Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap 6 trường tĩnh điện

ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-10-

ÔN T一P TÓM T溢T
Môn h丑c: K駅 N;NG GIAO TI蔭P NGÀNH NGH陰

Ch逢挨ng 1: CÔNG TÁC K駅 S姶
- T亥ng l噂p trí th泳c,
- T嘘t nghi羽p b壱c 8衣i h丑c ngành k悦 thu壱t-công ngh羽,
- Nhà khoa h丑c, có nhi隠u 8óng góp cho xã h瓜i…
- Gi英 vai trò quan tr丑ng: 8óng góp trí tu羽, sáng t衣o, quy院t 8鵜nh s詠
2. Ch泳c nthành công;
u逢?
- A違m nhi羽m công tác theo chuyên ngành 8逢嬰c 8ào t衣o;
- A違m nhi羽m công tác lãnh 8衣o, 8k隠u hành;
- Nghiên c泳u & 8ào t衣o…
3. Nhi羽m v映 c栄a k悦 s逢? - Công dân g逢挨ng m磯u;
- Th詠c hi羽n công tác chuyên môn theo chuyên ngành 8ào t衣o;
- Nghiên c泳u và 泳ng d映ng thành t詠u NCKH vào th詠c ti宇n;

- Tham gia công tác qu違n lý, lãnh 8衣o;
- T詠"8ào t衣o & tham gia 8ào t衣o c医p d逢噂i…
- Ki院n th泳c chuyên môn, k悦 n4- Nti宇n;
e亥n có c栄a k悦 s逢?
- Tính chuyên c亥n, tính k悦 lu壱t;
- Th吋 l詠c t嘘t, tinh th亥n l衣c quan;
- K悦 n- Ki院n th泳c tâm lý-xã h瓜i;
- K悦 n- K悦 n5- Quá trình 8ào t衣o k悦 - B壱c h丑c: A衣i h丑c
- Chuyên ngành: K悦 thu壱t, Công ngh羽
u逢?
- Th運i gian: t瑛 4 8院n 6 n- Quá trình 8ào t衣o:
+ Kh嘘i ki院n th泳c c挨 b違n
25-30%
+ Kh嘘i ki院n th泳c c挨 s荏
40-50%
+ Kh嘘i ki院n th泳c chuyên ngành 25-30%

1. K悦 s逢 là ai?

Ch逢挨ng 2: K駅 N;NG GHI CHÉP

- Hình th泳c ti院p nh壱n tích c詠c thông tin (nghe, 8丑c, xem…) và
chuy吋n sang d衣ng v- Công vi羽c trí tu羽, t逢 duy…
7. Các ph逢挨ng th泳c ghi - Ghi chép t瑛 bài nói/thuy院t trình… (nghe, xem)
- Ghi chép t瑛 vchép?
8- Nh英ng 8k隠u c亥n l逢u - Nh英ng khó kh- Các b逢噂c chu育n b鵜 c亥n thi院t;
ý v隠 ghi chép t瑛 bài
- Bi院t thích 泳ng v噂i các di宇n gi違 khác nhau;
nói/thuy院t trình?
- Các y院u t嘘 giúp cho vi羽c ghi chép;
- Bi院t cách khai thác các 8k隠u 8ã ghi chép…

9. C医u trúc/B嘘 c映c c栄a - L運i m荏"8亥u/d磯n nh壱p;
- Các 8q衣n chuy吋n ti院p/chuy吋n ý;
o瓜t bài nói/ thuy院t
- N瓜i dung chính t瑛ng ph亥n; các 8q衣n m荏"8亥u & k院t thúc c栄a t瑛ng
trình?

6. Ghi chép là gì?

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-11-

p瓜i dung chính;
- T鰻ng h嬰p t瑛ng ph亥n, t瑛ng n瓜i dung;
- K院t lu壱n.
- Th運i gian nghe ng逸n > < Th運i gian ghi chép dài;
10. Nh英ng khó kh- K悦 nth逢運ng g員p khi ghi
- C亥n k院t h嬰p 8欝ng th運i nhi隠u ho衣t 8瓜ng trí tu羽 (nghe, hi吋u, phân
chép t瑛 bài nói/
tích, ch丑n l丑c, ghi chép);
thuy院t trình…?
- Không có s印n nh英ng ph逢挨ng pháp (th栄 thu壱t) ghi chép chung…
- Chu育n b鵜 các ph逢挨ng ti羽n c亥n thi院t: gi医y, vi院t… & các ph逢挨ng
11- Nh英ng 8k隠u c亥n
ti羽n h厩 tr嬰 (n院u c亥n/quan tr丑ng): máy ghi âm…;
bi院t & c亥n chu育n b鵜
8吋 có th吋 ghi chép t嘘t - Tham kh違o các tài li羽u/thu壱t ng英… liên quan 8院n bài nói;
- T壱p trung cao 8瓜 & k院t h嬰p các ho衣t 8瓜ng trí tu羽… 8吋 ghi chép;
v瑛 bài nói/thuy院t
- S穎 d映ng cách vi院t t逸t, ký hi羽u…;
trình?
- Chú ý tính logic c栄a bài nói & suy 8oán m瓜t cách logic nh英ng
8q衣n khó nghe/khó hi吋u…
- Hi羽u ch雨nh và vi院t l衣i ngay toàn bài 8吋 tránh b鵜 quên sau này…
12- Nh英ng 8k隠u c亥n l逢u - Nh英ng thu壱n l嬰i & khó kh- Các hình th泳c ghi chép;
ý v隠 ghi chép t瑛 các
K悦 thu壱t ghi chép;…
x13- Nh英ng thu壱n l嬰i và THU一N L営I:
- V詠"8丑c tài li羽u d宇 ti院p nh壱n h挨n nghe (th運i gian nhi隠u…);
khó kh- Nhi隠u tài li羽u tham kh違o phù h嬰p…
i員p trong ghi chép
- Di宇n gi違"8鵜nh h逢噂ng giúp các v医n 8隠, n瓜i dung chính c亥n thi院t…
v瑛 vKHÓ KH;N:
- O医t nhi隠u th運i gian h挨n 8吋 tham kh違o tài li羽u;
- Không có 8鵜nh h逢噂ng rõ n瓜i dung chính c亥n vi院t;…
- Ghi chép 8吋 chu育n b鵜 cho bài nói/bài thuy院t trình;
14- Các hình th泳c ghi
- Ghi chép 8吋 hình thành m瓜t vchép t瑛 vnghiên c泳u…
li羽u?
- Ch丑n l詠a thông tin phù v噂i v噂i 8隠 tài c亥n trình bày;
15- Các 8k隠u c亥n thi院t
e栄a m瓜t bài ghi chép - Cách ghi chép c亥n rõ ràng, m衣ch l衣c, d宇"8丑c, d宇 s穎 d映ng…;
- Xây d詠ng dàn bài (8隠 c逢挨ng) logic, rõ ràng, 8亥y 8栄;
v瑛 v- Chú ý các ph亥n/m映c quan trong c栄a 8隠 tài;
- S穎 d映ng các k悦 th壱t ghi chú, 8鵜nh d衣ng… phù h嬰p;
- Trình bày ng逸n g丑n, d宇 hi吋u;
- S穎 d映ng nhi隠u b違ng bi吋u, s嘘 li羽u, hình 違nh, s挨"8欝 … minh h丑a;
- Ghi rõ các tài li羽u tham kh違o theo quy 8鵜nh;
- Ghi chú bên l隠 v16- Các y院u t嘘 c亥n chú - Nh壱n d衣ng c医u trúc bài nói/bài vi院t;
ý 8吋 giúp cho vi院t ghi - Các hình th泳c ngôn t瑛 (l員p 8i, l員p l衣i);
- Các ch英 then ch嘘t (keywords) và các t瑛 h英u ích;…
chép t嘘t h挨n?
- Có nhi隠u ki吋u/cách trình bày khác nhau, tùy thu瓜c vào t瑛ng quy
17- Cách trình bày v隠
8鵜nh c栄a t瑛ng tr逢運ng. Ví d映: CH頴 & S渦
Tài li羽u tham kh違o?
Tác gi違 - Tác ph育m – Xu医t x泳
[1]- Nguy宇n Th鵜 Mai, Võ Lê Phú và Nguy宇n K Phùng (2009). Tác 8じng cてa bixn 8ごi khí hfu
8xn tài nguyên n⇔ずc khu vばc Thành Phぐ Hげ Chí Minh. K益 y院u H瓜i Ngh鵜 Khoa h丑c và Công
ngh羽 l亥n th泳 11, AHBK TP. H欝 Chí Minh, 21-23/10/2009.
[2]- Hà D逢挨ng Xuân B違o, Tr亥n Th鵜 Vân (2010). Nghiên cとu tác 8じng cてa phát triあn 8ô thお
8xn nhiうt 8じ bz mpt khu 8ô thお TP. HCM bjng ph⇔¬ng pháp viいn thám. P瓜i san Khoa h丑c và
8ào t衣o, Tr逢運ng A衣i h丑c Công ngh羽 Sài Gòn, S嘘 3, trang 171-177, 01/2010

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-12-

[3]- V Trung T衣ng (1994). Các hう sinh thái cぬa sông Viうt Nam. NXB Khoa h丑c - K悦 thu壱t,
Hà N瓜i.
[4]- Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao (2008). A study on urban development through land
surface temperature by using remote sensing: in case of Ho Chi Minh City, Journal of
Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press, vol 24(3), pp. 160-167, 2008
http://www.js.vnu.edu.vn/e_3_08/b7.pdf
Hà D逢挨ng Xuân B違o, Tr亥n Th鵜 Vân (2010). Nghiên cとu tác 8じng cてa phát triあn 8ô thお"8xn
nhiうt 8じ bz mpt khu 8ô thお TP. HCM bjng ph⇔¬ng pháp viいn thám. P瓜i san Khoa h丑c và 8ào
v衣o, Tr逢運ng A衣i h丑c Công ngh羽 Sài Gòn, S嘘 3, trang 171-177, 01/2010
Nguy宇n Th鵜 Mai, Võ Lê Phú và Nguy宇n K Phùng (2009). Tác 8じng cてa bixn 8ごi khí hfu 8xn
tài nguyên n⇔ずc khu vばc Thành Phぐ Hげ Chí Minh. K益 y院u H瓜i Ngh鵜 Khoa h丑c và Công
ngh羽 l亥n th泳 11, AHBK TP. H欝 Chí Minh, 21-23/10/2009.
Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao (2008). A study on urban development through land
surface temperature by using remote sensing: in case of Ho Chi Minh City, Journal of
Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press, vol 24(3), pp. 160-167, 2008
http://www.js.vnu.edu.vn/e_3_08/b7.pdf
X Trung T衣ng (1994). Các hう sinh thái cぬa sông Viうt Nam. NXB Khoa h丑c - K悦 thu壱t, Hà
P瓜i.

Ch逢挨ng 3: K駅 N;NG A渦I THO萎I:
18- A嘘i tho衣i là gì?

a/ Cách t嘘t nh医t 8吋 luân chuy吋n thông tin (b茨ng ngôn ng英) nh茨m
gi違i quy院t v医n 8隠 c映 th吋.
- Chuy吋n ý tu荏ng t瑛 ng逢運i này sang ng逢運i khác.
- Nói v噂i ng逢運i khác m瓜t 8k隠u gì 8ó.
- Chia s胤 thông tin và t衣o d詠ng m嘘i quan h羽.
- Gi噂i thi羽u mình v噂i ng逢運i khác
- J逢噂ng d磯n ng逢運i khác làm m瓜t vi羽c gì 8ó
b/ Giúp gi違i quy院t nhu c亥u c栄a con ng逢運i: chia s飲 ni隠m vui, s詠 b詠c
d瓜i, khó ch鵜u, c
19- Sáu (6) chとc neてa 8ぐi thoTi?

