Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap james lewis mastering project management

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trƣờng Đại Học Bách Khoa
hoa Qu n l C ng nghi p

Vietnam National University – HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
School of Industrial Management

Đề cương môn học

QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Project Management for Engineers)
Số tín chỉ

3 (3.0.6)

Số tiết

Tổng: 45

Tỉ l đánh giá

Hình thức đánh giá

M n tiên quyết

BT: 0%
TN: 0%
KT: 30%
BTL/TL: 20%
Ghi rõ cách tổ chức đánh giá, ví dụ:
- i tr : tr c nghi v t
n: 45 phút
- Thi: tr c nghi v t
n, 75 phút
Không

M n học trước

Không

Môn song hành

Không

CTĐT ngành
Trình độ đào tạo

Sinh viên các ng nh kỹ th
Đại học

Cấp độ m n học

MSMH
LT: 45

TH: 0

IM2011
TN: 0

BTL/TL: x

Thi: 50%

t

n h c dành cho SV ng nh các ng nh kỹ th

t nă 2-3

Ghi chú khác

1. Mục tiêu của môn học
Để nâng cao kỹ năng qu n l trong m i trường làm vi c nhóm, m n học này sẽ trang bị cho người
học những kỹ năng qu n dự án tổng quát để giúp họ gi i quyết các vấn đề x y ra trong bất kỳ lĩnh
vực c ng vi c nào. Người học cũng sẽ đạt được những kinh nghi m trong vi c sử dụng các kỹ thuật
qu n lý‎dự án, như là phần mềm MS. Project, để áp dụng cho dự án thực tế.
Aims:
To increase management component in a project team environment, this course will equip leaner
with general project management skills to help her/him to deal with problems in any field of work.
Learner’ll also gain practical experience of using project management techniques, such as the use of
MS. Project, with a real project of her/his own.

2. Nội dung tóm tắt môn học
Nội dung m n học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ b n trong qu n l dự án như phân tích và
lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án, và các cách tiếp cận
gi i quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình qu n l dự án. Ngoài ra, m n học cũng giới thi u các
phần mềm MS. Porject nhằm nâng cao hi u qu trong qu n l dự án.
Course outline:
The course PM provides fundamental knowledges and skills of project management such as
analyzing and selecting alternatives, planning, scheduling, monitoring, and controlling a project.
PM introduces varied approaches to meet problems rising in the progress of a project. The course
also introduces some softwares that can enhance the performance in project managing.
1/8


3. Tài liệu học tập
Sách, Giáo trình chính:
[1] Bài gi ng Quản lý dự án
[2] Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2004), Quản lý dự án, NXB Đại học Quốc gia Tp.
HCM.
Sách tham kh o:
[3] Larson E.W. and Gray C. F. (2013), Project Management: The Managerial Process, 5th
edition, McGraw-Hill International Edition.
[4] Shtub, A., Bard J.F., and Globerson S., Project Magement: Engineering, Technology and
Implementation, Prentice Hall, 1994.
[5] Project Management Institude. Guide to the Project Management Body of

Knowledge - PMBOK Guide 2000 Edition. Newtown Square, Pennsylvania.

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt đƣợc sau khi học môn học
STT
L.O.1

L.O.2

L.O.3

L.O.4

Chuẩn đầu ra môn học
CDIO
Gi i thích được khái ni m về dự án, qu n l dự án, nhà qu n lý dự án.
1.3, 4.1
L.O.1.1 – Gi i thích được các đ c tính c a một dự án, chu kỳ dự án
1.3.8
L.O.1.2 – Gi i thích được các chức năng trong qu n l dự án
1.3.8
L.O.1.3 – Gi i thích được vai tr c a nhà qu n l dự án và lựa chọn nhà 1.3.8, 4.1.1
qu n l dự án
Phân tích và lựa chọn dự án trong giai đoạn kh i đầu dự án
1.3, 2.1,
2,3
L.O.2.1 – Nhận di n các nội dung cần thực hi n trong giai đoạn kh i đầu 1.3.8, 2.1.1
dự án
L.O.2.2 – Phân bi t và áp dụng thành thạo các phương pháp phân tích tài 2.1.4, 2.3.1
chính khác nhau để lựa chọn dự án
L.O.2.3 – Lựa chọn dự án theo phương pháp phân tích ra quyết định đa 2.3.3, 2.3.4
mục tiêu
Phân tích và lựa chọn cấu trúc tổ chức dự án và các tiếp cận gi i quyết vấn
1.3, 2.1,
đề trong qu n l dự án
2.3, 3.1
L.O.3.1 – Phân tích và lựa chọn cấu trúc tổ chức dự án ph hợp
1.3.8
L.O.3.2 – Xây dựng nhóm dự án hi u qu và phân tích cách phong cách 2.1.1, 2.1.4
l nh đạo trong qu n l dự án
L.O.3.3 – Phân tích và vận dụng các tiếp cận gi i quyết vấn đề trong qu n 2.3.1, 2.3.4
l dự án
3.1.1, 3.1.4
Lập kế hoạch và tiến độ dự án
1.3, 2.3,
2.4, 3.1,
3.2, 4.3,
4.4
L.O.4.1 – Xây dựng sơ đ thanh ngang và sơ đ mạng c a dự án, xác định 1.3.8, 2.3.2
đường ngang c a dự án
L.O.4.2 – Phân tích xác suất hoàn thành dự án
2.3.3
L.O.4.3 – p dụng kỹ thuật rút ng n tiến độ và điều h a ngu n lực dự án 2.4.3, 3.1.2
để hi u chỉnh kế hoạch dự án
3.2.4, 4.3.1
4.4.1, 4.4.2
2/8


