Tải bản đầy đủ

Vai trò của điện trong đời sống con người


PHẦN BA

KỸ THUẬT ĐIỆN

-Vai trò của điện năng trong
sản xuất và đời sống.
- An toàn điện.
- Đồ điện trong điện gia đình.
- Mạng điện trong nhà.


Tiết 31 – Bài 32: VAI

TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI

SỐNG

I . ĐIỆN NĂNG
1. Điện năng là gì?


PIN

BÌNH ACQUY

MÁY PHÁT ĐIỆN


-

+

§

k

i

-

i

+

i
i

§

k

i
i


Tiết 31 – Bài 32: VAI

TRỊ CỦA ĐIỆN NĂNG
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI


I .SỐNG
ĐIỆN NĂNG
1. Điện năng là gì?
2. Sản xuất điện năng

Thảo luận 1
Lập sơ đồ tóm tắt quy trình
sản xuất điện năng ở nhà
máy nhiệt điện

Thảo luận 2
Lập sơ đồ tóm tắt quy trình
sản xuất điện năng ở nhà
máy thủy điện


Tiết 31 – Bài 32: VAI

TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI

I .SỐNG
ĐIỆN NĂNG
1. Điện năng là gì?
2. Sản xuất điện năng
a) Nhà máy nhiệt điện


1.Lò
hơi

2.Tua bin hơi

3.Máy
phát
điện

Sơ đồ nhà máy nhiệt điện


Quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện
Đun
nóng
nước
biến
thành
hơi

Taïo ra đñiện năng
Làm quay tuabin

Máy
phát
điện
quay

Nhiệt năng của than, khí đốt


Lß h¬i
2

1

NhiÖt n¨ng
cña than,
khÝ ®èt

§un
nãng
n­íc

H¬i n­íc Lµm
quay

Tua bin
h¬i

Tua bin Lµm
hơi
quay

3

M¸y ph¸t
®iÖn

M¸y ph¸t
®iÖn

tạo ra §iÖn n¨ng


Nhaứ maựy nhieọt ủieọn Hieọp Phửụực.


Tiết 31 – Bài 32: VAI

TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI

I .SỐNG
ĐIỆN NĂNG
1. Điện năng là gì?
2. Sản xuất điện năng
a) Nhà máy nhiệt điện
b) Nhà máy thủy điện


Sơ đồ nhà máy thủy điện

3.Máy phát
điện
1.Dòng nước

2.Tua bin nước


Quy trỡnh sn xut in nng nh mỏy thy in
Taùo ra
ủin nng

Laứm quay
maựy phaựt
ủieọn

Lm quay tua bin nc

Thy nng ca dũng
nc


Maựy phaựt
ủieọn

Doứng
nửụực

Tuabin
nửụực

Thuỷ năng
của dòng Làm
quay
nước

Tua bin Làm
nửụực quay

Máy phát
điện

To ra Điện năng


NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
HÒA BÌNH

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
TUYÊN QUANG


Các nhà máy thủy điện lớn tại Việt NamNhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Nhà máy thuỷ điện Yaly
Nhà máy thủy điện Trị An
Nhà máy thủy điện Sông Hinh
Nhà máy thủy điện Thác Bà
Nhà máy thủy điện Thác Mơ
Nhà máy thủy điện Đa Nhim
Nhà máy thủy điện Sông Bun
Nhà máy thủy điện Cửa Đạt
Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp
Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah
Nhà máy thủy điện Srêpok 3
Nhà máy thủy điện Nho Quế 3


Tiết 31 – Bài 32: VAI

TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI

I .SỐNG
ĐIỆN NĂNG
1. Điện năng là gì?
2. Sản xuất điện năng
a) Nhà máy nhiệt điện
b) Nhà máy thủy điện
c) Nhà máy điện nguyên tử


Sơ đồ nhà máy điện nguyên tử


phản
ứng
hạt
nhân

Hơi
nước

Tuabin

Máy
phát
điện


Naờng lửụùng Đun
nguyeõn tửỷ nóng
nước

Hơi nước Làm
quay

Tua bin Làm
hụi
quay

Máy phát
điện

To ra Điện năng


Tr¹m ph¸t ®iÖn TỪ sãng biÓn


1. Quy trình sản xuất điện năng từ nhà máy nhiệt điện.
NhiƯt n¨ng
cđa than,
khÝ ®èt

§un
nãng
n­íc

H¬i n­íc Lµm
quay

Tua bin Lµm
hơi
quay

M¸y ph¸t
®iƯn

tạo ra §iƯn n¨ng

2. Quy trình sản xuất điện năng từ nhà máy thủy điện.
Thủ n¨ng
cđa dßng Lµm
quay
n­íc

Tua bin Lµm
nước quay

M¸y ph¸t
®iƯn

Tạo ra §iƯn n¨ng

3. Quy trình sản xuất điện năng từ nhà máy điện nguyên tử.
Năng lượng §un
nguyên tử nãng
n­íc

H¬i n­íc Lµm
quay

Tua bin Lµm
hơi
quay

M¸y ph¸t
®iƯn

Tạo ra §iƯn n¨ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×