Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng wesite thông tin hành chính tinh thái nguyên

MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................1
DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................3
DANH MỤC BẢNG ...............................................................................................6
BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT...................................................................................7
LỜI CẢM ƠN .........................................................................................................8
LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................9
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIS, GOOGLE MAP API VÀ CÔNG NGHỆ
WebGIS.................................................................................................................12
1.1. Hệ thống thông tin địa lý ..........................................................................12
1.1.1. Gis là gì? ...........................................................................................12
1.1.2. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng kỹ thuật GIS .....................................12
1.1.3. Các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý – GIS..............................14
1.1.4. Một hệ thống thông tin địa lý.............................................................15
1.1.5. Ứng dụng của GIS trong các ngành ...................................................18
1.2. Giới thiệu công cụ MapInfo......................................................................20
1.2.1. MapInfo là gì? ...................................................................................20
1.2.2. Tổ chức thông tin trong tập tin...........................................................21
1.3. Google Map API ......................................................................................22
1.3.1. Google Map API là gì?......................................................................22

1.3.2. Cách sử dụng và phát triển công nghệ ...............................................23
1.3.3. Load bản đồ về trang web cá nhân.....................................................24
1.3.4. Lớp phủ trên bản đồ (Overlays) .........................................................26
1.3.5. MARKERS .......................................................................................28
1.3.6. POLYLINES.....................................................................................29
1.3.7. POLYGON........................................................................................31
1.3.8. INFOWINDOWS..............................................................................31
1.3.9. Sự kiện ..............................................................................................32
1.4. Tổng quan về WebGIS .............................................................................33


1.4.1. Khái niệm..........................................................................................33
1.4.2. Nguyên lý hoạt động .........................................................................33
1.4.3. Tính năng ưu việt của WebGIS..........................................................34
1.4.4. Các phương thức phát triển của WebGIS...........................................34
1.4.5. Chuẩn dữ liệu không gian OGC.........................................................34
1.4.6. Kiến trúc ...........................................................................................36
1.4.7. Chức năng WebGIS...........................................................................37
1.4.8. Tiềm năng của WebGIS ....................................................................37
1.4.9. Các phương thức phát triển của WebGIS...........................................37
1.4.10. Một số nghiên cứu trong nước .........................................................38
CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..............................................39
2.1. Khảo sát thực tế........................................................................................39
2.2. Yêu cầu phần mềm ...................................................................................40
2.2.1 Yêu cầu chức năng .............................................................................40
2.2.2

Yêu cầu phi chức năng ...................................................................41

2.3. Phân tích thiết kế các chức năng của hệ thống ..........................................42
2.3.1. Xác định các tác nhân........................................................................42
2.3.2. Sơ đồ Use Case .................................................................................42
2.3.3. Xây dựng biểu đồ trình tự và biểu đồ triển khai .................................48
2.3.4. Lược đồ quan hệ dữ liệu ....................................................................64
CHƯƠNG 3:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO..........................................68
3.1. Giới thiệu .................................................................................................68
3.2. Một số giao diện .......................................................................................68
KẾT LUẬN ...........................................................................................................73
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................74


2


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Sự thể hiện quang cảnh dước các lớp bản đồ khác nhau .........................14
Hình 1.2: Nguyên lý khi chồng lấp các bản đồ.......................................................15
Hình 1.3: Việc chồng lấp các bản đồ theo phương pháp cộng ................................15
Hình 1.4: Một ví dụ trong việc phân loại lại một bản đồ ........................................16
Hình 1.5: Tạo API key...........................................................................................23
Hình 1.6: Tạo Markers trên bản đồ ........................................................................28
Hình 1.7: Tạo Polyline trên bản đồ ........................................................................30
Hình 1.8: Tạo Polygon trên bản đồ ........................................................................31
Hình 1.9: Tạo Infowindows trên bản đồ.................................................................32
Hình 1.10: Sơ đồ kiến trúc 3 tầng của WebGIS......................................................36
Hình 2.1: Sơ đồ UC tổng quát...............................................................................42
Hình 2.2:Sơ đồ phân rã UC quản lí huyện..............................................................43
Hình 2.3:Sơ đồ phân rã UC quản lí xã phường......................................................44
Hình 2.4:Sơ đồ phân rã UC quản lí đơn vị hành chính ...........................................45
Hình 2.5:Sơ đồ phân rã UC quản lí loại đơn vị hành chính....................................45
Hình 2.6:Sơ đồ phân rã UC quản lí thông tin liên lạc ............................................46
Hình 2.7:Sơ đồ phân rã UC quản lí bài viết..........................................................47
Hình 2.8:Sơ đồ phân rã UC quản lí nhóm bài viết ................................................47
Hình 2.9: Sơ đồ trình tự xem huyện trên bản đồ.....................................................48
Hình 2.10:Biểu đồ trình tự xem thông tin chi tiết huyện trên bản đồ ......................49
Hình 2.11:Biểu đồ trình tự sửa huyện ...................................................................49
Hình 2.12:Biểu đồ trình tự thêm huyện ..................................................................50
Hình 2.13:Biểu đồ trình tự xóa huyện ...................................................................50