L.O.5

L.O.6

L.O.7

STT
L.O.1

L.O.2

L.O.3

L.O.4

p dụng phương pháp kiểm soát dự án
L.O.5.1 – Nhận di n quy trình kiểm soát dự án
L.O.5.2 – ng dụng phương pháp Giá trị làm ra để kiểm soát dự án
Nhận di n được các vấn đề cần thực hi n trong giai đoạn kết thúc dự án
L.O.6.1 – Nhận di n các vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn kết thúc dự
án
L.O.6.2 – Nhận di n các vấn đề cần quan tâm khi chuyển giao dự án
Cho thấy kỹ năng trình bày và xây dựng làm vi c theo nhóm
L.O.7.1 – Cho thấy về b n thân một cách tự tin và ng n gọn
L.O.7.2 – Xây dựng nhóm và ứng dụng làm vi c theo nhóm
L.O.7.3 – Diễn gi i kết qu th o luận và bài tập nhóm trên lớp

Course learning outcomes
Explain the concepts of a project, project management, and project
manager
L.O.1.1 – Explain project characteristics and project lifecycle
L.O.1.2 – Explain the functions of project management
L.O.1.3 – Explain the role and selection of project manager
Anlyze and select project in the initiation phase of project
L.O.2.1 – Identify the main contents in the initiation phase of project
L.O.2.2 – Distinguish and conversantly apply methods of financial anlysis
to select project
L.O.2.3 – Select project based on methods of multiple objectives decision
making
Anlyze and select project organization structures and approaches of
problem solving in project management
L.O.3.1 – Analyze and select appropriate types of project organization
structures
L.O.3.2 – Construct an effective project team and analyzing leadership
styles in project management
L.O.3.3 – Analyze and apply the approaches of problem solving in project
management
Construct project plan and schedule

L.O.4.1 – Construct Gantt chart and network, and identifying critical path
of a project
L.O.4.2 – Analyze the probability of project completion
L.O.4.3 – Apply the techniques on project crash and level for for adjusting
project plan
L.O.5

Apply the method for project control

1.3, 2.1,
2.3
2.1.1
2.1.4, 2.3.2
1.3, 2.3
1.3.8, 2.1.1
2.1.4, 2.3.2
3.1, 3.2
3.1.1
3.1.2
3.1.4, 3.2.1
3.2.2, 3.2.3
3.2.4
CDIO
1.3, 4.1
1.3.8
1.3.8
1.3.8, 4.1.1
1.3, 2.1,
2,3
1.3.8
2.1.1, 2.1.4
2.3.1, 2.3.3
2.3.4
1.3, 2.1,
2.3, 3.1
1.3.8, 2.1.1
2.1.4, 2.3.1
2.3.4, 3.1.1
3.1.4
1.3, 2.3,
2.4, 3.1,
3.2, 4.3,
4.4
1.3.8, 2.3.2
2.3.3
2.4.3, 3.1.2
3.2.4, 4.3.1
4.4.1, 4.4.2
1.3, 2.1,
3/8


L.O.6

L.O.7

L.O.5.1 – Identify process of project control
L.O.5.2 – Apply earned value method in controlling project
Identify the issues in project closure
L.O.6.1 – Identify the issues in project closure
L.O.6.2 – Identify the issues in transferring project
Show presentation skills and construct team work
L.O.7.1 – Show oneself self-confidently and briefly
L.O.7.2 – Construct teamwork and apply team
L.O.7.3 – Interpret the results of discussions and group assigments in class

