Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap bdnldc 1

Mô phỏng máy biến áp một pha

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN
PTN KỸ THUẬT ĐIỆN (103B1)

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Bài 3:

MÔ PHỎNG MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Họ và Tên:..............................................................................................................................
MSSV: ...................................................................................................................................
Nhóm: ...................................Tổ: .........................................................................................
Thời gian thí nghiệm: ............................................................................................................

TP.HCM , THÁNG ...... NĂM 201...
Báo cáo thí nghiệm Máy điện


Page 1


Mô phỏng máy biến áp một pha
 Vẽ đồ thị dòng điện i1, i2’ trong các trường hợp sau:
o MBA lý tưởng , hở mạch thứ cấp, điện áp v1 bằng giá trị đỉnh tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o MBA có xét bão hòa, hở mạch thứ cấp, điện áp v1 bằng giá trị đỉnh tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 2


Mô phỏng máy biến áp một pha
So sánh 2 trường hợp trên:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 Vẽ đồ thị dòng điện i1, i2’ trong các trường hợp sau:
o MBA lý tưởng , hở mạch thứ cấp, điện áp v1 bằng giá trị 0 tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o MBA có xét bão hòa, hở mạch thứ cấp, điện áp v1 bằng giá trị đỉnh tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 3


Mô phỏng máy biến áp một pha
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o Dòng xung kích của MBA có xét bão hòa là gì? Xuất hiện khi nào? Ảnh hưởng của dòng
này đối với máy biến áp.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 4


Mô phỏng máy biến áp một pha
 Vẽ đồ thị dòng điện i1, i2’ lúc xác lập trong trường hợp sau: MBA có xét bảo hòa, hở thứ
cấp, điện áp vào định mức
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Nhận xét về dạng sóng của dòng điện sơ cấp, giải thích:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 Vẽ đồ thị dòng điện i1, i2’ trong trường hợp sau: MBA có xét bảo hòa, ngắn mạch thứ
cấp, điện áp vào định mức
o Điện áp v1 bằng giá trị đỉnh tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 5


Mô phỏng máy biến áp một pha
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o Điện áp v1 bằng giá trị 0 tại t = 0.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Nhận xét về giá trị dòng điện sơ cấp và thứ cấp, so sánh với giá trị định mức
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 6


Mô phỏng máy biến áp một pha
Tìm giá trị điện áp ngắn mạch của Máy biến áp có xét bão hòa:
Un = ..................... [V]
 Tìm giá trị tải định mức của Máy biến áp có xét bão hòa:
RH = ....................... [Ω]
Vẽ đồ thị dòng điện i2 tại tải định mức:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 Thí nghiệm mô phỏng xây dựng đặc tuyến MBA:
o Bảng số liệu thí nghiệm ngắn mạch:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o Bảng số liệu thí nghiệm có tải:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 7


Mô phỏng máy biến áp một pha
o Xây dựng đặc tuyến ngắn mạch của MBA1P có xét bão hòa (đặc tuyến I2n = f (U1n) )
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
o Xây dựng đặc tuyến tải của MBA1P có xét bão hòa (đặc tuyến U2 = f (I2) )
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Báo cáo thí nghiệm Máy điện

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×