Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng học toán cho học sinh lớp 1 thông qua việc tổ chức trò chơi học tập ở trường Tiểu học Nga Bạch

A. §ÆT VÊN §Ò
Bậc tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho
việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn toán cũng như các môn
học khác cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới
xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng
tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.
Môn toán ở trường Tiểu học là một môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian
trong chương trình học của trẻ và có vai trò vô cùng quan trọng. Nó là bộ môn
khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của
con người.
Ngoài ra, môn toán còn có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện
phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận logic, thao tác tư duy cần thiết để
con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao
động trong thời đại mới.
Cũng như các môn học khác, muốn học tốt môn Toán trước hết mỗi học
sinh cần phải say mê và hứng thú vào việc học. Vi vậy, người giáo viên không
chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn phải gây hứng thú cho học sinh
trong giờ học toán bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học
tập. Trò chơi học tập là một hoạt động làm cho các em hứng thú học tập nhất.
Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, khi các em vừa kết thúc lứa tuổi vui chơi của
mình để bước vào học tập tiếp thu kiến thức.

Với tinh thần “Học mà vui, vui mà học” học sinh lớp 1 học toán một cách
nhẹ nhàng- tự nhiên- hiêu quả, hứng thú và bổ ích giúp phần thực hiện đổi mới
phương pháp dạy học toán ở Tiểu học nhằm phát huy tính tích cực, độc lập, sáng
tạo của học sinh. Việc tổ chức trò chơi học tập ở một số môn học đối với học
sinh lớp 1 là một trong những yêu cầu cần thiết nhằm khắc sâu kiến thức cho các
em, giúp phần nâng cao chất lượng dạy học.
Từ thực tiễn công tác, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi đã mạnh dạn áp
dụng kinh nghiệm này vào thực tiễn giảng dạy và thu được kết quả khá khả
quan. Sau 2 năn nghiên cứu và dạy học lớp 1, với mong muốn giúp học sinh lớp
1 học tốt môn toán, tôi xin trao đổi kinh nghiệm: “Nâng cao chất lượng học
toán cho học sinh lớp 1 thông qua việc tổ chức trò chơi học tập ở trường
Tiểu học Nga Bạch”

1


B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ:
Học sinh Tiểu học không thể ngồi quá lâu trong giờ học cũng như làm
một việc gì đó nhiều thời gian. Vì thế, giáo viên có thể thay đổi hoạt động học
của các em trong giờ học: cho các em thảo luận, làm bài tập thông qua trò chơi.
Có như vậy mới gây được hứng thú học tập và khắc sâu được bài học.
Hoạt động vui chơi là hoạt động mà tác dụng của nó nằm trong chính ở
quá trình hoạt động vui chơi lúc đang diễn ra trò chơi chứ không nằm ở kết quả
chơi.
Trò chơi là loại hình phổ biến trong hoạt động vui chơi. Tổ chức trò chơi
phải tổ chức chơi theo luật. Luật của trò chơi chính là các quy tắc định từ mục
đích, kết quả và yêu cầu của hành động chơi. Luật của trò chơi có thể tường
minh, có thể không tường minh.
Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các quy tắc gắn với
kiến thức, kỹ năng có được trong hoạt động học tập gắn với nội dung bài học,
giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân để chơi. Thông qua chơi
học sinh được vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học vào các tình huống của trò
chơi. Do đó học sinh được thực hành, luyện tập, củng cố, mở rộng kiến thức kỹ
năng đã học. Như vậy trong trò chơi học tập các kỹ năng môn toán được đưa
vào trò chơi tương đối nhiều.
Chơi là một nhu cầu cần thiết đối với học sinh tiểu học, đặc biệt là học
sinh lớp 1 nhằm giúp các em ngày càng hoàn thiện về nhân cách. Chơi là một
yêu cầu mang tính sinh học của trẻ em, nhất là đối với lứa tuổi mẫu giáo và lứa
tuổi học sinh lớp 1. Có thể nói, nó quan trọng như ăn, ngủ, học tập trong đời

sống các em. Chính vì lẽ đó mà trong mọi giờ học, mọi tiết học, ở tất cả các môn
nói chung và môn toán nói riêng đều phải thiết kế trò chơi vào trong từng tiết
học nhằm khắc sâu kiến thức cũ, giới thiệu kiến thức mới. Trò chơi trong giờ
học được xem như nội dung, phương pháp, phương tiện để giảng dạy các môn
học nói chung và môn toán nói riêng.
Trong quá trình chơi, chúng ta đã xây dựng cho các em tác phong khẩn
trương, nhanh nhẹn, tính kỷ luật, sự sáng tạo…góp phần giáo dục đạo đức, hình
thành nhân cách cho học sinh. Khi tham gia trò chơi, các em vận dụng kiến thức
đã học, vận dụng trí thông minh và sự sáng tạo của mình để khắc sâu kiến thức.
Bên cạnh đó người giáo viên có cơ hội động viên, khích lệ học sinh hăng say
học tập, tham gia chơi nhiệt tình, từ đó tạo cho trẻ một tinh thần thoải mái vì trẻ
“học mà chơi, chơi mà học”.
2