1. Chとc n2. Chとc n3. Chとc n4. Chとc n5. Chとc n6. Chとc n
20- N(m衣ng) trao 8鰻i thông
tin?
V嘘i 逢u (dân ch栄)

1. O衣ng hình sao
2. O衣ng vòng tròn
3. O衣ng dây chuy隠n

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-13-

4. O衣ng 8an chéo
5. O衣ng phân nhóm
21- Can thi羽p c栄a
ng逢運i ph臼ng v医n?

a/ Câu h臼i

22- Câu hぎi (can thiうp
eてa NPV)

1. Câu hぎi trばc tixp: sぬ dつng 8あ bht 8Zu cuじc 8ぐi thoTi.

23- Trình bày l衣i (can
thi羽p c栄a NPV)

b/ Trình bày l衣i
2. Câu hぎi chuyzn/gián tixp: sぬ dつng trong 8ぐi thoTi kiあu bán ddn
fht, cphát triあn, chi tixt hóa. Ví dつ:
-

Anh nghe 8⇔ぢc qua ...……?

-

Trên quan 8kあm nào ... ?

-

Anh có giVi thích thêm vz …….. 8⇔ぢc không?

1- Trình bày l衣i: là k悦 thu壱t chính trong m丑i tình hu嘘ng giao ti院p.
- Giúp ng逢運i nói th医y 8逢嬰c s詠 chú ý l逸ng nghe c栄a ng逢運i nghe.
- Giúp ng逢運i nói có trách nhi羽m v隠 nh英ng gì minh nói, khuy院n
khích h丑"8i sâu h挨n vào v医n 8隠
- Giúp hai bên không m医t th運i gian vì nh英ng hi吋u l亥m 8áng ti院c.
2-A鵜nh ngh a: Trình bày l衣i là ng逸t l運i ng逢運i nói t衣i m瓜t th運i 8k吋m
8吋 nghe tóm t逸t l衣i nh英ng 8k隠u h丑 hi吋u v隠 n瓜i dung mà ng逢運i nói
x瑛a trình bày, sau 8ó ng逢運i nói trình bày ti院p.

Trình bày l衣i là gì?
24- Ba (3) mとc 8じ trình
bày lTi:

M悦 thu壱t l員p l衣i nh英ng 8k隠u 8ã nói m瓜t cách rõ ràng, d宇 hi吋u h挨n.
1- Trình bày lTi mじt cách 8¬n giVn
2- Trình bày lTi có diいn giVi (có minh hがa, ví dつ)ä vぐt nhXt
3- Trình bày lTi theo kiあu ng⇔ぢc lTi

25- Trình bày l衣i m瓜t
cách 8挨n gi違n:

- V鰻ng h嬰p l衣i nh英ng 8k吋m chính;
- Ki吋m ch泳ng và bày t臼 v噂i ng逢運i nói v隠 m泳c 8瓜 hi吋u c栄a ng逢運i
nghe: phát hi羽n nh英ng 8k隠u hi吋u nh亥m.
Ng逢運i trình bày l衣i không dùng cách này 8あ khlng 8おnh 8おa vお,
quan 8kあm hay 8ánh giá c栄a mình.

26- Trình bày lTi có
diいn giVi:

1- Làm nごi bft mじt 8kあm then chぐt ch⇔a 8⇔ぢc trình bày rõ ràng
hay tごng hぢp toàn bじ các 8z nghお.
2- Làm sáng tぎ bài phát biあu cてa ng⇔ぜi nói bjng cách diいn giVi
hay thay 8ごi chút ít nじi dung vなa nghe 8⇔ぢc.

27- Trình bày l衣i theo
ki吋u ng逢嬰c l衣i:

-T鰻ng h嬰p m瓜t cách ngh鵜ch lý, th壱m chí trái v噂i 8k隠u th逢運ng nghe;
- Làm n鰻i b壱t 8k吋m chính d宇 gây tranh lu壱n.
Ki吋u này kéo theo m瓜t s嘘 khó kh
28- Thái 8じ cてa ng⇔ぜi
phぎng vXn?
29- N8瓜 chung (c栄a NPV)?

a/ Các kiあu thái 8じ chung:
b/ Các kiあu thái 8じ diいn tixn (tなng phZn):
1- Thái 8瓜 chuyên ch院: tìm cách áp 8員t ý ki院n, quy院t 8鵜nh c栄a
mình lên ng逢運i khác không quan tâm 8院n ph違n 泳ng c栄a h丑, ki吋u

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-14-

này s穎 d映ng vi羽c r2- Thái 8瓜 gia tr逢荏ng: mu嘘n kh嘘ng ch院 ng逢運i khác nh逢ng l衣i
mu嘘n 8逢嬰c ng逢運i khác th逢挨ng yêu.
3- Thái 8瓜 th栄"8q衣n: theo cách lôi kéo hay gi壱t dây.
4- Thái 8瓜 trung l壱p: là thái 8瓜 ki吋u không d磯n d逸t.
5- Thái 8瓜 h嬰p tác: giúp 8叡 ng逢運i khác 8逢a ra quy院t 8鵜nh 8úng
8逸n. Là ki吋u giao ti院p t逢挨ng h厩, không áp 8員t. V渦T NH遺T
30- Chín (9) kiあu thái
8じ diいn tixn (tなng
phZn) cてa NPV?

1. Thái 8じ ra lうnh hay quyxt 8oán
2. Thái 8じ ldn tránh
3. Thái 8じ mê hopc dつ dざ
4. Thái 8じ 8ánh giá

tính công bjng

5. Thái 8じ th6. Thái 8じ diいn giVi
7. Thái 8じ"8z xuXt hay khuyên bVo
8. Thái 8じ giúp 8だ hay hざ trぢ
9. Thái 8じ thông cVm
31- Chu育n b鵜 m瓜t cu瓜c
8嘘i tho衣i? VI烏C GÌ
CÂN L姶U Ý NH遺T?

a/ A隠 tài:
b/ B嘘i c違nh
c/ M映c tiêu:
d/ Các thông tin, l壱p lu壱n cho 8隠 tài
e/ K院 ho衣ch và trình t詠"8嘘i tho衣i:

32- Az tài (8ぐi thoTi)?

1. Xz vXn 8z gì?

VI烏C GÌ CÂN L姶U Ý
NH遺T?

2. Viうc trình bày 8z tài có rõ ràng ch⇔a?
3. Làm thx nào trình bày mじt cách chính xác 8z tài?
4. Ng⇔ぜi 8ぐi tác 8ã có tr⇔ずc nhのng thông tin nào vz"8z tài?

33- B嘘i c違nh (8嘘i
tho衣i)? VI烏C GÌ
CÂN L姶U Ý NH遺T?
34- Mつc tiêu (8/thoTi)?

1. A隠 tài hôm nay 8逢嬰c 8隠 c壱p 8院n trong hoàn c違nh nào?
2. Ai s胤 là ng逢運i 8嘘i tho衣i v噂i ta?
3. Li羽u h丑 có n逸m 8逢嬰c b嘘i c違nh không?
Nêu bft các kxt quV"8Tt 8⇔ぢc

35- Các thông tin, l壱p 1. Thông tin nào c亥n chú tr丑ng;
lu壱n cho 8隠 tài (8嘘i 2. Ví d映 c映 th吋 nào;
tho衣i)?
3. Tài li羽u nào;
4. Tr荏 l詠c, ph違n bi羽n nào.
36- Kx hoTch và trình
vば"8ぐi thoTi:
37- A嘘i tho衣i qua 8k羽n
tho衣i? VI烏C GÌ CÂN

1. Az ra kx hoTch;
2. Trình tば: cái nào nói tr⇔ずc, cái nào nói sau.
1. Nh英ng khó kh
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

N姶U Ý NH遺T?

-15-

2. Nh英ng con s嘘 gây kinh ng衣c
3. Làm th院 nào 8吋 có 8逢嬰c s詠 ti院p xúc
4. Duy trì s詠 chú ý
5. M院t thúc cu瓜c 8嘘i tho衣i qua 8k羽n tho衣i
6. O瓜t vài l運i khuyên 8吋 cu瓜c 8嘘i tho衣i có hi羽u qu違

38- Nhのng khó kh*Aぐi thoTi qua 8kうn
thoTi)? VI烏C GÌ CÂN
N姶U Ý NH遺T?

1. Thぜi gian, chi phí, phVi trình bày nじi dung mじt cách rõ ràng,
eつ thあ, chính xác;
2. Không nhìn thXy ng⇔ぜi giao tixp;
3. Không “thXy” phVn とng cてa nhau;
4. Viうc mô tV bお hTn chx.

39- Nh英ng con s嘘 gây
kinh ng衣c (A嘘i tho衣i
qua 8k羽n tho衣i)?
VI烏C GÌ CÂN L姶U
Ý NH遺T?
40- Làm thx nào 8あ có
8⇔ぢc sば tixp xúc (Aぐi
thoTi qua 8kうn thoTi)?
41- Duy trì s詠 chú ý
*A嘘i tho衣i qua 8k羽n
tho衣i)? VI烏C GÌ
CÂN L姶U Ý NH遺T?

a/ 58% các l亥n ch運 chuy吋n máy có th運i gian > 3 phút;
b/ 77% không ghi nh壱n l衣i thông tin do ng逢運i 8嘘i tho衣i cung c医p;
c/ 82% nh英ng ng逢運i g丑i 8院n không t詠 gi噂i thi羽u.
1. Vば giずi thiうu;
2. Trình bày lý do cてa cuじc gがi – tránh dài dòng.
1. Nêu 1vài q/8k吋m chung mang ý ngh a tích c詠c trong quá kh泳;
2. Tìm m瓜t 8k吋m chung mang ý ngh a tích c詠c;
3. Tìm cách di宇n 8衣t mang tính 8瓜ng viên, khích l羽 hành 8瓜ng;
4. Nói nh英ng 8k隠u mà ng逢運i 8嘘i tho衣i quan tâm;
5. A員t câu h臼i;
6. Trình bày l衣i.

42- Kxt thúc cuじc 8ぐi
thoTi qua 8kうn thoTi

a) Phát biあu tóm tht nじi dung;
b) A⇔a ra 1 giVi pháp;
c) Xác 8おnh thぎa thufn mぐi quan hう.

43- . M瓜t vài l運i
khuyên 8吋 cu瓜c 8嘘i
tho衣i có hi羽u qu違 (A嘘i
tho衣i qua 8k羽n tho衣i)?
44- Kxt thúc buごi 8ぐi
thoTi?
45- Các l逢u ý khi 8嘘i
tho衣i:

1. V逢 th院: ng欝i th鰯ng l逢ng, h挨i nghiêng v隠 phía sau;
2. Ti院ng nói: âm l逢嬰ng, cách phát âm, dung l逢嬰ng, gi丑ng;
3. F衣ng câu h臼i s穎 d映ng: ng逸n g丑n, 8瑛ng ng逸t l運i ng逢運i 8ang nói,
tránh nói các t瑛 tr瑛u t逢嬰ng, t嘘i ngh a;
a/ Các l⇔u ý khi 8ぐi thoTi
b/ Trong tr⇔ぜng hぢp 8àm phán th⇔¬ng l⇔ぢng:
1. Trình bày l衣i nh英ng 8k吋m chính 8ã th違o lu壱n;
2. Trình bày l衣i k院t qu違 c栄a cu瓜c 8嘘i tho衣i;
3. Xác 8鵜nh rõ tình tr衣ng v医n 8隠 vào cu嘘i bu鰻i 8嘘i tho衣i, v医n 8隠
còn t欝n t衣i không?

