Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap de ca 2

Bài tập về nhà 01
Môn học: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO
Lớp DD12 Nhóm KSTN nộp bài ngày 26/01/2015
Đọc các ví dụ trong bài giảng.
Sinh viên làm bài tập theo nhóm (mỗi nhóm chỉ cần 1 báo cáo viết tay). Các thành viên
trong nhóm cần trao đổi với nhau để hiểu cách giải các bài tập. GV sẽ đánh giá quá trình
làm việc theo nhóm của SV bằng cách gọi ngẫu nhiên các thành viên trong nhóm giải thích
về bài làm.
Bài 1: Cho hệ thống phi tuyến như hình trên, trong đó G( s ) 

30
và N(M) là khâu
s( s  1)( s  4)

relay 3 vị trí. Tính biên độ và tần số dao động của hệ thống, nếu có. Mô phỏng kiểm chứng kết
quả dùng Matlab
u
 

10


 
r(t)=0

+

e(t)

N(M)

u(t)

G(s)

 

e

0.1

y(t)

 

0.1

 

 10

 
Bài 2: Cho hệ thống phi tuyến như hình trên, trong đó G( s ) 

18
và N(M) là khâu relay 3
s( s  3)2

vị trí. Tìm điều kiện của V và D để hệ thống không có dao động.
u
 
r(t)=0


+

e(t)

N(M)

u(t)

G(s)

 

y(t)

 

V
e

D

 

D

 

V

 
Bài 3: Cho hệ thống điều khiển nhiệt độ ON-OFF như sơ đồ, trong đó hàm truyền của lò nhiệt là:

G( s ) 

300e 20 s
60s  1


Luật điều khiển ON-OFF như sau:
Nếu e(t) < 0 thì u(t) = 0
Nếu e(t) > 0 thì u(t) = 1
r(t)=150

+

e(t)

ON-OFF

 
u(t)
 
G(s)

y(t)

 
 
Hãy tính chu kỳ và biên độ dao động ở ngõ ra của hệ thống. Mô phỏng hệ thống dùng Matlab để
kiểm chứng kết quả.
 
 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×