2.3
2.1.1
2.1.4, 2.3.2
1.3, 2.3
1.3.8
2.1.1, 2.1.4
2.3.2
3.1, 3.2
3.1.1
3.1.2
3.1.4, 3.2.1
3.2.2, 3.2.3
3.2.4

5. Hƣớng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học
Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học:

iểm tra giữa kỳ: 30%
 Bài tập lớn/Tiểu luận: 20%
 Thi: 50%
Điều ki n dự thi cuối kỳ: sinh viên ph i có điểm kiểm tra giữa kỳ

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy
-

ThS. Nguyễn Hoàng Chí Đức
ThS. Nguyễn Th y Trang
ThS. Lê Phước Lu ng
ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
ThS. Bành Thị Uyên Uyên

7. Nội dung chi tiết
Tuần /
Chƣơng
1

Nội dung
Giới thiệu về môn
học

Chuẩn đầu ra
chi tiết
L.O.7.1 – Cho thấy về
b n thân một cách tự tin
và ng n gọn

- Thông tin GV phụ
trách
- Các vấn đề liên
quan đến m n học
- Cách thức dạy và
học

L.O.7.2 – Xây dựng
nhóm và ứng dụng làm
vi c theo nhóm

Hoạt động
dạy và học
 Gi ng viên:
- Tự giới thi u
- Trình bày cách liên lạc với GV
trong quá trình gi ng dạy
 Sinh viên:
- Ban cán sự lớp tự giới thi u về
b n thân
- Trình bày cách liên lạc với Ban
cán sự lớp trong quá trình học
tập
 Gi ng viên:
- Giới thi u đề cương m n học
- Gi i thích các hoạt động cá
nhân & nhóm
- Giới thi u yêu cầu về vi c
thành lập nhóm thực hi n BTN
- Thúc đầy hoạt động nhóm

Hoạt động
đánh giá

Lập danh sách nhóm

4/8


L.O.7.3 – Diễn gi i kết
qu th o luận và bài tập
nhóm trên lớp

1, 2

Chƣơng 1: Giới
thiệu về dự án và
quản lý dự án
- Các đ c tính c a
một dự án
- Giới thi u về
qu n l dự án
- Giới thi u về nhà
qu n l dự án
- Tình huống th o
luận

L.O.1.1 – Gi i thích được
các đ c tính c a một dự
án, chu kỳ dự án

L.O.1.2 – Gi i thích được
các chức năng trong qu n
l dự án

3, 4,5

Chƣơng 2: Khởi
đầu dự án
- Hình thành dự án
- Thẩm định và lựa
chọn dự án
- Các phương pháp
ra quyết định đa
mục tiêu
- Phân tích r i ro
- Bài tập và tình

L.O.1.3 – Gi i thích được
vai tr c a nhà qu n l dự
án và lựa chọn nhà qu n
l dự án
L.O.7.2 – ng dụng làm
vi c theo nhóm
L.O.7.3 – Diễn gi i kết
qu BTN trên lớp
L.O.2.1 – Nhận di n các
nội dung cần thực hi n
trong giai đoạn kh i đầu
dự án

 Sinh viên:
- SV th o luận/trao đổi những
điểm nào chưa r về đề cương
m n học (nội dung học, TLT ,
cách đánh giá kết qu , BTN, )
- SV hình thành danh sách nhóm
và nhóm trư ng
- Nộp danh sách nhóm cho GV
trong buổi học tới
 Gi ng viên:
- Giới thi u chung cách thức
trình bày những th o luận trên
lớp trong các buổi học
- Giới thi u yêu cầu và cách
thức trình bày BTN
 Sinh viên:
- SV th o luận/trao đổi những
điểm nào chưa r về vi c th o
luận và trình bày kết qu BTN
 Gi ng viên:
- Tổ chức tr chơi Dự án xây
tháp
- Trình bày slide về các khái
ni m, đ c trưng và chu kỳ dự án

Tham gia tr chơi
trên lớp Dự án xây
tháp

 Sinh viên:
- Tham gia tr chơi Dự án xây
tháp
- Th o luận các đ c tính và chu
kỳ dự án.
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về chức năng
qu n l dự án
 Sinh viên:
- Th o luận sự khác bi t giữa
chức năng qu n l dự án với
chức năng qu n l nói chung
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về nhà qu n l
dự án
 Sinh viên:
- Th o luận tình huống về nhà
qu n l dự án.