3


Hình 2.14:Biểu đồ trình tự xem thông tin chi tiết xã trên bản đồ ............................51
Hình 2.15:Biểu đồ trình tự sửa xã phường .............................................................52
Hình 2.16:Biểu đồ trình tự thêm xã phường ..........................................................52
Hình 2.17:Biểu đồ trình tự xóa xã phường ............................................................53
Hình 2.18:Biểu đồ trình tự xem thông tin đơn vị hành chính.................................53
Hình 2.19:Biểu đồ trình tự thêm đơn vị hành chính ..............................................54
Hình 2.20:Biểu đồ trình tự sửa đơn vị hành chính..................................................55
Hình 2.21:Biểu đồ trình tự xóa đơn vị hành chính.................................................55
Hình 2.22:Biểu đồ trình tự thêm loại đơn vị hành chính.........................................56
Hình 2.23:Biểu đồ trình tự sửa loại đơn vị hành chính ...........................................57
Hình 2.24:Biểu đồ trình tự xóa đơn vị hành chính.................................................57
Hình 2.25: Biểu đồ trình tự xem bài viết ................................................................58
Hình 2.26:Biểu đồ trình tự sửa bài viết ..................................................................58
Hình 2.27:Biểu đồ trình tự thêm bài viết................................................................59
Hình 2.28:Biểu đồ trình tự xóa bài viết .................................................................59
Hình 2.29: Biểu đồ trình tự xem nhóm bài viết ......................................................60
Hình 2.30:Biểu đồ trình tự sửa nhóm bài viết.........................................................61
Hình 2.31:Biểu đồ trình tự thêm nhóm bài viết ......................................................61
Hình 2.32:Biểu đồ trình tự xóa nhóm bài viết .......................................................62
Hình 2.33: Biểu đồ trình tự xem thông tin liên hệ ..................................................62
Hình 2.34:Biểu đồ trình tự xóa thông tin liên hệ ....................................................63
Hình 2.35:Biểu đồ trình tự phản hồi.......................................................................63
Hình 2.36:Biểu đồ triển khai..................................................................................64
Hình 2.37: Biểu đồ lớp tổng quát ...........................................................................64

4


Hình 2.38: Biểu đồ quan hệ thực thể......................................................................65
Hình 3.1:Giao diện chính của website....................................................................68
Hình 3.2:Giao diện xem danh sách các xã trong huyện ..........................................69
Hình 3.3:Giao diện xem tin tức sự kiện..................................................................69
Hình 3.5:Giao diện liên hệ .....................................................................................70
Hình 3.6:Giao diện cập nhập..................................................................................70
Hình 3.7:Giao diện sau khi quản trị đăng nhập thành công ....................................71
Hình 3.8:Giao diện thêm mới huyện ......................................................................71
Hình 3.9:Giao diện sửa huyện................................................................................72
Hình 3.10:Giao diện xóa huyện..............................................................................72

5


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1:Bảng huyện ...............................................................................................65
Bảng 2: Bảng phường xã ......................................................................................66
Bảng 3:Bảng loại đơn vị hành chính ......................................................................66
Bảng 4:bảng đơn vị hành chính..............................................................................66
Bảng 5:Bảng liên hệ ..............................................................................................67
Bảng 6:Bảng bài viết .............................................................................................67
Bảng 7:Nhóm bài viết............................................................................................67

6


BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT
STT
1

TỪ VIẾT TẮT
GIS

DIỄN GIẢI
Geography

Information Hệ thống thông tin

System
2

WebGIS

GHI CHÚ

địa lý

Website geography
information system

3

CSDL

Cơ sở dữ liệu

4

API

Application Programming Giao diện lập trình
Interface

5

UC

ứng dụng

Use case

7


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp hai tháng em đã hoàn thành được đề tài
đã chọn. Tuy thời gian tương đối ngắn và kinh nghiệm về WebGIS tích lũy chưa
nhiều nên còn nhiều thiếu sót. Mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để em có
thể hoàn thiện đề tài này hơn. Qua đây em xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn
Tuấn Anh – Bộ môn Công nghệ lập trình và ứng dụng đã tận tình hướng dẫn, định
hướng và chỉ bảo em trong thời gian qua để em hoàn thành được đồ án tốt nghiệp
này. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bạn cùng lớp đã giúp đỡ em rất nhiều
trong thời gian làm đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016
Sinh viên

