Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap dsp11 chuong3

DANH SÁCH NHÓM BÀI TẬP
Môn: Xử lý số tín hiệu

Mã sinh
viên
41303301
41303741
41304424
41304594

Họ
Nguyễn Phương
Đặng Ngọc
Nguyễn Đức
Vũ Minh

Tên
Quý
Thạch
Trung
Tuấn


Bài tập chương 6
(@ tương ứng chữ
số cuối cùng trong
Mã số nhóm mã số nhóm)
DSP01
1, 22, 23, 24, 25
DSP01
1, 22, 23, 24, 25
DSP01
1, 22, 23, 24, 25
DSP01
1, 22, 23, 24, 25

41201037

Lê Hải

Hậu

DSP02

2, 23, 24, 25, 26

41201214
41202241
41202273
41300967
41301717
41302846
41303136
41300856
41300861
41300531
41303798
41201040
41001452
41103165
41204028
41202377

41202804
41203213

Nguyễn Huy
Lê Anh
Nguyễn Thành
Nguyễn Trường
Phạm Chí
Phạm Minh
Nguyễn Hữu
Mai Văn
Trần Phước
Nguyễn Đình
Nguyễn Hoàng
Lê Sỹ
Nguyễn Trọng
Đoàn Ngọc
Bành Đức
Phạm Công
Nguyễn Hoàng
Lại Ngọc

Hoàng
Nam
Nam
Giang
Kha
Nhựt
Phước
Điền
Điều
Duân
Thân
Hậu
Khang
Thái
Trí
Nghĩa
Phúc
Tài

DSP02
DSP02
DSP02
DSP03
DSP03
DSP03
DSP03
DSP04
DSP04
DSP04
DSP04
DSP05
DSP05
DSP05
DSP05
DSP06
DSP06
DSP06

2, 23, 24, 25, 26
2, 23, 24, 25, 26
2, 23, 24, 25, 26
3, 24, 25, 26, 27
3, 24, 25, 26, 27
3, 24, 25, 26, 27
3, 24, 25, 26, 27
4, 25, 26, 27, 28
4, 25, 26, 27, 28
4, 25, 26, 27, 28
4, 25, 26, 27, 28
5, 22, 26, 27, 28
5, 22, 26, 27, 28
5, 22, 26, 27, 28
5, 22, 26, 27, 28
6, 22, 23, 27, 28
6, 22, 23, 27, 28
6, 22, 23, 27, 28

41203505
41200825
41101500
41201345
41101748
41100915

Lê Văn
Hồ Huy
Trần Nguyên
Huỳnh Đắc Khánh
Hồ Viết
Thái Huy Trường

Thắng
Đức
Hưng
Huy
Lai
Giang

DSP06
DSP07
DSP07
DSP07
DSP07
DSP08

6, 22, 23, 27, 28
7, 22, 23, 24, 28
7, 22, 23, 24, 28
7, 22, 23, 24, 28
7, 22, 23, 24, 28
8, 22, 24, 26, 28


41202048
41204781
41202381
41200148
41202955
41102824
41203351
41200274
41200298
41200367
41200433
k1200512
k1201599
k1202220
k1202764
41200795
41303130
41303323
409t0455
41201550
41102038
41202999
41104052
k1200015
k1200986
k1203568
k1204667
41201411
41202921
41204174
41103939
41200014
41200186

Nguyễn Nghĩa
Vũ Hoài
Tiến Hoàng Trí
Nguyễn Hoàng
Phạm Duy
Nguyễn Tam
Võ Đình Huy
Trịnh Tiến
Hồ Đình
Trịnh Hồng
Nguyễn Hồng
Hoàng Thị Thùy
Lê Huy
Ô Mỹ
Nguyễn Thiên
Hà Danh
Hà Minh
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Thái
Lê Văn
Cao Văn
Hoàng Trọng
Trương Vĩ
Nguyễn Ngọc Thiên
Đoàn Nhật
Huỳnh Trung
Nguyễn Thanh
Trương Hoàng Bảo
Đỗ Nhật
Võ Khánh
Trần Quang
Nguyễn Hoàng
Ngô Quốc

Luân
Nam
Nghĩa
Ân
Quang
Quyền
Thanh
Bình
Cần
Chính
Cường
Dung
Khanh
Na
Phú
Đông
Phước
Riết
Sơn
Hữu
Minh
Quốc
Tuyến
An
Hảo
Thiện
Vương
Huy
Quang
Trung
Trường
An
Bảo

DSP08
DSP08
DSP08
DSP09
DSP09
DSP09
DSP09
DSP10
DSP10
DSP10
DSP10
DSP11
DSP11
DSP11
DSP11
DSP12
DSP12
DSP12
DSP12
DSP13
DSP13
DSP13
DSP13
DSP14
DSP14
DSP14
DSP14
DSP15
DSP15
DSP15
DSP15
DSP16
DSP16

8, 22, 24, 26, 28
8, 22, 24, 26, 28
8, 22, 24, 26, 28
9, 23, 25, 27, 28
9, 23, 25, 27, 28
9, 23, 25, 27, 28
9, 23, 25, 27, 28
10, 22, 23, 24, 26
10, 22, 23, 24, 26
10, 22, 23, 24, 26
10, 22, 23, 24, 26
11, 22, 23, 25, 26
11, 22, 23, 25, 26
11, 22, 23, 25, 26
11, 22, 23, 25, 26
12, 22, 24, 25, 26
12, 22, 24, 25, 26
12, 22, 24, 25, 26
12, 22, 24, 25, 26
13, 23, 24, 25, 26
13, 23, 24, 25, 26
13, 23, 24, 25, 26
13, 23, 24, 25, 26
14, 23, 24, 25, 27
14, 23, 24, 25, 27
14, 23, 24, 25, 27
14, 23, 24, 25, 27
15, 23, 24, 26, 27
15, 23, 24, 26, 27
15, 23, 24, 26, 27
15, 23, 24, 26, 27
16, 23, 25, 26, 27
16, 23, 25, 26, 27