Nh vy, trũ chi khụng ch l phng tin giỏo dc m cũn l phng
phỏp giỏo dc.
Khi t chc trũ chi hc tp trong dy hc toỏn núi chung v dy hc
toỏn lp 1 núi riờng, chỳng ta phi da vo ni dung bi hc, da vo iu kin
thi gian t chc cho mi tit hc c th a ra cỏc trũ chi phự hp. Trũ
chi c gi l phự hp vi hc sinh lp 1 phi m bo cỏc yờu cu sau:
- Trũ chi phi mang ý ngha giỏo dc.
- Trũ chi phi nhm mc ớch cng c, khc sõu ni dung bi hc.
- Trũ chi phi phự hp vi tõm sinh lý hc sinh lp 1, phự hp vi kh
nng ngi hng dn v c s vt cht ca nh trng.
- Hỡnh thc t chc phi a dng, phong phỳ
- Trũ chi phi chun b chu ỏo.
- Trũ chi phi gõy c hng thỳ cho hc sinh.
II. THC TRNG CA VIC DY HC TON LP 1
1. Thc trng chung:
Qua quỏ trỡnh ging dy v d gi ca ng nghip, tụi nhn thy rng:
Mun gi hc cú hiu qu thỡ ũi hi ngi giỏo viờn phi i mi phng phỏp
dy hc. Ngi giỏo viờn dy hc phi Ly hc sinh lm trung tõm hng
tp trung vo hc sinh, trờn c s hot ng ca cỏc em. Kiu dy hc ny ngi
giỏo viờn ch l ngi nh hng, t chc ra nhng tỡnh hung hc tp cũn hc
sinh phi t khỏm phỏ, tỡm hiu kin thc. Phng phỏp dy hc ny kớch thớch
úc tũ mũ v t duy c lp. Mun cỏc em hc c thỡ trc ht giỏo viờn phi
nm chc ni dung ca mi bi v la chn, vn dng cỏc phng phỏp sao cho
phự hp, bi no thỡ s dng cỏc phng phỏp trc quan, thuyt trỡnh, trũ chi
hoc bi no thỡ s dng cỏc phng phỏp ging gii, kim tra, thớ nghim
nhng phi chỳ ý n c im tõm sinh lý ca hc sinh lp 1.
2. Thc trng lp 1C:
Năm học 2014 - 2015 tôi đợc nhà trờng phân công giảng dạy lớp 1C. S số
học sinh là: 27 em trong ú:
- Con cỏc gia ỡnh nụng thụn: 22 em
- Con cỏc gia ỡnh cỏn b cụng chc: 2 em.
- Con gia ỡnh b m kinh doanh: 3 em.
a.Thun li:
- Hu ht cỏc em u bit võng li, l phộp, ngoan ngoón, cú tinh thn
giỳp bn bố.
3


- Giáo viên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của bộ phận chuyên
môn nhà trường.
- Nhận được sự đồng tình, phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh, tạo điều
kiện mua sắm dụng cụ học tập đầy đủ và quan tâm đến việc học tập của học sinh.
b.Khó khăn:
- Khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh không đồng đều.
- Điều kiện kinh tế, điều kiện sinh hoạt của đa số học sinh còn quá khó khăn.
- Đa số học sinh con nông thôn nên sự quan tâm chăm sóc của phụ huynh
đối với việc học tập của các em còn hạn chế.
3. Kết quả của thực trạng trên:
Ngay từ đầu năm học, tôi đã có kế hoạch khảo sát chất lượng học tập của
học sinh ở môn toán và phân loại đối tượng như sau:
- Học sinh tiếp thu nhanh: 2 em
- Học sinh hiểu bài vận dụng làm bài tập được: 6 em
- Học sinh hiểu bài nhưng vận dụng làm bài tập còn lúng túng: 11 em
- Học sinh chưa hiểu bài, không làm được bài tập: 8 em
Kết quả học sinh còn thấp, số lượng học sinh chưa hiểu bài, không làm
được bài tập còn nhiều. Qua tìm hiểu, tôi thấy nổi bật lên một số nguyên nhân
sau:
Một là, giáo viên chưa chú trọng đến việc tạo hứng thú cho học sinh trong
các tiết học, các đồng chí chưa chịu khó thiết kế các trò chơi học tập cho học
sinh.
Hai là, trong quá trình dạy học, các đồng chí chưa dạy tích hợp, chưa biết
lấy các môn học khác làm đà cho việc nâng cao chất lượng môn toán.
Ba là, học sinh chưa hứng thú, chưa yêu thích môn toán, các em còn sợ
sệt khi đến giờ học toán.
Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn tổ chức các trò chơi học tập môn toán để
gây hứng thú học tập cho học sinh, làm cho các em yêu thích môn học toán từ
đó nâng cao chất lượng môn toán.
III.CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Biện pháp 1: Giáo viên nghiên cứu, nắm vững cách tổ chức trò chơi học tập
môn toán.
Từ thực tế giảng dạy trên lớp, tôi thấy “Trò chơi học tập” có một vị trí
quan trọng trong quá trình tổ chức dạy học.

4


“Trò chơi học tập” giáo dục cho các em tính thật thà, biết tự đánh giá
chính xác kết quả học tập của mình và của bạn. Ngoài ra, qua trò chơi thể hiện
được tính trung thực của từng cá nhân.
Trò chơi có những qui định và luật lệ nhất định. Tổ chức “Trò chơi học
tập phải mang lại tính thi đua trong học sinh và phải đòi hỏi sự tự giác rất cao
của học sinh. Có như vậy trò chơi mới đem lại kết quả. Do đó khi tham gia trò
chơi, HS phải biết vận dụng hết khả năng của mình, tập trung chú ý cao độ sự
hiểu biết cùng với trí thông minh và sáng tạo của bản thân, đó là những yếu tố
rất thuận lợi. Nhưng khi giáo viên tổ chức trò chơi, tránh để học sinh chơi quá
sức sẽ biến thành cuộc chơi. Vì vậy, khi tổ chức trò chơi ta phải nắm vững một
số yêu cầu sau:
* Chuẩn bị:
- Chuẩn bị trò chơi phải đúng yêu cầu, đạt được mục đích, phải phù hợp
với trình độ kiến thức và kỹ năng của các em.
- Trò chơi phải cuốn hút 100% học sinh tham gia.
- Luật chơi rõ ràng, công bằng, khách quan.
* Tiến hành:
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi.
- Khi giới thiệu trò chơi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
- Chuẩn bị kĩ đồ dùng thực hiện trò chơi như phiếu bài tập, bảng kẻ, bảng
phụ, thẻ chữ...
- Đối với học sinh: tham gia trò chơi một cách chủ động, sẵn sàng tư thế,
tuân theo luật chơi, chú ý nghe hướng dẫn.
- Đánh giá đúng thực chất kết quả sau mỗi lần chơi, giáo viên nên có
những nhận xét kịp thời đầy đủ, cụ thể về ưu khuyết điểm của các nhóm hay cá
nhân tham gia trò chơi.
Trong một tiết học bao giờ cũng có yêu cầu cần đạt được chương trình qui
định rất chặt chẽ về kiến thức cơ bản cũng như về kỹ năng thực hành. Trò chơi
một khi thâm nhập vào lớp học nhất thiết phải là một nội dung của bài học, phải
là một thành phần cấu tạo nên tiết học, phải góp phần vào việc hình thành kiến
thức cơ bản hoặc rèn luyện kỹ năng cơ bản của tiết học. Nội dung của trò chơi
phải là một phần nội dung của bài học. Dạng bài tập nào thì có hệ thống trò chơi
cho dạng bài tập đó.
Trò chơi được sử dụng tùy thuộc vào cách tổ chức giờ học của giáo viên
đứng lớp. Có tiết học có thể tổ chức trò chơi, nhưng có tiết học không thể tổ
chức vì không phù hợp. Đặc biệt, không phải tiết học nào ta cũng tổ chức trò
5


