân ái.
5/Chỉ tiêu xếp loại Đoàn viên
- Sẽ thực hiên xếp loại Đoàn viên theo đúng điều lệ Đoàn.
III – Mục tiêu thi đua
- 10% số Đoàn viên trong chi Đoàn đạt loại xuất sắc.
- Tập thể chi Đoàn đạt danh hiệu chi Đoàn tiên tiến cấp trường.
- Đạt một số giải trong các cuộc thi do Đoàn cấp trên phát động.


- 100% Đoàn viên tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao của nhà trường và nơi cư trú
- 100% Đoàn viên xếp loại học lực từ trung bình trở lên. Loại giỏi, khá đạt từ 70%-80%.
Không có Đoàn viên xếp loại yếu, kém
- 20% đạt điểm tổng kết học kì I trên 7,0 (loại khá).
- 100% Đoàn viên không vi phạm quy chế thi và kiểm tra
- Trở thành chi Đoàn đứng đầu trong mọi hoạt động Đoàn và học tập so với các lớp trong
khối
C – KẾT LUẬN:
- Mặc dù nhiệm vụ trước mắt là vô cùng khó khăn, công việc cần phải làm là rất lớn.
Nhưng tin tưởng vào sự chỉ đạo đúng đắn của BCH Đoàn cấp trên. Sự đồng tình, giúp đỡ của
các Đồng chí khóa trên, các thầy cô giáo. Và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí một lòng, sự phấn
đấu, nhiệt tình của tất cả các Đồng chí trong chi Đoàn. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng
vào sự thành công trong hoạt động của chi Đoàn chúng ta.
BCH CHI ĐOÀN LỚP 10 ANH


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

ĐỀ NGHỊ CHUẨN BỊ BCH CHI ĐOÀN 10 ANH
Nhiệm kỳ: 2016 – 2017
Kính gửi: BCH Đoàn trường THPT chuyên Bắc Kạn
Căn cứ vào:
- Kết quả Đại hội chi đoàn Lớp 10 Anh nhiệm kỳ 2016 – 2017 ngày…. tháng … năm
2016
- Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn Lớp 10 Anh nhiệm kỳ 2016 – 2017
ngày …. tháng … năm…..
BCH chi đoàn Lớp 10 Anh kính đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định chuẩn bị BCH
chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm các đồng chí có sau:
TT
Chức danh
1 Bí thư CĐ
2 Phó Bí thư CĐ
3 Ủy viên BCHCĐ

Họ và tên

Xin trân trọng cám ơn!
TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ: 2016 – 2017
Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
Địa điểm:……………………………………………..
Thành phần:…………………………………………..
Chủ tọa:……………………………………………….
Thư ký:………………………………………………..
Nội dung phân công:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
CHỦ TỌA

THƯ KÍ

-----***-----


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

GiÊy Mêi
Chi ®oµn 10 aNH

Trân trọng kính mời: ......................................................................
Đến dự Đại hội chi đoàn ............................
Vào hồi ..... giờ ...... phút, ngày ......................
Tại ........................................................
Kính mong đại biểu tới dự!
BÝ Th chi ®oµn

...............................................

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

GiÊy Mêi
Chi ®oµn 10 aNH

Trân trọng kính mời: ......................................................................
Đến dự Đại hội chi đoàn ............................
Vào hồi ..... giờ ...... phút, ngày ......................
Tại ........................................................
Kính mong đại biểu tới dự!
BÝ Th chi ®oµn

...............................................


ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Chi đoàn lớp 10 Anh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN 10 ANH
Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016

GiÊy Mêi
Chi ®oµn 10 aNH

Trân trọng kính mời: ......................................................................
Đến dự Đại hội chi đoàn ............................
Vào hồi ..... giờ ...... phút, ngày ......................
Tại ........................................................
Kính mong đại biểu tới dự!
BÝ Th chi ®oµn

...............................................

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
đoàn lớp
10 Anh
CHI
ĐOÀN
10 ANH
ĐOÀN Chi
TRƯỜNG
THPT
CHUYÊN BẮC KẠN
ĐOÀN
TNCS
HỒ CHÍ MINH
Bắc Kạn, ngày
tháng 10
năm
2016
Chi đoàn lớp 10 Anh
CHI ĐOÀN
ANH
Bắc Kạn, ngày

GiÊy Mêi
GiÊy Mêi

tháng

năm 2016

Chi ®oµn 10 aNH

Chi ®oµn 10 aNH

Trân trọng kính mời: ......................................................................
Trân trọng kính mời: ......................................................................
Đến dự Đại hội chi đoàn ............................
Đến dự Đại hội chi đoàn ............................
Vào hồi ..... giờ ...... phút, ngày ......................
Tại
........................................................
Vào
hồi ..... giờ ...... phút, ngày ......................
Tại ........................................................
Kính mong đại biểu tới dự!
Kính mong đại biểu tới dự!
BÝ Th chi ®oµn

BÝ Th chi ®oµn
...............................................
...............................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×