Tải bản đầy đủ

trac nghiem hoa hoc vo co 11 475

Bài1: SỰ ĐIỆN LI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO
***
Chương I: SỰ ĐIỆN LI

1.Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A.NaCl rắn khan
B.NaOH nóng chảy
C. KCl nóng chảy
D.HBr trong dung môi nước
2.Chất nào sau đây không phân li ra iôn khi hòa tan vào nước?
A.ZnSO4
B.C2H5OH
C.HClO4
D.KOH
3.Dung dịch chất nào sau đây dẫn được điện?
A.C2H5OH trong nước
B.Glixerol trong nước
C.C6H12O6 trong nước
D.CH3COONa trong nước

3+
2+
4.Một dung dịch có chứa a mol Al , b mol Zn , c mol Cl − , d mol SO42 − .Hệ thức liên hệ giữa
a,b,c,d được xác định là:
A.3a + 2b = c + 2d
B.a + b =c+ d
C.3a + c = 2b + 2d
D.3a + 2d =2b + c
3+
2+
5.Một dung dịch có chứa 0,2 mol Fe , 0,1 mol Zn , x mol Cl − , y mol SO42 − .Biết rằng khi cô cạn
dung dịch thu 48,6 g chất rắn khan ,hỏi giá trị của x,y bằng bao nhiêu?
A.0,1 và 0,6
B.0,6 và 0,1
C.0,2 và 0,1
D.0,1 và 0,2
Bài 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI
6.Nồng độ mol của Al 3+ và SO42 − trong dung dịch Al2(SO4)3 0,1 M lần lượt là:
A.0,1 M và 0,1 M
B.0,2 M và 0,3M
C.0,3M và 0,2M
D.Kết quả khác
+
7.Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH
H + CH 3 COO
Độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào dung dịch trên vài giọt HCl?
A. Tăng dần
B..Giảm dần
C.Không thay đổi
D.Lúc đầu tăng sau đó giảm
+
8.Nồng độ mol của CH3COOH và H trong dung dịch CH3COOH 0,1 M là bao nhiêu ? Biết độ điện
li α của CH3COOH bằng 1,32%
A.9,868 .10-2 M và 0,132.10-2M
B.0,132 .10-2M và 9,868 .10-2M
-3
C.0,1 M và 1,32 .10 M
D.Kết quả khác
-4
+

9.Trong dung dịch CH3COOH 0,01 M có [ H ]= 4,11 .10 M. Độ điện li α của CH3COOH ở nồng
độ đó bằng bao nhiêu?
A.2%
B.4,11 .10-4 %
.4,11 %
D.1,32%
α
10.Dung dịch CH3COOH 0,043 M có độ điện li
là 2%.pH của dung dịch đó bằng bao nhiêu?
A.8,6 .10-4
B.2
C.4
D.3,066
Bài 3: AXÍT ,BAZƠ VÀ MUỐI
11.Theo Bronstêt thì kết luận nào sau đây đúng ?
A.Axít hoặc bazơ chỉ có thể là phân tử ,không phải là iôn.
B.Trong thành phần của axít có thể không có Hiđrô
C.Trong thành phần của bazơ phải có nhóm (OH)
D.Axít là chất nhường proton, bazơ là chầt nhận proton.
12.Nồng độ mol của iôn OH − trong dung dịch NH3 0,1 M (Kb = 1,8 .10-5) là bao nhiêu?
A. 0,1 M
B.1,33 .10-3 M
C.1,8 .10-5
D.0,01 M
13.Nồng độ mol của iôn H + trong dung dịch CH3COOH 0,1 M (Ka = 1,75 .10-5) là bao nhiêu?


A. 0,1 M
B.1,75 .10-5 M
C.1,31 .10-3 M
D.0,02 M
14.Trong các phân tử và iôn sau chất nào là chất lưỡng tính theo Bronstêt : HI , CH 3 COO , H 2 PO4− ,
PO43− , NH 3 , S 2− , HPO42− .
A. HI , CH 3 COO , H 2 PO4−
B. PO43− , NH 3
C. S 2− , HPO42−