chơi giống nhau. Tùy nội dung bài học mà ta chọn thời điểm tổ chức chơi cho
phù hợp.
* Tổ chức trò chơi đầu giờ học:
Đây là loại trò chơi khởi động có thể sử dụng vào lúc kiểm tra đầu giờ để
xem học sinh có nắm vững kiến thức hay không mà không cần thực hiện theo lối
kiểm tra bài cũ thông thường. Khi thiết kế loại trò chơi này, giáo viên thường sử
dụng ngữ liệu là kiến thức cũ đã học nhưng có liên quan mật thiết đến kiến thức
bài mới. Sau khi tổ chức xong loại trò chơi này, giáo viên chốt kiến thức cần
củng cố ở trò chơi và có thể lấy kết quả của trò chơi đó để giới thiệu vào bài
học.
Ngoài ra, cũng có thể sử dụng trò chơi để hình thành kiến thức mới. Khi
thiết kế kiểu trò chơi này, giáo viên thường sử dụng ngữ liệu chơi để thay cho
một ngữ liệu bài tập cần khai thác. Khi tổ chức xong trò chơi, giáo viên lấy kết
quả chơi để hình thành kiến thức cho bài học mới.
Ưu điểm: Áp dụng hình thức chơi này, giáo viên dễ dàng kiểm tra được xem
học sinh có nắm được kiến thức cũ hay không, mức độ nắm bắt bài cũ của các
em thế nào. Nếu sử dụng trò chơi để hình thành kiến thức mới thì học sinh sẽ
nắm bắt kiến thức một cách hết sức nhẹ nhàng, tự nhiên, không gò bó mà hiệu
quả rất lớn, tạo hứng thú ngay từ đầu tiết học cho học sinh.
* Tổ chức trò chơi cuối tiết học.
Đây là loại trò chơi có thể sử dụng để củng cố bài học. Khi đã hình thành
xong kiến thức cần có trong tiết dạy, học sinh sẽ được luyện tập thực hành với
một số bài tập cụ thể. Để giúp các em củng cố được kiến thức vừa học, giáo viên
chọn một bài tập có sẵn, vừa sức nhưng có tác dụng tổng hợp kiến thức hoặc
giáo viên cũng có thể thiết kế thêm một bài tập nhỏ ở dạng trắc nghiệm để tổ
chức cho học sinh chơi.
Ưu điểm:
Khi chơi xong loại trò chơi này, học sinh vừa được cũng cố kiến thức,
vừa trút bỏ được áp lực học tập trong cả tiết học, tạo tâm lí thoải mái để bước
vào tiết học tiếp theo.
Biện pháp 2. Một số trò chơi được áp dụng trong quá trình dạy học Toán
lớp 1.
- Chương trình sách giáo khoa toán lớp 1 được cấu trúc theo 4 phần:
+ Số học và các yếu tố đại số
+ Đại lượng và đo đại lượng
+ Yếu tố hình học
6


+ Giải toán có lời văn
Với 4 mạch kiến thức này, tôi xin giới thiệu một số trò chơi được áp dụng
cho từng dạng bài mà tôi đã áp dụng.
I. Số học và các yếu tố đại số
1. Các số đến 10
1.1.Dạng bài: Nhiều hơn, ít hơn
- Học sinh nhận biết được hai tập hợp bằng nhau thông qua phép tương
ứng 1-1.
- Qua đó giúp học sinh biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng đồ
vật, biết cách sử dụng các từ “nhiều hơn, ít hơn” khi so sánh về số lượng.
Trò chơi: Nhiều hơn, ít hơn
* Mục đích:
- Học sinh biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
- Học sinh biết sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn trong khi chơi.
* Chuẩn bị: 3 cái bảng, 5 viên phấn, tranh vẽ 4 quyển vở và 3 cái bút, 10
cái bút để làm phần thưởng.
* Cách chơi: GV chia lớp làm 3 nhóm:
- GV đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác nhau. Các nhóm nhìn
nhanh, nêu nhanh xem nhóm đồ vật nào có số lượng nhiều hơn, nhóm đồ vật nào
có số lượng ít hơn
Ví dụ: GV đưa tranh vẽ: Một bên có 4 quyển vở, một bên có 3 cái bút
(cách vẽ tương ứng 1-1). Học sinh nêu nhanh xem vở nhiều hơn bút hay bút
nhiều hơn vở.
* Tổng kết trò chơi: Nhóm nào có số người nêu nhanh và đúng nhiều thì
nhóm đó thắng. GV khen thưởng học sinh nêu nhanh (có thể khen thưởng bằng
vật thật như trong trò chơi: quyển vở, cái bút)
1.2. Dạng bài: Dạy các số 1, 2, 3, 4, 5
- Đây là 5 số trực giác mà thế giới quan niệm nên chỉ dạy 2 tiết và luyện
tập
- Hình thành khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 (mỗi số đại
diện cho một lớp các nhóm đối tượng có cùng số lượng)
- Học sinh biết đọc và viết các số: 1, 2, 3, 4, 5.
- Nhận biết số lượng các nhóm số có: 1, 2, 3, 4, 5 đồ vật và thứ tự của các
số 1, 2, 3, 4, 5.
*Trò chơi: Ai đúng, ai sai
7


