Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap 1wheel support assembly

Điểm

Chữ ký giám thị

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn: Kỹ thuật số

Thời gian: 70 phút

(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
HỌ TÊN: ………………………………………. MSSV: ………………… NHÓM: ………..
SINH VIÊN LÀM BÀI NGAY TRÊN ĐỀ THI - ĐỀ THI CÓ 4 TRANG
Câu 1 (1,0 điểm)
Cho số 365 được biểu diễn trong hệ thống đếm cơ số r. Xác định cơ số r biết rằng số đó có
giá trị là 11000010 trong hệ nhị phân.

Câu 2 (2,0 điểm)
Chứng minh đẳng thức: (X+Y)(Y+Z)(X+Z) = (X+Y)(Y+Z)
a. Bằng cách lập bảng giá trị: (1,0 điểm)
XYZ
0

0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

X+Y

Y+Z

X+Z

(X+Y)(Y+Z)(X+Z)

0
1
0
1
0
1
0
1

b. Bằng đại số: (1,0 điểm)

1

(X+Y)(Y+Z)Câu 3 (2,0 điểm)
a. Cho hàm F có sơ đồ logic như hình vẽ

A

.
F

B

.

.

Xác định biểu thức của hàm F(A, B). Bằng đại số chứng minh hàm F có thể thực hiện chỉ
bằng 1 cổng logic duy nhất. (1,0 điểm)

b. Cho hàm F(A,B,C,D) = (A  D)(B  C)
Hãy biểu diễn hàm F theo dạng P.O.S (tích các tổng) và thực hiện hàm F chỉ bằng cổng
NOR 2 ngõ vào và cổng NOT. (1,0 điểm)

2


Câu 4 (2,0 điểm) Khi rút gọn bằng bìa Karnaugh cần chú thích đầy đủ các liên kết
Cho hàm F(A,B,C,D) = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12).D(10,11)
a. Rút gọn hàm theo dạng P.O.S (tích các tổng). (1,0 điểm)

b. Có tối đa bao nhau cách cho kết quả tương đương? Trình bày biểu thức các cách? (1,0 điểm)

Câu 5 (1,5 điểm)
Cho hàm F(A, B, C, D) = A B + A C + C D + B C D
a. Biểu diễn hàm F bằng bìa Karnaugh. (1,0 điểm)

b. Từ bìa Karnaugh xác định dạng S.O.P (tổng các tích) của hàm bù của hàm F (F) (0,5 điểm)

3


Câu 6 (1,5 điểm)
Hệ tổ hợp có 3 ngõ vào A2A1A0 (A0 là LSB) và 1 ngõ vào điều khiển T, hoạt động như sau:
- Khi T = 0: Ngõ vào A2A1A0 là số nhị phân có dấu theo dạng số bù 2. Các ngõ ra biểu diễn
giá trị tuyệt đối của ngõ vào.
- Khi T = 1: Ngõ vào A2A1A0 là mã gray 3 bit. Các ngõ ra là mã nhị phân cơ bản tương ứng.
Hãy thiết kế hệ tổ hợp trên theo cấu trúc cổng AND_OR (không cần vẽ sơ đồ logic).

Ngày 17 tháng 11 năm 2011
GV ra đề

Duyệt của BM Điện Tử

NGUYỄN TRỌNG LUẬT
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×