46- Trong tr⇔ぜng hぢp

1. Nhのng 8kあm then chぐt trong các thぎa thufn;

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

8àm phán th⇔¬ng
n⇔ぢng:

-16-

2. Nhのng 8kあm thぐng nhXt ch⇔a giVi quyxt 8⇔ぢc;
3. Nên sぬ dつng ph⇔¬ng pháp thông dつng cてa hう thぐng chXt l⇔ぢng:
AI LÀM, VWN Ay GÌ, そ"AÂU, NH⇒ THw NÀO, KHI NÀO, TSI SAO?

Ch逢挨ng 4: K駅 N;NG THUY蔭T TRÌNH &
AK陰U KHI韻N CU浦C H窺P:
Khái ni羽m:

M悦 nthi院t cho m瓜t cán b瓜 k悦 thu壱t.

47- Thuyxt trình

a) Là v khí quan trがng giúp cho bTn thành công trong các cuじc
8àm phán, th⇔¬ng l⇔ぢng v.v…
b) Giúp truyzn 8Tt mじt cách hoàn hVo các ý t⇔ぞng cho ng⇔ぜi
nghe thính giV"8ang lhng nghe bTn.

48- Ak隠u khi吋n cu瓜c
j丑p

a) Là m瓜t trong các cách 8k隠u hành c挨 quan hay 8挨n v鵜 trong quá
trình ho衣t 8瓜ng.

YÊU C井U

b) Ng逢運i t鰻 ch泳c tr逢噂c tiên c ng ph違i trình bày báo cáo m瓜t v医n
8隠 tr逢噂c t壱p th吋"8吋 m丑i ng逢運i n逸m b逸t v医n 8隠.
c) Aòi h臼i ng逢運i ch栄 trì ph違i t衣o cho ng逢運i tham d詠 n逸m b逸t
8逢嬰c n瓜i dung, nh壱n bi院t các thông tin c亥n thi院t.

49- Các b⇔ずc chubn bお
thuyêt trình?

1. Thu thfp tài liうu liên quan: ng⇔ぜi thuyxt trình phVi nhm vのng
oじt vぐn kixn thとc sâu rじng, mじt l⇔ぢng thông tin phong phú vz
chて"8z sv trình bày.
2. Xác 8おnh rõ mつc tiêu cてa 8z tài phVi thuyxt trình CZn vixt ra
giXy nhのng nじi dung chính cてa bài nói.
3. Vfp luyうn thuyxt trình thft nghiêm túc: thぬ thuyxt trình không
nhìn vào bVn thVo.
4. EZn chubn bお tr⇔ずc các câu hぎi mà ng⇔ぜi nghe có khV n8pt ra.

50- Quy trình chu育n b鵜
thuy院t trình?

Giai 8q衣n 1: Phân tích khán gi違
Giai 8q衣n 2: Xác 8鵜nh ch栄"8隠 và n瓜i dung thuy院t trình
Giai 8q衣n 3: Phác th違o bài thuy院t trình
Giai 8q衣n 4: Hoàn ch雨nh bài thuy院t trình
Giai 8q衣n 5: Thuy院t trình th穎

51- Giai 8qTn 1: Phân
tích khán giV (trong
QTCBTT)?

EZn xác 8おnh rõ:
- Khán giV là ai.
- Hが cZn gì? Hが muぐn bixt gì?
- Aじng lばc cてa hが khi 8xn vずi buごi thuyxt trình.
- Hが k vがng gì ぞ buごi thuyxt trình.

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-17-

52- Giai 8q衣n 2:

+ Xác 8鵜nh ch栄"8隠 và n瓜i dung thuy院t trình.

Xác 8鵜nh ch栄"8隠 và n瓜i
dung thuy院t trình
(trong QTCBTT)?

+ Suy ngh tìm ra nh英ng 8k吋m c亥n nh医n m衣nh trong bài TT.
+ L詠a ch丑n nh英ng tài li羽u t嘘t nh医t cho bài thuy院t trình.

53- Giai 8qTn 3: Phác
thVo bài thuyxt trình
(trong QTCBTT)?
54- Giai 8q衣n 4: Hoàn
ch雨nh bài thuy院t
trình (trong
QTCBTT)?

-

Vixt 8z c⇔¬ng s¬ bじ cho bài thuyxt trình

-

Vixt 8z c⇔¬ng chi tixt cho bài thuyxt trình

-

Phác thVo bài thuyxt trình (luôn nhず"8ây là v
X Hãy t詠"8丑c bài phác th違o và 8丑c cho ng逢運i khác nghe.
X L逸ng nghe s詠"8óng góp và s穎a ch英a.
X Chèn thêm nh英ng câu, ph亥n chuy吋n ý, chuy吋n 8q衣n 8吋 bài
vi院t có logic, ch員t ch胤 h挨n.
X Chu育n b鵜 slide power point, … nh英ng ph逢挨ng ti羽n k悦 thu壱t
nghe nhìn thích h嬰p 8吋 bài thuy院t trình 8衣t hi羽u qu違 cao.

55- Giai 8qTn 5: Thuyxt
trình thぬ (trong
QTCBTT)?

‚ Chubn bお ngôn ngの.
‚ Chubn bお ngôn ngの c¬ thあ.
‚ Thばc tfp thuyxt trình kxt hぢp vずi slide power point,…
‚ Suy ngh bTn nên ‚ Hình dung khán giV tr⇔ずc mpt và tfp d⇔ぢt lTi lZn nのa.

56- Ngôn ng英 ngo衣i
hình trong thuy院t
trình?

1. Trang ph映c g丑n gàng, l鵜ch s詠, nét m員t t逢挨i vui cùng v噂i t逢 th院
và c穎 ch雨 m衣nh d衣n s胤 t衣o m嘘i thi羽n c違m và quan h羽 thân tình
x噂i m丑i ng逢運i.
2. Khi 8逢嬰c m運i lên thuy院t trình, b衣n nên b逢噂c 8i ch英ng ch衣c,
8泳ng 8逢a m逸t quan sát vòng m瓜t l逢嬰t qua thính gi違 t衣o ra s詠
giao l逢u tình c違m 8亥u tiên 8嘘i v噂i h丑.
3. Khi thuy院t trình (khi nói) th雨nh tho違ng dùng tay làm các c穎 ch雨
nh茨m minh h丑a di宇n 8衣t các ý c栄a mình.
4. Giao ti院p qua ánh m逸t: hãy nhìn bao quát toàn b瓜 thính gi違,
8員c bi羽t l逢u ý 8院n nh英ng ng逢運i ng欝i 荏 các hàng gh院 cu嘘i cùng
8吋 thi院t l壱p quan h羽 v噂i thính gi違.
5. U穎 d映ng ngôn ng英"8挨n gi違n, súc tích 8吋"8違m b違o bài thuy院t
trình rõ ràng d宇 hi吋u.

57- Ng英"8k羽u c栄a gi丑ng
nói trong TT?Khi nói: phát âm chu育n xác, tránh nói luyên thuyên, phát âm
sai d宇 làm thính gi違 hi吋u l亥m và coi th逢運ng b衣n.Nói 8栄 l噂n 8吋 m丑i ng逢運i nghe rõ ràng.Không nói quá nhanh ho員c quá ch壱m, t嘘c 8瓜 trung bình t瑛 125
– 140 t瑛/phút.Thay 8鰻i âm l逢嬰ng, nh鵜p 8瓜, âm 8k羽u c栄a gi丑ng nói cho phù
j嬰p v噂i b嘘i c違nh 8ây là 8k隠u c亥n thi院t 8吋 truy隠n t違i thông 8k羽p
e栄a b衣n 8院n thính gi違.Tránh nói gi丑ng 欝m 欝m, 隠 à, nên l医y h挨i trong c鰻 h丑ng 8吋 có
gi丑ng nói tr亥m mà vang xa.

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy58- S詠"8欝ng c違m c栄a
thính gi違 trong TT?

-18-

E嘘 g逸ng không dùng nh英ng t瑛"8羽m, nh英ng m磯u t瑛 vô ngh a
nh逢: “cái”; “医y th院 là”; “8âm ra là”; “hóa ra là”; “coi nh逢 là”;
“nói th壱t ch泳” v.v…

- Ng逢運i TT c亥n nhìn kh逸p h瓜i tr逢運ng 8吋 quan sát m嘘i quan tâm
e栄a thính gi違, xem 8ây có ph違i là m瓜t t壱p th吋 hnghe và ti院p thu bài nói hay không?.
- D衣n c亥n v壱n d映ng tr詠c giác nh衣y bén 8吋 ch丑n cách ti院p c壱n
thích h嬰p v噂i c穎 t丑a và thính gi違.
- E亥n truy隠n 8衣t nh英ng 8k隠u mà c穎 t丑a quan tâm, 8ôi lúc c亥n th泳c
v雨nh h丑 b茨ng nh英ng chuy羽n vui, chuy羽n vui liên quan 8院n n瓜i
dung b衣n 8ang 8隠 c壱p là tuy羽t v運i nh医t.
- Ng逢運i TT ph違i có ni隠m say mê v噂i bài nói c栄a mình, t瑛"8ó h丑
có kh違 n
59- K院 ho衣ch trình bày
trong TT?

60- Slides s穎 d映ng
trong TT?
RÕ RÀNG,
NG溢N G窺N,
SÚC TÍCH,
MINH H窺A,
A因PN壱p k院 ho衣ch phù h嬰p và chu育n b鵜 chu 8áo là 8k隠u ki羽n c嘘t lõi
cho bu鰻i thuy院t trình thành công;Ngoài bài vi院t ng逢運i thuy院t trình c亥n có m瓜t dàn bài c栄a bài
nói, trên 8ó, ghi th運i gian di宇n bi院n t瑛ng ph亥n,Ng逢運i thuy院t trình không nên 8丑c bài vi院t s印n mà ch雨 tham
kh違o nh医n m衣nh, ho員c ch雨"8丑c m瓜t vài 8q衣n nh逢: k院t lu壱n,
trong khi 8丑c th雨nh tho違ng ph違i ng育ng 8亥u lên nhìn c穎 t丑a 8吋
u詠 giao ti院p không b鵜 gián 8q衣n.Ng逢運i thuy院t trình c亥n th逢運ng xuyên ki吋m soát th運i gian.Ng逢運i thuy院t trình c亥n t壱n d映ng các ph逢挨ng ti羽n nghe nhìn 8吋
bài thuy院t trình c栄a mình thêm phong phú và h医p d磯n.

