Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap dsp11 chuong7

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ, 2015-2016

Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện - Điện Tử
Bộ Môn Viễn Thông
ooOoo

MÔN: Xử Lý Tín Hiệu - 405109
Ngày: 28/10/2015
Thời gian: 45 Phút (15h00 - 15h45)
Sinh Viên Không Được Phép Sử Dụng Tài Liệu

Họ & Tên: ............................................................ MSSV: .......................... Nhóm: A06
Điểm
Cán Bộ Coi Thi
GV Tổng Hợp Đề
BM Viễn Thông

1. Đề thi này gồm có 4 trang, 3 câu, 10 Điểm. Điểm thi trên 10 sẽ được làm tròn là 10. Sinh viên

làm bài trực tiếp trên đề thi.
2. Sinh viên điền đầy đủ Họ, Tên vào mỗi tờ giấy làm bài.
3. Sinh viên trình bày ngắn gọn.
Bài 1: Cho tín hiệu tương tự 𝑥(𝑡) = 2 cos(2𝜋𝑡) + 3 sin(4𝜋𝑡) với 𝑡 tính theo đơn vị ms, được lấy mẫu ở tần số
𝐹𝑠 để tạo ra tín hiệu rời rạc 𝑥[𝑛], Hình 1a.
𝑥(𝑡)

Bộ lấy mẫu

𝑥[𝑛]

𝑥[𝑛]

Bộ lọc thông

𝑥𝑟 (𝑡)

𝐹𝑠

thấp lý tưởng

(a) Hệ thống xử lý số tín hiệu.

(b) Bộ lọc thông thấp lý tưởng.

Hình 1: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu.
1.1. (1/
đ) Viết biểu thức của phổ tín hiệu 𝑥(𝑡). Vẽ phổ tần số của tín hiệu 𝑥(𝑡)?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1.2. (/
đ) Xác định tần số lấy mẫu nhỏ nhất để tín hiệu sau khi lấy mẫu không bị chồng phổ (aliasing)?
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Họ và Tên SV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/4


1.3. (2 đ) Với 𝐹𝑠 = 3 kHz, xác định tín hiệu rời rạc 𝑥[𝑛]? Vẽ phổ tần số của tín hiệu 𝑥[𝑛] trong khoảng
tần số [-6, 6] kHz?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1.4. Tín hiệu rời rạc 𝑥[𝑛] được truyền qua bộ lọc thông thấp, lý tưởng (Ideal Low Pass filter - Ideal LPF),
Hình 1b, để khôi phục tín hiệu liên tục 𝑥𝑟 (𝑡). Hãy xác định tần số cắt 𝐹𝑐 của bộ lọc để 𝑥𝑟 (𝑡). là một tín
hiệu theo các điều kiện sau:
1.4.1. (/
đ) Là tín hiệu sin đơn tần (có một tần số duy nhất).
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
1.4.2. (/
đ) Là tín hiệu sin đa tần có hai tần số.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Bài 2: Cho hệ thống số LTI nhân quả có mối liên hệ giữa ngõ vào và ngõ ra như sau:
𝑦[𝑛] = 2𝑥[𝑛] + 𝑥[𝑛 − 2]
Nếu ngõ vào của hệ thống là tín hiệu 𝑥[𝑛] có dạng: 𝑥[𝑛] = {1, 2, 0, 1, 3}


Họ và Tên SV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/4


2.1. (/
đ) Xác định các đáp ứng xung ℎ[𝑛]?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2.2. (2 đ) Xác định các giá trị ngõ ra 𝑦[𝑛]?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Bài 3: (2/
đ) Xét tính có Nhớ, Tuyến tính, Bất biến, Nhân quả, và ổn định của hệ thống thời gian rời rạc
được mô tả bằng phương trình mối quan hệ giữa ngõ vào/ngõ ra như sau:
𝑦[𝑛] = 𝑥[2𝑛 + 1]

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Họ và Tên SV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/4


..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Họ và Tên SV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×