Vũ Thị Minh

8


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan rằng đây là bài đồ án tốt nghiệp của em, có sự hỗ trợ từ giáo
viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Tuấn Anh – bộ môn Công nghệ lập trình và ứng
dụng, trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, Đại học
Thái Nguyên, các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và
không sao chép từ các báo cáo thực tập và đồ án khác trước đây. Những số liệu
trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính bản
thân thu thập từ các nguồn khác nhau.Nếu có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng.
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016
Sinh viên

Vũ Thị Minh

9


LỜI MỞ ĐẦU
GIS-Geography Information System (Hệ thống thông tin địa lý) ra đời và phát
triển mạnh trong những thời gian gần đây. Cùng với sự bùng nổ về cộng nghệ của
Internet, GIS cũng đã phát triển công nghệ cho phép chia sẻ thông tin thông quan
mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web. Bên cạnh đó xu hướng chia sẻ dữ
liệu , phát triển phần mềm trên công nghệ mã nguồn mở cũng được quan tâm ở các
đang phát triển vì nhiều lợi ích mà nó mang lại. Vì thế việc nghiên cứu ứng dụng
trên cở sở mã nguồn mở sẽ mang lại khả năng chia sẻ thông tin địa lý rộng rãi cho
các ngành.
Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu nền tảng công nghệ GIS, từ đó đưa ra
các giải pháp về bản đồ trực tuyến, khả năng xây dựng ứng dụng bản đồ trên cơ sở
mã nguồn mở và từ đó xây dựng website bản đồ trực tuyến thông tin hành chính của
tỉnh Thái Nguyên.
Mục đích của đợt thực tập lần này là tìm hiểu về GIS và ứng dụng của GIS
vào trong quản lý thông tin hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Từ đó nhận ra tầm
quan trọng của nó trong cuộc sống hiện đại với kỹ thuật ngày càng phát triển
mạnh mẽ ….
Mục tiêu nghiên cứu:
-Tìm hiểu hệ thông GIS, nghiên cứu các công cụ và ngôn ngữ để hỗi trợ cho
việc thiết kế mô hình bài toán.
-Ứng dụng GIS vào trong quản lý thông tin hành chính của tỉnh Thái Nguyên.
Phạm vi nghiên cứu:
-Về giới hạn địa lý: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ
công tác quản lý thông tin hành chính của tỉnh Thái Nguyên.
-Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm Mapinfo và Google Map API để
xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin hành chính của tỉnh Thái Nguyên.
Bố cục đề tài:
- Mục lục
- Danh mục hình ảnh
- Danh mục bảng
10


- Lời cảm ơn
- Lời cam đoan
- Lời mở đầu
- Chương 1: Tổng quan về GIS, Google MAP API và công nghệ WebGIS
- Chương 2:Phân tích thiết kế hệ thống
- Chương 3: Xây dựng chương trình
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

11


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIS, GOOGLE MAP API VÀ CÔNG NGHỆ
WebGIS
1.1. Hệ thống thông tin địa lý
1.1.1. Gis là gì?
Kỹ thuật "Thông tin Địa lý" (Geograpgic Information System) đã bắt đầu được
sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển hơn một thập niên qua, đây là một dạng ứng
dụng công nghệ tin học (Information Technology) nhằm mô tả thế giới thực (Real
world) mà loài người đang sống-tìm hiểu-khai thác. Với những tính năng ưu việt, kỹ
thuật GIS ngày nay đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và quản
lý, đặc biệt trong quản lý và quy hoạch sử dụng-khai thác các nguồn tài nguyên một
cách bền vững và hợp lý.Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã đưa
tin học thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống, mở ra một giai
đoạn mới trong quá trình phát triển khoa học. Hệ thống thông tin địa lý là một trong
những ứng dụng rất có giá trị của công nghệ tin học trong ngành địa lý, điều tra cơ
bản, quy hoạch đô thị và cảnh báo môi trường.
Kỹ thuật GIS đã được bắt đầu sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển hơn một
thập niên qua, với những tính năng ưu việt, kỹ thuật GIS ngày nay đang được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và quản lý.
Hệ thống thông tin địa lý là một kỹ thuật ứng dụng hệ thống vi tính số hoá,
xuất hiện trong những năm 1960 cho đến nay công nghệ này được biết đến như là
một kỹ thuật toàn cầu.
Trong sự phát triển của đất nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa
lý một cách tổng thể có thể đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng có hiệu quả hơn
nguồn tài nguyên của đất nước.
1.1.2. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng kỹ thuật GIS
Kỹ thuật GIS là một công nghệ ứng dụng các tiến bộ của khoa học máy tính
(computer based technology) do đó việc sử dụng GIS trong các mục tiêu nghiên cứu
so với các phương tiện cổ điển có thể mang lại những hiệu quả cao do:
Là cách tiết kiệm chi phí và thời gian nhất trong việc lưu trữ số liệu.

