Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap c6ttoantvan

Chương 5: Phân tích
phương án theo tỉ số lợi
ích chi phí & các
phương
pháp
khác
(phần 2)
Nguyễn Hải Ngân Hà
nhnha@sim.hcmut.edu.vn

Bộ môn Tài Chính – Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa - TPHCM


Nội dung
1. Tỉ số lợi ích chi phí (B/C)
2. So sánh các PA theo tỉ số B/C
3. So sánh 3 PP phân tích PA
4. Phân tích điểm hòa vốn

5. Thời gian bù vốn


2

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Phân tích điểm hòa vốn
Điểm hòa vốn (Break-even Point):
• Là giá trị của một biến số nào đó (sản lượng, số giờ vận
hành, số năm làm việc) tổng tích lũy chi phí bằng tổng
tích lũy thu nhập (không xét giá trị theo thời gian của
tiền i%).Với r là giá bán, Q: sản lượng.
FC: Chi phí cố định, v: chi phí biến đổi đơn vị
 Tổng thu nhập: TR = r.Q
Tổng chi phí: TC = FC + v.Q
Tại điểm hòa vốn: TR = TC
 Q* = FC/(r-v).
3

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


4. Phân tích điểm hòa vốn
TC,R

R

(Đ/năm)

R

Cực đại
lợi nhuận

TC


Lỗ

0

o

QBE

TC

Lỗ

Lãi

Q

0

4

o

QBE1

Lãi

Qo

Lỗ
o

QBE2

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Phân tích điểm hòa vốn
Bài toán 1: Một DN có các số liệu trong năm như sau:
-Chi phí thuê mặt bằng: $3000
-Chi phí quản lý: $1500
-Chi phí biến đổi đơn vị: $5/sp
-Giá bán: $10/sp
Xác định sản lượng hòa vốn của doanh nghiệp?

GIẢI:
-Q* = FC / (r - v) = 4500 / (10 – 5) = 900
5

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Phân tích điểm hòa vốn
TC

Hòa vốn

TC(I)
TC(II)
FC(II)
FC(I)

0

Q*

So sánh PA theo “điểm hòa vốn”:

Q < Q*  Chọn PA (I)
Q > Q*  Chọn PA (II)
6

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Phân tích điểm hòa vốn
Bài toán 2: Một DN đang xem xét 2 PA A & B như sau:
TC(A) = 150 + 5.Q

TC(B) = 200 +3.Q

Nếu DN có mức SX là 50 thì nên chọn PA nào?
GIẢI:
 Cách 1: Với Q=50 thì TC(A) = 400 & TC(B)= 350 => Chọn B
 Cách 2: Tính điểm hòa vốn Q*:
150 + 5Q = 200 + 3Q => Q*= 25
Với Q=50 > Q*=25 => chọn phương án B

7

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


5. Thời gian bù vốn của dự án
Thời gian bù vốn (The payback Period -Tp): là số năm
cần thiết để tổng thu nhập ròng hàng năm có thể đủ
hòan lại vốn đầu tư ban đầu
Tp

0

P

CFt
t 1
P : Vốn đầu tư ban đầu
CFt: Dòng tiền tệ ở thời đọan t

Trong TH có CF ở mỗi thời đọan là giống nhau, ta có công thức

Tp

P
CF
8

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


5. Thời gian bù vốn của dự án
Ví dụ: Tính thời gian bù vốn của các Dự án sau:
Năm

A

B

C

0

-1000

-1000

-1000

1

250

500

900

2

250

500

0

3

500

0

100

4

1000

0

0

5

2000

100

100

Dự án
Tp(năm)

A
3

B
2
9

Nếu
MARR
=10%, hãy
tính PW
của từng
phương án

C
3
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


5. Thời gian bù vốn của dự án
Không tính đến giá trị
theo thời gian
của tiền tệ

Trong tính tóan Tp
Tp

0

P

CFt
t 1

Tp

Bỏ qua ảnh hưởng
của thu nhập
sau thời kỳ Tp

P
CF

Tp không cho thấy hiệu quả kinh tế của 1 dự án

Dùng Tp có thể đưa ra kết luận mâu thuẫn
với phương pháp PW, IRR hay B/C
10

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


5. Thời gian bù vốn của dự án
Tp: Số năm cần thiết để thu nhập ròng CFt hàng năm
trong thời kỳ đó có thể đủ hoàn lại vốn đầu tư ban đầu P
với suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được i% nào đó
Tp

0

P

CFt ( P / F , i %, t )
t 1

Nếu thu nhập hàng năm là đều bằng A

0

P

A( P / A, i%, Tp)

Chưa xét đến lợi ích sau thời kỳ Tp
Tp: thông tin bổ sung liên quan rủi ro trong đầu tư


5. Thời gian bù vốn của dự án
Ví dụ: Tính thời gian bù vốn của các Dự án nếu i = 10%:
Năm

A

B

C

0

-1000

-1000

-1000

1

250

500

900

2

250

500

0

3

500

0

100

4

1000

0

0

5

2000

100

100

Dự án
Tp(năm)

A
B
C
3 + 190/683 = 3.3 Ko hoàn vốn Ko hoàn vốn
12

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×