* Mục đích: Học sinh đọc, viết, sắp thứ tự các số từ 1 đến 5. Nhận biết
được số lượng các nhóm có 1, 2, 3, 4, 5 đồ vật
* Chuẩn bị: Các tấm bìa vẽ: 1, 2, 3, 4, 5 chấm tròn, mỗi nhóm chuẩn bị 1
bộ đồ dùng toán.
* Cách chơi: (3 lượt chơi)
- Giáo viên chia lớp làm các nhóm mỗi nhóm 4 học sinh
- Giáo viên giơ tấm bìa có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 chấm tròn
- Các nhóm bàn nhanh chọn số tương ứng với số chấm tròn mà GV đưa
* Tổng kết trò chơi: Trong 3 lượt chơi nếu nhóm nào chọn số nhanh và
đúng nhiều hơn thì nhóm đó thắng.
GV tuyên dương nhóm thắng và khen tinh thần tham gia chơi của các
nhóm.
1.3.Dạng bài: Dạy các số 6, 7, 8, 9, 0, 10
- Học sinh biết đọc, viết các số 6, 7, 8, 9, 0, 10. So sánh các số
- Vị trí các số trong dãy số từ 0-10
- Sắp thứ tự các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
Trò chơi: Thi vượt dốc
* Mục đích: Củng cố về so sánh và sắp thứ tự các số trong phạm vi 10.
* Chuẩn bị: GV chuẩn bị sẵn trên giấy khổ lớn hai hình vẽ như sau:
4
8
3
2
1
6
2
8
6
5
9
4
- 12 miếng bìa nhỏ, trong đó 5 miếng viết dấu “>”, 3 miếng viết dấu “=”, và 4
miếng viết dấu “<”
* Cách chơi:
- Hai bạn đại diện cho 2 tổ cùng chơi. Các bạn còn lại cổ vũ và giám sát.
Mỗi người chơi phải chọn những miếng bìa có dấu thích hợp (>,<,=) gắn vào
các ô trống trên mỗi bậc thang của hình vẽ để lên được đỉnh dốc.
* Cách tính điểm
- Bạn nào lên được đỉnh dốc trước thì người đó thắng cuộc
- Nếu đội leo lên đỉnh dốc trước mà điền dấu không đúng hết thì ta tính số
bậc (điền đúng) của cả hai đội để lựa chọn.
- Đội thắng cuộc được thưởng một tràng pháo tay. Đội thua cuộc thì phải
hát tặng các bạn một bài hát
8


* Lưu ý: Trò chơi này có thể áp dụng chơi trong nhiều bài học nội dung khác
nhau (so sánh và sắp thứ tự trong phạm vi 100) ta chỉ cần thay các số bằng các
số khác phù hợp là được.
- GV có thể thay đổi các số trên hình vẽ để cho các nhóm khác nhau chơi
1.4.Dạng bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Bài: Phép cộng trong phạm vi 3,4,5,6,7,8,9,10
Phép trừ trong phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Số 0 trong phép cộng
Số 0 trong phép trừ
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng, phép trừ
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(phép trừ như phép toán ngược của phép cộng)
- Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
* Lưu ý: Những bài tập phần này tương tự như nhau. Do vậy giáo viên có thể
nêu bài tập thành các trò chơi, một trò chơi trong phần này có thể áp dụng cho
nhiều tiết học.
Trò chơi: “Làm tính tiếp sức”
- Thời gian: 5 phút
- Mục đích: Rèn tính nhanh nhẹn, tính toán nhanh và chính xác.
- Hình thức tổ chức: theo nhóm
- Luật chơi: Điền đúng, nhanh số vào ô trống
- Cách tổ chức: Giáo viên chuẩn bị sẵn bài tập ở khổ giấy to hoặc bảng
phụ. Mỗi học sinh chỉ có quyền điền một số ứng với kết quả đúng vào ô tiếp
theo.
Ví dụ:
2

+3

-4

+6

-3

+5

Giáo viên cùng các bạn dưới lớp nhận xét nhóm nào có kết quả đúng và về đích
trước là nhóm đó thắng.
5.Dạng bài củng cố kỹ năng tính
*Trò chơi: Truyền điện (Tiết 81, 82, 83, 84,…)
+ Mục đích:
- Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính cộng, trừ không nhớ
dạng 14+3 (hoặc 17-7; 17-3)
- Luyện phản xạ nhanh ở các em
9


+ Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
+ Cách chơi:
- Các em ngồi tại chỗ. GV gọi bắt đầu từ 1 em xung phong. Ví dụ em A
xướng to 1 số trong phạm vi 100 chẳng hạn “12” và chỉ nhanh vào em B bất kỳ
để “truyền điện”. Lúc này em B phải nói tiếp, ví dụ “cộng 5” rồi lại chỉ nhanh
vào em C bất kỳ. Thế là em C phải nói tiếp “bằng 17”. Nếu C nói đúng thì được
quyền xướng to một số như A rồi chỉ vào một bạn D nào đó để “truyền điện”
tiếp. Cứ làm như thế nếu bạn nào nói sai (chẳng hạn A nói “12” truyền cho B,
mà B nói cộng 9 tức là sai dạng tính hoặc là C đọc kết quả tính sai) thì phải nhảy
lò cò một vòng từ chỗ của mình lên bảng. Kết thúc khen và thưởng một tràng
vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh.
* Lưu ý:
+ Trò chơi này không cần phải chuẩn bị đồ dùng, giáo cụ…
+ Trò chơi này có thể áp dụng được vào nhiều bài ( Ví dụ: Luyện tập các
bảng cộng, trừ trong phạm vi 10) và có thể thay đổi hình thức “truyền”, ví dụ 1
em hô to “5+2” và chỉ vào em tiếp theo để truyền thì em này chỉ việc nói kết quả
bằng 7. Hay “17-7” truyền vào bạn tiếp theo nói bằng “10”.
+ Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí vui, sôi nổi,
hào hứng trong giờ học cho các em.
Trò chơi: Ai nhiều điểm nhất
(Tiết 112, 113: Luyện tập)
* Mục đích:
- Luyện tập củng cố kỹ năng cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100
- Tập cho học sinh cách đánh giá, cho điểm
* Chuẩn bị:
- 2 chậu cây cảnh có đánh số 1, 2
- Một số bông hoa cắt bằng giấy màu cứng, mặt trước màu trắng ghi các phép
tính như:
25 + 64
18 + 20
45 + 30
6 + 32
12 + 35
53 + 21
34 + 14
37 + 12
5 + 10
4 + 40
- Phấn màu
- Đồng hồ theo dõi thời gian
- Chọn 3 học sinh khá nhất lớp làm giám khảo và thư ký
* Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội, khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu” lần lượt từng đội
cử người lên bốc hoa trên bàn giáo viên, người chơi có nhiệm vụ làm nhanh
phép tính ghi trên bông hoa, sau đó cài bông hoa lên cây của đội mình. Người
10


này làm xong cài hoa lên cây thì lại đến lượt người khác. Cứ như vậy cho đến
hết 2 phút. Sau khi giáo viên hô hết giờ thì 2 đội mỗi đội cử một đại diện lên đọc
lần lượt từng phép tính trên cây của mình đồng thời giơ cho cả lớp xem bông
hoa đó. Giám khảo đánh giá và thư ký ghi lại kết quả.
* Cách tính điểm:
- Mỗi phép tính đúng được 10 điểm
- Tổng hợp số điểm của từng đội. Đội nào nhiều điểm hơn là đội đó thắng cuộc
* Lưu ý: Sau giờ chơi giáo viên nêu nhận xét đánh giá các đội chơi, khuyến
khích tổ giám khảo, thư ký nhắc nhở các em những sai sót mắc phải để các em
lần sau chơi tốt hơn.
II. Đại lượng và đo đại lượng
1. Dạng bài: Hình thành biểu tượng cm, đo và ước lượng độ dài.
- Giới thiệu về đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét(cm), đọc, viết, thực hiện phép tính
với các số đo theo đơn vị đo xăng-ti-mét(cm). Tập đo và ước lượng đo độ dài.
- Giới thiệu đơn vị đo thời gian: Tuần lễ, ngày trong tuần. Bước đầu làm quen
với đọc lịch( lịch hàng ngày), đọc giờ đúng trên đồng hồ( kim phút chỉ vào số
12)
1. Độ dài và đo độ dài
- Học sinh có khái niệm ban đầu về đo độ dài, tên gọi, ký hiệu của xăng-timét(cm)
- Biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị đo là cm trong các trường hợp đơn giản
- Giúp học sinh bước đầu biết dùng thước cạnh chia từng cm để vẽ đoạn thẳng
có độ dài cho trước
- Khi dạy các dạng bài này giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi qua đồ
dùng trực quan.
Trò chơi: Tàu hỏa chạy
Thời gian: 5 phút
* Mục đích: Hình thành biểu tượng xăng- ti- mét
* Chuẩn bị: Mỗi học sinh có một cây thước có vạch cm và một cây bút chì.
* Hình thức tổ chức: Cả lớp
* Cách tổ chức: Cho học sinh di chuyển chậm đầu bút chì từ vạch số 0 đến vạch
số 1, giả làm tàu hỏa chạy, miệng kêu “ xình xịch, xình xịch”, khi đến vạch số 1 coi
như là “Ga”, “Tàu” dừng lại một chút hú còi “Tu, tu, tu,...”. Sau đó lại di chuyển
đến vạch số 2, .... và cứ như thế tiếp tục đến vạch qui định.
Khi chơi giáo viên dùng thước gõ nhẹ hoặc dùng lời nói để điều khiển cho
tàu chạy và hú còi nhỏ, tránh làm ảnh hưởng đến lớp khác.
11