D. H 2 PO4− , HPO42− .

15.Một dung dịch chứa x mol Na + ,y mol Ca 2+ ,z mol HCO3 ,t mol Cl − .Hệ thức liên hệ giữa x,y,z,t
được xác định là:
A.x +2y =z + t
B.x + 2y = z + 2t
C.x + 2z = y + 2t
D. z+ 2x = y +t
Bài 4 : SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC .pH.CHẤT CHỈ THỊ AXÍT – BAZƠ
16.Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH của dung dịch.
A.Na2CO3
B.NH4Cl
C.HCl
D.KCl
17.Nhỏ vài giọt phenolphthalein vào dung dịch Na2CO3.Cho biết dung dịch có màu gì?
A.Màu xanh
B.Màu hồng
C.Không màu
D.Màu trắng
18.Dung dịch của các muối nào sau đây có pH < 7?
A. NaCl , K 2 SO4 , Na 2 CO3
B. ZnCl 2 , NH 4 Cl
C. Na 2 CO3 , ZnCl 2
D. ZnCl 2 , NH 4 Cl , CH 3 COONa
19.Trộn lẫn 25 ml dung dịch HCl 0,1M và 10 ml dung dịch NaOH 0,15 M được dung dịch A.pH của
dung dịch này bằng bao nhiêu ?
A.3
B. 2,39
C.2,48
D.1,54
20.Thể tích dung dịch KOH 0,1M để pha 1,5 lít dung dịch Na2CO3.Dung dịch thu được có màu gì?
A.1,5 ml
B.2 ml
C.10 ml
D.15 ml
Bài 5 : LUYỆN TẬP :AXÍT,BAZƠ VÀ MUỐI
21.Cho các axít sau (1) H3PO4 ( Ka=7,6 .10-3) , (2) HOCl ( Ka =5.10-8) , (3) CH3COOH ( Ka=1,8 .10-5) ,
(4) H2SO4 ( Ka=10-2).Sắp xếp độ mạnh của các axít theo thứ tự tăng dần.
A.1 < 2 < 3 < 4
B.4<3<2<1
C.2<3<1<4
D.3<2<1<4
22.Phản ứng giữa những cặp chất nào sau đây không phải là phản ứng axít – bazơ theo quan điểm
của Bronstêt?
A.HCl và NaOH
B.H2SO4 và BaO
C.HNO3 và Fe(OH)3
D.H2SO4 và BaCl2
23.Hòa tan hoàn toàn 0,24g Mg trong 100ml dung dịch HCl 0,3 M.Giá trị pH của dung dịch thu được
là bao nhiêu?
A.1
B.2
C.3
D.4
24.Trộn 40ml dung dịch HCl 0,5 M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M .Dung dịch thu được có pH
bằng bao nhiêu?
A.1
B.2
C.12
D. 13
25.Có V1 lít một dung dịch có pH = 4.Thêm V2 nước cất vào dung dịch trên ta thu được dung dịch
pH=5. V2 gấp bao nhiêu lần V1?
A.10
B.9
C.8
D.7
Bài 6: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
26.Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M ta được dung dịch A.Biết
khi trộn thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.Nồng độ mol của iôn OH − trong dung dịch A là
bao nhiêu?
A.0,75M
B.0,55M
C.0,65M
D.0,5M


