Tải bản đầy đủ

Bai du thi cam nhan cua ban than kim cương

Cảm nhận của bản thân về tư tưởng của Bác với công nhân, công đoàn
Tác giả: Nguyễn Kim Cường;
Phó Giám đốc Trung tâm TVGTVL&QHDN;
Email: kimcuongvp@gmail.com;
Số điện thoại: 0985417699
Tìm hiểu những tư tưởng của Bác về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, chúng ta
hãy cùng suy ngẫm, vận dụng và thực hiện di huấn của Bác, đây là một việc làm thiết thực đối
với mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và
công đoàn vẫn là ngọn đuốc soi chúng ta vững bước đi vào thiên niên kỷ mới. Xin phép ở bài
viết này chúng tôi xin trích cảm nhận của bản thân về nội dung 6 Điều cơ bản nhưng rất sâu sắc
và thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Bác trong buổi nói chuyện ở
trường Cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957 như sau:
1. Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. Đảng mà
không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích
cho công nhân hiểu: công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành
công được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp
công nhân.
2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. Công
nhân phải hiểu tương lai của công nhân là tương lai của xí nghiệp phải dính liền. Xí nghiệp có

phái triển, tương lai của công nhân mới tiến lên. Công nhân phải hiểu lao động là vẻ vang. Bất
cứ nghề gì, có ích cho nước nhà, cho nhân dân, cho giai cấp đều là vẻ vang. Bất cứ nấu bếp, quét
nhà hay làm chủ tịch đều phải lao động cả, làm gì ích nước lợi dân là vẻ vang. Thi đua là phải
làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, dùng không bền. Lại phải nhiều mới đủ dùng. Phải làm nhanh
và phải làm rẻ, không phí phạm thì giờ, nguyên vật liệu v.v…Phải giữ gìn của công, chống tham
ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, rẻ. Hiện nay có hai
khẩu hiệu : Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là không


được. Đảng, Nhà nước, Công đoàn phải luôn chú ý cải thiện đời sống cho công nhân nhưng phải
dần dần, mỗi mùa một ít, mỗi năm một ít. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản
xuất và thực hành tiết kiệm.
3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học. Như hồi xưa ta
cho sét là ông thiên lôi, mưa là rồng phun nước, ốm là do ma làm. Như thế là phản khoa học.
Nay ta hiểu khác, hiểu nguyên nhân rõ ràng. Con mắt ta nhìn xã hội cũng phải khoa học. Các tôn
giáo theo duy tâm, còn giai cấp công nhân phải duy vật.
4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này phải đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ
công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết.
Ta xây dựng nền hòa bình thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta đoàn kết nội bộ công nhân đồng thời
củng cố sự liên minh của công nhân và nông dân là hai gai cấp lớn nhất, mạnh nhất.
5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho công
nhân hiều rõ tình hình trong nước và ngoài nước. Ví dụ có người hỏi củng cố miền Bắc là thế
nào ? Tranh thủ miền Nam là thế nào ? Tại sao phải làm như vậy mới thống nhất được nước
nhà ? Phải giải thích cho họ hiểu. Nếu không họ sẽ hoang mang. Do được hiểu tình hình mà
nâng cao tinh thần yêu nước của công nhân.
6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không quan
liêu. Phải dân chủ bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà không kiểm tra thì
không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa.
Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải chịu đựng sự đau thương của cảnh
“nước mất nhà tan” của kiếp “nô lệ” khổ nhục, chịu sự đô hộ cướp bóc của bọn thực dân phong
kiến và chứng kiến những hy sinh, mất mát mà lớp cha anh đã phải trải qua vì độc lập tự do của
dân tộc… chúng tôi hiểu rằng hạnh phúc ngày hôm nay được tiếp nối bằng truyền thống anh
hùng, bất khuất của dân tộc, bằng những bước đi trên con đường cứu nước của người thanh niên
yêu nước Nguyễn Tất Thành, bằng bao xương máu của các chiến sĩ đã hy sinh quên thân mình
để bảo vệ, giữ chặc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, các anh đã làm lên những chiến công
lừng lẫy, đập tan ách đô hộ và chiếm đóng của đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược đem lại hoà
bình, độc lập, tự do cho đất nước…


Tư tưởng của Bác đối với công nhân, công đoàn chủ yếu là Công đoàn cần chăm lo, bảo

vệ quyền lợi của người lao động để thật sự đại diện cho sức mạnh của công nhân trong thời kỳ
mới. Là những đoàn viên trẻ, nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của
đất nước cần phải có những ý tưởng, sáng kiến làm theo lời Bác gắn với năng suất, chất lượng,
hiệu quả trong công việc. Nếu không làm được điều này thì chỉ là hô khẩu hiệu suông. Để góp
phần đẩy mạnh vai trò của công đoàn và đoàn viên trong việc phát triển kinh tế xã hội thời kỳ
mới, tôi thiết nghĩ tổ chức Công đoàn cần thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng cho giai cấp công nhân; Tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tham gia cùng với Đảng và chính
quyền trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức Công
đoàn cơ sở vững mạnh, đội ngũ đoàn viên có đủ trình độ năng lực về mọi mặt để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Trong điều kiện sống thuận lợi với những thời cơ và vận hội đang mở ra trước mắt, tuy
nhiên còn không ít khó khăn, song đoàn viên trẻ chúng tôi tin và yêu Đảng, yêu Bác Hồ, đặt
niềm tin tưởng tuyệt đối vào những chủ trương đường lối đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa
chọn. Những đoàn viên trẻ chúng tôi ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện và tiếp tục phát huy
những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha anh, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình
vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thực hiện sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Năm châu như Bác Hồ kính yêu
hằng mong ước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×