-Nhận xét trò chơi; lưu ý học sinh di chuyển bút độ dài cm qui định
Trò chơi: Bác nông dân giỏi
* Mục đích: Học sinh biết dùng thước chia cm để đo đoạn thẳng
* Chuẩn bị: 3 tờ bìa hình chữ nhật mặt sau có bông hoa điểm 10, 3 thước
thẳng chia cm
* Cách chơi: GV chia lớp làm 3 nhóm, yêu cầu các nhóm cử đại diện 1 bạn
tham gia chơi.
- Giáo viên treo tờ bìa đã định kích thước và nói: Một bác nông dân được
hợp tác xã chia cho một mảnh vườn hình chữ nhật nhưng chưa rõ kích thước là
bao nhiêu. Em hãy giúp bác ấy đo lại thửa ruộng nhà mình
- Học sinh dùng thước đo các cạnh mảnh vườn (tờ bìa)
* Tổng kết trò chơi: Tuyên dương, khen thưởng cho học sinh đo nhanh và
chính xác tờ bìa có bông hoa điểm 10 đó
2.Dạng bài: Các ngày trong tuần lễ
Đồng hồ, thời gian (giờ)
- Cho học sinh làm quen với các đơn vị đo thời gian: Ngày, tuần lễ. Nhận
biết 1 tuần có 7 ngày.
- Biết gọi tên các ngày trong tuần
- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên lịch hàng ngày
- Bước đầu làm quen với lịch học tập ( công việc của cá nhân) trong tuần
- Học sinh làm quen với lịch đồng hồ. Biết đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ
- Có biểu tượng ban đầu về thời gian.
Trò chơi: Giờ nào việc nấy
* Mục đích: Luyện tập về đọc đúng giờ và nhận biết về một số thời điểm
diễn ra các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày.
* Chuẩn bị: Mỗi học sinh có một tấm thẻ hai mặt xanh và đỏ
* Cách chơi: GV là người quản trò
GV hô: “6 giờ sáng…thức dậy”
“9 giờ sáng…ăn cơm tối”
“7 giờ sáng…đi học”
“3 giờ chiều…ăn cơm sáng”
- Cả lớp lắng nghe và giơ thẻ màu đỏ nếu thấy đúng, giơ mặt xanh nếu thấy sai.
Bạn nào giơ nhầm sẽ bị nhắc nhở, cả lớp được dịp cười vui. Chẳng hạn với câu
“9 giờ sáng…ăn cơm tối” nếu bạn nào giơ mặt đỏ là bị nhắc nhở. Trò chơi cứ
tiếp tục như vậy nhiều lần
Trò chơi: Thi quay kim đồng hồ
12


(Tiết 120-121: Bài thực hành trang 165)
* Mục đích: Củng cố kỹ năng xem đồng hồ
* Chuẩn bị: 4 mô hình đồng hồ
* Cách chơi:
- Chia lớp thành 4 đội (4 tổ theo lớp học)
- Lần thứ nhất: Gọi 4 em lên bảng (4 em đại diện cho 4 đội), phát cho mỗi em
một mô hình đồng hồ, chuẩn bị quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh của GV. Khi
nghe giáo viên hô to 1 giờ nào đó, 4 em này ngay lập tức phải quay kim đến
đúng giờ đó. Em nào quay chậm nhất hoặc quay sai bị loại khỏi cuộc chơi
- Lần thứ 2 các đội lại thay người chơi khác
- Cứ chơi như vậy 8-10 lần. Đội nào có nhiều thành viên nhất đội đó là người
thắng cuộc
* Lưu ý: Để các em chơi nhanh, vui và thử phản ứng nhanh GV cần chuẩn bị
sẵn một số giờ viết ra giấy (giờ không phải nghĩ lâu) để khi hô: 6 giờ sáng, 4 giờ
chiều, 7 giờ tối, 5 giờ sáng, 10 giờ đêm, 12 giờ trưa…
III. Yếu tố hình học
- Bước đầu nhận dạng về hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- Giới thiệu về điểm, điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, đoạn thẳng.
- Thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông, gấp, ghép các hình.
- Học sinh biết vẽ hình qua các điểm, đoạn thẳng.
- Có biểu tượng về dài hơn, ngắn hơn, từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn
thẳng qua đặc tính dài - ngắn của chúng.
- Biết so sánh độ dài các đoạn (trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Học sinh nhận ra và nêu đúng tên các hình: Hình vuông, hình tròn, hình tam
giác
- Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn, hình tam giác thông qua các vật thật
vì sang phần này học sinh chỉ nhận biết trực quan qua các hình vẽ cụ thể, cho
nên trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên nên tổ chức các trò chơi đơn giản.
- Để sử dụng trò chơi khi dạy phần này tôi thường cho học sinh chơi các trò
chơi sau:
Trò chơi: Ai nhanh hơn
* Mục đích: Nhằm củng cố cho bài học: Giúp học sinh nhận biết và đọc tên
được các hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Từ đó nhận biết các hình này
qua các vật thật
* Chuẩn bị: 5 hình vuông, 5 hình tròn, 5 hình tam giác
* Cách chơi: GV gắn lên bảng 5 hình vuông, 5 hình tròn, 5 hình tam giác
13


- Gọi 3 HS lên bảng nêu rõ nhiệm vụ: mỗi em chọn một loại hình
HS 1 chọn hình tam giác
HS 2 chọn hình vuông
HS 3 chọn hình tròn
- HS thi đua chọn nhanh các hình theo nhiệm vụ được giao
* Tổng kết trò chơi: GV cùng cả lớp phân thắng – thua, khen thưởng bạn
chọn nhanh một tràng vỗ tay, phạt bạn thua bằng một bài hát.
Trò chơi “Bịt mắt chọn hình”.
* Mục đích: Luyện kỹ năng nhận dạng hình
* Chuẩn bị: 25 hình bằng bìa cứng (5 hình vuông, 5 hình tam giác, 5 hình
tròn, 5 hình tứ giác không vuông, 5 hình có đường bao cong nhưng không tròn)
* Cách chơi: 3 học sinh cùng chơi, đặt tên cho một em là “hình tam giác”,
một em là “hình tròn”, một em là “hình vuông”. Sau khi bị bịt kín mắt, mỗi em
phải lấy ra các miếng bìa có hình trùng với tên của mình. Ai lấy đủ 5 hình trước
là người thắng cuộc.
Trò chơi: Nắm tay nhau xếp hình
* Mục đích
Rèn luyện kỹ năng nhận dạng và tạo dựng biểu tượng về các hình: hình
vuông, hình tròn, hình tam giác.
* Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị bất cứ đồ dùng nào
* Cách chơi:
Chia lớp làm 2 dãy. Mỗi dãy cử 1 nhóm có nhiều hơn 5 bạn lên chơi. GV gọi
tên của một hình nào đó, chẳng hạn hình tam giác ( hoặc hình vuông, hình tròn).
Mỗi nhóm cân nhắc xem nên chọn bao nhiêu người là đủ để có thể xếp thành
hình tam giác (hoặc hình vuông, hình tròn) người này nắm tay người kia để tạo
thành hình mong muốn.
* Cách tính điểm:
- Nhóm nào chọn số người hợp lý cho mỗi hình theo yêu cầu được 10
điểm
- Nhóm nào xếp nhanh và xếp đẹp thì được 20 điểm
- Nhóm nào được nhiều điểm thì nhóm đó thắng
Trò chơi: Câu trả lời đúng
* Mục đích: Học sinh biết tìm số lượng hình tam giác, hình vuông
* Chuẩn bị: Tờ bìa có vẽ 2 hình: 1 hình tam giác và 1 hình vuông