27.Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và
Ba(OH)2 0,1M là:
A.100ml
B.150ml
C.200ml
D.250ml
+
28.Nồng độ mol H trong dung dịch CH3COONa 0,1M là bao nhiêu? Biết Kb của CH 3 COO là
5,71.10-10.
A.7,56 .10-6
B.5,71.10-10
C.3,16.10-8
D.1,32.10-9
29.Cho 34,2g Al2(SO4)3 tác dụng với 250ml dung dịch NaOH a M .Sau phản ứng thu được 7,8g kết
tủa .Vậy nồng độ mol a của NaOH có thể là:
A.1,2M
B.2,8M
C. A hoặc B đều đúng
D. A và B
đều sai
30.Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH .Dung dịch thu được có pH là:
A. pH=7
B.pH < 7
C.pH >7
D.Phụ thuộc vào a.
Bài 7: LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN
LI
31.Cần bao nhiêu gam NaOH rắn để pha chế được 500ml dung dịch NaOH có pH = 12?
A.0,4 g
B.0,1g
C.0,2g
D.2g
32.Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch NaCl 0,2M với 300ml dung dịch Na2SO4 0,2M
có nồng độ mol của iôn Na + là:
A.0,16M
B.0,23M
C.0,61M
D.0,32M
33.Hòa tan 12,5 g CuSO4.5H2O vào một lượng nước vừa đủ để tạo thành 200ml dung dịch .Vậy
nồng độ mol của CuSO4 trong dung dịch thu được là:
A.0,25M
B.0,5M
C.0,4M
D.0,75M
34.Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (có hóa trị không đổi ) trong dung dịch HCl .Sau
khi hai kim loại đã tan hết thu 8,96 lít khí ở đktc và dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu được 39,6 g
muối khan .Giá trị của m là:
A.11,2g
B.1,11g
C.11,0g
D.0,11g
35.Cho 115g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra
22,4 lít khí CO2 (ở đktc).Vậy khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là:
A.162g
B.126g
C.132g
D.123g
Bài 8: THỰC HÀNH :TÍNH AXÍT –BAZƠ.PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG
DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
36.Dung dịch CH3COONa có pH là :
A. pH =7
B. pH >7
C.pH< 7
D.Không xác định được
2−
37.Theo phương trình iôn thu gọn thì iôn CO3 không thể phản ứng được với các iôn nào sau đây:
A. NH 4+ , Na + , K +
B. Ca 2+ , Mg 2+ , H +
C. Ba 2+ , Sr 2+ , Zn 2+
D. Cả A,B, C đều đúng

38. Một dung dịch A gồm 0,03 mol Ca 2+ ; 0,06 mol Al 3+ ; 0,06 mol NO3 ;0,09 mol SO42 − . Muốn có
dung dịch A cần phải hòa tan hai muối nào sau đây:
A. CaSO4 và Al(NO3)3
B. Ca(NO3)2 và Al2(SO4)3
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
39. Có ba dung dịch :NaOH, HCl, H2SO4 .Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch này là:
A. Na2CO3
B.Al
C. CaCO3
D. Quỳ tím
40. Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch: MgCl2, AlCl3, FeCl3, BaCl2. Hóa chất nào sau đây dùng để
phân biệt chúng ?
A.Dung dịch NaOH dư
B.Na kim loại dư
C.Dung dịch NH3 dư
D.Cả A và B đều đúng


Chương II: NHÓM NITƠ
Bài 9: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ
41.Nguyên tố R thuộc nhóm A có công thức oxít cao nhất dạng R2O5.Hợp chất của R với hiđrô chứa
17,65% hiđrô theo khối lượng.Nguyên tố R là:
A. N
B.P
C.As
D.Sb
42.Một oxít A của Nitơ chứa 30,43% N về khối lượng .Tỉ khối hơi của A so với không khí là:1,586.
Công thức phân tử của A là:
A.NO
B.N2O
C.NO2
D.N2O5
43.Một hỗn hợp X gồm CO2 và một oxít của Nitơ có tỉ khối đối với hiđrô bằng 18,5.Công thức
phân tử oxít của Nitơ là:
A.NO
B.N2O
C.NO2
D.N2O5
44.Cần lấy bao nhiêu gam N2 và H2 (đo ở đktc) để điều chế được 51 g NH3,biết hiệu suất của phản
ứng là 25% ?
A.48g và 52g
B.168g và 36g
C.68g và 63g
D.84g và 9g
45.Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxít của Nitơ là NO, NO2 và NxOy .Biết :%VNO =45% ,%VNO 2 =15%
,còn phần trăm theo khối lượng NO trong hỗn hợp là 23,6%.Công thức phân tử của NxOy là:
A.NO
B.N2O
C.N2O4
D.N2O5
Bài 10: NITƠ

46.Trong các hợp chất và iôn sau : NH 4+ ,NO2, N2O , NO3 ,N2.Thứ tự giảm dần số oxihóa của N là:


A.N2 > NH 4+ > NO3 >NO2 > N2OB. NH 4+ > N2>N2O>NO2> NO3C. NO3 >NO2>N2O>N2> NH 4+
D. NO3 >NO2> NH 4+ >N2O>N2
47.Cho cân bằng sau : 2NO(K) + O2 (k)
2 NO2 (k) ∆H = -124 KJ/mol
Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều thuận khi:
A.Tăng áp suất của hệ,giảm nhiệt độ
B.Giảm áp suất của hệ,giảm
nhiệt độ
C.Giảm áp suất của hệ,tăng nhiệt độ
D.Tăng áp suất của hệ,tăng nhiệt
độ
48.Phản ứng tổng hợp NH3 từ30 lít N2 và 30 lít H2 với hiệu suất 30% sẽ thu được lượng NH3 với
thể tích là:
A.60 lít
B.10 lít
C.6 lít
D.18 lít
49.Một hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,9 .Cho hỗn hợp khí X đi qua Ni
nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 6,125.Vậy hiệu suất của phản ứng
trên bằng:
A.11,11%
B.33,33%
C.46,67%
D.66,67%
50.Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2 và 40 mol H2.Áp suất trong bình lúc
đầu là 400atm, nhiệt độ trong bình được giữ không đổi .Khi phản ứng xảy ra và đạt đến trạng thái
cân bằng thì hiệu suất của phản ứng tổng hợp là 25%.Áp suất trong bình sau phản ứng là:
A.410 atm
B.390 atm
C.360 atm
D.630 atm

Bài 11: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI
51.Khí NH3 làm giấy quỳ tím ẩm chuyến sang màu gì?
A.Màu đỏ
B.Màu xanh
C.Không đổi màu
D.Mất màu
52.Hãy chọn hiện tượng đúng xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng:
A.CuO màu đen chuyển thành màu trắng
B.CuO không đổi màu


C.CuO từ nàu đen chuyển thành màu đỏ,có hơi nước ngưng tụ
D.CuO từ nàu đen chuyển thành màu xanh,có hơi nước ngưng tụ
53.Trung hòa một dung dịch NH3 cần 25ml dung dịch HCl 2M.Mặt khác , để trung hòa dung dịch
trên cần Vml dung dịch H2SO4 1M.Vậy V có giá trị là:
A.25ml
B.50ml
C.12,5ml
D.2,5ml
54.Cho KOH đến dư vào 100ml dung dịch NH4NO3 2M.Đun nóng nhẹ ,thể tích khí thoát ra ở đktc
bằng:
A.2,24 lít
B.22,4 lít
C.4,48 lít
D.44,8 lít
55.Cho 100ml dung dịch Cu(NO3)2 1M và Al2(SO4)3 1M.Thêm từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch
trên đến dư,lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a (g) chất rắn
.Vậy a có giá trị là:
A.10,2 g
B.1,02g
C.12g
D.102g
Bài 12: AXÍT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT
56.Cho 38,7g hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3,sau phản ứng thu được
8,96lít khí NO(ở đktc) và không tạo ra NH4NO3.Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp sẽ
là:
A.19,2g và 19,5g
B.12,8g và 25,9g
C.9,6g và 29,1g
D.22,4g và 16,3g
57.Cho dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch chứa 8 g
NH4NO3 và 113,4g Zn(NO3)2 .Vậy % khối lượng Zn trong hỗn hợp ban đầu bằng :
A.71,37%
B.28,63%
C.61,61%
D.38,39%
58.Cho 8,32g một kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 4,928 lít hỗn hợp 2 khí
(ở đktc) trong đó có một khí hóa nâu trong không khí ,tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với hiđrô bằng
22,225.Vậy M là kim loại :
A. Al
B.Cu
C.Zn
D.Fe
59.Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp gồm Fe và Al trong dung dịch HNO3 dư thu được 11,2 lít hỗn
hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có khối lượng 19,8g.Biết phản ứng không tạo NH4NO3.Vậy khối
lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp bằng :
A. 5,6g và 5,4g
B.2,8g và 8,2g
C.8,3g và 2,7g
D.2,6g và 8.4g
60.Nung 63,9g Al(NO3)3 một thời gian rồi để nguội cân lại được 31,5g chất rắn .Vậy hiệu suất của
phản ứng bằng:
A.33,33%
B.66,67%
C.45%
D.55%
Bài 13: LUYỆN TẬP :TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ
61.Từ 10cm3 hỗn hợp khí gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1:3 về thể tích điều chế được Vm3 NH3 ở
hiệu suất 95%,(các thể tích đo ở cùng điều kiện).Vậy V có giá trị là:
A.2,5m3
B.5,0m3
C.5,26m3
D.4,75m3
62.Hòa tan hết 1,92g một kim loại R trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (ở đktc).Vậy
kim lọai R là:
A. Al
B.Zn
C.Fe
D.Cu
63.Cho 1,86 g hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 560ml khí N2O
(ở đktc) và dung dịch A thu được muối khan có khối lượng bằng :
A.41,26g
B.14,26g
C.24,16g
D.21,46g
64.Cho 60g hỗn hợp gồm Cu và CuO tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 13,44 lít khí NO
(ở đktc).Vậy % khối lượngCu trong hỗn hợp bằng:
A.64%
B.32%
C.42,67%
D.96%
65.Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn
hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ tương ứng là 2:1 ,Vậy thể tích của hỗn hợp khí X (ở đktc) là:
A.86,4 lít
B.8,64lít
C.19,28 lít
D.192,8 lít


