Tải bản đầy đủ

TÍCH hợp môn âm NHẠC, mỹ THUẬT, GIÁO dục CÔNG dân, LỊCH sử, nếp SỐNG THANH LỊCH văn MINH và các LĨNH vực KHÁC vào môn NGỮ văn 6 bàBản đồ tư duy nội dung tổng kết thể loại Truyền thuyết
Vua Hïng

yªu mÕn, ®Ò cao… ?
TRUYỀN THUYẾT


Bản đồ tư duy tổng kết thể loại Cổ tích

thông
minh,
tài trí,
d ũng s ĩ,
m ồ côi…

Cæ TÝCH

Nhân v ật thông
minh, tài trí


Nhân v ật d ũng
s ĩ,
Nhân v ật m ồ

Thi ện thắng
ác
Ở hi ền g ặp
lành1. Khái niệm
2. Tên truyện
3. Đặc điểm thể loại
Văn xuôi, văn vần
Là truyện kê (văn
xuôi, văn vần)

Mượn
Khái
niệm:chuyện loài
vật,trang
đồ vật,
Chú thích
100 con vật
hoặc chính con
người để nói bóng
gió, kín đáo chuyện
con người

Mượn chuyện vật
(người) để nói
chuyện người
Có ẩn dụ, ngụ ý


Khuyên nhủ, răn
dạy người ta bài
học nào đó trong
cuộc sống

Nêu bài học khuyên
nhủ, răn dạy…

Đừng chủ quan, kiêu
ngạo nhé! Hãy khiêm
tốn học hỏi, mở rộng
tầm hiểu biết

Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng

Ếch ngồi đáy giếng

Đoàn kết thì sống,
chia rẽ thì chết

Thầy bói xem voi

phải xem xét sự vật toàn diện để
tránh sai lầm


1. Khái niệm
2. Tên truyện
3. Đặc điểm thể loại


Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra
tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Chú thích
trang 124

Kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống, phơi bày nó
để người nghe (đọc) phát hiện ra.

Có yếu tố gây cười
Mục đích:
gây cười

Cười mua vui
Cười phê phán

 hướng người ta tới
cái tốt đẹp


Thảo luận nhóm : Vẽ sơ đồ tư duy
(Thời gian: 2 phút)

109
117
118
119
113
114
115
110
105
106
107
101
102
108
103
104
100
97
120
116
112
111
73
74
89
99
95
96
93
90
91
84
85
79
76
77
82
80
42
94
92
98
75
71
87
78
67
63
83
81
72
69
70
64
61
88
86
68
62
21
46
43
44
58
05
15
19
51
47
08
09
45
25
10
13
40
00
20
26
14
17
04
36
32
38
33
34
52
54
55
57
53
48
22
28
35
56
03
16
30
39
02
27
12
29
01
37
31
49
59
60
50
65
66
07
23
11
18
06
24

Nhóm 1 + 2: Điểm giống nhau giữa ngụ ngôn và truyện cười
Nhóm 3 + 4: Điểm khác nhau giữa ngụ ngôn và truyện cười


So sánh
ngụ ngôn truyện cười

NG Ắ

ỌN
G
N

khuyên nhủ, răn dạy…

Gây cười (mua vui, phê phán)NHÓM: EM YÊU TRUYỆN CƯỜI


NHÓM: EM YÊU TRUYỆN NGỤ NGÔNGÓC
BÌNH
LUẬN


Sơ đồ tổng kết bài học=

+


Sân khấu học đường

Sân khấu hoá
tác phẩm dân gian

Đưa VHDG vào
giảng dạy trong
trường phổ thông

Bảo tồn và phát triển
Văn học dân gian
Tổ chức lễ hội
truyền thống
đậm tính dân gian

Tổ chức
trò chơi
dân gian


. Ôn tập truyện dân gian theo bản đồ tư duy
. Đọc thêm về truyện ngụ ngôn (SGK trang 135)
. Soạn bài theo chủ đề: Tìm hiểu truyện Trung đạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×