Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap hồ chí minh – wikipedia tiếng việt

H

H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

NG D N BÀI ÔN T P V PH I C NH

Nên tách kh i (bài này có 3kh i)
V kh i 1: ch g n chùm tia cho kh i 1

Ph i c nh chùm tia

D ng đ cao (trong bài ki m tra, nh nhân đôi các đ cao)

Kh i hình h p (nhìn th y đ

D

c 3 m t c a kh i: tr


ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

c, ph i và trên)

-1-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Bài v đ n đây m i đ c 3 đi m, còn x u h l m, ph i c g ng n a…
V ph n vát phía tr c c a kh i đ có thêm 1 đi m n a:
Xác đ nh chi u sâu góc vát

D ng đ cao ph n vát góc

V m t vát nghiêng

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-2-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Hoàn t t kh i 1, đã đ c đi m 4… ã v y thì c g ng m t chút n a đ đ t đi m
5… Mu n th hãy ráng v cho đ c kh i th hai ch ng lên kh i th nh t. Kh i
này h i ph c t p, nh ng tr c m t ch c n v đ n gi n là m t kh i hình h p ch
nh t mà thôi. V y thì vi c g n chùm tia cho kh i c ng nên khôn ngoan m t chút.
Tr c m t, ch c n g n:
Chùm tia cho đ ng bao ngoài c a kh i 2

Ph i c nh chùm tia

Dng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-3-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Các đi m xác đ nh ph i c nh chân

Kh i th hai n m trên kh i th nh t, nên c n xác đ nh ph i c nh chính c a đáy
kh i 2

Ti p theo, d ng đ cao cho kh i th hai

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-4-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Kh i 2: d ng hình h p

5 đi m r i!!!
Nh ng ch ng l ch 5 thôi sao???
Ráng thêm m t chút n a nhé?
Kh i này có 3 l n b c t, trong đó ph n v t b góc phía sau đâu có khó, mình có th v
đ c mà… Th thì ti p t c:
D ng đ cao cho m t sau kh i 2

Xác đ nh v trí c a đi m n m m t trên c a kh i này, n i b t đ u ph n vát thì s
v đ c m t vát nghiêng thôi!

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-5-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Hoàn t t hình d ng bên ngoài c a kh i 2

i m 6 trong tay, có th m m c i đ c r i. Nh ng đ c 7.5 thì v n “khoái” h n ch
nh ? Ph n khoét lõm phía tr c h i ph c t p đây. Nh ng ng i khác không v n i, mình
v đ c m i thú v ch ! Th thì…

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-6-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

G n thêm các tia cho ph n lõm khoét, xác đ nh đ c ngay ph i c nh chân, và ti p
t c d ng đ cao th t c a lõm khoét phía tr c (nét th ng đ ng màu đ ). T
đ ng d ng d cao th t, v đ ng t v bên trái. T ph i c nh chân, dóng lên đ n
đ ng t v a v đ có c nh phía tr c, bên ph i c a lõm khoét (nét th ng đ ng
màu xanh)

L i t ph i c nh chân c a lõm khoét dóng lên đ ng t v a v đ có c nh phía
tr c bên trái c a lõm (tia 1), r i t 2 đ u mút c a c nh phía tr c bên trái, v 2
đ ng t v bên ph i (tia 2 và 3), r i l i t ph i c nh chân, dóng lên đ n 2 đ c
t v a v (tia 4) s xác đ nh đ c c nh phía trong bên trái c a lõm…

V các m t nhìn th y đ

D

c c a lõm khoét

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-7-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Hoàn t t lõm khoét

Lõm khoét m t bên ph i c a kh i này c ng có cách v t ng t , ráng t gi i
quy t nhé! Th ng! :D
Th thôi nhé! H n g p l i vào bu i th c hành ti p theo. Hy v ng m i ng i đ u
vui v !!! :D

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-8-


H

H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

NG D N BÀI ÔN T P B N V NHÀ

ã d tính ch đ a tài li u lên m ng b y nhiêu thôi, nh ng do có ng i n n n quá, c m
lòng không đ ng… :D
Thôi thì mi n là các sinh viên c g ng đ làm bài thi cho t t, và luôn nh gi lòng trung
th c khi làm bài…
Các b c v cho bài B n v nhà là nh v y nè:
V tr c: nh v và ghi đ tên tr c đúng theo th t mà ta nhìn th y. Ví d khi v
m t c t A-A cho bài này, tr c mà ta th y theo th t t trái qua ph i là E-D-C-BA

V các đ

D

ng th hi n m c cao đ : nh ghi đ s li u

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

-9-


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

c 1 đi m r i!!! M ng quá! V ti p!
V n n nhà: phía tr c nhà có tam c p, d a vào kích th
th hiên cho phù h p

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

c mà m t b ng đã v đ

- 10 -


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

V sàn b c t ngang qua: c k m t b ng t ng 2 đ xác đ nh sàn b c t qua nh
th nào. Trong tr ng h p bài này, s v t m sàn su t t tr c E đ n tr c A và c
đo n sàn c a ban công n a. Sàn c n có d m d phía d i, nh ng tr c tiên v
t m sàn dày kho ng 100 nhé (t l hình v là 1:100, nên s tô sàn dày kho ng
1mm), m t trên sàn trùng v i đ ng m c cao đ +3.900

R i xem k trên m t b ng t ng 2 đ xác đ nh các v tri có d m đ v các d m đ
sàn (cho ti t di n ngang c a d m là 200x250 nhé):

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

- 11 -


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

C ng có th v theo d m sàn theo ki u này:

Bây gi thì v các t ng b c t ngang qua: c k m t b ng t ng 1 đ th y rõ v t
c t đã c t qua nh ng t ng nào: t ng v trí c a tr c nào? T ng dày bao

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

- 12 -


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

nhiêu? T ng có c a hay không có c a? T ng có lam gió hay không?... Nh
đ ng tô đen t ng mà ch v b ng 2 nét li n đ m th hi n b dày t ng.

5 đi m r i! Sao mà d dàng đ n nh v y??? Th cho nên, nh n đi m 5 mà v n còn x u
h sao sao đó nh ! T n c m ti n c a cha m … ch ng l c loay hoay đi m 5???
Ráng m t chút n a nhé! i m 6-6.5 s giúp mình th y “khoái” cái môn này h n hen?
V y thì…
V các chi ti t nhìn th y

D

phía sau m t ph ng c t:

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

- 13 -


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

6 đi m r i! Ch a v c u thang mà đã đ c đi m 6. C m t chút n a c ng hay ph i hôn?
Nh t đ nh ph i “chi n đ u đ n gi t máu cu i cùng” nhé! :D. L y thêm đi m n a nè!
V c u thang: T t nhiên, lúc này không c n quan tâm đ n “sanh, lão , b nh, t ”
nghen, ch c n hình v h p lý v i đ bài thôi!

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

- 14 -


H

ng d n bài t p ôn t p B N V NHÀ & V PH I C NH

Có mô hình kèm theo đây nè! Hy v ng s không còn ph i nghe ai than th n a…
Mong l m thay!!!

MÔ HÌNH NHÀ THEO V TRÍ C A V T C T A-A

V y thôi nhé! T m i ng

i s tìm thêm nh ng đi m cao h n cho bài v c a mình nghen.

Mong t t c sinh viên khoa Xây D ng s đ t k t qu t t trong h c k này.

D

ng Th Bích Huy n –BM: HH-VKT

- 15 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×