12


Có thể thu thập số liệu với số lượng lớn.
Số liệu lưu trữ có thể được cập nhật một cách dễ dàng.
Chất lượng số liệu được quản lý, xử lý và hiệu chỉnh tốt.
Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguổn và nhiều loại khác nhau.
Tổng hợp một lần được nhiều loại số liệu khác nhau để phân tích và tạo ra
nhanh chóng một lớp số liệu tổng hợp mới.Tuy nhiên, có những trở ngại xuất hiện
trong quá trình sử dụng kỹ thuật GIS, những trở ngại này đặc biệt quan trọng là cần
được cân nhắc thận trọng trong quá trình phát triển GIS tại các nước kém và đang
phát triển như Việt Nam, đó là:
Chi phí và những vấn đề kỹ thuật đòi hỏi trong việc chuẩn bị lại các số liệu thô
hiện có, nhằm có thể chuyển từ bản đồ dạng giấy truyền thống sang dạng kỹ thuật
số trên máy tính (thông qua việc số hoá, quét ảnh...).
Đòi hỏi nhiều kiến thức của các kỹ thuật cơ bản về máy tính, và yêu cầu lớn về
nguồn tài chính ban đầu.
Chi phí của việc mua sắm và lắp đặt thiết bị và phần mềm GIS khá cao.
Trong một số lĩnh vực ứng dụng, hiệu quả tài chính thu lại thấp.
Trong nông nghiệp, GIS có 3 điểm thuận lợi chính khi được so sánh với cách
quản lý bản đồ bằng tay trước đây:
Chúng là một công cụ khá mạnh trong việc lưu trữ và diễn đạt các số liệu đặc
biệt là các bản đồ.
Chúng có thể cho ra những kết quả dưới những dạng khác nhau như các bản
đồ, bảng biểu, và các biểu đồ thống kê,…
Chúng là một công cụ đắc lực cho các nhà khoa học đặc biệt về lĩnh vực
nghiên cứu hệ thống canh tác, đánh giá đất đai, khả năng thích nghi của các kiểu sử
dụng đất, quản lý và xử lý các bản đồ giai thửa trong quản lý đất đai,...

13


Nó giúp cho các nhà làm khoa học đó khả năng phân tích các nguyên nhân và
những ảnh hưởng và kiểm chứng những biến đổi trong hệ thống sinh thái cũng như
khả năng thích ứng của việc thay đổi một chính sách đối với người dân.
1.1.3. Các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý – GIS
Hệ thống thông tin địa lý trước hết là một hệ thống thông tin cũng như các hệ
thống thông tin khác, ví dụ như thương mại, pháp luật, ngân hàng,... Các hệ thống
thông tin nói chung đều bao gồm các phần:
Hệ thống thiết bị phần cứng bao gồm máy tính hoặc hệ mạng máy tính, các
thiết bị đầu vào, các thiết bị đầu ra.
Hệ thống phần mềm bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị, phần
mềm ứng dụng.
Hệ thống thông tin đầu vào và hệ thống cập nhật thông tin.
Hệ thống CSDL bao gồm các loại dữ kiện cần thiết.
Hệ thống hiển thị thông tin và giao diện với người sử dụng.
Sự khác nhau giữa hệ thống thông tin địa lý với các hệ thống thông tin khác
chỉ ở hai điểm sau:
CSDL bao gồm các dữ liệu địa lý và các dữ liệu thuộc tính (các dữ liệu chữ số, dữ liệu multimedial,... ) và mối quan hệ giữa hai loại dữ liệu này.
Hệ thống thông tin đầu vào và hệ thống hiển thị thông tin đòi hỏi những đặc
thù riêng về độ chính xác.

Hình 1.1: Sự thể hiện quang cảnh dước các lớp bản đồ khác nhau
14


1.1.4. Một hệ thống thông tin địa lý
Khả năng chồng lấp các bản đồ (Map Overlaying)
Việc chồng lấp các bản đồ trong kỹ thuật GIS là một khả năng ưu việt của GIS
trong việc phân tích các số liệu thuộc về không gian, để có thể xây dựng thành một
bản đồ mới mang các đặc tính hoàn toàn khác với bản đồ trước đây.