¬ Theo kinh nghi羽m, m瓜t bài thuy院t trình kho違ng 10 phút nên s穎
f映ng t瑛 6 8院n 12 slide.
¬ O瓜t bài nói kho違ng 1 gi運 nên chu育n b鵜 30 – 70 slide.
¬ E叡 ch英 (font size) nên t瑛 18 tr荏 lên, ch英 dùng cho t詠a 8隠 c亥n
n噂n h挨n.
¬ Trên m厩i slide t嘘i 8a ch雨 nên dùng hai ki吋u ch英 (font type).
Tiêu 8隠 nên dùng ch英 in hoa. Ph亥n n瓜i dung nên dùng ki吋u
ch英 th逢運ng.
¬ Ch丑n m瓜t thi院t k院 c挨 b違n và gam màu ch栄"8衣o cho toàn b瓜 bài
thuy院t trình.
¬ Khi ch丑n màu n隠n và màu ch英 cho slide nên ch丑n nh英ng màu
v逢挨ng ph違n m衣nh (ch英"8en trên n隠n tr逸ng, ch英 tr逸ng/vàng trên
p隠n xanh)

61- S穎 d映ng các thi院t
d鵜 nghe-nhìn trong
TT?

a/ Các lo衣i thi院t b鵜 có 8瓜 ph泳c t衣p th医p: B違n in 8吋 phát; B違ng vi院t
tay; B違ng gi医y
b/ Các lo衣i thi院t b鵜 có 8瓜 ph泳c t衣p trung bình: Máy chi院u projector;
Máy chi院u overhead; H羽 th嘘ng âm thanh
c/ Các lo衣i thi院t b鵜 có 8瓜 ph泳c t衣p cao: Video; Thi院t b鵜"8a ph逢挨ng
ti羽n; A欝 h丑a trên máy tính

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ễN TP TểM TT Bi ging Mụn hc: K N;NG GIAO TIP NGNH NGH

-19-

X Oc lc
62- B cc Lun vvt nghip?

X Danh mc bng, hỡnh nh v ch vit tt
X O"8u
X Vng quan
X Phng phỏp lun nghin cu
X Mt qu v bn lun
X Mt lun & Kin ngh
X Danh mc cc ti liu tham kho
X Ph lc

63- Ni dung phn M
AU trong LVTN?

Trỡnh by:
- Lý do chn 8 ti,
- Mc 8ớch, 8i tng v phm vi nghiờn cu,
- í ngh a khoa hc v thc tin ca 8 ti nghiờn cu,
- Tớnh mi,
- Phng phỏp nghiờn cu,
- Ngun ti liu s dng.

64- Ni dung phn
VNG QUAN trong
LVTN?

-

Phõn tớch, 8ỏnh giỏ cỏc cụng trỡnh nghiờn cu 8ó cú ca cỏc
gi trong v ngoi nc liờn quan mt thit 8n 8 ti LV;

-

Nờu nhng vn 8 cũn tn ti;

-

Ch ra nhng vn 8 m 8 ti lun veu, gii quyt.

64- Ni dung phn
PHNG PHP
LUN trong LVTN?

Trỡnh by c s lý thuyt, lý lun, gi thuyt khoa hc v phng
phỏp nghiờn cu 8ó 8c s dng trong lun v
65- Ni dung phn
MT QU v THO
LUN trong LVTN?

- Mụ t ngn gn cụng vic nghiờn cu khoa hc 8ó tin hnh,
cỏc s liu nghiờn cu khoa hc hoc s liu thc nghim.

65- Ni dung phn
MT LUN trong
LVTN?

66- Trỡnh by LVTN?

- Phn bn lun phi ctrong quỏ trỡnh nghiờn cu ca 8 ti lun vxi kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi khỏc thụng qua cỏc ti
liu tham kho
- Túm tt cỏc kt lun chớnh ca tng phn/ tng chng trong ni
dung lun v- Tr li 8ỳng v 8 cỏc yờu cu ca Nhim v LVTN (8ó 8 xut
v"8u LVTN)
- Soaùn thaỷo vaờn baỷn
- Tiu mc trong LVTN
- bng biu, hỡnh v, phng trỡnh

67- Son tho v(trong trỡnh by

-

Lun vuch s, khụng 8c ty xúa, cú 8ỏnh s trang, 8ỏnh s bng

Ngun: Slides BG & cỏc ti liu Internet, Seminars, SGK khỏc

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

bi吋u, hình v胤, 8欝 th鵜.

LVTN)?

68- Ti吋u m映c trong
LVTN?

-20-

-

Lu壱n ve叡 ch英 13 c栄a h羽 so衣n th違o Winword ho員c t逢挨ng 8逢挨ng; m壱t
8瓜 ch英 bình th逢運ng, không 8逢嬰c nén ho員c kéo dãn kho違ng
cách gi英a các ch英;

-

dãn dòng 8員t 荏 ch院"8瓜 1,5 lines;

-

n隠 trên 3 cm;

-

n隠 d逢噂i 3 cm;

-

n隠 trái 3 cm;

-

n隠 ph違i 2 cm.

-

U嘘 trang 8逢嬰c 8ánh 荏 gi英a, phía trên 8亥u m厩i trang gi医y.

1. Các ti吋u m映c c栄a lu壱n vnhóm ch英 s嘘, nhi隠u nh医t g欝m b嘘n ch英 s嘘 v噂i s嘘 th泳 nh医t ch雨 s嘘
ch逢挨ng (ví d映: 4.1.2.1 ch雨 ti吋u m映c 1 nhóm ti吋u m映c 2 m映c 1
ch逢挨ng 4).
2. V衣i m厩i nhóm ti吋u m映c ph違i có ít nh医t hai ti吋u m映c (không th吋
có ti吋u m映c 2.1.1 mà không có ti吋u m映c 2.1.2 ti院p theo).

69- B違ng bi吋u, hình v胤,
ph逢挨ng trình trong
LVTN?

70- Tài li羽u tham kh違o
và cách trích d磯n
trong LVTN?Vi羽c 8ánh s嘘 b違ng bi吋u, hình v胤, ph逢挨ng trình ph違i g逸n v噂i s嘘
ch逢挨ng; ví d映 Hình 3.4 có ngh a là hình th泳 4 trong Ch逢挨ng 3.O丑i 8欝 th鵜, b違ng bi吋u l医y t瑛 các ngu欝n khác ph違i 8逢嬰c trích
f磯n 8亥y 8栄, ví d映 “Ngu欝n : B瓜 Tài nguyên & Môi tr逢運ng,
2006”.Ngu欝n 8逢嬰c trích d磯n ph違i 8逢嬰c li羽t kê chính xác trong danh
o映c Tài li羽u tham kh違o.A亥u 8隠 c栄a b違ng bi吋u ghi phía trên b違ng, 8亥u 8隠 c栄a hình v胤
ghi phía d逢噂i hình.Thông th逢運ng, nh英ng b違ng và hình ph違i 8i li隠n v噂i ph亥n n瓜i
dung 8隠 c壱p.

o O丑i ý ki院n, khái ni羽m có ý ngh a, mang tích ch医t g嬰i ý không
ph違i c栄a riêng tác gi違 và m丑i tham kh違o khác ph違i 8逢嬰c trích
f磯n và ch雨 rõ ngu欝n trong danh m映c Tài li羽u tham kh違o c栄a
lu壱n vo Vi羽c trích d磯n là theo s嘘 th泳 t詠 c栄a tài li羽u 荏 danh m映c Tài li羽u
tham kh違o và 8逢嬰c 8員t trong ngo員c vuông, khi c亥n có c違 s嘘
trang, ví d映 [15, tr. 314 -315].
o A嘘i v噂i ph亥n 8逢嬰c trích d磯n t瑛 nhi隠u tài li羽u khác nhau, s嘘 c栄a
v瑛ng tài li羽u 8逢嬰c 8員t 8瓜c l壱p trong t瑛ng ngo員c vuông, theo
th泳 t詠 t
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-21-

Ch逢挨ng 5: TH衛C HÀNH NGH陰 NGHI烏P

71. A員t v医n 8隠 v隠 th詠c
hành ngh隠 nghi羽p?

72. Nhi羽m v映 c栄a SV
khi 8i th詠c t壱p?

73- Khuôn kh鰻 c栄a SV
v衣i nhà máy/c挨 s荏
th詠c t壱p?

74- Cách ti院n hành
th詠c t壱p c栄a SV t衣i
các 8挨n v鵜 th詠c t壱p

1. Th詠c t壱p c栄a sinh viên t衣i xí nghi羽p 8逢嬰c coi nh逢 là m瓜t ph亥n
e栄a ch逢挨ng trình 8ào t衣o.
2. Cho phép sinh viên t詠 tr逸c nghi羽m mình b茨ng s詠"8o l逢運ng nn詠c và kh違 nth詠c t壱p - AVTT (Cty, XN, nhà máy) yêu c亥u.
3. Th運i gian th詠c t壱p này giúp cho sinh viên hi吋u bi院t và b逸t 8亥u
i逸n bó v噂i xí nghi羽p, nh壱n th泳c 8逢嬰c vai trò c栄a mình 8嘘i v噂i
AVTT (xí nghi羽p).
1. Chu育n b鵜 c栄a sinh viên tr逢噂c khi 8i th詠c t壱p
- Nghiên c泳u các thông tin v隠 xí nghi羽p và tình hình h丑at 8瓜ng
e栄a xí nghi羽p.
- Xác 8鵜nh nhi羽m v映 c栄a mình ph違i th詠c hi羽n trong th運i gian
th詠c t壱p t衣i xí nghi羽p.
2. Th運i gian l逢u l衣i trong xí nghi羽p
- H瓜i nh壱p vào môi tr逢運ng công nghi羽p: tìm hi吋u và hòa mình
vào h丑at 8瓜ng c栄a xí nghi羽p.
- Th詠c hi羽n nhi羽m v映"8逢嬰c giao do giáo viên và cán b瓜 h逢噂ng
f磯n giao.
1. Xí nghi羽p ti院p nh壱n sinh viên và giao cho m瓜t ng逢運i h逢噂ng
f磯n. H丑 là k悦 s逢, cán b瓜 k悦 thu壱t hay chuyên viên cao c医p;
2. Ng逢運i h逢噂ng d磯n giúp cho sinh viên h瓜i nh壱p d宇 dàng vào xí
nghi羽p, h丑 cung c医p nh英ng thông tin, 8員c tính khoa h丑c k悦
thu壱t, theo dõi và 8ánh giá công vi羽c c栄a sinh viên.
3. D瓜 môn s胤 c穎 m瓜t giáo viên th逢運ng xuyên theo dõi sinh viên
th詠c t壱p 荏 xí nghi羽p.
4. Vi羽c th詠c t壱p này không nh英ng cho phép SV tliên h羽 v噂i xí nghi羽p, mà nó còn t衣o ra s詠"8ánh giá các thành
tích 8亥u tiên và kh違 n5. Trong tr逢運ng h嬰p g員p khó kh8k隠u ki羽n v壱t ch医t v.v… sinh viên có th吋"8隠 ngh鵜 các bu鰻i g員p
i叡 v噂i giáo viên h逢噂ng d磯n 8吋 tìm ra s詠 giúp 8叡 c亥n thi院t.
6. P院u vi羽c th詠c t壱p ti院n tri吋n ch壱m c亥n có k院 h丑ach nhanh
chóng b鰻 sung t泳c th運i sinh viên ph違i báo cáo l衣i và xin ý ki院n
e栄a cán b瓜 nhà máy và giáo viên h逢噂ng d磯n.
7. Các bu鰻i g員p g叡 này có th吋 có nh英ng m映c tiêu khác nhau và
liên quan 8院n 8隠 tài 8逢嬰c giao:
+ N院u 8隠 tài quá r瓜ng, c亥n ph違i gi噂i h衣n nó.
+ N院u 8隠 tài quá m挨 h欝, c亥n ph違i xác 8鵜nh c映 th吋 chính xác.
+ Các khó kh+ C亥n giúp 8叡 thêm v医n 8隠 gì?
+ C亥n gi違i thích nh英ng k院t qu違 nh壱n 8逢嬰c và vi羽c khai thác
chúng ra sao?
+ Nh英ng thông tin 8衣t 8逢嬰c có ý ngh a gì? Aã 8衣t 8逢嬰c yêu
e亥u 8員t ra ch逢a?
+ K院 h丑ach s胤 báo cáo ra sao?
+ Có th吋"8隠 ngh鵜 th亥y g嬰i ý 8隠 tài lu壱n án t嘘t nghi羽p (n院u là
8嬰t th詠c t壱p t嘘t nghi羽p) 8吋 tìm hi吋u thêm t衣i nhà máy.
1. Phân tích nhi羽m v映 và b嘘i c違nh c栄a 8嬰t th詠c t壱p.
2. Tìm hi吋u quá trình hình thành và phát tri吋n c栄a xí nghi羽p.
3. Tìm hi吋u s挨" 8欝 t鰻 ch泳c và trình 8瓜 n
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

*AVTT)- xí
nghi羽p/c挨 s荏/ nhà
mày/ công ty?