Bài 14: PHOTPHO
66.Nung hỗn hợp quặng phôtphorit, cát và than cốc ở 1200 0 C trong lò điện, làm lạnh hơi photpho
thoát ra ta thu được loại photpho nào?
A.Photpho đỏ
B.Photpho trắng
C.Photpho đen
D.Hỗn hợp photpho đỏ và photpho trắng
67.Cho 3 khí CO2 , Cl2 và H2S có lẫn hơi nước ,dùng chất nào đây để làm khô các khí trên :
A.CaO
B.P2O5
C
.NaOH khan
D.K2O
68.Hợp chất khí của một nguyên tố với hiđrô có công thức là RH3. Oxít cao nhất của nó chứa
43,66% R về khối lượng .Nguyên tố R là:
A.N
B. P
C.As
D.Sb
69.Cho 0,62g Photpho tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 đặc dư thấy thoát ra V lít khí NO2 duy
nhất (ở đktc).V cógiá trị bằng :
A.2,24
B.6,72
C.8,96
D.Kết quả khác
70.Đốt cháy 4,65g photpho trong lượng dư oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm vào n ước thu được
dung dịch A.Để trung hòa dung dịch A cần V ml dung dịch NaOH 0,9M .V có giá trị là:
A.0,5
B.141
C.500
D.0,141
Bài 15: AXÍT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT
71.Để nhận biết iôn PO43− thường dùng thuốc thử AgNO3 ,bởi vì:
A.Tạo ra khí có màu nâu
B.Tạo ra dung dịch có màu vàng
C.Tạo ra kết tủa có màu vàng
D.Tạo ra khí không màu hóa nâu trong
không khí
72.Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít NH3 (ở đktc) vào dung dịch chứa 3,92g H3PO4.Muối thu được là:
A.NH4H2PO4
B.(NH4)2HPO4
C.(NH4)3PO4
D.NH4H2PO4 và.(NH4)2HPO4
73.Cho 1,98g (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1 sản phẩm khí.Hòa tan khí này
cho vào dung dịch chứa 5,88g H3PO4.Muối thu được là:
A.NH4H2PO4
B.(NH4)2HPO4
C.(NH4)3PO4
D.NH4H2PO4 và.(NH4)2HPO4
74.Trộn lẫn 100ml dung dịch NaOH 1M với 50ml dung dịch H3PO4 1M.Muối thu được là:
A.Na3PO4
B.Na2HPO4
C.NaH2PO4
D.Na3PO4 và Na2HPO4
75.Trộn 50ml dung dịch H3PO4 1M với Vml dung dịch KOH 1M thu được muối trung hòa.Giá trị của
V là:
A.200ml
B.170ml
C.150ml
D.300ml
Bài 16: PHÂN BÓN HÓA HỌC
76.Công thức hóa học của supephotphat kép là:
A.Ca3(PO4)2
B.Ca(H2PO4)2
C.CaHPO4
D.Ca(H2PO4)2 và CaSO4
77.Công thức hóa học của amophot,một loại phân bón phức hợp là:
A.Ca(H2PO4)2
B.NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2
C.NH4H2PO4 và .(NH4)2HPO4
D.(NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2
78.Loại phân bón nào sau đây dùng cho đất chua(pH < 7)?
A.Phân lân nung chảy
B.supephotphat kép
C.supephotphat đơn
D.Amoni nitrat
79.Phân urê có công thức hóa học là:
A.(NH4)2CO3
B.NH4HCO3
C.NH4NO3
D.(NH2)2CO
80.Phân bón có hàm lượng N cao nhất là:


A.NH4Cl

B.NH4NO3

C.(NH4)2SO4

D.(NH2)2CO

Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA
PHOTPHO
81.Hóa chất dùng để phân biệt 3 dung dịch HCl ,HNO3 ,H3PO4 bằng phương pháp hóa học là:
A.AgNO3
B.Giấy quỳ tím
C.Cu kim loại
D.Dung dịch NaOH
82.Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá được đánh giá bằng hàm lượng % của :
A.Photpho
B.P2O5
C.H3PO4
D. PO43−
83.Trong dung dịch H3PO4 ,ngoài phân tử H3PO4 còn có các iôn nào sau đây:
A. H + , PO43−
B. H + , H 2 PO4−
C. H + , HPO42−
D. H + , H 2 PO4− , HPO42− , PO43−
84.Tìm thể tích dung dịch H3PO42M điều chế từ 6,2 g photpho (hiệu suất 100%)
A. 200ml
B.150ml
C.100ml
D.50ml
85.Trộn lẫn V ml dung dịch H3PO4 1M với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được muối
đihiđrôphotphat.
A.200ml
B.100ml
C.50ml
D.150ml
Bài 18: THỰC HÀNH :TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NITƠ,PHÂN BIỆT
MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC
86.Khi cho dung dịch HNO3 tác dụng với kim loại ,sẽ không tạo ra được sản phẩm nào sau đây:
A.NH4NO3
B.N2
C.NO
D.N2O5
87.Muối nào sau đây dùng để làm xốp bánh :
A.NH4HCO3
B.(NH4)2SO4
C.Na2CO3
D.NaHCO3
88.Thể tích khí N2 thu được ở đktc khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là:
A.11,2 lít
B.5,6 lít
C.3,5 lít
D.Kết quả khác
89.NH3 bị lẫn hơi nước ,có thể dùng chất nào sau đây để thu được NH3 khô?
A.H2SO4 đặc
B.P2O5
C.CaO
D.CaCO3
90.Hòa tan m (g) Al vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và
0,01mol khí NO .Giá trị của m là:
A.13,5g
B.1,35g
C. 8,1g
D.10,8g
Bài 19 : KHÁI QUÁT VỀ NHÓM CACBON
91.Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm cacbon có dạng :
A.ns2np2
B.ns2np3
C.ns2np4
D.ns2np5
92.Trong nhóm cacbon theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ,tính phi kim biến đổi như thế nào?
A.Tăng dần
B.Giảm dần
C.Không thay đổi
D.Mới đầu giảm sau đó tăng
93.Trong số các nguyên tố thuộc nhóm cacbon ,nguyên tố có tính kimloại là:
A.Si,Ge
B.C,Sn
C. C ,Ge
D.Sn, Pb
94.Oxít cao nhất của một nguyên tố là RO2.Trong hợp chất với hiđrô R chiếm 87,5% về khối
lượng.Nguyên tố R là:
A. C
B.Si
C.Ge
D.Sn
95.Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính kim loại?
A.C, Si ,Ge ,Sn, Pb
B.Pb, Ge, Sn, Si, C
C.Pb, Sn ,Ge ,Si,C
D.Pb, Sn ,Ge ,C,Si
Bài 20: CACBON
96.Cacbon phản ứng được với tất cả các chất ở dãy nào sau đây:
A.Fe2O3, Ca, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc
B.Fe2O3, MgO, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc
C.Al2O3, Ca ,CO2, H2 ,HNO3 đặc, H2SO4 đặc