Hình 1.2: Nguyên lý khi chồng lấp các bản đồ

Hình 1.3: Việc chồng lấp các bản đồ theo phương pháp cộng
Khả năng phân loại các thuộc tính (Reclassification)
Một trong những điểm nổi bật trong tất cả các chương trình GIS trong việc
phân tích các thuộc tính số liệu thuộc về không gian là khả năng của nó để phân loại
các thuộc tính nổi bật của bản đồ. Nó là một quá trình nhằm chỉ ra một nhóm thuộc

15


tính thuộc về một cấp nhóm nào đó. Một lớp bản đồ mới được tạo ra mang giá trị
mới, mà nó được tạo thành dựa vào bản đồ trước đây.
Việc phân loại bản đồ rất quan trọng vì nó cho ra các mẩu khác nhau. Một
trong những điểm quan trọng trong GIS là giúp để nhận biết được các mẩu đó. Đó
có thể là những vùng thích nghi cho việc phát triển đô thị hoặc nông nghiệp mà hầu
hết được chuyển sang phát triển dân cư. Việc phân loại bản đồ có thể được thực
hiện trên 1 hay nhiều bản đồ…

Hình 1.4: Một ví dụ trong việc phân loại lại một bản đồ
Tổ chức dữ liệu trong GIS
Chức năng của hệ thống thông tin địa lý là để cải thiện khả năng người sử
dụng để đánh giá đưa đến sự quyết định trong nghiên cứu, quy hoạch và quản lý.
Để sắp xếp cho một số hệ thống thông tin, người sử dụng cần phải được cung
cấp dữ liệu một cách đầy đủ và hữu hiệu, điều này đạt được bởi phương pháp của
hệ thống quản lý dữ liệu (DBMS). Một DBMS có thể được định nghĩa như sau:
“Một sự liên kết các dữ liệu đã lưu trữ cùng với nhau mà không gây một trở ngại
hoặc việc làm dư thừa không cần thiết nhằm giúp ích cho chương trình được gia
tăng khả năng sử dụng lên gấp bội; dữ liệu được lưu trữ để chúng là chương trình
độc lập mà dữ liệu được sử dụng một cách phổ biến, và việc điều khiển trong
việc thêm dữ liệu mới, hoặc sửa đổi và khôi phục dữ kiện hiện có bên trong hệ
thống dữ liệu. Dữ liệu được kết cấu như thế để cung cấp một nền tảng cho việc
phát triển sau này” - (Martin, 1977).

16


Các loại thông tin trong GIS
Như trên đã giới thiệu dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý bao gồm dữ liệu
địa lý và dữ liệu thuộc tính.
Dữ liệu địa lý, bao gồm các thể loại:Ảnh hàng không vũ trụ,bản đồ trực ảnh
(orthophotomap),bản đồ nền địa hình lập từ ảnh hàng không - vũ trụ,bản đồ địa hình
lập từ số liệu đo đạc mặt đất,bản đồ địa chính.Bản đồ địa lý tổng hợp từ các loại bản
đồ địa hình.
Các loại ảnh và bản đồ nói trên đều ở dạng số và lưu lại dưới dạng vector hoặc
raster hỗn hợp raster-vector. Các dữ liệu địa lý dưới dạng vector được phân lớp
thông tin yêu cầu của việc tổ chức các thông tin. Thông thường người ta hay phân
lớp theo tính chất thông tin: lớp địa hình, lớp thuỷ văn, lớp đường giao thông, lớp
dân cư, lớp giới hành chính v.v… Trong nhiều trường hợp để quản lý sâu hơn,
người ta sẽ phân lớp chuyên biệt hơn như trong lớp thuỷ văn được phân thành các
lớp con các lớp sông lớn, sông nhỏ, lớp biển, lớp ao hồ, v.v…
Các thông tin ở dạng raster là các thông tin nguồn và các thông tin hỗ trợ,
không gian quản lý như một đối tượng địa lý. Các thông tin ở dạng vector tham gia
trực tiếp quản lý và được định nghĩa như những đối tượng địa lý. Các đối tượng này
thể hiện ở 3 dạng: điểm, đường và vùng hoặc miền. Mỗi đối tượng đều có thuộc
tính hình học riêng như kích thước, miền vị trí. Vấn đề được đặt ra là tổ chức lưu
trữ và hiển thị các thông tin vector như thế nào để thoả mãn các yêu cầu sau:
Thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết,độ dư và độ thừa nhỏ nhất,truy cập
thông tin nhanh,cập nhật thông tin dễ dàng và không sai sót (xoá bỏ thông tin không
cần thiết, bổ sung thông tin mới, chỉnh lý các thông tin đã lạc hậu),
thuận lợi cho việc hiển thị thông tin.
Dữ liệu thuộc tính (Attribute): là các thông tin giải thích cho các hiện tượng
địa lý gắn liền với hiện tượng địa lý. Các thông tin này được lưu trữ dữ liệu thông
thường. Vấn đề đặt ra là là phải tìm mối quan hệ giữa thông tin địa lý và thông tin
thuộc tính. Từ thông tin ta có thể tìm ra được các thông tin kia trong cơ sở dữ liệu.