14


* Cách chơi: GV chia lớp làm các nhóm 4 học sinh
- GV treo tờ bìa có vẽ hình như trên và nêu: “Bạn Lan nói hình trên có 6 hình
tam giác và 5 hình vuông. Hỏi bạn Lan nói có đúng không?”
- GV đếm từ 10 đến 0 nếu nhóm nào có câu trả lời nhanh và đúng thì nhóm
đó thắng cuộc chơi.
* Lưu ý: Trong khi GV đếm mà nhóm nào giơ tay hoặc nêu thì nhóm đó phạm
luật và bị loại khỏi cuộc chơi.
IV.Giải toán có lời văn:
- Giải các bài toán bằng một phép tính cộng trừ. Chủ yếu các bài toán thêm, bớt
một số đơn vị.
- Bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải bài toán có lời văn
+ Tìm hiều bài: Bài toán yêu cầu các con tìm gì?
Dựa vào đâu để con tìm được kết quả ?
+ Giải bài toán: Thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu
hỏi
+ Trình bày bài giải (lời giải, phép tính, đáp số)
- Bước đầu tập cho học sinh tự giải bài toán
- Giúp học sinh củng cố kỹ năng giải và thực hiện bài giải toán có lời văn.
Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên tổ chức trò chơi cho học sinh,
giúp các em dựa vào mô hình tranh, ảnh để tự lập bài toán
Trò chơi : Con vật nhà em
(Tiết giải toán có lời văn trang 117, luyện tập trang 121, 122,150,151…)
* Mục đích: Rèn kỹ năng đọc, hiểu tóm tắt đề toán và giải toán có lời văn
* Chuẩn bị:
- Một số tranh con vật: gà, ngan, ngỗng, thỏ (tranh nhỏ)
- Một số thẻ ghi tóm tắt đề toán ở trước mặt và đáp số ở mặt sau
- Sân chơi: Vẽ các ô, mỗi ô đặt 1 thẻ theo thứ tự dưới đây:
Đàn gà : 10 con
Gà trống : 4 con
Gà mái:? con

15


Gà: 55 con
Gà:
Ngan: 44 con
Ngan:
con

tất
cả:?
Có tất cả:? con
con

Ngan: 5 con
vit: 3 con
Có tất cả:? con

Gà: 5 con
Ngan: 4 con
Vịt : 1 con
Có tất cả:? con

* Cách chơi: Giáo viên lần lượt cho các em chơi
Các em lần lượt bước vào từng ô. Bước vào ô nào phải giải miệng đề toán
trong ô đó. Sau đó đọc to đáp số của bài toán. Chẳng hạn ở ô thứ nhất em đó
phải đọc
Có tất cả : 9 con.
Ô thứ hai em nào bước vào cũng giải miệng bài toán thứ hai và đọc to đáp số
của bài toán…
- GV và các bạn khác kiểm tra kết quả bằng cách lật ngược mặt sau của tranh
và cho điểm, giáo viên củng cố và khắc chốt luôn cách giải từng loại bài.
Như vậy học sinh đã nắm được cách giải bài toán thông qua trò chơi học tập
thật vui nhộn.
Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng học toán thông qua tổ chức trò chơi học
tập từ các môn học khác trong chương trình lớp 1.
Giáo viên Tiểu học nói chung và giáo viên dạy lớp 1 nói riêng thường
được gọi là người thầy tổng thể. Bởi lẽ, họ dạy rất nhiều môn học ở lớp mình
phụ trách. Do đó, việc dạy tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng là
vô cùng thuận lợi. Xác định được thế mạnh này, trong khi giảng dạy, tôi đã đặt
cho mình mục tiêu là phải tận dụng mọi thời gian để lồng ghép giảng dạy sao
cho chất lượng môn toán của lớp mình đạt kết quả tốt nhất nhưng vẫn không làm
ảnh hưởng đến chất lượng các môn học khác. Với mục đích đó, tôi thiết kế trò
chơi cho các môn học trong chương trình lớp 1 tạo hứng thú học tập cho các em.
Trong các trò chơi này, tôi lồng ghép để dạy tích hợp nội dung toán học, giúp
các em học sinh lớp mình học toán được tốt hơn.
Đối với môn Tiếng Việt, sau khi học được nửa tiết học, các em thường
được khởi động bằng một bài thể dục ngắn, một điệu múa hoặc một trò chơi.
Tận dụng thời gian này, tôi thường lồng nội dung toán học vào để củng cố kiến
thức cho các em. Ngữ liệu chọn để tổ chức cũng thật đơn giản, đó là nội dung
của các tiết học toán trước đó được giáo viên sáng tạo thành các bài hát, trò
chơi…
16