75- Các ph逢挨ng ti羽n
làm vi羽c c栄a SV t衣i
các AVTT?

76- S詠 c亥n thi院t c栄a
o瓜t báo cáo th詠c t壱p
(BCTT)?

77- N瓜i dung c栄a
BCTT?

-22-

nghi羽p.
Tìm hi吋u các m嘘i quan h羽 và t亥m h丑at 8瓜ng c栄a xí nghi羽p.
Tìm hi吋u s違n ph育m c栄a xí nghi羽p.
Tìm hi吋u các thi院t b鵜 c栄a xí nghi羽p.
N壱p k院 h丑ach, ph逢挨ng pháp và l鵜ch trình th詠c hi羽n theo nhi羽m
x映"8逢嬰c giao.
8. Ti院n hành nghiên và 8隠 xu医t các gi違i pháp cho các v医n 8隠:tìm
hi吋u các thi院t b鵜, các b違n v胤, s挨"8欝…;
9. Ti院n hành th詠c hi羽n các thí nghi羽m (n院u 8ó 8隠 tài nghiên c泳u).
V瑛"8ó phân tích, gi違i thích 8ánh giá các k院t qu違"8衣t 8逢嬰c.
10. V壱p s詠 làm cán b瓜 k悦 thu壱t.
11. Ti院n hành ghi nh壱t ký 8隠u 8員n.
12. Ki吋m tra l衣i toàn b瓜 các h丑at 8瓜ng xem có 8衣t 8逢嬰c nh逢 các
o映c tiêu c栄a 8嬰t th詠c t壱p 8隠 ra hay không?
1. Tài li羽u và thông tin: bao g欝m: các tác ph育m, t衣p chí, tài li羽u
m悦 thu壱t (thuy院t minh, b違n v胤, s挨"8欝, lý l鵜ch máy…), tài li羽u
nghe nhìn 荏 m瓜t th逢 vi羽n, m瓜t trung tâm t逢 li羽u hay 荏 phòng
m悦 thu壱t c栄a xí nghi羽p.
2. Các bu鰻i th違o lu壱n: v噂i các cán b瓜 k悦 thu壱t c栄a AVTT 8吋 thu
th壱p thông tin nh茨m th詠c hi羽n 8隠 tài c栄a mình.
3. Tham d詠 các bu鰻i h丑p c栄a AVTT: n院u 8逢嬰c tham gia các
cu瓜c h丑p c栄a xí nghi羽p thì ghi chép 8亥y 8栄 và phân tích n瓜i
dung bu鰻i h丑p.
1. M院t qu違: Báo cáo th詠c t壱p chính là k院t qu違 nh英ng x穎 lý t嘘t các
u嘘 li羽u, t逢 li羽u 8ã thu nh壱p trong quá trình TT t衣i xí nghi羽p…
2. Nhi羽m v映: Cho phép SV ch泳ng t臼 r茨ng mình có hoàn thành
nhi羽m v映 mà nhà tr逢運ng và XN giao phó cho mình không?
3. Aánh giá: GV c栄a b瓜 môn 8ánh giá các ph亥n gi違ng d衣y lý
thuy院t và th詠c hành c栄a mình thông qua vi羽c 泳ng d映ng c栄a SV
trong 8嬰t th詠c t壱p t衣i xí nghi羽p.
4. U穎 d映ng: Xí nghi羽p có th吋 s胤 nghiên c泳u s穎 d映ng các k院t qu違
mà trong quá trình th詠c t壱p sinh viên 8ã gi違i quy院t.
5. Các sinh viên khóa ti院p theo s胤 tham kh違o các báo cáo này
nh茨m tìm ki院m 荏"8ó m瓜t s嘘 t逢 li羽u c亥n thi院t ph映c v映 cho các
nghiên c泳u c栄a mình.
6. Aóng góp trao 8鰻i trong bu鰻i b違o v羽 làm cho nh英ng 8k隠u hi吋u
sai, nh英ng l運i chú d磯n không 8úng, s詠 tham kh違o các tài li羽u
th詠c hi羽n không nghiêm túc s胤"8逢嬰c ch雨 ra và phê phán.
7. Giúp m厩i sinh viên ý th泳c 8逢嬰c nh英ng v医n 8隠"8員t ra và khuy院n
khích sinh viên tìm 8詠挨c m瓜t ph逢挨ng pháp nghiên c泳u nghiêm
túc và có hi羽u qu違 h挨n…
1. Không có m瓜t bài m磯u nào 8逢嬰c s穎 d映ng chung c違, bài báo
cáo t嘘t nh医t là bài báo cáo 8逢嬰c trình bày rõ ràng, 8亥y 8栄, theo
các tiêu chí sau:
- P瓜i dung c栄a báo cáo là nh英ng ch医t li羽u góp nh員t trong
su嘘t quá trình th詠c t壱p theo nhi羽m v映"8隠 tài 8逢嬰c giao.
- Nh英ng 8隠 x逢噂ng c栄a sinh viên trong quá trình th詠c t壱p
8逢嬰c ng逢運i h逢噂ng d磯n 8欝ng ý.
2. A吋 vi羽c 8丑c và tham kh違o vth違o báo cáo c亥n tuân th栄 các quy 8鵜nh chung.
3. Th逢運ng m瓜t bài báo cáo th詠c t壱p bao g欝m:
- O映c l映c
4.
5.
6.
7.

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-23-

N運i nói 8亥u
Gi噂i thi羽u(d磯n nh壱p)
Thân bài báo cáo 8逢嬰c chia nh臼 làm nhi隠u ch逢挨ng,
ph亥n theo các k院t qu違"8衣t 8逢嬰c
- M院t lu壱n.
- Tài li羽u tham kh違o
- Ph亥n ph映 l映c.
- Có th吋 có ho員c không có ph亥n h欝 s挨 hình 違nh minh h丑a
X O映c l映c tóm t逸t ch雨 ra tên các ph亥n, các ch逢挨ng, m映c,8丑an…
có 8ánh s嘘 trang chính xác 8吋 theo dõi.
X O映c l映c 8逢嬰c 8員t 8亥u các báo cáo cho phép 8瓜c gi違 tham
kh違o 8吋 tìm ra t瑛"8ó nh英ng thông tin mà h丑 c亥n nghiên c泳u.
N運i nói 8亥u
- Là nh英ng gi噂i thi羽u t鰻ng quan v隠 công vi羽c: b衣n s胤 ch泳ng
minh r茨ng b衣n có kh違 ngi違i quy院t.
- Xác 8鵜nh các gi噂i h衣n 8隠 tài m瓜t cách chính xác;
- E亥n nh医n m衣nh nh英ng h衣n ch院 c栄a các k院t qu違 nh壱n 8逢嬰c
- Cu嘘i cùng, thêm vào l運i cám 挨n nh英ng ai 8ã giúp 8叡 b衣n trong
quá trình th詠c t壱p.
Gi噂i thi羽u
- Xác 8鵜nh rõ ràng 8嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u và trình bày nh英ng d英
li羽u 8員c bi羽t.
- Bày t臼 nh英ng m映c 8ích mà ta 8隠 ngh鵜 c亥n 8衣t 8院n
- Thông báo v逸n t逸t b嘘 c映c 8吋"8丑c gi違 theo dõi m瓜t cách d宇 dàng
ti院n trình công vi羽c.
X Ph亥n gi噂i thi羽u v隠 xí nghi羽p: t衣o nên ch逢挨ng 8亥u tiên v逸n
v逸t (t瑛 3 8院n 5 trang) và trình bày rõ ràng.
X Ph逢挨ng pháp lu壱n:
X Các k院t qu違 và 泳ng d映ng
X Các 8隠 ngh鵜 t衣m th運i
M院t lu壱n
- Trình bày l衣i nh英ng k院t qu違 chính, các gi違i pháp… 8衣t 8逢嬰c
- Có th吋 nh逸c l衣i k院t qu違 chính c栄a m瓜t s嘘 ch逢挨ng, t亥m nhìn hay
ph逢挨ng pháp gi違i quy院t.
- Ch泳ng minh r茨ng có m瓜t s詠 thích 泳ng gi英a các m映c 8ích 8逢嬰c
8員t ra b荏i xí nghi羽p và nh英ng k院t qu違 nh壱n 8逢嬰c trong th詠c t壱p.
- F詠 ki院n nh英ng tri吋n v丑ng c栄a s詠 phát tri吋n sau này c栄a 8隠 tài.
Tài li羽u tham kh違o
- Ph違i rõ ràng và ch雨 ghi l衣i các t詠a 8隠 có liên quan 8逢嬰c tham
kh違o trong báo cáo.
- A嘘i v噂i sách: tên, h丑 tác gi違, t詠a 8隠 tác ph育m, n挨i xu医t b違n,
nhà xu医t b違n, n- A嘘i v噂i bài t衣p chí: tên, h丑 tác gi違, t詠a 8隠 chính xác c栄a bài,
tên c栄a t衣p chí, ngày và s嘘 c栄a t衣p chí, trang c栄a bài báo.
- A吋 ch雨 các tài li羽u tham kh違o trong báo cáo th逢運ng ghi b茨ng
u嘘 th泳 t詠 vào gi英a d医u móc […].
Ph亥n ph映 l映c
- V医t c違 tài li羽u ch泳a nh英ng thông tin b鰻 sung, các l逢u ý k悦
thu壱t, bi吋u 8欝 s違n xu医t…
- V医t c違 tài li羽u quan tr丑ng ph違i 8逢嬰c tham kh違o nhi隠u l亥n trong
khi th詠c hi羽n v-

78- N瓜i dung c栄a ph亥n
O影C L影C ?

79- Nôi dung c栄a L云I
NÓI A井U?

80- N瓜i dung c栄a ph亥n
GI閏I THI烏U?

81- N瓜i dung c栄a các
CH姶愛NG khác?

82- N瓜i dung c栄a ph亥n
M蔭T LU一N?

82- N瓜i dung c栄a ph亥n
TÀI LI烏U THAM
KH謂O?

83- N瓜i dung ph亥n
PH影 L影C?

