Tải bản đầy đủ

đề thi quy hoạch tuyến tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐỀ THI MÔN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
Lớp: Đ4LT - CNTT (Lần 2)
Thời gian: 60 phút.

ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình:
f ( x) = 2 x1 − 3 x4 → min
 x1 − x3 + 2 x4 = 4

 x2 + x3 + 5 x4 = 0
x j ≥ 0 , j = 1, 4 .
Câu 2. Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:
Bj

Ai
40
60
60


80

20

60

5
3
7

4
2
9

1
6
11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐỀ THI MÔN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
Lớp: Đ4LT -- CNTT (Lần 2)
Thời gian: 60 phút.

ĐỀ SỐ 2
Câu 1. Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình:
f ( x) = x1 − 2 x2 → min
 − x1 + x2 + x3 = 2

 x1 − 2 x2 + x4 = 3
x j ≥ 0, j = 1, 4
Câu 2. Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:
Bj

Ai
50
40
70


90

10

60

6
4
7

4
3
8

2
6
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×