17


1.1.5. Ứng dụng của GIS trong các ngành
Vì GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không
gian, nó có rất nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự
nhiên như là: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ
thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh
tật. Trong phần lớn lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ
quyết định cho việc lập kế hoạch hoạt động.
Ứng dụng GIS trong Môi trường
Theo những chuyên gia GIS kinh nghiệm nhất thì có rất nhiều ứng dụng đã
phát triển trong những tổ chức quan tâm đến môi trường. Với mức đơn giản nhất thì
người dùng sử dụng GIS để đánh giá môi trường, ví dụ như vị trí và thuộc tính của
cây rừng. Ứng dụng GIS với mức phức tạp hơn là dùng khả năng phân tích của GIS
để mô hình hóa các tiến trình xói mòn đất sư lan truyền ô nhiễm trong môi trường
khí hay nước, hoặc sự phản ứng của một lưu vực sông dưới sự ảnh hưởng của một
trận mưa lớn. Nếu những dữ liệu thu thập gắn liền với đối tượng vùng và ứng dụng
sử dụng các chức năng phân tích phức tạp thì mô hình dữ liệu dạng ảnh (raster) có
khuynh hướng chiếm ưu thế.
Ứng dụng GIS trong Khí tượng thuỷ văn
Trong lĩnh vực này GIS được dùng như là một hệ thống đáp ứng nhanh, phục
vụ chống thiên tai như lũ quét ở vùng hạ lưu, xác định tâm bão, dự đoán các luồng
chảy, xác định mức độ ngập lụt, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống kịp thời...
vì những ứng dụng này mang tính phân tích phức tạp nên mô hình dữ liệu không
gian dạng ảnh (raster) chiếm ưu thế.
Ứng dụng GIS trong Nông nghiệp
Những ứng dụng đặc trưng: Giám sát thu hoạch, quản lý sử dụng đất, dự báo
về hàng hoá, nghiên cứu về đất trồng, kế hoạch tưới tiêu, kiểm tra nguồn nước.

18


Ứng dụng GIS trong Dịch vụ tài chính
GIS được sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tương tự như là một ứng
dụng đơn lẻ. Nó đã từng được áp dụng cho việc xác định vị trí những chi nhánh
mới của Ngân hàng. Hiện nay việc sử dụng GIS đang tăng lên trong lĩnh vực
này, nó là một công cụ đánh giá rủi ro và mục đích bảo hiểm, xác định với độ
chính xác cao hơn những khu vực có độ rủi ro lớn nhất hay thấp nhất. Lĩnh vực
này đòi hỏi những dữ liệu cơ sở khác nhau như là hình thức vi phạm luật pháp,
địa chất học, thời tiết và giá trị tài sản.
Ứng dụng GIS trong Y tế
Ngoại trừ những ứng dụng đánh giá, quản lý mà GIS hay được dùng, GIS còn
có thể áp dụng trong lĩnh vực y tế. Ví dụ như, nó chỉ ra được lộ trình nhanh nhất
giữa vị trí hiện tại của xe cấp cứu và bệnh nhân cần cấp cứu, dựa trên cơ sở dữ liệu
giao thông. GIS cũng có thể được sử dụng như là một công cụ nghiên cứu dịch bệnh
để phân tích nguyên nhân bộc phát và lây lan bệnh tật trong cộng đồng.
Ứng dụng GIS cho Chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương là một trong những lĩnh vực ứng dụng rộng lớn nhất
của GIS, bởi vì đây là một tổ chức sử dụng dữ liệu không gian nhiều nhất. Tất cả
các cơ quan của chính quyền địa phương có thể có lợi từ GIS. GIS có thể được sử
dụng trong việc tìm kiếm và quản lý thửa đất, thay thế cho việc hồ sơ giấy tờ hiện
hành. Nhà cầm quyền địa phương cũng có thể sử dụng GIS trong việc bảo dưỡng
nhà cửa và đường giao thông. GIS còn được sử dụng trong các trung tâm điều khiển
và quản lý các tình huống khẩn cấp.
Ứng dụng GIS trong thị trường Bán lẻ
Phần lớn siêu thị vùng ngoại ô được xác định vị trí với sự trợ giúp của GIS.
GIS thường lưu trữ những dữ liệu về kinh tế - xã hội của khách hàng trong một
vùng nào đó. Một vùng thích hợp cho việc xây dựng môt siêu thị có thể được tính
toán bởi thời gian đi đến siêu thị, và mô hình hoá ảnh hưởng của những siêu thị
cạnh tranh. GIS cũng được dùng cho việc quản lý tài sản và tìm đường phân phối
hàng ngắn nhất.