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-24-

V医t c違 các tài li羽u liên quan 8院n chuyên môn v隠 m瓜t câu h臼i.
V医t c違 tài li羽u dài: h逢噂ng d磯n bu鰻i th違o lu壱n, chu厩i các b違ng
bi吋u, ch逢挨ng trình tin h丑c, chi ti院t v隠 l逸p ráp 8k羽n t穎…
- V医t c違 ph映 l映c ph違i 8逢嬰c s穎 d映ng và thông báo trong ve栄a báo cáo.
84- Trình bày & b違o v羽 SV s胤 trình bày & b違o v羽 BCTT c栄a mình tr逢噂c H瓜i 8欝ng bao
i欝m các GV c栄a b瓜 môn và có th吋 có 8衣i di羽n c栄a AVTT.
bài BCTT ?
TH云I GIAN : Vi羽c trình bày 8逢嬰c kéo dài trong kh臼ang 30 phút
bao g嘘m ba giai 8丑an:
X Ph亥n trình bày c栄a sinh viên kéo dài t嘘i 8a 10 8院n 15 phút.
X Tr違 l運i các câu h臼i c栄a h瓜i 8欝ng, kéo dài t瑛 10 8院n 15 phút.
X Vi羽c 8ánh giá c栄a h瓜i 8欝ng (không có m員t c栄a SV) 5 phút
TRÌNH T衛 TH衛C HI烏N:
1. Gi噂i thi羽u xí nghi羽p
2. Xác 8鵜nh rõ ràng công vi羽c mà GV và AVTT giao phó và
nh英ng gi噂i h衣n mang l衣i trong quá trình th詠c t壱p.
3. Gi噂i thi羽u bi羽n pháp, ph逢挨ng pháp ti院p c壱n, cách th泳c ti院n
hành 8吋 th詠c hi羽n 8隠 tài, các khó khch泳ng minh cách nào 8吋 có th吋 v逢嬰t qua nó.
4. M院t qu違 chính và phân tích s詠"8衣t 8逢嬰c có th臼a mãn m映c
tiêu hay không. N院u có s詠 sai l羽ch, gi違i thích vì sao?
5. M院t lu壱n, nh英ng 8óng góp và nh英ng h衣n ch院 c栄a vi羽c th詠c
v壱p, ki院n ngh鵜.
- Còn g丑i là Lu壱n án t嘘t nghi羽p;
85- Lu壱n vnghi羽p (LVTN) c栄a - Là công trình k悦 thu壱t có giá tr鵜"8亥u tiên c栄a ng逢運i k悦 s逢:
X Sau 4 nSV?
SV ph違i suy ngh tham kh違o các sách v荏, tài li羽u liên quan
thi院t b鵜 máy móc… t瑛 th詠c t院"8吋 hình thành ph逢挨ng án và k院
j丑ach th詠c hi羽n nó.
X GVHD s胤 xác 8鵜nh h逢噂ng 8i 8úng 8逸n và ch雨 d磯n SV tìm hi吋u
các ph逢挨ng pháp c亥n thi院t 8吋 gi違i quy院t v医n 8隠.
X D違n thân SV ph違i v壱n d映ng các ki院n th泳c lý thuy院t 8ã h丑c
trong các n8吋 gi違i quy院t 8隠 tài trong th運i gian t瑛 12-15 tu亥n.
X SV ph違i l壱p 8隠 c逢挨ng và ti院n 8瓜, k院 h丑ach th詠c hi羽n lu壱n án
v嘘t nghi羽p trình cho GVHD 8吋 th嘘ng nh医t n瓜i dung k院 ho衣ch
và ch雨 d磯n nh英ng v医n 8隠 c亥n thi院t trong quá trình làm lu壱n án.
X D瓜 môn s胤 ki吋m tra ti院n 8瓜 th詠c hi羽n lu壱n án c栄a SV vào gi英a
th運i gian th詠c hi羽n lu壱n án,
X P院u công vi羽c c栄a SV 8逢嬰c hòan thành t瑛 50% kh嘘i l逢嬰ng tr荏
lên thì các SV 8ó s胤"8逢嬰c ti院p t映c th詠c hi羽n, N院u kh嘘i l逢嬰ng
hòan thành ch逢a t噂i 50% h丑hòan thành b瓜 môn s胤 có quy院t 8鵜nh cho SV 8ó ti院p t映c th詠c
hi羽n ho員c 8ình ch雨 vi羽c th詠c hi羽n lu壱n vTh詠c hi羽n lu壱n án t嘘t nghi羽p: 8ây là giai 8丑an SV b逸t 8亥u t壱p s詠
86- Trách nhi羽m c栄a
gi違i quy院t công vi羽c 8瓜c l壱p mang tính sáng t衣o.
SV khi th詠c hi羽n
- SV ph違i tri吋n khai LVTN theo k院 h丑ach: phân tích, l詠a ch丑n
LVTN?
ph逢挨ng án, ph逢挨ng pháp nghiên c泳u cho 8隠 tài.
- Quá trình th詠c hi羽n LVTN, SV ph違i th逢運ng xuyên g員p g叡
GVHD 8吋 báo cáo và thông qua các k院t qu違 th詠c hi羽n t瑛ng
giai 8丑an và xác 8鵜nh các h逢噂ng 8i t噂i 8úng 8逸n theo m映c tiêu.
- Lu壱n án 8逢嬰c ti院n hành vi院t và hoàn thành theo dàn bài nh逢
-

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ƠN TeP TĨM TgT Bài giVng Mơn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-25-

báo cáo th詠c t壱p trong ph亥n tr逢噂c.
U詠 chu育n b鵜 và b違o v羽 LVTN c ng 8逢嬰c ti院n hành trình t詠 nh逢
vi羽c chu育n b鵜 báo cáo th詠c t壱p t嘘t nghi羽p.
- Q trình b違o v羽 LVTN u c亥u cao h挨n v隠 nh壱n th泳c, tính
v鰻ng h嬰p, s詠 sáng t衣o, tính khoa h丑c, tính th詠c ti宇n c栄a các 8隠
tài.
- SV ph違i th吋 hi羽n 8逢嬰c mình là m瓜t k悦 s逢 trong t逢挨ng lai, m瓜t
cán b瓜 k悦 thu壱t có s詠 hi吋u bi院t sâu và r瓜ng v隠"8隠 tài mình 8ã
nghiên c泳u và th詠c hi羽n
- So衣n th違o v- Ti吋u m映c
- B違ng, bi吋u, hình v胤, ph逢挨ng trình
Soạn thảo văn bản
- Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc,
sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số
bảng biểu, hình vẽ, đồ thò.
- Luận văn sử dụng chữ Tiomes New Roman cỡ chữ 13 của
hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình
thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa
các chữ;
- dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3 cm;
lề trái 3 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía
trên đầu mỗi trang giấy.
Tiểu mục
X Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số
thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số
thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1
nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).
X Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục,
(nghóa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu
mục 2.1.2 tiếp theo).
- Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với
số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghóa là hình thứ 4 trong
Chương 3.
- Mọi đồ thò, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích
dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn : Bộ Tài nguyên & Môi trường,
2006”.
- Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh
mục Tài liệu tham khảo.
- Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình
vẽ ghi phía dưới hình.
- Thông thường, những bảng và hình phải đi liền với phần nội
dung đề cập.
Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
- Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghóa, mang tích chất gợi ý
không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải
được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham
-

87- Trình bày m瓜t
LVTN?
88- Cách so衣n th違o vd違n trong LVTN?

89- Cách trình bày
Ti吋u m映c trong
LVTN?

88- Cách trình bày
D違ng, bi吋u, hình v胤,
ph逢挨ng trình trong
LVTN?

89- Cách trình bày Tài
li羽u tham kh違o &
cáh trích d磯n trong
LVTN?

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ƠN TeP TĨM TgT Bài giVng Mơn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-

-

PH井N B蔚 SUNG:
90. Các b逢噂c chu育n b鵜
thuy院t trình?

91- u c亥u 8嘘i v噂i
ng逢運i thuy院t trình?

92- Sáu (6) b逢噂c qu違n
lý th運i gian hi羽u
qu違?

-26-

khảo của luận văn.
Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài
liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả
số trang, ví dụ [15, tr.314 -315].
Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số
của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông,
theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42].

4. E亥n vi院t ra gi医y nh英ng n瓜i dung chính c栄a bài nói.
5. V壱p luy羽n thuy院t trình th壱t nghiêm túc: th穎 thuy院t trình khơng
nhìn vào b違n th違o.
6. E亥n chu育n b鵜 tr逢噂c các câu h臼i có kh違 n7. V壱p d嬰t thuy院t trình nên có ng逢運i nghe 8吋 góp ý. N院u khơng có
ng逢運i nghe c亥n th穎 tr逢噂c g逢挨ng. M映c 8ích: nh壱n bi院t ngay
nh英ng 逢u, khuy院t 8k吋m khi thuy院t trình.
8. E嘘 g逸ng 8逢a nh英ng ví d映 th詠c t院 liên quan 8院n ng逢運i nghe vào
bài thuy院t trình 8吋 d宇 thuy院t ph映c.
1. Có chun mơn t嘘t, thơng tin v隠 l nh v詠c mình 8ang trình bày.
2. Có kh違 n3. Bi院t t壱n d映ng m丑i th運i gian trong lúc thuy院t trình.
4. i m逸t ph違i quan sát nhi隠u h逢噂ng.
5. Chú ý l逸ng nghe nh英ng ti院ng 8瓜ng 荏 khán phòng, 8員c bi羽t
ti院ng nói chuy羽n ng逢運i nghe 8吋 có cách ph違n 泳ng phù h嬰p.
6. Khơng nói l逸p, nói ng丑ng.
7. Ngơn ng英 c挨 th吋: nghiêm túc, tho違i mái, phù h嬰p.
1. Xác 8鵜nh m映c tiêu
2. Li羽t kê nh英ng vi羽c ph違i làm
3. 姶噂c tính th運i gian c亥n thi院t
4. Cân nh逸c m泳c 8瓜"逢u tiên
5. Quy院t 8鵜nh th詠c hi羽n
6. Lên l鵜ch trình th詠c hi羽n

O瓜t s嘘 ví d映 minh h丑a v隠 Tài li羽u tham kh違o:
Ti院ng Vi羽t:
1. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến
– Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
2. Nguyễn Thò A (1996), Đánh giá tải lượng ô nhiễm từ các làng bè nuôi cá trên sông Hậu
Giang, Luận văn thạc só khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp
Việt Nam, Hà Nội.
-----------------------------------------------Ti院ng Anh:
31. Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum
L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
32. Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing.