41200969
41305041
41104448
41104452
41102191
41102965
41201153
41201250
41201486

Nguyễn Văn
Hoàng Trần Ngọc
Hoàng Ngọc Trường
Trịnh Vũ Quang
Lê Đăng
Trương Thiếu
Nguyễn Thế
Trương Công
Đào Tiến

Hải
Phú
Giang
Huy
Ngân
Sơn
Hiển
Hoàng
Hưng

DSP16
DSP16
DSP17
DSP17
DSP17
DSP17
DSP18
DSP18
DSP18

16, 23, 25, 26, 27
16, 23, 25, 26, 27
17, 24, 25, 26, 27
17, 24, 25, 26, 27
17, 24, 25, 26, 27
17, 24, 25, 26, 27
18, 24, 25, 26, 28
18, 24, 25, 26, 28
18, 24, 25, 26, 28


41300176
41300504
k1304947
k1001555
k1001956
k1003172
k1103495
41300951
41301060

Võ Minh
Võ Thành
Huỳnh Thị Hoàng
Phan Đăng
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Quốc
Nguyễn Hữu
Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Minh

ánh
Danh
Vy
Khoa
Minh
Thiện
Thuận
Em
Hải

DSP19
DSP19
DSP19
DSP20
DSP20
DSP20
DSP20
DSP21
DSP21

19, 24, 25, 27, 28
19, 24, 25, 27, 28
19, 24, 25, 27, 28
20, 24, 26, 27, 28
20, 24, 26, 27, 28
20, 24, 26, 27, 28
20, 24, 26, 27, 28
21, 25, 26, 27, 28
21, 25, 26, 27, 28

41000104
41303724
41302875
1435003
41100287
41001763
41003776
41100224
41104427
41104468
41104469
41101230
41201736
41202280
12150079
41201589
41003554
41101658
k1100095
41301165
41101202
41000177
41101068
k1202316
40903380
41103879
41100102
41000370
41203252
41301972
41201381

Phạm Tuấn
Nguyễn Xuân
Đặng Tấn
Vũ Phan Hải
Huỳnh Nguyễn Đình
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Mạnh
Ngô Hoàng Quốc
Kiều Duy
Võ Hoàng
Lê Tuấn
Lê Xuân
Đỗ Kim
Phạm Lê
Nguyễn Thị Hồng
Phạm Hoàng
Nguyễn Duy
Trần Nguyên
Nguyễn Đức
Nguyễn Đường
Trần Huy
Nguyễn Quốc
Nguyễn Văn
Châu Gia
Đỗ Minh
Nguyễn Tấn
Nguyễn Lê
Nguyễn Hùng
Lâm Thành
Võ Vạn
Nguyễn Văn

Anh
Thảo
Phát
Anh
Bình
Long
Tuấn
Bảo
Thanh
Vinh

Hoàng
Khoáng
Nam

Khang
Triển
Khoa
Anh
Hiếu
Hoàn
Bảo
Hậu
Ngân
Vương
Trung
Anh
Cường
Tâm
Kim
Huy

DSP22
DSP22
DSP23
DSP24
DSP24
DSP24
DSP24
DSP25
DSP25
DSP25
DSP25
DSP26
DSP26
DSP26
DSP27
DSP27
DSP27
DSP28
DSP29
DSP29
DSP29
DSP30
DSP30
DSP30
DSP30
DSP31
DSP32
DSP32
DSP32
DSP33(23)
DSP35(23)

1, 23, 24, 25, 26
1, 23, 24, 25, 26
2, 24, 25, 26, 27
3, 25, 26, 27, 28
3, 25, 26, 27, 28
3, 25, 26, 27, 28
3, 25, 26, 27, 28
4, 22, 26, 27, 28
4, 22, 26, 27, 28
4, 22, 26, 27, 28
4, 22, 26, 27, 28
5, 22, 23, 27, 28
5, 22, 23, 27, 28
5, 22, 23, 27, 28
6, 22, 23, 24, 28
6, 22, 23, 24, 28
6, 22, 23, 24, 28
7, 24, 25, 26, 27
8, 25, 26, 27, 28
8, 25, 26, 27, 28
8, 25, 26, 27, 28
9, 22, 23, 26, 27
9, 22, 23, 26, 27
9, 22, 23, 26, 27
9, 22, 23, 26, 27
10, 23, 24, 27, 28
11, 24, 25, 27, 28
11, 24, 25, 27, 28
11, 24, 25, 27, 28
12, 22, 24, 25, 27
13, 23, 25, 26, 28


41207704
41101173
41201797
40901365
1420091
41203549
41203604
40902817
41003855

Trương Hoài
Doãn Hoàng
Võ Anh
Đoàn Quốc
Võ Thanh
Phan Phúc
Cao Ngọc
Lê Thanh
Phạm Thanh An

Anh
Hiệp
Kiệt
Lễ
Sơn
Thiên
Thịnh
Toàn


DSP34

14, 23, 24, 25, 26x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×