19


Ứng dụng GIS trong Giao thông
GIS có khả năng ứng dụng đáng kể trong lĩnh vực vận tải. Việc lập kế hoạch
và duy trì cở sở hạ tầng giao thông rõ ràng là một ứng dụng thiết thực, nhưng giờ
đây có sự quan tâm đến một lĩnh vực mới là ứng dụng định vị trong vận tải hàng
hải, và hải đồ điện tử. Loại hình đặc trưng này đòi hỏi sự hỗ trợ của GIS.
Ứng dụng GIS cho Các dịch vụ điện, nước, gas, điện thoại...
Những công ty trong lĩnh vực này là những người dùng GIS linh hoạt nhất,
GIS được dùng để xây dựng những cơ sở dữ liệu là cái thường là nhân tố của chiến
lược công nghệ thông tin của các công ty trong lĩnh vực này. Dữ liệu vector thường
được dùng trong các lĩnh vực này. những ứng dụng lớn nhất trong lĩnh vực này là
Automated Mapping và Facility Management (AM-FM). AM-FM được dùng để
quản lý các đặc điểm và vị trí của các cáp, valve... Những ứng dụng này đòi hỏi
những bản đồ số với độ chính xác cao.
Một tổ chức dù có nhiệm vụ là lập kế hoạch và bảo dưỡng mạng lưới vận
chuyển hay là cung cấp các dịch vụ về nhân lực, hỗ trợ cho các chương trình an
toàn công cộng và hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp, hoặc bảo vệ môi trường,
thì công nghệ GIS luôn đóng vai trò cốt yếu bằng cách giúp cho việc quản lý và sử
dụng thông tin địa lý một cách hiệu quả nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động và
mục đích chương trình của tổ chức đó.
1.2. Giới thiệu công cụ MapInfo
1.2.1. MapInfo là gì?
MapInfo là phần mềm công cụ để xây dựng bản đồ trên máy tính kèm với các
chức năng phân tích địa lý.
Phần mềm MapInfo do công ty MapInfo Corporation của Mỹ xây dựng,
công ty ra đời từ 1986 và được biết đến chính thức từ 1994. Phần mềm MapInfo
có giao diện khá thân thiện, dễ sử dụng nên tương đối phổ biến trên thế giới cũng
như ở Việt Nam (theo kết quả một khảo sát thống kê cho biết có 80% sử dụng
phần mềm này trong nghiên cứu và ứng dụng).Hiện nay trên thị trường đang phổ
biến phiên bản MapInfo 11.5 của phần mềm và phiên bản 12.0 cũng đang được
đưa ra giới thiệu.

20


1.2.2. Tổ chức thông tin trong tập tin
Thông tin MapInfo quản lý và khai thác là thông tin địa lý, tức là thông tin có
phần thuộc tính và phần không gian.
a. Cấu trúc dữ liệu
Phần thông tin không gian có cấu trúc không gian theo mô hình vector. Điều
này khiến cho dữ liệu MapInfo thường khá gọn nhẹ, nhưng cũng chính điều này
khiến cho các chức năng phân tích không gian của MapInfo có hạn chế.
Phần thuộc tính của thông tin trong MapInfo được lưu dưới dạng bảng với các
cột và hàng theo kiểu mô hình quan hệ.
b. Về tổ chức
Thông tin trong MapInfo tổ chức theo từng table. Mỗi table là một tập hợp các
tập tin về dữ liệu không gian, thuộc tính và mối lien kết giữa chúng do hệ thống tạo
ra. Mỗi table thường được tổ chức theo các tập tin sau:
(table).tab: chứa thông tin mô tả cấu trúc dữ liệu thuộc tính. Đó là file ở dạng
văn bản mô tả khuôn dạng của file lưu trữ thông tin của bạn.
(table).dat: chứa thông tin thuộc tính, phần mở rộng của tập tin này có thể
là.dbf,….,.xls khi thông tin được lấy từ Foxbase, Excel hoặc.bmp,jpg…khi thông
tin được lấy là ảnh quét.
(table).map: thông tin không gian.
(table).id: thông tin về sự liên kết giữa thông tin không gian và thuộc tính
của chúng.
(table).ind: chứa thông tin về chỉ số (index) của đối tượng. Tập tin này chỉ
có khi trong cấu trúc của table có ít nhất một trường dữ liệu (field) được chọn
làm index, …
c. Tổ chức thông tin địa lý theo lớp đối tượng
 Khái niệm về Layer
Trong bản đồ số, thông tin không được hiển thị, trình bày trên cùng một mặt
giấy như ở bản đồ truyền thống, ngược lại, nó được tổ chức thành từng lớp riêng mà
trong MapInfo ta gọi là layer. Có thể hiểu layer như một tấm giấy trong suốt, trên
đó thể hiện hình ảnh của các đối tượng khác nhau, các nội dung khác nhau của một
bản đồ. Mỗi Layer thường chỉ thể hiện một khía cạnh nội dung của bản đồ truyền