Chẳng hạn:
- Khi đã dạy xong tiết toán “ Phép cộng trong phạm vi 5” thì trong tiết
Tiếng Việt ngay trong buổi đó, tôi tổ chức cho học sinh hát bài hát và múa để
khởi động.
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.
Đây là một bài hát dễ nhớ mà học sinh nào cũng thuộc. Hát múa bài hát này
giữa tiết học, học sinh sẽ được ôn tập về các phép cộng trong phạm vi 5 nhưng
cũng không làm mất đi niềm vui, sự khỏe khoắn do trò chơi mang lại.
- Khi dạy xong dạng bài “ Các ngày trong tuần lễ”, trong tiết Tiếng Việt
hoặc tiết Đạo đức, tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi hát múa bài hát Cả
tuần đều vui để các em khởi động.
Thứ Hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm ngoan.
Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm
Ngày nào cũng luôn cố gắng.
Thứ Sáu rồi đến thứ Bảy
Cô cho cháu phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà cùng vui vì bé ngoan suốt tuần.
Sau khi được chơi trò chơi hát múa bài này, học sinh được ôn lại các ngày
trong tuần lễ. Đồng thời các em được giáo dục tính tự giác, chăm ngoan do trò
chơi mang lại.
Trong các bài học về âm, vần, tôi cũng thường tổ chức cho học sinh chơi thi
tìm nhanh số lượng âm hoặc vần đang học có trong một câu hát, một câu thơ
hoặc trong một nhóm hình ảnh, nhóm vật thật để củng cố về biểu tượng số, cách
viết số nhằm nâng cao chất lượng môn toán trong lớp mình.
Đối với các môn khác như Thủ công, Mĩ thuật… tôi tổ chức cho học sinh
chơi trò chơi thi gấp hình, cắt dán ảnh rồi đếm số lượng của chúng. Tôi còn tổ
chức đố học sinh cách them hình, bớt các hình để rèn kĩ năng gấp, cắt hình cho
học sinh trong môn học đặc thù, đồng thời cũng rèn kĩ năng toán học.
Đặc biệt, trong các tiết hoạt động ngoại khóa, tôi luôn luôn tổ chức cho học
sinh chơi các trò chơi tính nhanh, tìm nhanh để rèn kĩ năng nhẩm cho các em.
Ví dụ: Tìm các sự vật có dạng hình tròn xung quanh em.
Trong lớp học có những đồ vật nào hình chữ nhật, hình vuông…
17


Với cách dạy học tổ chức trò chơi này, tôi vẫn đảm bảo dạy đúng, đủ kiến
thức kĩ năng cần có của tiết dạy theo từng môn học, đồng thời tôi cũng rèn được
kĩ năng học toán cho học sinh.
Trên đây là một số kinh nghiệm về tổ chức trò chơi học tập mà tôi đã
thường xuyên tổ chức cho lớp 1C mà mình đang dạy nhằm củng cố lại kiến thức
đã học ở môn Toán. Song cũng có thể áp dụng một số trò chơi này hoặc tùy theo
yêu cầu của từng bài mà áp dụng cho các môn khác nhằm giúp HS nắm vững
kiến thức đã học hiệu quả hơn.
Qua trò chơi, HS đã thể hiện được khả năng tư duy, hứng thú trong khi
chơi, thể hiện được óc sáng tạo của mình, mạnh dạn trước tập thể. Từ đó các em
mới có tinh thần học tập tốt. Đa số học sinh đều tham gia vào trò chơi một cách
tích cực, hòa cùng với bạn bè trong lớp theo tinh thần “Học mà chơi, chơi mà
học”.
III. KIỂM NGHIỆM:
Sau một thời gian kiên trì thực hiện các trò chơi học tập trên, tôi đã theo
dõi học sinh học toán, theo dõi các em làm bài trong vở bài tập và cuối tháng 4
thu được kết quả như sau:
- Học sinh tiếp thu nhanh, yêu thích học môn toán: 11
- Học sinh hiểu bài vận dụng làm bài tập được: 13
- Học sinh hiểu bài nhưng vận dụng làm bài tập còn lúng túng: 3
- Học sinh chưa hiểu bài, không làm được bài tập: 0
Nhìn vào kết quả tôi thấy chất lượng môn toán của lớp tôi có nhiều
chuyển biến so với đầu năm. Học sinh hào hứng với những tiết học toán, nắm
chắc kiến thức, hiểu bài và nhớ lâu hơn, giờ học nhẹ nhàng và thoải mái với học
sinh. Phụ huynh học sinh phấn khởi với kết quả học tập của các em. Điều đáng
mừng là các em rất hào hứng chờ đợi tiết học toán, tạo cho các em yêu thích,
ham muốn được học toán.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
I. KẾT LUẬN:
Trò chơi học tập là một loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng
trong giờ học của học sinh tiểu học, nó tạo được không khí vui tươi, hồn nhiên,
sinh động trong giờ học, kích thích sự ham hiểu biết của trẻ.
Trong quá trình tổ chức dạy học, người giáo viên phải biết linh hoạt vận
dụng nhiều phương pháp nhằm phù hợp với lứa tuổi của các em, phù hợp với
thực tế của lớp mình đang dạy. Giáo viên cần phải có một kế hoạch tổ chức rõ
18


ràng, cần có sự đầu tư chuẩn bị tốt, giáo viên phải gần gũi với học sinh, phân bố
thời gian hợp lý.
Phổ biến luật chơi và cách tiến hành ngắn gọn, rõ ràng và tất cả học sinh
phải nắm vững trước khi tổ chức trò chơi. Quản lý theo dõi và nắm vững các hoạt
động của từng cá nhân, từng nhóm.
II. KIẾN NGHỊ:
Để việc tổ chức trò chơi học tập cho học sinh đạt được kết quả tốt, nhà
trường cần tổ chức các chuyên đề, hội thảo về nội dung này mang tính rộng
khắp trong các khối lớp để đội ngũ giáo viên tham khảo, học hỏi, rút kinh
nghiệm chung, qua đó vận dụng phù hợp cho từng khối lớp và cho từng đối
tượng học sinh. Đồng thời các cấp quản lý, lãnh đạo và giáo viên cần đầu tư hơn
nữa về trang thiết bị dạy học sử dụng trong quá trình tổ chức các trò chơi.
XÁC NHẬN CỦA THỦ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nga Sơn, ngày 2 tháng 5 năm 2015
Cam kết không coppi
Người viết

Mai Thị Bích Hợp

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×