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-27-

BÀI A窺C THÊM

4.3- K駅 N;NG AK陰U HÀNH CU浦C H窺P
4.3.1- T鰻ng quan v隠 h瓜i h丑p
a/ Khái ni羽m cu瓜c j丑p:
+ H丑p là m瓜t s詠 t壱p h嬰p nhân l詠c (t瑛 2 ng逢運i tr荏 lên) 8吋 trao 8鰻i/th違o lu壱n các v医n 8隠 chuyên
môn và h逢噂ng 8院n các m映c tiêu c映 th吋.
+ H丑p là m瓜t hình th泳c giao ti院p. Aó là m瓜t nhóm ng逢運i t壱p trung nhau l衣i v噂i m映c 8ích 8吋
th違o lu壱n, tranh cãi ho員c quy院t 8鵜nh. Vì m瓜t cu瓜c h丑p th逢運ng liên quan 8院n nhi隠u ng逢運i,
nên th逢運ng khác nhau v隠 ý ki院n và có th吋 gây nên các v医n 8隠.
+ Có hai lo衣i cu瓜c h丑p: j丑p chính th泳c và không chính th泳c.
b/ O映c 8ích cu瓜c j丑p:
1- Z穎 lý và trao 8鰻i thông tin: chia s飲 thông tin; “gi違i mã” thông tin 8亥y 8栄 và chính xác;
phá v叡 hàng rào ng2- Xác 8鵜nh & gi違i quy院t v医n 8隠: các v医n 8隠 trong tác nghiêp; ho衣ch 8鵜nh chi院n l逢嬰c; 8鵜nh
j逢噂ng cho các suy ngh và quan 8k吋m c栄a nhân viên d逢噂i quy隠n; ho衣ch 8鵜nh k院 ho衣ch
tháng, quý hay n3- Aánh giá ho衣t 8瓜ng c映 th吋 c栄a t鰻 ch泳c: nh壱n 8鵜nh tình hình ho衣t 8瓜ng (s違n xu医t- kinh
doanh; d衣y-h丑c; t逢 v医n-d鵜ch v映…);các bài h丑c kinh nghi羽m trong quá kh泳 t瑛"8ó rút ra
8k吋m m衣nh & 8k吋m y院u, các c挨 h瓜i & thách th泳c; có cái nhìn t鰻ng th吋 v隠 nh英ng gì 8逢嬰c
và ch逢a 8逢嬰c.
c/ Các lo衣i công vi羽c cho m瓜t bu鰻i h丑p
1- Trao 8鰻i thông tin.
2- Sáng t衣o và phát tri吋n các ý t逢荏ng.
3- Quy院t 8鵜nh, gi違i quy院t v医n 8隠.
4- U益 thác công vi羽c.
5- Chia s飲 công vi羽c trách nhi羽m.
6- Thuy院t ph映c, thu hút ng逢運i khác.
7- Gây c違m tình.
8- Thi院t l壱p duy trì m嘘i quan h羽 trong 8挨n v鵜
9- Tham v医n bàn b衣c.
d/ O瓜t cu瓜c h丑p thành công khi th臼a mãn 8逢嬰c các y院u t嘘 sau:
1- B逸t 8亥u và k院t thúc 8úng gi運
2- A鵜nh rõ th運i gian t瑛ng v医n 8隠 trong cu瓜c h丑p
3- A亥y 8栄 thành viên tham d詠 và tham gia cu瓜c h丑p
4- Gi違i quy院t 8逢嬰c các v医n 8隠"8員t ra
5- K院t qu違"8逢嬰c tri吋n khai thành k院 ho衣ch hành 8瓜ng và có s詠 giám sát…
Nguげn:
Làm th院 nào 8吋 8i隠u hành cu瓜c j丑p trong doanh nghi羽p cách hi羽u qu違?
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=649;
Các hình th泳c h瓜i h丑p chttp://tailieu.vn/xem-tai-lieu/cac-hinh-thuc-hoi-hop-can-ban.286151.html

4.3.2- Chu育n b鵜 cu瓜c h丑p:
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-28-

a/ Xác 8鵜nh/n逸m v英ng các y院u t嘘 c亥n thi院t cho m瓜t cu瓜c h丑p:
1- Tính c亥n thi院t: Xác 8鵜nh xem li羽u nh英ng ho衣t 8瓜ng khác có th吋 s胤 phù h嬰p h挨n không,
hay nh医t thi院t ph違i t鰻 ch泳c các cu瓜c h丑p bàn. Aã có không ít cu瓜c h丑p vô b鰻"8逢嬰c tri羽u t壱p,
trong khi ch雨 m瓜t vài cu瓜c 8k羽n tho衣i, trao 8鰻i email, hay g員p g叡 tr詠c ti院p s胤 hi羽u qu違 h挨n
t医t nhi隠u.
2- Ch栄"8隠 tr丑ng tâm và hình th泳c th違o lu壱n: Xác 8鵜nh các ch栄"8隠 tr丑ng tâm và hình th泳c
th違o lu壱n t嘘t nh医t c栄a m厩i cá nhân. B衣n c亥n hi吋u rõ mình mu嘘n 8衣t 8逢嬰c 8k隠u gì thông qua
nh英ng th違o lu壱n này.
3- M映c tiêu và k院t qu違 mong 8嬰i: Xác 8鵜nh rõ nh英ng m映c tiêu và k院t qu違 mong 8嬰i. B衣n
e亥n bi院t chính xác mình 8ang c嘘 g逸ng 8衣t 8逢嬰c 8k隠u gì thông qua cu瓜c h丑p.
4- Th運i gian:"姶噂c l逢嬰ng th運i gian cho cu瓜c h丑p. Nh英ng ng逢運i tham gia c亥n bi院t th運i l逢嬰ng
cu瓜c h丑p 8吋 lên k院 ho衣ch công vi羽c cho phù h嬰p.
5- Tiêu chu育n cho k院t qu違 cu瓜c h丑p: Sau khi h丑p xong, có b医t k tiêu chu育n nào ho員c c挨
ch院"8吋 xác 8鵜nh có hay chb/ TR姶閏C- Lên l鵜ch trình cu瓜c h丑p: e亥n lên k院 ho衣ch chi ti院t và c映 th吋:
1- Th運i gian: Tuyên b嘘 th運i 8k吋m b逸t 8亥u và th運i 8k吋m k院t thúc. Th運i gian là vàng b衣c … hãy
lên k院 ho衣ch m瓜t cách sáng su嘘t!
2- A鵜a 8k吋m: Xác 8鵜nh 8鵜a 8k吋m t鰻 ch泳c cu瓜c h丑p.
3- Danh sách: Lên danh sách nh英ng ng逢運i tham d詠 và khách m運i.
4- Vai trò c栄a nhân s詠 tham d詠: Th嘘ng kê vai trò c栄a nh英ng ng逢運i tham gia cu瓜c h丑p và
nh英ng 8k隠u b衣n mong 8嬰i 荏 h丑. Vi羽c này “b逸t bu瓜c” nh英ng ng逢運i tham d詠 thu th壱p t医t c違
nh英ng thông tin có liên quan mà h丑 c亥n mang t噂i cu瓜c h丑p.
5- N瓜i dung chi ti院t: Chu育n b鵜 cho nh英ng cu瓜c th違o lu壱n 8逢嬰c di宇n ra m瓜t cách có t鰻 ch泳c,
phù h嬰p v噂i m映c tiêu, ch栄"8隠 và 8鵜nh h逢噂ng chung c栄a cu瓜c h丑p.
6- Thông báo: G穎i tr逢噂c l鵜ch trình cho nh英ng ng逢運i tham d詠"8吋 h丑 có th運i gian lên k院 ho衣ch
và chu育n b鵜 cho cu瓜c h丑p.
c/ TRONG -Yêu c亥u m瓜t s嘘 N瓜i dung c映 th吋 trong cu瓜c h丑p:
E亥n phân công ng逢運i ghi chép (l壱p biên b違n cu瓜c h丑p) các 8k吋m chính sau 8ây:
1- Danh sách tham d詠 (có m員t), v逸ng (có/không lý do).
2- N瓜i dung chính: Nh英ng v医n 8隠 nào c亥n 8逢嬰c th違o lu壱n.
3- K院t lu壱n: Nh英ng quy院t 8鵜nh/m映c tiêu chính nào c亥n h逢噂ng t噂i.
4- Ghi nh壱n/phân công các hành 8瓜ng/công vi羽c c映 th吋: Nh英ng ai ph違i hoàn thành nhi羽m v映
8員t ra (lên danh sách các t壱p th吋 và các thành viên bên ngoài); Ngày b逸t 8亥u và ngày k院t
thúc nhi羽m v映; Công vi羽c c映 th吋 h丑 c亥n hoàn thành chính xác là gì.
d/ Yêu c亥u 8嘘i v噂i M映c tiêu cu瓜c h丑p:
1- Cung c医p/trao 8鰻i n瓜i dung thông tin ng逸n g丑n, d吋 hi吋u, chính xác.
2- Có tính logic, h嬰p pháp (theo quy 8鵜nh, khung pháp lý)
3- Th運i gian h嬰p lý.
4- Các trách nhi羽m thi hành c映 th吋.
e/ Yêu c亥u 8嘘i v噂i Nhân s詠 tham d詠- c亥n chu育n b鵜 tr逢噂c m瓜t s嘘 công vi羽c c映 th吋 sau:
1- T嘘i 逢u hóa s嘘 ng逢運i tham d詠 cu瓜c h丑p.
2- K院 ho衣ch s挨 b瓜: c亥n lên k院 ho衣ch s挨 b瓜 c栄a cu瓜c h丑p và th違o lu壱n v噂i các thành viên ch栄
ch嘘t tr逢噂c cu瓜c h丑p.
3- Vu詠/ngh鵜 quy院t/k院t lu壱n… Vì v壱y, hãy chu育n b鵜 nó th壱t c育n th壱n.
4- Phân lo衣i n瓜i dung tài li羽u: c亥n c育n th壱n khi phân lo衣i tài li羽u (tài li羽u nào cho thông tin,
cái nào cho th違o lu壱n, ho員c cái nào cho quy院t 8鵜nh 8吋 mà s詠 quan tr丑ng và th運i gian 8ã
8逢嬰c yêu c亥u, có th吋"8逢嬰c ti院n hành trên m厩i lo衣i
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-29-

f/ Yêu c亥u 8嘘i v噂i Ch栄 t丑a cu瓜c h丑p:
1- Bi院t linh 8瓜ng (c逢挨ng/nhu khi c亥n thi院t): 8瑛ng quá nh医n m衣nh vào vai trò làm ch栄 t丑a c栄a
mình khi 8k隠u hành m瓜t cu瓜c h丑p
2- Nên nghe nhi隠u: Luôn l逸ng nghe, và ch雨 nói khi nào th医y là c亥n thi院t.
3- Aóng vai trò h厩 tr嬰: Vai trò c栄a b衣n là h鰻 tr嬰 nhóm 8吋"8i 8院n m瓜t k院t lu壱n t嘘t nh医t có th吋
ho員c quy院t 8鵜nh trong m瓜t cách có hi羽u qu違 nh医t và d磯n 8院n m瓜t quy院t 8鵜nh ch医p nh壱n
8逢嬰c ho員c m瓜t quy院t 8鵜nh mà 8逢嬰c hi吋u và 8逢嬰c ch医p nh壱n b荏i 8a s嘘.
Nguげn:
Chubn bお cho mじt cuじc hがp.
http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-hoi-hop/166-chuan-bi-cho-mot-cuoc-hop.html