21


thống, là một tập hợp các đối tượng bản đồ thuần nhất, thể hiện và quản lý các đối
tượng địa lý trong không gian theo một chủ đề cụ thể, phục vụ một mục đích nhất
định trong hệ thống.Với việc chồng các layer này lên nhau ta sẽ có một bản đồ đầy
đủ như bản đồ truyền thống, nhưng lại rất tiện lợi trong việc khai thác sau này.
Như vậy, layer chính là hình ảnh cụ thể về dữ liệu không gian của một table.
Ví dụ như để đưa vào quản lý bản đồ hành chính của một huyện ta có thể tổ
chức nó thành bốn lớp thông tin cơ bản như sau:
Lớp thông tin về vùng lãnh thổ của xã.
Lớp thông tin về đường địa giới của xã.
Lớp thông tin về các điểm trụ sở UBND xã.
Lớp thông tin về tên địa danh của xã.
Với cách tổ chức thông tin theo từng lớp đối tượng như vậy đã giúp cho phần
mềm MapInfo xây dựng thành các khối thông tin độc lập cho các mảnh của bản đồ
số. Điều đó sẽ giúp thành lập các bản đồ số linh hoạt hơn theo các cách tập hợp các
layer khác nhau.
 Đối tượng địa lý
Các đối tượng địa lý – dữ liệu không gian – cuối cùng cũng quay về các ý
niệm cơ bản là điểm, đường, vùng (miền).
1.3. Google Map API
1.3.1. Google Map API là gì?
Google Maps là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến trên
web miễn phí được cung cấp bởi Google, hỗ trợ nhiều dịch vụ khác của Google nổi
bật là dẫn đường. Nó cho phép thấy bản đồ đường sá, đường đi cho xe đạp, cho
người đi bộ và xe hơi, và những địa điểm kinh doanh trong khu vực cũng như khắp
nơi trên thế giới.
Map API là gì?
Đó là một phương thức cho phép 1 website B sử dụng dịch vụ bản đồ của site
A (gọi là Map API) và nhúng vào website của mình (site B). Site A ở đây là google
map, site B là các web site cá nhân hoặc tổ chức muốn sử dụng dịch vụ của google,
có thể rê chuột, zoom, đánh dấu trên bản đồ...

22


Các ứng dụng xây dựng trên map được nhúng vào trang web cá nhân thông
qua các thẻ javascripts do vậy việc sử dụng API google rất dễ dàng.
Google Map API đã được nâng cấp lên phiên bản thứ 3. Phiên bản này hỗ trợ
không chỉ cho các máy để bàn truyền thống mà cho cả các thiết bị di động. Nhanh
hơn và nhiều hơn các ứng dụng.
Điều quan trọng là các dịch vụ hoàn toàn miễn phí với việc xây dựng một ứng
dụng nhỏ. Trả phí nếu đó là việc sử dụng cho mục đích kinh doanh, doanh nghiệp.
1.3.2. Cách sử dụng và phát triển công nghệ
Tất cả các ứng dụng Maps API nên tải Maps API sử dụng một API key. Một
key API cho bạn kiểm soát các ứng dụng của mình và cũng là việc google có thể
liên lạc với bạn về ứng dụng có ích bạn đang xây dựng. Từ đó có cơ hội phát triển
bản thân mình.
Tạo một API key:
Truy cập vào https://code.google.com/apis/console và đăng nhập bằng tài
khoản gmail của mình.
Click vào Services link bên trái menu.
Kéo xuống dưới tìm Google Maps API v3 service và kích hoạt dịch vụ
Click API Access, một API key sẽ hiện lên và bạn sẽ copy lại để sử dụng.

Hình 1.5: Tạo API key

23


1.3.3. Load bản đồ về trang web cá nhân
Khi đã có key google cung cấp ta sử dụng key đó trong đoạn mã javascripts
trong thẻ :

src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&se
nsor=SET_TO_TRUE_OR_FALSE">


Tạo một hàm trong javascripts:
IGFMAP.init=function() {
geocoder = new google.maps.Geocoder();
directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer();
var myOptions = {
zoom: 15,
center: pcenter,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
};

Đầu tiên tạo một đối tượng bản đồ chứa các biến khởi tạo bản đồ:
var myOptions = {
zoom: 15,
center: pcenter,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, };

center: một điểm làm trung tâm của bản đồ Latitudes(vĩ độ) và
Longitudes(kinh độ). Tương tự như trên khi ta định nghĩa 1 điểm là tọa độ
trong Map ta để nó nằm trong new google.maps.LatLng(lat,lng). Một điểm được
xác định bởi vĩ độ và kinh độ.
zoom: độ zoom được quy định khi Map được load.
24


Map type: loại Map được hiển thị sau khi load xong. có 4 loại để chọn:
ROADMAP, SATELLITE, HYBRID, TERRAIN
Map object: var map = new
google.maps.Map(document.getElementById("map "), myOptions); Xác định
id html chứa đối tượng Map với tùy chọn "myOptions" như trên.
Sau đó load bản đồ vào web.


Simple Map

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCRbbIIH80_-AgZbiq1lKAkcOoavIWTEc&sensor=false">
x

×