Tham gia th o luận
trên lớp theo nhóm
tình huống về nhà
qu n l dự án trong
một dự án cụ thể

 Gi ng viên:
- Tóm t t lại các nội dung chính
đ giới thi u trong chương 1
- Trình bày slide về giai đoạn
kh i đầu dự án và nội dung về
nghiên cứu tiền kh thi và kh
thi c a dự án


Sinh viên:

5/8


huống th o luận

L.O.2.2 – Phân bi t và áp
dụng thành thạo các
phương pháp phân tích tài
chính khác nhau để lựa
chọn dự án
L.O.7.2 – ng dụng làm
vi c theo nhóm
L.O.7.3 – Diễn gi i kết
qu BTN trên lớp

L.O.2.3 – Lựa chọn dự án
theo phương pháp phân
tích ra quyết định đa mục
tiêu

6, 7

Chƣơng 3: T
ch c dự án và Các
vấn đề trong quản
lý dự án
- Cấu trúc tổ chức
- Xây dựng và
qu n l làm vi c
theo nhóm
- L nh đạo
- Các tiếp cận gi i
quyết vấn đề
- Qu n l
xung
đột/ mâu thuẫn
- Tình huống th o
luận.

L.O.3.1 – Phân tích các
dạng cấu trúc tổ và lựa
chọn cấu trúc tổ chức dự
án cho t ng dự án cụ thể
chức dự án

- Th o luận sự khác bi t giữa
nghiên cứu tiền kh thi và kh
thi
 Gi ng viên:
- Trình bày slide chi tiết các
phương pháp phân tích tài chính
được d ng để lựa chọn dự án
- Trình bày các phương pháp
phân tích r i ro về tài chính
trong dự án
- Giao BTN về tình huống phân
tích tài chính dự án đầu tư
 Sinh viên:
- Th o luận và phân bi t r được
các phương pháp phân tích tài
chính c a dự án đầu tư
- Thực hành thành thạo các bài
tập phân tích tài chính dự án đầu
tư.
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về các phương
pháp phân tích ra quyết định đa
mục tiêu để lựa chọn dự án
 Sinh viên:
- Th o luận và phân bi t các
phương pháp phân tích ra quyết
định đa mục tiêu
- Thực hành các bài tập về ra
quyết định đa mục tiêu
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về các dạng cấu
trúc tổ chức dự án

L.O.3.2 – Xây dựng
nhóm dự án hi u qu và
phân tích cách phong
cách l nh đạo trong qu n
l dự án

 Sinh viên:
- Th o luận về ưu nhược điểm
c a các dạng cấu trúc tổ chức dự
án
- Th o luận tình huống lựa chọn
cấu trúc tổ chức dự án
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về cách hình
thành một nhóm dự án hi u qu
và các phong cách l nh đạo cho
t ng dạng dự án

L.O.3.2 – Phân tích và
vận dụng các tiếp cận gi i
quyết vấn đề trong qu n
l dự án
L.O.7.2 – ng dụng làm
vi c theo nhóm

 Sinh viên:
- Th o luận về vi c xây dựng
nhóm cho BTN/Tiểu luận c a
t ng nhóm và phong cách l nh
đạo c a trư ng nhóm
 Gi ng viên:
- Trình bày slide về các tiếp cận
gi i quyết vấn đề trong qu n l
dự án
- Giao BTN về các tình huống
gi i quyết vấn đề trong qu n l

Bài tập trên lớp: 1 số
bài tập trong chương
2 về phân tích tài
chính
Bài tập về nhà: SV
làm tiếp các bài tập
c n lại trong chương
2 về phân tích tài
chính
Các nhóm trình bày
tình huống phân tích
tài chính dự án đầu
tư được phân c ng

Bài tập trên lớp: các
bài tập trong chương
2 về phương pháp
phân tích ra quyết
định đa mục tiêu

Tham gia th o luận
trên lớp theo nhóm
tình huống về lựa
chọn cấu trúc tổ
chức dự án cho một
dự án cụ thể

Tham gia th o luận
trên lớp theo nhóm
về vi c xây dựng
nhóm cho BTN c a
t ng nhóm và phong
cách l nh đạo c a
trư ng nhóm

Các nhóm trình bày
trên lớp các tình
huống gi i quyết vấn
đề trong qu n l dự
án

6/8


8
9,10,11,
12

Kiểm tra gi a k
Chƣơng 4: Hoạch
định và lập tiến độ
dự án
- Hoạch định dự án
- Sơ đ
thanh
ngang
(Gantt
Charts)
- Sơ đ
mạng
(CPM/PERT)
- Điều chỉnh tiến
độ dự án
- Qu n l ngu n
lực
- Bài tập và tình
huống th o luận
- Giới thi u phần
mềm qu n l dự
án