D.H2O,CaO, CO2 ,H2 ,HNO3 đặc, H2SO4 đặc
97.Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính chất gì?
A.Chỉ thể hiện tính khử
B.Chỉ thể hiện tính oxihóa
C.Vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxihóa
D.Không thể hiện tính khử ,không thể hiện tính oxihóa
98.Ruột bút chì được làm từ chất nào sau đây?
A.Kim cương
B.Than vô định hình
C.Than chì
D.Chì
99.Chất nào sau đây được dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su.
A.Than chì
B.Than cốc
C.Than gỗ
D.Than muội
100.Cho 2,4g cacbon tác dụnh hoàn toàn với khí H2 Thể tích metan thu được ở đktc là:
A.4,48 lít
B.2,24 lít
C.1,12 lít
D.Kết quả khác
Bài 21: HỢPCHẤT CỦA CACBON
101.Các dung dịch muối nào sau đây có pH >7?
A.Na2CO3
B.CuSO4
C.FeCl3
D.B và C đúng
102.Khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 cần dùng 15,68 lít khí CO (ở đktc).Khối lượng hỗn
hợp thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?
A. 17,6g
B.28,8g
C.27,6g
D.Kết quả khác
103.Hòa tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp ACO3 và BCO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở đktc
.Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 20,6g muối khan .V có giá trị là:
A.1,12 lít
B.1,68 lít
C.2,24 lít
D.4,48 lít
104.Khử hoàn toàn 6,64g hỗn hợp gồm Fe ,FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần dùng vừa đủ 2,24 lít khí CO (ở
đktc).Khối lượng Fe thu được là:
A.5,4g
B.5,04g
C.5,03g
D.5,02g
105.Nung nóng 29g oxít sắt với khí CO dư,sau khi phản ứng xong khối lượng chất rắn còn lại
là:21g .Công thức oxít là gì?
A.FeO
B.Fe2O3
C.Fe3O4
D.Không xác định được
Bài 22: SILIC VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SILIC
106.Người ta thường dùng cát (SiO2) để làm khuôn đúc kim loại .Để làm sạch hoàn toàn những hạt
cát bám trên bề mặt vật dụng kim loại có thể dùng dung dịch nào sau đây:
A.Dung dịch HCl
B.Dung dịch HF
C.Dung dịch NaOH loãng
D.Dung dịchH2SO4
107.Hóa chất nào không thể đựng trong các bình thủy tinh?
A.Axít sunfuric đặc
B.Xút đặc
C.Axít clohiđric
D.Axít flohiđric
108.Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của :
A.CaSiO3 và K2SiO3
B.Na2SiO3 và K2SiO3
C.K2SiO3 và MgSiO3
D.CaSiO3 và Na2SiO3
109.Phản ứng hóa học nào sau đây dùng để điều chế Si trong công nghiệp?
A. SiO2 + 2Mg
Si + 2 MgO
B.SiO2 + 2C
Si + 2CO
C.SiCl4 + 2 Zn
2ZnCl2 + Si
D.SiH4
Si+ 2H2
110.Khi nung 30g SiO2 với 30g Mg trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn A .Vậy
thành phần định tính và định lượng của A là:
A.66,67% MgO ;17,5% Si ; 15,83% Mg2Si
B.40% MgO ;10,5% Si ; 49,5% Mg2Si
C.66,67% MgO ;23,33% Si ; 10% Mg
D.66,67% MgO ;23,33% Si ; 10% Mg2Si
Bài 23: CÔNG NGHIỆP SILICAT
111.Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất ximăng?
A.Đất sét
B.Đá vôi
C.Cát
D.Thạch cao


112.Nghiền thủy tinh thành bột cho vào nước cất có vài giọt phenolphthalein ,nước sẽ có màu gì?
A.Không mà
B.Màu xanh
C.Màu tím
D.Màu hồng
113.Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?
.Sản xuất đồ gốm
B.Sản xuất ximăng
C.Sản xuất thủy tinh
D.Sản xuất thủy tinh hữu cơ
114.Thành phần chính của đất sét là cao lanh có công thức là: xAl2O3.ySiO2.zH2O trong đó tỉ lệ khối
lượng các oxít và nước tương ứng là 0,3953:0,4651:0,1395.Công thức hóa học của cao lanh là :
A. Al2O3.2SiO2.2H2O
B. 2Al2O3.SiO2.2H2O
C. Al2O3.SiO2.H2O
D. Al2O3.2SiO2.H2O
115.Một loại thủy tinh chứa 13% Na2O ;11,7% CaO ;75,3% SiO2 về khối lượng.Thành phần của
loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng hợp chất của các oxít là:
A.2Na2O.CaO.6SiO2
B.2Na2O.6CaO.SiO2
C..Na2O.CaO.6SiO2
D.Na2O.6CaO.SiO2
Bài 24: LUYỆN TẬP :TÍNH CHẤT CỦA CACBON,SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
116.Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?
A.H2
B.N2
C.CO2
D.O2
117.Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol
Ca(OH)2.Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A.Chỉ có CaCO3
B.Chỉ có Ca(HCO3)2
C.Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
D.Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2
118.Khi cho nước tác dụng với oxít axít thì axít sẽ không được tạo thành nếu oxit axít đó là:
A.CO2
B.SO2
C.SiO2
D.SO3
119.Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO ,CuO cần 4,48 lít H2 (ở đktc).Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn đó
bằng CO thì lượng CO2 thu được khi qua dung dịch nước vôi trong dư tạo ra bao nhiêu gam kết tủa?
A.1,0g
B.2,0g
C.20,0g
D.Kết quả khác
120.Hòa tan hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp Na2CO3 ,Na2CO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl.Dẫn khí thu
được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì lượng kểt tủa tạo ra là:
A.1,5g
B.1g
C.15g
D.100g
ĐÁP ÁN