4.3.3- K悦 nPh亥n 1- D逸t 8亥u cu瓜c h丑p.
Ch栄 t丑a c亥n nêu rõ/l逢u ý các yêu c亥u/nguyên t逸c t医t c違 nh英ng ng逢運i tham d詠:
1- M映c tiêu và k院t qu違 mong mu嘘n;
2- Cách th泳c tham gia và giao ti院p trong cu瓜c h丑p;
3- Nh英ng nguyên t逸c c挨 b違n:
- Th運i 8k吋m cu瓜c h丑p d瑛ng l衣i và k院t thúc.
- Cách bàn th違o/trao 8鰻i gi英a các thành viên.
- Cách gi違i quy院t nh英ng mâu thu磯n/xung 8瓜t phát sinh (n院u có);
- Mong mu嘘n 8óng góp t瑛 các thành viên.
- Nh英ng ch栄"8隠 c亥n ph鰻 bi院n r瓜ng rãi ho員c ch雨"8逢嬰c l逢u hành n瓜i b瓜 sau cu瓜c h丑p;
- Th吋 hi羽n tính tôn tr丑ng các ý ki院n, nh壱n 8鵜nh và ch医t v医n c栄a m丑i ng逢運i.
Ph亥n 2- D磯n d逸t cu瓜c h丑p.
a/ Vai trò ng逢運i ch栄 trì:
1- N逸ng nghe và trao 8鰻i/chia s飲: Dành th運i gian 8吋 l逸ng nghe m丑i ng逢運i nói, 8欝ng th運i
trao 8鰻i/chia s飲 v噂i h丑 nh英ng câu chuy羽n 8ó (khi c亥n thi院t). L逸ng nghe c育n th壱n và duy trì
cu瓜c h丑p t壱p trung v隠 các m映c tiêu c栄a nó;
2- Ki吋m soát: A違m b違o r茨ng t医t c違 thành viên hi吋u r茨ng t衣i lúc b逸t 8亥u n瓜i dung nào là 8逢嬰c
th違o lu壱n, v医n 8隠 c亥n gi違i quy院t và các m映c tiêu c亥n ph違i 8衣t 8逢嬰c c栄a cu瓜c h丑p; K院t thúc
các th違o lu壱n dài tr逢噂c khi quá mu瓜n
3- Di宇n gi違i: làm rõ và di宇n gi違i c育n th壱n nh英ng ý ki院n then ch嘘t.
4- Tâm lý/Bi院t khuy院n khích: A隠 ngh鵜 m丑i ng逢運i 8逢a ra quan 8k吋m cá nhân, b違o v羽 nh英ng ý t逢荏ng m噂i; Khuy院n khích

‘ng逢運i m噂i” nói tr逢噂c và sau 8ó là “ng逢運i c ; B飲 gãy s詠 im l員ng”, 8員c bi羽t là khi các thành viên là quá nhút nhát ho員c thù 8鵜ch;
Khuy院n khích ý ki院n t嘘t xuyên qua s詠 xung 8瓜t gi英a các ý t逢荏ng, nh逢ng c亥n tránh và không cho phép các mâu thu育n cá nhân; C育n th壱n
x噂i nh英ng ph違n ánh có tính mâu thu育n (lo衣i tr瑛 nhau, chèn ép nhau...) Tuy nhiên c ng c亥n l逢u ý nh英ng 8隠 ngh鵜/ý ki院n 8嘘i ngh鵜ch
nh逢ng có th吋 là nh英ng c挨 s荏 cho thành công c栄a t逢挨ng lai

5- Bình 8鰯ng:"A違m b違o công b茨ng và c挨 h瓜i bình 8鰯ng cho m丑i thành viên tham gia phát
bi吋u; Không cho phép “ng逢運i c ” làm h衣i “ng逢運i m噂i”. Hãy nh噂 r茨ng t医t c違 là bình 8鰯ng.
6- M悦 nj丑p vào các n瓜i dung 8挨n l飲; A挨n gi違n hóa t医t c違 nh英ng ph泳c t衣p; S穎 d映ng các tóm t逸t và t鰻ng k院t; Nge嘘 g逸ng duy trì s詠 rõ ràng trong khi th違o lu壱n; K院t thúc v噂i m瓜t l運i phát bi吋u tích c詠c.….

7- Hi羽u qu違: V衣i cu嘘i c栄a m厩i n瓜i dung trong ch逢挨ng trình h丑p, ch栄 t丑a c亥n t鰻ng k院t nh英ng
p瓜i dung 8ã 8逢嬰c th違o lu壱n và nh英ng n瓜i dung 8ã 8衣t 8逢嬰c s詠"8欝ng thu壱n;
b/ Trình bày b茨ng Powerpoint ho員c S穎 d映ng bi吋u 8欝 (hình 違nh/s挨"8欝/b違ng s嘘 li羽u…)
minh ho衣.
Ch栄 t丑a nên ghi l衣i nh英ng ý t逢荏ng và l逢u ý trên m瓜t Powerpoint ho員c bi吋u 8欝 minh ho衣 v噂i
vi羽c s穎 d映ng:
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-30-

1. Màu s逸c: các màu sáng và ch英 in 8壱m.
2. Hình 違nh: S穎 d映ng hình 違nh cùng các câu ch英.
3. Ký hi羽u: S穎 d映ng các ký hi羽u (*, @, +…) 8吋 nh医n m衣nh các 8k吋m quan tr丑ng.
4. S嘘 l逢嬰ng t瑛: S穎 d映ng không quá 7 t瑛 trên m瓜t dòng và 7 dòng trên m瓜t bi吋u 8欝.
Ch栄 t丑a c亥n l逢u ý 8thi院t. Vào cu嘘i cu瓜c h丑p, ch栄 t丑a chuy吋n các bi吋u 8欝 này t噂i th逢 ký ghi chép vào biên b違n
cu瓜c h丑p.
c/ Bám sát ch栄"8隠/n瓜i dung/th運i gian cu瓜c h丑p.
Ch栄 t丑a l逢u ý:
1- Câu h臼i m荏:"A逢a ra nh英ng câu h臼i m荏 nh茨m khuy院n khích s詠"8óng góp ý ki院n c栄a m丑i
ng逢運i.
2- Ch栄"8隠: L鵜ch trình và ch栄"8隠 cu瓜c h丑p c亥n h逢噂ng s詠 t壱p trung 8óng góp vào t逢
v逢荏ng/quan 8k吋m/gi違i pháp, ch泳 không ph違i vào nh英ng con ng逢運i.
3- Trình t詠: 遺n 8鵜nh nh英ng b逢噂c ti院p theo trong th運i gian di宇n ra cu瓜c h丑p và 8違m b違o r茨ng
nh英ng hành 8瓜ng này 8隠u 8逢嬰c phân công m瓜t cách c映 th吋.
4- T院 nh鵜: Ch栄 t丑a c亥n bám sát ch栄"8隠 c栄a cu瓜c h丑p 8ã 8隠 ra trong l鵜ch trình. A瑛ng quá l羽ch
j逢噂ng kh臼i nh英ng ch栄"8隠"8ã 8鵜nh hay làm cho nó tr荏 nên ph泳c t衣p …C亥n t院 nh鵜, khéo léo
tránh d壱p t逸t s詠 sáng t衣o hay làm t鰻n th逢挨ng 8院n nh英ng ng逢運i tham d詠 cu瓜c h丑p 8ang 8i
n羽ch h逢噂ng.
d/ Duy trì tr丑ng tâm và ti院n tri吋n c栄a cu瓜c h丑p
1- Thu nh壱n thông tin: L逢u ý thu nh壱n nh英ng thông tin và d英 li羽u t瑛 cu瓜c h丑p. A違m b違o
t茨ng t医t c違 m丑i ng逢運i 8隠u 8ã 8逢嬰c nghe và bi院t nh英ng thông tin 8ó.
2- F磯n d逸t: Ch栄 t丑a nên là ng逢運i d磯n d逸t ti院n trình và 8吋 m丑i ng逢運i tham d詠 ch栄"8瓜ng th詠c
thi n瓜i dung cu瓜c h丑p; S穎 d映ng l鵜ch trình 8吋"8違m b違o cu瓜c h丑p ti院n tri吋n theo 8úng k院
ho衣ch; Ak隠u ch雨nh nh鵜p 8瓜 c栄a cu瓜c h丑p (8育y nhanh/ch壱m l衣i/t衣m ng逢ng/thay 8鰻i h逢噂ng
ti院n tri吋n); A吋 m丑i ng逢運i bi院t r茨ng h丑"8ang 荏 giai 8q衣n nào trong l鵜ch trình cu瓜c h丑p 8ã
8鵜nh
3- A瓜ng viên: Bi吋u l瓜 s詠 c違m kích và 栄ng h瓜 nh英ng 8óng góp mang tính xây d詠ng c栄a m丑i
ng逢運i; S挨 k院t 8鵜nh k nh英ng 8k吋m ch栄 ch嘘t và 8吋 m丑i ng逢運i thông qua; Giúp 8叡 m丑i
ng逢運i 8衣t 8逢嬰c s詠"8欝ng thu壱n và tìm k院t lu壱n.
4- Ki吋m soát: Ch栄 t丑a c亥n ch雨nh lý ch逢挨ng trình h丑p (n院u c亥n) và 8違m b違o r茨ng th運i gian
không b鵜 lãng phí v噂i t瑛ng n瓜i dung h丑p (dùng các bi羽n pháp h衣n ch院 th運i gian th違o lu壱n
ho員c không cho phép các phát bi吋u dài). A違m b違o r茨ng t医t c違 nhân s詠 tham d詠"8隠u 8逢嬰c
th違o lu壱n/trao 8鰻i bình 8鰯ng.
e/ Nguyên t逸c LOAFS v噂i các l運i phê bình:
+ L逸ng nghe (Listen to)
+ Quan sát (Observe)
+ Ch医p nh壱n (Accept)
+ Ch鵜u 8詠ng/C違m nh壱n (Feel)
+ Im l員ng (Shut-Up)
Ph亥n 3- K院t thúc cu瓜c h丑p.
1- T鰻ng k院t: Xem l衣i, hi羽u ch雨nh và thông qua Biên b違n cu瓜c h丑p.
P瓜i dung c挨 b違n c栄a biên b違n cu瓜c h丑p bao g欝m:
+ Th運i gian, ngày, n挨i h丑p và ch栄 to衣 cu瓜c h丑p;
+ Tên c栄a t医t c違 thành viên d詠 h丑p và thành viên v逸ng m員t (cùng v噂i lý do v逸ng m員t);
+ Toàn b瓜 các n瓜i dung th違o lu壱n, ra quy院t 8鵜nh, trách nhi羽m cá nhân cho các nhi羽m v映
8逢嬰c phân công. 雲 ph亥n k院t lu壱n, hãy t鰻ng k院t l衣i nh英ng gì t壱p th吋"8ã làm 8逢嬰c…
+ Th運i 8k吋m k院t thúc h丑p…
Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013


ÔN TeP TÓM TgT Bài giVng Môn hがc: Kふ N;NG GIAO TIwP NGÀNH NGHy

-31-

2- Aánh giá v隠 cu瓜c h丑p:
+ Nh英ng gì 8ã làm 8逢嬰c? Nh英ng gì ch逢a làm 8逢嬰c? Nh英ng gì c亥n c違i thi羽n trong nh英ng
n亥n ti院p theo?
+ Xem xét l衣i nh英ng b逢噂c 8i ti院p theo 8ã 8逢嬰c 医n 8鵜nh, 8違m b違o r茨ng m厩i ng逢運i 8隠u bi院t
rõ nhi羽m v映 c栄a mình.
+ Hãy ch逸c ch逸n r茨ng m丑i ng逢運i 8ang chuy吋n t瑛 “bàn b衣c” sang “hành 8瓜ng”; …
3- Cám 挨n: L鵜ch s詠 c違m 挨n s詠 tham gia và 8óng góp c栄a m丑i ng逢運i trong cu瓜c h丑p.
Ph亥n 4- Sau khi k院t thúc cu瓜c h丑p.
1- I穎i Biên b違n cu瓜c h丑p và các tài li羽u liên quan (n院u c亥n) t噂i t医t c違 nh英ng ng逢運i tham gia
cu瓜c h丑p, c ng nh逢 t噂i nh英ng nhân v壱t quan tr丑ng khác trong t鰻 ch泳c;
2- Chu育n b鵜 th詠c hi羽n và giám sát ti院n trình th詠c hi羽n các b逢噂c 8i ti院p theo.
Nguげn: Akzu hành cuじc hがp.
http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-hoi-hop/165-dieu-hanh-cuoc-hop.html

Nguげn: Slides BG & các tài liうu Internet, Seminars, SGK khác…

hcmut_hdxbao_2012-1013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×