L.O.7.3 – Diễn gi i kết
qu BTN trên lớp

dự án
 Sinh viên:
- Th o luận về các tình huống
gi i quyết vấn đề trong qu n l
dự án

L.O.4.1 – Xây dựng sơ đ
thanh ngang và sơ đ
mạng c a dự án, xác định
đường ngang c a dự án
L.O.7.2 – ng dụng làm
vi c theo nhóm
L.O.7.3 – Diễn gi i kết
qu BTN trên lớp

 Gi ng viên:
- Trình bày slide về các bước lập
kế hoạch dự án, xây dựng sơ đ
thanh ngang và sơ đ mạng c a
dự án, xác định đường ngang c a
dự án
- Giao BTN về xây dựng mục
tiêu và phạm vi c a một dự án
thực tế
 Sinh viên:
- Thực hành các bài tập trong
chương 3 về xây dựng sơ đ
thanh ngang, sơ đ mạng
- Th o luận cách xây dựng mục
tiêu và phạm vi dự án

L.O.4.2 – Phân tích xác
suất hoàn thành dự án

Bài tập trên lớp: 1 số
bài tập trong chương
4 về xây dựng sơ đ
thanh ngang, sơ đ
mạng
Các nhóm trình bày
BTN về xây dựng
mục tiêu và phạm vi
c a một dự án thực
tế
Bài tập về nhà: SV
làm tiếp các bài tập
trong chương 4 về
về xây dựng sơ đ
thanh ngang, sơ đ
mạng

 Gi ng viên:
- Trình bày slide về cách xác
định xác suất hoàn thành dự án
 Sinh viên:
- Thực hành các bài tập trong
chương 3 về cách xác suất hoàn
thành dự án

L.O.4.3 – p dụng kỹ
thuật rút ng n tiến độ và
điều h a ngu n lực dự án
để hi u chỉnh kế hoạch dự
án

 Gi ng viên:
- Trình bày slide về cách rút
ng n tiến độ và điều h a ngu n
lực dự án
 Sinh viên:
- Thực hành các bài tập trong
chương 3 về rút ng n tiến độ và
điều h a ngu n lực dự án

13,14

Chƣơng 5: Kiểm
soát dự án
- Giới thi u
- iểm soát chi phí
dự án
- Bài tập và tình
huống th o luận

L.O.5.1 – Nhận di n quy
trình kiểm soát dự án

Bài tập trên lớp: 1 số
bài tập trong chương
4 về rút ng n tiến độ
và điều h a ngu n
lực dự án
Bài tập về nhà: SV
làm tiếp các bài tập
trong chương 4 về
rút ng n tiến độ và
điều h a ngu n lực
dự án

 Gi ng viên:
- Trình bày slide về khái ni m và
quy trình kiểm soát dự án
 Sinh viên:
- Th o luận các bước kiểm soát
dự án

7/8


L.O.5.2 – ng dụng
phương pháp Giá trị làm
ra để kiểm soát dự án

15

Chƣơng 6: Kết
thúc dự án
- Giới thi u
- Các vấn đề trong
giai đoạn kết thúc
dự án

 Gi ng viên:
- Trình bày slide về phương
pháp giá trị làm ra để kiểm soát
dự án

L.O.6.1 – Nhận di n các
vấn đề cần quan tâm
trong giai đoạn kết thúc
dự án

 Sinh viên:
- Thực hành các bài tập kiểm
soát dự án theo phương pháp ra
giá làm ra
 Gi ng viên:
- Trình bày slide các vấn đề cần
quan tâm trong giai đoạn kết
thúc dự án

L.O.6.2 – Nhận di n các
vấn đề cần quan tâm khi
chuyển giao dự án

 Sinh viên:
- Th o luận các vấn đề cần quan
tâm trong giai đoạn kết thúc dự
án
 Gi ng viên:
- Trình bày slide các vấn đề cần
quan tâm khi chuyển giao dự án

Bài tập trên lớp: các
bài tập trong chương
5

 Sinh viên:
- Th o luận các vấn đề cần quan
tâm khi chuyển giao dự án

8. Thông tin liên hệ
Bộ m n/ hoa phụ trách

Bộ m n Qu n l s n xuất và điều hành, hoa Qu n l C ng nghi p

Văn ph ng

Ph ng 106 B10, 268 L Thường i t P.14 Q.10 Tp.HCM

Đi n thoại

38 647256 – ext: 5608

Gi ng viên phụ trách

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Email

ntqloan@hcmut.edu.vn
Tp.Hồ Chí

inh, ng y 21 tháng 8 nă 2014

TRƢỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƢƠNG

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Thúy Qu nh Loan

8/8



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×