1A

2B

3D

4A

5B

6B

7B

8A

9C

10D

11D

12B

13C

14D

15A

16D

17B

18B

19D

20A

21C

22D

23A

24C

25B

26A

27A

28D

29C

30B

31C

32D

33A

34A

35B

36B

37A

38B

39C

40D

41A

42C

43A

44B

45C

46C

47A

48C

49B

50C

51B

52C

53A

54C

55A

56A

57B

58B

59A

60B

61D

62D

63B

64D

65B

66B

67B

68B

69A

70C

71C

72C

73A

74B

75C

76B

77C

78A

79D

80D

81A

82B

83D

84C

85A

86D

87A

88C

89C

90B

91A

92B

93D

94B

95C

96A

97C

98C

99D

100A

101A

102B

103D

104B

105C

106B

107D

108B

109B

110A

111C

112D

113D

114A

115C

116C

117B

118C

119C

120C


CHƯƠNG 4:
Bài 25: HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Câu 1:Chọn khái niệm đúng nhất về hoá học hữu cơ. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu:
A.Các hợp chất của cacbon
B.Các hợp chất cacbon trừ CO2 và CO
C.Các hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua.
D.Các hợp chất chỉ có trong cơ thể sống
Câu 2: Để biết các nguyên tố có trong một hợp chất hữu cơ, ta làm như sau:
A. Đốt cháy hợp chất để phát hiện hiđrô dưới dạng hơi nước.
B. Đốt cháy hợp chất để phát hiện nitơ có mùi tóc cháy.
C. Đốt cháy hợp chất để phát hiện cacbon dưới dạng mụi than.
D. Chuyển hoá các nguyên tố thành các chất vô cơ đơn giản dễ nhận biết.
Câu 3:Tính chất nào sau đây đặc trưng cho hợp chất hữu cơ?
A.Kém bền ở nhiệt độ cao, dễ bay hơi và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.
B.Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.
C.Khả năng phản ứng chậm, theo nhiều hướng khác nhau.
D.Cả A và C.
Câu 4:Phương pháp tách biệt, tinh chế nào sau đây gọi là chiết?
A.Tách đầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu, nước
B.Nấu rượu uống
C.Tách nước ra khỏi cồn 960
D.Làm muối từ nước biển
Câu 5:Dãy chất nào sau đây toàn là hợp chất hữu cơ:
A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H4
B. CH4, C2H4, C2H6O, C3H9N
C. CO2, CO, NaHCO3, C2H5Cl
D. C2H6O, C3H9N, (NH4)2CO3, CO2
Bài 26: PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ
Câu 6: Những chất nào sau đây toàn là dẫn xuất hiđrocacbon:
A. CH4, C2H4, C6H6, C2H2
B. CH4, C2H4, C2H6O, C3H9N
C. C2H5Cl,CH4, C2H4, C6H6
D. C2H6O, C3H9N, C6H6, C2H2
Câu7:Chất nào sau đây có tên gọi là etyl axetat:
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. Ý kiến khác
Câu 8: Cho các chất sau: CH3CH3Br(1), CH3COOCH3(2), CH3OCH3(3), CH3COOH(4), HCOOH(5).
Cặp chất có cùng nhóm chức là:
A. (1) và (2)
B.(2) và (3)
C. (3) và (4)
D. (4) và (5)
Câu 9: Hợp chất có công thức CF3-CHF2 có tên gọi là:
A. pentaflo etan
B. flo etan
C. điflo etan
D. butaflo etan
Câu 10: Theo danh pháp IUPAC, chất có công thức CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3 có tên gọi là:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×