Tải bản đầy đủ

đề thi môn toán kinh tế lần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐỀ THI MÔN TOÁN KINH TẾ
Lớp: Đ5LT – KT3 (Lần 1)
Thời gian: 60 phút.
ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Cho bài toán gốc:

f ( x) = 3 x1 + 2 x2 + 5 x3 − 2 x4 → min
 x1 + 7 x3 − 3 x4 = 7

 x2 − 2 x3 + x4 = 1
3 x − x + x = 16
 3 4 5

x j ≥ 0 , j = 1, 4 .
a) Tìm bài toán đối ngẫu của bài toán trên;
b) Giải bài toán gốc bằng thuật toán đơn hình.
Câu 2. Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:

Bj

Ai
20
15
45

20

20

50

7
2
3

6
1
5

5
4
2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐỀ THI MÔN TOÁN KINH TẾ
Lớp: Đ5LT – KT3 (Lần 1)
Thời gian: 60 phút.
ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Cho bài toán gốc:

f ( x) = 4 x1 + x2 + x3 + 3 x4 → min
 2 x2 + x3 + x4 = 7

 4 x2 + 2 x5 ≤ 8
x + x + 2x + x = 2

4
5
 1 2
x j ≥ 0, j = 1,5

a) Giải bài toán trên bằng thuật toán đơn hình;
b) Tìm bài toán đối ngẫu của bài toán trên.
Câu 2. Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:
Bj

Ai
25
10
45

10

30

50

8
2
3

7
1
5

5
4
2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×